Абітурієнту

Оновлено
2023-05-31
15:44

Вчена рада

Склад Вченої ради  

Склад комісій Вченої ради

План роботи Вченої ради географічного факультету на 2022-2023 навчальний рік

 

План

роботи Вченої ради

географічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

на 2022-2023 навчальний рік

Порядок денний

Дата розгляду

Доповідач

1

Обговорення та затвердження планів роботи Вченої ради факультету, планів роботи комісій при Вченій раді факультету, навчально-методичної комісії факультету, комісій за спеціальностями, виховної роботи, географічного факультету на 2022-2023 н.р

30.08.22

Декан факультету, д.геогр.н., доц. Заячук М.Д.; заступники декана;

голови комісій

2

Про затвердження навчально-методичної та організаційної документації кафедр на 2022-2023 н.р.

30.08.22

Завідувачі кафедр

3

Про затвердження програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої та фахової перед вищої освіти «Організація та проведення природничих досліджень в закладах загальної середньої освіти»

30.08.22

Чубрей О.С. д.пед.н., доц.

4

Про затвердження положення про студію YouTube каналу «Цілком природно»

30.08.22

Доц., к.геогр.н. Кирилюк С.М.

5

Про рекомендацію здобувачів вищої освіти на індивідуальний графік навчання

30.08.22

Завідувачі кафедр

6

Про організацію освітнього процесу у І семестрі 2022/2023 н.р.

30.08.22

Заступник декана, к.геогр.н, доц. Пасічник М.Д.

7

Звіти здобувачів третього освітньо-наукового рівня

30.08.22

Завідувачі кафедр

8

Про підготовку до акредитації ОП «Міжнародний туризм», «Менеджмент туристичної індустрії» першого (бакалаврського) рівня та ОП «Менеджмент туристичної індустрії» другого (магістерського) рівня вищої освіти

21.09.22

Гаранти освітніх програм

9

Про результат опитування здобувачів вищої освіти «Молодь проти корупції», «Вільний вибір освітніх компонентів», «Задоволеність методів викладання навчальних дисциплін»

21.09.22

Заступник декана, к.геогр.н., асист. Брик С.Д.

10

Про підсумки виробничих практик здобувачів вищої освіти у 2021/22 н.р.

21.09.22

Завідувачі кафедр

11

Про результати соціологічного дослідження «Викладач очима студентів»

21.09.22

Декан факультету, д.геогр.н., доц. Заячук М.Д.

12

Аналіз результатів профорієнтаційної роботи у 2021/2022 н.р. та плани на 2022/2023 н.р

19.10.22

Заступник декана, к.геогр.н, доц. Пасічник М.Д.

13

Про зміни у персональному складі Вченої ради географічного факультету

21.09.22

Заступник голови Вченої ради, д.геогр.н., проф.

Сухий П.О.

14

Про підсумки літньої екзаменаційної сесії 2021/2022 н.р. та завдання щодо підвищення якості навчального процесу

21.09.22

Заступник декана

к.геогр.н, доц. Пасічник М.Д.

15

Про результати вступної компанії 2022 н.р.

19.10.22

Декан факультету, д.геогр.н., доц. Заячук М.Д.

16

Про зовнішню та внутрішню академічну мобільність

21.09.22

Заступник декана, к.геогр.н., доц. Холявчук Д.І.

17

Обговорення та затвердження тем кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти другого рівня (2022 р. вступу)

19.10.22

Завідувачі кафедр

18

Про проведення внутрішнього комплексного моніторингу якості підготовки фахівців на географічному факультеті

21.09.22.

Декан факультету, д.геогр.н., доц. Заячук М.Д.; завідувачі кафедр

19

Про дисципліни вільного вибору студентів географічного факультету та дисципліни загально університетського вибору

19.10.22

Заступник декана,

к.геогр.н, доц. Пасічник М.Д.

20

Про заходи з популяризації академічної доброчесності

19.10.22

Заступник декана,

к.геогр.н., доц. Холявчук Д.І.

21

Обговорення та затвердження заходів щодо реалізації критичних зауважень, висловлених у ході роботи над звітами голів ЕК

19.10.22

Вчений секретар,

к.с.-г.н., доц. Данілова О.М.

22

Про стан наповнення платформи дистанційного навчання та репозитарію

19.10.22

Заступники декана,

к.геогр.н, доц. ПасічникМ.Д.; к.геогр.н., доц. Холявчук Д.І.

23

Про профорієнтаційні заходи в закладах вищої освіти І та ІІ рівня акредитації

16.11.22

Заступник декана, к.геогр.н, доц. Пасічник М.Д.,

Гаранти ОП «Середня освіта (Географія)», ОП «Менеджмент», ОП «Міжнародний туризм», ОП«Готельно-ресторанний сервіс та туроперейтинг», ОП «Геодезія та землеустрій»

24

Про організаційне та методично-наукове забезпечення ОП першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти

16.11.22

Заступники декана,

к.геогр.н., доц. Пасічник М.Д.

к.геогр.н., доц. Холявчук Д.І.

25

Про діяльність системи органів студентського самоврядування

16.11.22

Заступник декана, к.геогр.н., асист. Брик С.Д., представники студентського самоврядування

26

Про підсумки асистентської практики на географічному факультеті

30.12.22

Завідувачі кафедр

27

Звіти голів ЕК про підсумки роботи комісій та подолання існуючих проблем в навчально-виховному процесі на другому (магістерському) рівні

30.12.22

Голови ЕК

28

Про виконання попередніх рішень Вченої ради географічного факультету

30.12.22

Вчений секретар,

к.с.-г.н., доц. Данілова О.М.

29

Звіт доц. Заячука М.Д. про діяльність на посаді декана географічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за 2022 р. та завдання на найближчий період (на зборах-конференції трудового колективу та вченій раді географічного факультету).

14.12.22

Декан факультету, д.геогр.н., доц. Заячук М.Д.

30

Про реалізацію Стратегії розвитку географічного факультету 2021-2024 рр.

14.12.22

Декан факультету, д.геогр.н., доц. Заячук М.Д.

31

Аналіз кадрового потенціалу географічного факультету на відповідність Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності

25.01.23

Заступник декана

к.геогр.н., доц. Холявчук Д.І., гаранти ОП

32

Про результати проведення І туру Всеукраїнської студентської олімпіади та Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальностями

25.01.23

Заступник декана,

к.геогр.н., доц. Холявчук Д.І.

33

Про роботу комісій при Вченій раді географічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

25.01.23

Голови комісій при Вченій раді географічного факультету

34

Про організацію освітнього процесу у ІІ семестрі 2022-2023 навчального року

25.01.23

Заступник декана, к.геогр.н, доц. Пасічник М.Д.

35

Про рекомендацію здобувачів вищої освіти на індивідуальну форму навчання

25.01.23

Завідувачі кафедр

36

Про студентську наукову роботу (організацію та участь у студентських наукових конференціях, конкурсах студентських наукових робіт, стипендіальних програмах, програмах академічної мобільності)

15.02.23

Заступник декана,

к.геогр.н., доц. Холявчук Д.І.

37

Про результати опитування здобувачів вищої освіти «Молодь проти корупції», «Вільний вибір освітніх компонентів», «Задоволеність методами викладання навчальних дисциплін»

15.02.23

Заступник декана,

к.геогр.н., асист. Брик С.Д.

38

Про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників географічного факультету

15.03.23

Завідувачі кафедр, гаранти освітніх програм

39

Про організацію освітнього процесу на заочній формі навчання

15.03.23

Заступник декана, к.геогр.н, доц. Пасічник М.Д.

40

Про організаційне та методично-наукове забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти другого магістерського рівня ОП «Географія», ОП «Туризмознавство», ОП «Геодезія» та ОНП «Географія» третього (освітньо-наукового) рівня

15.03.23

Заступник декана,

к.геогр.н., доц. Холявчук Д.І.,

гаранти ОП

41

Про результати опитування стейкхолдерів та розгляд рекомендації Ради стейкхолдерів географічного факультету

19.04.23

Декан факультету, д.геогр.н., доц. Заячук М.Д., голова Ради стейкхолдерів, гаранти ОП

42

Про стан практичної підготовки здобувачів вищої освіти та роботу зі стейкхолдерами

19.04.23

Заступник декана к.геогр.н., доц. Холявчук Д.І.,

голова Ради стейкхолдерів

43

Про рекомендації звіту експертної групи про результати акредитаційної експертизи ОП «Міжнародний туризм», ОП «Менеджмент туристичної індустрії» першого бакалаврського рівня вищої освіти та ОП «Менеджмент туристичної індустрії» другого (магістерського) рівня

19.04.23

Заступник декана к.геогр.н., доц. Холявчук Д.І.

44

Про затвердження робочих навчальних планів на 2023/2024 н.р.

19.04.23

Заступник декана к.геогр.н, доц. Пасічник М.Д.

45

Звіт здобувачів наукових ступенів про хід підготовки до захисту дисертацій

19.04.23

Завідувачі кафедр

46

Про продовження терміну дії контрактів викладачів на наступний період

17.05.23

Голова комісії з питань регламенту та кадрової політики, д.геогр.н., проф.

Сухий П.О.

47

Про виховну роботу на географічному факультеті

17.05.23

Заступник декана, к.геогр.н., асист. Брик С.Д.

48

Про наукову роботу на географічному факультеті

17.05.23

Заступник декана,

к.геогр.н., доц. Холявчук Д.І.

49

Про рекомендація здобувачів вищої освіти на призначення іменних стипендій

17.05.23

Заступник декана, к.геогр.н., асист. Брик С.Д.

50

Звіти голів ЕК про підсумки роботи комісій та подолання існуючих проблем в навчально-виховному процесі на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти

28.06.23

Голови ЕК

Затверджений на засіданні Вченої ради географічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Протокол №1 від 30.08.2022 р.

Голова Вченої ради

географічного факультету                                                                                        Мирослав ЗАЯЧУК

Учений секретар                                                                                                          Ольга ДАНІЛОВА

 

План роботи Вченої ради географічного факультету на 2021-2022 навчальний рік

План

роботи Вченої ради

географічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

на 2021-2022 навчальний рік

Порядок денний

Дата розгляду

Доповідач

1

Обговорення та затвердження планів роботи Вченої ради факультету, планів роботи комісій при Вченій раді факультету, навчально-методичної комісії факультету, комісій за спеціальностями, виховної роботи, деканату географічного факультету на 2021-2022 н.р

01.09.21

Декан факультету, д.геогр.н., доц. Заячук М.Д., заступники декана

2

Про затвердження навчально-методичної та організаційної документації кафедр на 2021-2022 н.р.

01.09.21

Завідувачі кафедр

3

Про підготовку до акредитації ОП «Середня освіта (Географія)», «Гідрологія», «Регіональний розвиток і просторове планування» другого магістерського рівня вищої освіти

01.09.21

Гаранти освітніх програм

4

Звіти здобувачів наукових ступенів (випускників 2021 р).та їх наукових керівників

01.09.21

Здобувачі наукових ступенів, наукові керівники

5

Про рекомендацію здобувачів вищої освіти на індивідуальний графік навчання

01.09.21

Завідувачі кафедр

6

Про організацію освітнього процесу у І семестрі 2021/2022 н.р.

01.09.21

Заступник декана, к.геогр.н, асист. Пасічник М.Д.

7

Ухвалення змін до ОП «Геодезія та землеустрій» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у зв’язку з прийняттям нового Стандарту

01.09.21.

Гарант ОП, д.геогр.н, проф.

Сухий П.О.

8

Про розробку та реалізацію освітніх програм курсів підвищення кваліфікації вчителів географії

29.09.21

Гаранти ОП «Середня освіта (Географія)» -

д.пед.н., доц. Чубрей О.С.,

д.геогрн.н., проф. Рідуш Б.Т.

9

Про результат опитування здобувачів вищої освіти «Молодь проти корупції», «Вільний вибір освітніх компонентів», «Задоволеність методів викладання навчальних дисциплін»

29.09.21

Завідувачі кафедр

10

Про підсумки виробничих практик здобувачів вищої освіти у 2020/21 н.р.

29.09.21

Завідувачі кафедр

11

Про результати соціологічного дослідження «Викладач очима студентів»

29.09.21

Декан факультету, д.геогр.н., доц. Заячук М.Д.

12

Аналіз результатів профорієнтаційної роботи у 2020/2021 н.р. та плани на 2021/2022 н.р

29.09.21

Заступник декана, к.геогр.н, асист. Пасічник М.Д.

13

Про зміни у персональному складі Вченої ради географічного факультету

29.09.21

Заступник голови Вченої ради, д.геогр.н., проф.

Сухий П.О.

14

Про результати вступної компанії 2021 н.р.

29.09.21

Декан факультету, д.геогр.н., доц. Заячук М.Д.

15

Про підсумки літньої екзаменаційної сесії 2020/2021 н.р. та завдання щодо підвищення якості навчального процесу

29.09.21.

Заступник декана

к.геогр.н, асист. Пасічник М.Д.

16

Обговорення та затвердження тем кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти другого рівня (2021 р .вступу)

29.09.21.

Завідувачі кафедр

17

Про підготовку до акредитації ОП «Середня освіта (Географія)», ОП «Гідрометеорологія», першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

29.09.21.

Гаранти ОП

18

Про дисципліни вільного вибору студентів географічного факультету та дисципліни загально університетського вибору

27.10.21

Заступник декана,

к.геогр.н, асист. Пасічник М.Д.

19

Про заходи з популяризації академічної доброчесності

27.10.21

Заступник декана,

к.геогр.н., доц. Холявчук Д.І.

20

Обговорення та затвердження заходів щодо реалізації критичних зауважень, висловлених у ході роботи над звітами голів ЕК

27.10.21

Вчений секретар,

к.с.-г.н., доц. Данілова О.М.

21

Про підготовку до акредитації ОП «Міжнародний туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

27.10.21

Гарант ОП

22

Про стан наповнення платформи дистанційного навчання та репозитарію

27.10.21

Заступники декана,

к.геогр.н, асист. Пасічник к.геогр.н., доц. Холявчук Д.І.

23

Про профорієнтаційні заходи в закладах вищої освіти І та ІІ рівня акредитації

27.10.21

Заступник декана, к.геогр.н, асист. Пасічник М.Д..,

Гаранти ОП «Середня освіта (Географія)», ОП «Туризмознавство», ОП «Геодезія» другого (магістерського) рівня вищої освіти

24

Про матеріально-технічне забезпечення факультету

27.10.21

Заступник декана, к.геогр.н., асист. Брик С.Д.

25

Про рекомендації звітів експертних груп про результати акредитаційної експертизи ОП «Середня освіта (Географія)», ОП «Гідрометеорологія», ОП «Регіональний розвиток і просторове планування» другого (магістерського) рівня вищої освіти

24.11.21

Заступник декана,

к.геогр.н., доц. Холявчук Д.І.

26

Про внесення змін до ОП «Регіональний розвиток і просторове планування» другого магістерського рівня вищої освіти (у зв’язку із введенням в дію Стандарту вищої освіти.

24.11.21

Гарант ОП

27

Про організаційне та методично-наукове забезпечення ОП «Менеджмент туристичної індустрії», ОП «Регіональний розвиток і просторове планування, ОП «Готельно-ресторанний сервіс та туроперейтинг», ОП «Геодезія та землеустрій» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

24.11.21

Заступники декана,

к.геогр.н., асист. Пасічник М.Д.

к.геогр.н., доц. Холявчук Д.І.

28

Про діяльність системи студентського самоврядування

24.11.21

Заступник декана, к.геогр.н., асист. Брик С.Д., представники студентського самоврядування

29

Про ремонтні роботи та роботи по введенню в експлуатацію бази даних в с. Мигове

24.11.21

Декан факультету, д.геогр.н., доц. Заячук М.Д.

30

Про результати акредитаційної експертизи ОП «Середня освіта (Географія)», ОП «Гідрометеорологія», ОП «Регіональний розвиток і просторове планування» другого (магістерського) рівня вищої освіти

30.12.21

Заступник декана,

к.геогр.н., доц. Холявчук Д.І.

31

Про підсумки асистентської практики на географічному факультеті

30.12.21

Завідувачі кафедр

32

Звіти голів ЕК про підсумки роботи комісій та подолання існуючих проблем в навчально-виховному процесі на другому (магістерському) рівні

30.12.21

Голови ЕК

33

Про рекомендації звітів експертних груп про результати акредитаційної експертизи ОП «Середня освіта (Географія)», ОП «Гідрометеорологія» першого бакалаврського рівня вищої освіти

30.12.21

Заступник декана к.геогр.н., доц. Холявчук Д.І.

34

Про виконання попередніх рішень Вченої ради географічного факультету

30.12.21

Вчений секретар,

к.с.-г.н., доц. Данілова О.М.

35

Звіт доц. Заячука М.Д. про діяльність на посаді декана географічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за період з 15.02.2021 р. до 20.01.2022 р. та завдання на найближчий період (на зборах-конференції) трудового колективу та вченій раді географічного факультету.

20.01.22

Декан факультету, д.геогр.н., доц. Заячук М.Д.

36

Про реалізацію Стратегії розвитку географічного факультету 2021-2024 рр.

20.01.22

Декан факультету, д.геогр.н., доц. Заячук М.Д.

37

Аналіз кадрового потенціалу географічного факультету на відповідність Ліцензійним умовах провадження освітньої діяльності

20.01.22

Заступник декана

к.геогр.н., доц. Холявчук Д.І., гаранти ОП

38

Про результати проведення І туру Всеукраїнської студентської олімпіади та Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальностями

20.01.22

Заступник декана,

к.геогр.н., доц. Холявчук Д.І.

39

Про роботу комісій при Вченій раді географічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

20.01.22

Голови комісій при Вченій раді географічного факультету

40

Про організацію освітнього процесу у ІІ семестрі 2021-2022 навчального року

02.02.22

Заступник декана, к.геогр.н, асист. Пасічник М.Д.

41

Про рекомендацію здобувачів вищої освіти на індивідуальну форму навчання

02.02.22

Завідувачі кафедр

42

Про результати акредитаційної експертизи ОП «Середня освіта (Географія)», ОП «Гідрометеорологія», першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

02.02.22

Заступник декана, к.геогр.н., доц. Холявчук Д.І.

43

Про студентську наукову роботу (організацію та участь у студентських наукових конференціях, конкурсах студентських наукових робіт, стипендіальних програмах, програмах академічної мобільності)

02.02.22

Заступник декана,

к.геогр.н., доц. Холявчук Д.І.

44

Про результати опитування здобувачів вищої освіти «Молодь проти корупції», «Вільний вибір освітніх компонентів», «Задоволеність методами викладання навчальних дисциплін»

02.02.22

Заступник декана,

к.геогр.н., асист. Брик С.Д.

45

Про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників географічного факультету

30.03.22

Завідувачі кафедр, гаранти освітніх програм

46

Про організацію освітнього процесу на заочній формі навчання

30.03.22

Заступник декана, к.геогр.н, асист. Пасічник М.Д.

47

Про організаційне та методично-наукове забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти другого магістерського рівня ОП «Географія», ОП «Менеджмент туристичної індустрії», ОП «Регіональний розвиток і просторове планування, ОП «Туризмознавство», ОП «Геодезія».

30.03.22

Заступник декана,

к.геогр.н., доц. Холявчук Д.І.,

гаранти ОП

48

Про результати опитування стейкхолдерів та розгляд рекомендації Ради стейкхолдерів географічного факультету

30.03.22

Декан факультету, д.геогр.н., доц. Заячук М.Д., голова Ради стейкхолдерів, гаранти ОП

49

Про стан практичної підготовки здобувачів вищої освіти та роботу зі стейкхолдерами

30.03.22

Заступник декана к.геогр.н., доц. Холявчук Д.І.,

голова Ради стейкхолдерів

50

Про рекомендації звіту експертної групи про результати акредитаційної експертизи ОП «Міжнародний туризм»» першого бакалаврського рівня вищої освіти

27.04.22

Заступник декана к.геогр.н., доц. Холявчук Д.І.

51

Про затвердження робочих навчальних планів на 2022/2023 н.р.

27.04.22

Заступник декана к.геогр.н, асист. Пасічник М.Д.

52

Звіт здобувачів наукових ступенів про хід підготовки до захисту дисертацій

27.04.22

Завідувачі кафедр

53

Про самооцінку діяльності факультету за основними напрямами роботи

27.04.22

Декан факультету, д.геогр.н., доц. Заячук М.Д.

54

Про продовження терміну дії контрактів викладачів на наступний період

25.05.22

Голова комісії з питань регламенту та кадрової політики, д.геогр.н., проф.

Сухий П.О.

55

Про виховну роботу на географічному факультеті

25.05.22

Заступник декана, к.геогр.н., асист. Брик С.Д.

56

Про наукову роботу на географічному факультеті

29.06.22

Заступник декана,

к.геогр.н., доц. Холявчук Д.І.

57

Про результати акредитаційної експертизи ОП «Міжнародний туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

29.06.22

Заступник декана, к.геогр.н., доц. Холявчук Д.І.

58

Звіти голів ЕК про підсумки роботи комісій та подолання існуючих проблем в навчально-виховному процесі на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти

29.06.22

Голови ЕК

Затверджений на засіданні Вченої ради географічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Протокол №1 від 01.09.2021 р.

                                                       Голова Вченої ради

                                                       географічного факультету                                                                                                               Мирослав ЗАЯЧУК

                                                       Учений секретар                                                                                                                                   Ольга ДАНІЛОВА

 

 Протоколи Вченої ради:

Протокол №9 від 15 березня 2023 року (Презентація)

Протокол №8 від 15 лютого 2023 року (Презентація 1; Презентація 2 Результати сесії) (Тематика бакалаврських робіт)

Результати опитувань:

Вільний вибір освітніх компонентів здобувачами вищої освіти 2022-2023 н.р. Результати опитування (15.02.2023);

Анонімне анкетування серед студентів "Молодь проти корупції" 2022-2023 н.р. Результати опитування (15.02.2023);

Задоволеність студентів методами викладання навчальних дисциплін на освітніх програмах географічного факультету 2022-2023н.р. Результати опитування (15.02.2023)

Протокол №7 від 26 січня 2023 року

Протокол №6 від 30 грудня 2022 року

Протокол №5 від 07 грудня 2022 року

Протокол №4 від 16 листопада 2022 року

Протокол №3 від 19 жовтня 2022 року (презентація)

Протокол №2 від 28 вересня 2022 року

Протокол №1 від 01 вересня 2022 року

Протокол №13 від 30 червня 2022 року

Протокол №12 від 21 червня 2022 року

Протокол №11 від 25 травня 2022 року

Протокол №10 від 27 квітня 2022 року

Протокол №9 від 23 березня 2022 року

Протокол №8 від 16 березня 2022 року

Протокол №7 від 02 лютого 2022 року

Протокол №6 від 29 грудня 2021 року

Протокол №5 від 24 листопада 2021 року (питання №4)

Протокол №4 від 27 жовтня 2021 року

Протокол №3 від 06 жовтня 2021 року (презентація) Додаток 1 (тематика магістерських робіт)

Протокол №2 від 13 вересня 2021 року (програма підвищення кваліфікації вчителів)

Протокол №1 від 01 вересня 2021 року

Протокол №15 від 25 червня 2021 року

Протокол №14 від 19 травня 2021 року

Протокол №13 від 23 квітня 2021 року

Протокол №12 від 21 квітня 2021 року

Протокол №11 від 25 березня 2021 року

Протокол №10 від 17 березня 2021 року

Протокол №9 від 10 березня 2021 року

 

 План роботи Комісії з регламенту та кадрової політики при Вченій раді географічного факультету на 2021-2022 н.р.

 План роботи Комісії з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності при Вченій раді географічного факультету на 2021-2022 н.р.

 План роботи навчально-методичної Комісії при Вченій раді географічного факультету на 2021-2022 н.р.

План роботи Комісії з гуманітарних питань та студентського самоврядування при Вченій раді географічного факультету на 2021-2022 н.р.

Звіт про роботу Комісії з гуманітарних питань та студентського самоврядування при Вченій раді географічного факультету за 1 семестр 2021-2022 н.р.

 

План роботи Вченої ради географічного факультету ЧНУ імені Ю. Федьковича на 2020 – 2021 навчальний рік

№ п/п

Порядок денний

Місяць проведення

Хто готує питання

1.

1. Обговорення та затвердження планів роботи вченої ради факультету, планів роботи методичних комісій за спеціальностями, виховної роботи, деканату географічного факультету на 2020-2021 н.р.

01.09.2020

Декан географічного факультету проф. Руденко В.П.

2. Про рекомендацію старшокурсників факультету на індивідуальний графік навчання

 

 

Зав. кафедрами

 

 

 

 

 

 

2.

1. Про підсумки літньої екзаменаційної сесії 2020 р. та завдання щодо підвищення якості навчального процесу.

16.09.2020

Перший заступник декана доц. М.В. Цепенда

2. Про рекомендації Вченій раді ЧНУ ім. Ю.Федьковича щодо створення разової спеціалізованої вченої ради університету для захисту дисертації Вінтоняк А.М. на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 «Природничі науки» за спеціальністю 103 «Науки про Землю».

16.09.2020

Декан географічного факультеу

проф. Руденко В.П.

3. Обговорення та затвердження тем магістерських робіт здобувачів географічного факультету (для здобувачів 2020р. вступу)

16.09.2020

проф. ЮщенкоЮ.С.

доц. Вацеба В.Я.

проф. Кілінська К.Й.

проф. Сухий П.О.

проф. Джаман В.О.

доц.    Король О.Д.

4. Обговорення та затвердження заходів щодо реалізації критичних зауважень, висловлених у ході роботи над звітами голів ЕКів геофаку.

16.09.2020

доц. Данілова О.М.

 

 

 

 

3.

1. Про доопрацювання освітніх програм географічного факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича у зв’язку із введенням у дію Стандарту вищої освіти за спеціальністю 106 «Географія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (наказ МОН України №805 від 16 червня 2020р.)

21.10.2020

Перший заступник декана – доц. Цепенда М.В.

Завідувачі кафедрами:

проф. Круль В.П.

проф. Джаман В.О.

доц. Вацеба В.Я.

2. Підготовка акредитаційної справи за освітньою програмою «Міжнародний туризм» (бакалавр), за якою завершився термін дії ліцензії

21.10.2020

Завідувачі кафедри

доц. Король О.Д.,

д.г.н., доц. Бучко Ж.І.

3. Про оновлення електронних навчальних посібників викладачів кафедр та вдосконалення системи дистанційного навчання на факультеті

21.10.2020

 

доц. Пасічник М.Д. – відповідальний за систему дистанційної освіти геофаку

 

 

 4.

1. Про хід роботи у колективі кафедри гідрометеорології та водних ресурсів щодо відкриття нової освітньої програми «Гідроекологія та гідрометеорологія» в межах спеціальності 103 «Науки про Землю» з 2021 – 2022 навчального року (бакалавр).

18.11.2020

проф. Ющенко Ю.С.,

Перший заступник декана – доц. Цепенда М.В.

 

2. Про роботу викладачів геофаку з підвищення кваліфікації вчителів географії

18.11.2020

д.г.н., доц. Заячук М.Д.,

доц. Чубрей О.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

  5.

1. Звіт проф. Руденка В.П. про діяльність на посаді декана географічного факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича за період з 22.11.2019р. до 09.12.2020р. та завдання на найближчий період (на зборах (конференції) трудового колективу та вченій раді географічного факультету)

09.12.2020

проф. Руденко В.П.

2. Про роботу завідувачів кафедр впродовж вересня-листопада 2020 р. щодо акредитації освітніх магістерських програм та реалізації пропозиції викладачів та науковців географічного факультету по заключенню госпдоговірних тем з підприємствами та організаціями області з важливіших напрямів розвитку географічної науки і практики

09.12.2020

Заст. декана Ходан Г.Д.

 

 

6.

1. Звіти голів екзаменаційних комісій (магістерський рівень) про підсумки роботи комісій та подолання існуючих проблем в навчально-виховному процесі.

30.12.2020

 

 

Проф. Кілінська К.Й.

Доц. Король О.Д.

 

 

 

  7.

1.Розгляд та обговорення пропозицій членів Вченої ради геофаку щодо уточнення назви географічного факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича та його структури відповідно до сучасного стану його розвитку та нових вимог Закону України «Про вищу освіту» (із змінами).

17.02.2021

Голова вченої ради геофаку проф. Руденко В.П.

2. Про підсумки зимової заліково-екзаменаційної сесії

17.02.2021

 

Перший заступник декана – доц. Цепенда М.В.

 

3. Про переведення студентів на індивідуальний графік навчання

17.02.2021

Зав. кафедрами

4. Виконання попередніх рішень вченої ради географічного факультету

17.02.2021

Вчений секретар доц. Данілова О.М.

 

8.

1. Про інтенсифікацію роботи з Педагогічним коледжем ЧНУ ім. Ю.Федьковича щодо підготовки майбутніх вчителів географії за скороченою формою.

17.03.2021

Зав. кафедрами

проф. Круль В.П.,

доц. Вацеба В.Я.

 

 

 

9.

1. Про підготовчі роботи щодо проведення літніх виробничих та навчальних практик на факультеті.

21.04.2021

Присакар Б.В.

2. Звіти здобувачів наукових ступенів доктора філософії та доктора наук про хід підготовки та захисту докторських дисертацій

21.04.2021

к.г.н. Кирилюк С.М.,

заст. декана Ходан Г.Д.

3. Про затвердження робочих навчальних планів на 2021-2022 н. р.

21.04.2021

Перший заступник декана доц. Цепенда М.В.

 

 

 

10.

1. Про підготовку проектів конкурсних наукових робіт у колективах кафедр географічного факультету, державних іспитів

19.05.2021

Заст. декана Ходан Г. Д., завідувачі кафедр

2. Про виховну роботу наставників в академгрупах географічного факультету

19.05.2021

Зас. декана, к.г.н.,

ас. Брик С.Д.

3. Про організацію роботи екзаменаційних комісій та літню екзаменаційну сесію на факультеті

19.05.2021

Перший заступник декана доц. Цепенда М.В.,

зав. кафедрами

 

 

 

 

11.

1. Звіти голів екзаменаційних комісій (бакалаврський рівень) про підсумки роботи комісій та подолання існуючих проблем в навчально-виховному процесі.

25.06.2021

 

2. Про ремонтні роботи та роботи по введенню в експлуатацію бази студентських практик в с. Мигове

25.06.2021

Заст. декана

 доц. Костащук В.І.

3. Про рекомендацію випускників геофаку до аспірантури та подання до Міністерства освіти і науки України пропозицій щодо аспірантури на 2022 рік.

25.06.2021

 

Заст. декана Ходан Г.Д.,

зав. кафедри

Затверджений на засіданні вченої ради географічного факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича 01.09.2020 р., протокол №1.

Голова вченої ради проф. Руденко В.П.

Вчений секретар доц. Данілова О.М.

 

План роботи Вченої ради на 2020-2021 навчальний рік

План роботи Вченої ради на 2019-2020 навчальний рік

 

Архів

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterЛ‹C@2Ґ«chnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.