Абітурієнту

Оновлено
2020-03-24
19:15

Наш факультет

 

 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

НА 2016-2020 р.р.

 

Розглянутий та схвалений на засіданні вченої ради географічного факультету

 «_24_» лютого 2016 р., протокол № 6

Голова вченої ради                                                              В.П. Руденко

 

ЗМІСТ

І.Сучасний стан розвитку географічного факультету (на 1.03.2016 р.)

ІІ. Основні віхи розвитку географічного факультету в 2016-2020 р.р

ІІІ. Перспективні плани розвитку кафедр географічного факультету у 2016-2020р.р.

ІІІ.1. Кафедра фізичної географії, геоморфології та палеогеографії

ІІІ.2. Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту

ІІІ.3. Кафедра географії України та регіоналістики

ІІІ.4. Кафедра гідроекології, водопостачання та водовідведення

ІІІ.5. Кафедра географії та менеджменту туризму

ІІІ.6. Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування

ІІІ.7. Кафедра геодезії, картографії та управління територіями

                                     

І. Сучасний стан розвитку географічного факультету

(на 1.01.2016 р.)

Сьогодення географічного факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича визначається такими основними результатами, досягнутими спільною працею колективу для розвитку географічної освіти, науки та виховання студентів:

Перший результат – у центрі уваги деканату і кафедр ставились питання зміцнення науково-педагогічного потенціалу факультету.

Рекомендована до захисту і подається до спеціалізованої вченої ради докторська дисертація доц. Заячука М.Д. Успішно працює над докторською дисертацією докторант Бучко Ж.І. Готуються до вступу у стаціонарну докторантуру Костащук І.І. та Кирилюк С.М. Доречно відзначити, що ми вперше за всю історію геофаку матимемо одночасно трьох докторантів і що відрадно – за трьома різними спеціальностями. Це істотно зміцнює наші кадрові позиції.

За рік, що минає, четверо наших аспірантів успішно захистили і вже отримали підтвердження у здобутті наукового ступеня кандидата географічних наук за трьома різними спеціальностями. Це М.Д. Лапушняк, М.Г. Настюк, М.Ю. Паламарюк, Я.В. Смірнов. Частка докторів та кандидатів наук серед викладачів геофаку зросла у зв’язку з цим до 85,4 %. Виходять на захист кандидатських дисертацій аспіранти Добинда І., Ющенко О. До денної аспірантури поступають Джаман Я., Попюк Я., Дячук А. Все це дозволить уже до кінця наступного року підняти частку докторів наук серед професорсько-викладацького складу геофаку до майже 15 %, а кандидатів наук – до 75 %, а загалом лише близько 1/10 викладачів факультету не матимуть наукового ступеня. Це значно вищий від загально-університетського (71 %) якісний показник успішності трудового колективу.

Не можна не сказати і про такий позитив як відновлення зростання кількості викладачів географічного факультету після кількох років їх скорочення. 4,5 ставки, або 8,1 % додатково і наших викладачів сьогодні майже 60 (точніше 59,75)! Це надзвичайно важливо. Хочеться вірити, що ця позитивна тенденція збережеться і в наступні роки.

Саме тому деканат і кожна з кафедр чи не найважливішим своїм завданням вважали і організовували роботу по залученню на навчання на геофаці майбутніх абітурієнтів. Це – другий результат нашої роботи.

Набір 2015 року на 1-й курс був чи не найскладнішим за останні роки.

Його першою особливістю було різке скорочення державного замовлення  з 74 до 61 місця або на 17,6%. Втрата 13 державних місць була для нас дуже істотною. Ще на 23 місця (з 84 до 61) або на 27 % ми втратили і на рівні «магістра» та «спеціаліста». Це призвело до того, що кращі за результатами ЗНО абітурієнти були рекомендовані до зарахування в інші в.н.з., а велика кількість (в значній мірі віртуальних) заяв від абітурієнтів (1883 заяви на денну форму) була обманливою і чисто статистичною.

Друга особливість набору – різке і непередбачуване зменшення вступників на наші власне природничо-технічні напрями – «Геодезію, картографію і землеустрій», «Гідрометеорологію» та «Гідротехніку».

У підсумку маємо такі результати. Зараховано 142 здобувача вищої освіти – першокурсників по денній і 23 по заочній формі навчання. Це 82% і 92% у порівнянні з 2014 роком (див. табл. 15.1).

   Табл. 15.1

Набір на 1-й курс географічного факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича у 2015 р.  порівнянню з 2014 р. (денна форма)

п/п

Напрям

Роки (осіб)

2015 р. до 2014 р., %

2015 р.

2014 р.

1.

Географія

53

49

108

2.

Геодезія, картографія та землеустрій

9

27

33

3.

Гідрометеорологія

 

7

15

47

4.

Гідротехніка

 

7

4

175

5.

Менеджмент

 

13

19

68

6.

Туризм

 

53

60

88

 

Всього

142

174

81,6

Серед інститутів і факультетів по набору на 1-й курс цього року ми займаємо серединне 7-ме місце. Найкращі показники – за напрямом «Географія» - 53 першокурсники (108%), далі йде «Туризм» - 53 студенти (88% від рівня минулого року), «Менеджмент» - 13 осіб (68%), «Гідротехніка» та «Гідрометеорологія» (сумарно теж 14 здобувачів і 74%) і, нарешті, «Геодезія, картографія і землеустрій» - 9 першокурсників і це лише 33%  від  кількості  студентів  за  даним напрямом, що поступили до нас у 2014 р. Принагідно, варто зауважити, що цей же напрям у наших колег з Інституту біології, хімії та біоресурсів покликав до навчання на 1-му курсі 11 студентів. Якщо порівнювати результати вступу у всеукраїнському масштабі, то наш факультет є третім у державі після Львівського і Київського, де держзамовлення є значно вищим від нашого на 47 і 74 осіб відповідно (див. табл. 15.2).

Табл. 15.2 Набір бакалаврів на географічних факультетах університетів України у 2015 р. (денна форма)

 

Університети України

Освітні напрями

Географія,

д/з / всього

Туризм,

д/з / всього

Геодезія, картографія і землеустрій, д/з / всього

Гідрометеорологія,

д/з/ всього

Інші напрями,

д/з/всього

Всього,

д/з / всього

1. КНУ ім.

Т. Шевченка

75/93

20/42

20/21

20/20

_

135/176

2.ЛНУ ім.

І. Франка

85/137

15/93

_

_

8/20

108/250

3. ЧНУ ім.

Ю. Федьковича

30/53

7/53

5/9

7/7

11/21

61/142

4.ОНУ ім.

І. Мечникова

40/56

0/19

_

_

19/24

59/99

5.Сх-Євр. нац. ун-т ім.

Л. Українки

49/25

(недобір 24 особи)

9/21

8/20

_

5/25

71/91

6. Терноп.

нац.пед.ун-т

В. Гнатюка

24/42

7/20

_

_

15/17

46/79

7.ХНУ

ім. Н. Каразіна

40/41

_

_

_

25/25

65/66

8.Ужгород. нац. ун-т.

13/22

_

14/25

_

8/16

35/63

9. Прикарпат.

нац. ун-т ім.

В. Стефаника (Інститут природ. наук)

14/43

_

_

_

_

14/43

10.Дніпропетр.

нац. ун-т ім.

О. Гончара

14/18

_

_

7/7

10/10

31/35

Всього

384/259

58/249

48/75

34/34

101/158

625/1045

 Місце геофаку ЧНУ ім. Ю. Федьковича серед географічних ф-тів України, у балах (середній показник по державі 100 балів)

ЧНУ

78/99

121/217

125/120

206/206

211/133

98/137

Одеський нац.

у-тет ім.

І. Мечникова

(для прикладу)

 

104/106

 

0/76

 

_

 

_

 

188/151

 

94/95

 

Це, ніби, непогано, однак, як бачимо, загалом підсумки вступної кампанії на 1-й курс викликають уже в найближчій перспективі глибоке занепокоєння і кличуть до серйозних роздумів, про що йтиметься далі.

Дуже прискіпливо слід проаналізувати  вступ  на  факультет магістрів і

спеціалістів. На 5-й курс прийнято 132 студенти по денній і 76 – по заочній формі навчання, що становить відповідно 104 % і 143 % у порівнянні з минулим роком. Приріст становить 28 здобувачів вищої освіти, або 11 осіб, враховуючи перевідний з заочної форми коефіцієнт. Проте залишається незмінною ось уже три роки поспіль пропорція у 2/3 вступників на 5-й курс порівняно з тією кількістю студентів, що поступали у 2011-2012 навчальному році на 1-й курс. Особливо відчутним і наочним проглядається таке скорочення, коли ми будемо аналізувати випуск бакалаврів 2015 року і набір цього ж року магістрів і спеціалістів на спеціальності геофаку (див. табл. 15.3 - 15.4). Як бачимо, ми випустили по денній формі навчання на 38 здобувачів-бакалаврів більше ніж набрали на 5 курс магістрів та спеціалістів, по заочній формі випуск перевищує набір ще на 23 особи. Тобто реальні втрати потенційних пятикурсників у перевідному коефіцієнті у 2015 р. склали 43,75 осіб (або 22,5 %)! Звернімо увагу на ці втрати за окремими спеціальностями.

Найменшими (7,03%) вони були на «Географії», далі йдуть «Гідротехніка» і «Гідрометеорологія» (7,8 %), тобто ті напрями і спеціальності, які не мають конкурентів у Чернівецькій області.

Втрати потенційних п’ятикурсників за «Геодезією, картографією та землеустроєм» (де з нами конкурує Інститут біології, хімії та біоресурсів ЧНУ ім. Ю. Федьковича) склали вже 14,1 % або 5,25 осіб, за «Менеджментом» - майже 30% (7,25 студенти), а за «Туризмом» - 38,5 % (21,75 потенційних пятикурсників, зокрема 19 студентів по денній і 11 студентів по заочній формах навчання)!!! Це загалом 30 наших випускників-бакалаврів, або 2/5 від їх загальної кількості… Кожна кафедра, деканат, кожен завідувач повинні ретельно вивчити причини, чому 61 наш четвертокурсник, тобто майже кожен четвертий-пятий, не продовжив здобувати повну вищу освіту за спеціальностями нашого географічного факультету, а зійшов з дистанції. Не думаю, що це можна пояснити лише високою платою за навчання на 5-му курсі, адже на «Туризмознавстві» вона тільки  на  124%  є  вищою,  ніж на  «Географії»  чи  на «Геодезії». Очевидно,

причини є глибшими і вони потребують індивідуального підходу до кожного нашого випускника-бакалавра. Можливо ми, як викладачі-наставники, не зуміли в значній мірі пройнятися проблемами нашого вихованця, не зуміли своєчасно переконати його у необхідності і правильності продовжувати навчання для здобуття повної вищої освіти саме на нашому факультеті. Нам, очевидно, здається, що чотири роки спільного навчання та співпраці з нашими бакалаврами – це цілком достатньо, щоб іти разом далі, проте, як підтверджує наше сьогодення, – цього вже замало, необхідна справжня індивідуалізація навчального процесу. А саме: визначення та обґрунтування науково актуальної і практично значущої теми майбутньої магістерської чи дипломної роботи; безпосередній зв'язок з можливим зацікавленим працедавцем; залучення магістрів і спеціалістів до спільних з закордонним університетом освітніх проектів і таке інше. Безсумнівно, нас всіх очікує у цьому напрямі напружена повсякденна робота, без якої не буде справжнього руху вперед. Певною втіхою у цьому зв’язку є прийняття на навчання на 3-й курс 5-х студентів по денній і 7-х по заочній формах навчання за скороченою програмою підготовки (напрям «Туризм»).

Третім результатом є  кардинальні структурні та якісні зміни і проблеми в організації навчального процесу уже в найближчі місяці. Ці проблеми особливо загострюються на тлі нещодавно прийнятої Кабміном України постанови про затвердження нового (з 1 вересня 2015 р.) Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюватиметься підготовка фахівців з вищої освіти у державі і яка «Географію», «Економічну і соціальну географію», «Географію України» чисто теоретично вміщує в освітню категорію «інші науки про Землю». Яким чином ми здійснюватимемо набір 2016 р. – будемо оголошувати прийом бакалаврів на напрям «інші науки про Землю»?! Це виглядає абсурдно. 26 травня нинішнього року на базі геофаку КНУ ім. Тараса Шевченка відбулась розширена нарада з цього приводу за участю голови Комітету з освіти і науки Верховної Ради України Лілії Гриневич, ректора КНУ – голови ради ректорів України Леоніда Губерського, Президента УГТ Ярослава Олійника та широкої географічної громадськості. Підсумок – звернутися до міністра освіти і науки України, до Кабінету Міністрів України – щоб виправити цю недоречність. До цих пір ми не маємо інформації про якісь позитивні зміни у цьому напрямі. Тож можна очікувати ускладнення проблем при вступі 2016 року.

За звітний період наш колектив у плані підтвердження своїх прав на освітню діяльність достатньо плідно попрацював над акредитаціями напряму «Гідрометеорологія» ОКР «бакалавр» (Ющенко Ю.С., Паланичко О.В.), «Географія України» ОКР «магістр» (Джаман В.О., Заблотовська Н.В.), «Менеджмент природоохоронної діяльності» ОКР «магістр» (Руденко В.П., Чубрей О.С.), «Раціональне використання і охорона водних ресурсів» ОКР «магістр» та ліцензування спеціальності «Гідрологія» ОКР «магістр» (Ющенко Ю.С., Шевчук Ю.Ф.). Розширені ліцензії за магістерськими спеціальностями «Географія» (до 30 осіб) та «Економічна і соціальна географія» (до 25 осіб). Це дає нам можливість по геофаку загалом готовити по денній формі 160 магістрів і ще 71 магістра по заочній формі навчання. Ще близько 40 магістерських місць по заочній формі навчання ми очікуємо у 2016 р. за спеціальностями «Раціональне використання і охорона водних ресурсів», «Географія України» та «Менеджмент природоохоронної діяльності» як таких, що пройшли успішну акредитацію нинішнього року по денній формі. Таким чином, матимемо близько 270 магістерських місць і цього нам в принципі буде достатньо навіть і у 2017 році, коли вже не буде в Україні підготовки фахівців за ОКР «спеціаліст».


Табл. 15.3 Набір магістрів і спеціалістів на географічному факультеті ЧНУ ім. Ю. Федьковича у 2015 р.

Освітні напрями геофаку

Випущено бакалаврів, осіб

Прийнято на 5-й курс, осіб

Втрати, осіб

Всього у перевідному коефіцієнті

Денна

Заочна

Денна

Заочна

Денна

Заочна

1. Географія

42

31

38

33

- 4

- 9,5%

+2

+6,1%

- 3,5 (7,03%)

2.Геодезія, картографія та землеустрій

33

17

30

8

- 3

-9,1%

 

-9

-53%

- 5,25 (14,09%)

3. Менеджмент

21

13

15

8

-6

-28,6%

-5

-38,5%

- 7,25 (29,9%)

 

4.Гідротехніка (водні ресурси)

14

_

16

_

+2

+14,3%

_

 

- 6,0 (7,78%)

5.Гідрометеорологія

13

_

5

_

-8

-61,5%

_

6. Туризм

47

38

28

27

-19

-40,4%

-11

-28,9%

-21,75 (38,5%)

Всього

по факультету

170

99

132

76

-38

-22,4%

-23

-23,2%

-43,75 (22,5%)

Табл. 15.4 Географічний факультет ЧНУ ім. Ю. Федьковича у 2000 – 2001 – 2015 – 2016 навчальних роках

 

 

Показники

На початок року

Приріст (+)

Скорочення

(-)

2015 – 2016

навч. року

порівняно з

2014 – 2015

навч. роком

2000 – 2001 р.р.

2010 – 2011 р.р.

2013 – 2014 р.р.

2014 – 2015 р.р.

2015 – 2016 р.р.

1.Чисельність студентів факультету , всього (осіб), у тому числі:

728

1938

1280

1151

1082

- 94,0

 - на денній формі

400

1271

874

831

786

- 94,9

 - на заочній формі

328

667

406

320

296

- 92,5

З них на І курсі, всього,

у тому числі:

182

271

251

199

165

- 82,9

 - на денній формі

92

211

201

174

142

- 81,6

 - на заочній формі

90

60

50

25

23

-92,0

2.Кількість напрямів і спеціальностей

5

21

21

21

21

100,0

3.Розподіл студентів за фахом (осіб)

 

 

 

 

 

%

 - географи

463

370

320

338

332

30,7

 - економіко-географи

-

88

70

7

20

1,8

 - географія України

-

-

-

10

14

1,3

 - менеджери природоохоронці

202

104

26

15

16

1,5

 - менеджери туристичної діяльності

-

219

136

122

105

9,7

 - менеджери готел., курорт. і тур.сервісу

-

187

16

-

-

-

 - туристи

-

375

385

375

326

30,1

 - гідроекологи/ гідрометр.,гідрологи

63

198

44

59

61

5,6

 - гідротехніка, водопост. та водовід., РВОВР

-

99

72

46

34

3,1

 -управління територіями

-

298

174

151

136

12,6

 - геодезисти

-

-

37

28

38

3,6

Всього

728

1938

1280

1151

1082

100,0

4.К-сть виклад., осіб

32

75,5

62,25

55,5

59,75

+107,7

 - з них докторів, канд. наук, %

68

59,4

82

84,4

85,4

+101,2

 Значно складнішою є ситуація на першому курсі. Маємо 6 напрямів і їх, очевидно, вже замало, щоб утримувати повноцінне функціонування 7 кафедр. І це без урахування непорозумінь з «Географією» у новому Переліку…Що пропонується. Перше. Кафедрі географії та менеджменту туризму (в.о. кафедри доц. Королю О.Д. та доц. Явкіну В.Г.) слід уже, зрештою, завершити і подати на розгляд відповідної експертної комісії та ради ліцензійну справу за напрямом «Готельно-ресторанна справа», що готується нами уже три роки. Для прикладу, у 2015 р. на цей напрям у Прикарпатському національному університеті ім. В. Стефаника набрано на 1-й курс денної форми 42 студенти, у Східно-Європейському національному ун-ті ім. Л. Українки – 25 осіб, у Чернівецькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ – 18 здобувачів вищої освіти. Чим ми гірші?

Друге. У новому Переліку напрямів та спеціальностей зявилась така близька за галуззю діяльності до природничих наук нова спеціальність, як «Технології захисту навколишнього середовища». Ми, географи, бачимо своє місце тут як фахівці, що можуть передбачати, прогнозувати і відповідно захищати антропогенізоване природне середовище від таких несприятливих природних процесів, як: зсуви, повені, підтоплення, вітровали, засухи і таке інше. Чому б не взятися за підготовку відповідної ліцензійної бакалаврської  справи нашим природничим кафедрам і насамперед кафедрі фізичної географії, геоморфології та палеогеографії (зав. кафедри проф. Круль В.П., д.геогр.н., доц. Рідуш Б.Т.).

Третє.  У галузі знань «Освіта» виділяються напрями 014 «Середня освіта» (за предметними спеціалізаціями) і 015 «Професійна освіта» (за спеціалізаціями). Можна передбачати, що це буде полем нашої спільної ліцензійної діяльності для всіх кафедр геофаку педагогічного профілю.

Ціла низка новацій у навчальному процесі уже розпочалася з 1 вересня цього року: це і перехід на 600-год. навчальне річне навантаження на 1 викладача на 1-му і п’ятому курсах, це і 1,5-річна магістратура.

Геофак займає останнє місце в університеті за показниками якості навчання за результатами останньої зимової сесії, що не відповідають Державним вимогам до ліцензування освітньої діяльності. Ось чому навчально-методичні комісії за напрямами та спеціальностями, кожен завідувач кафедри, деканат (перший заступник декана доц. Цепенда М.В.) повинні ретельно проаналізувати стан справ у цій галузі і вжити дієвих кроків, щоб поправити ситуацію. Не віриться, що ми маємо найнижчий рівень знань серед студентів у нашому університеті.

Серед найвагоміших напрямів нашої роботи, де ми маємо великий потенціал розвитку, є наукова діяльність.

Проведено 4 успішних захисти у нашій спеціалізованій вченій раді. Чималий розголос набула наукова конференція, присвячена 25-річчю становлення кафедри географії України та регіоналістики. Завершується виконання проекту Євросоюзу «Історична та етнографічна спадщина – частина сталого розвитку туризму на Буковині (HERITAGE MIS-ETC Coge 829)» (Руденко В., Бучко Ж., Смірнов Я., Король О., Скрипник Я., Данілова О.). З лютого 2015 р. розпочато виконання 3-х річної держбюджетної теми з проблем сталого розвитку фермерства в Україні (Руденко В., Заячук М.).

Студентка 4-го курсу Орленко Ольга виборола 2-ге місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді з географії у Переяслав-Хмельницькому, а Цуркан Марія 3 місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді з туризму у Чернівцях. Це добре, однак, нам необхідно активізуватись у міжнародних грантових програмах (заст. декана Ходан Г.). Це особливо стосується наших молодих (до 35 років) науковців, яким першочергово відкриті всі двері у наукових проектах Європейського Союзу.

В нинішніх напіввоєнних умовах особливо важливою справою є виховання патріотичної молоді. Ми з гордістю відзначаємо, що серед справжніх захисників нашої Вітчизни, які приймають участь в АТО є і наші студенти-добровольці – Ролдугін Євгеній, Гвоздюк Назар, Ткачук Степан. Здоровя їм і повертатися живими! Як і нам всім! Хочеться щиро подякувати всім працівникам деканату, завідувачам кафедр, всьому нашому трудовому колективу за самовіддану працю, за витримку, за віру у світле майбутнє України.


Табл.15.5Надходження до ЧНУ ім. Ю. Федьковича від договірних умов навчання у 2015-2016 навчальному році, грн

Напрям

спеціальність

І курс

ІІ курс

ІІІ курс

ІVкурс

V спец.

V магістри

Всього

Частка надходжень від напряму, спеціальності, %

Географія

(бакалавр)

195500

57600

161000

52800

221100

158400

113900

144000

18000

-

31500

-

741000

412800

23,4

Географія

(спеціалісти та магістри)

 

 

 

 

18000

102000

31500

68000

49500

170000

4,5

Географія України

(магістри)

 

 

 

 

 

94500

-

94500

-

1,9

Економічна і соціальна географія (спеціалісти та магістри)

 

 

 

 

18000

20400

21000

51000

39000

71400

2,2

                                                                                                                                                                                                                                                                41,3

Менеджмент

73600

73800

 

24000

57400

33600

147600

48000

__

__

352400       105600

9,3

Менеджмент

ПОДіяльності

 

 

 

 

67200

8200

12100

-

79300

8200

1,8

Менеджмент організ.і адміністр. (магістри)

 

 

 

 

 

_____-

64800

-____

64800

 

1,3

                                                                                                                                                                                                                                                                 12,4

Геодезія, картографія та землеустрій

51000

-

119000

9600

72600

81600

145200

67200

 

 

387800

158400

11,1

Геодезія

 

 

 

 

 

63000

13600

126000

42500

189000

56100

4,9

                                                                                                                                                                                                                                                                                            16,0

Гідротехніка

17000

 

 

 

 

 

17000

-

0,3

Гідрометеорологія

 

7000

-

33500

-

 

 

 

40500

-

0,8

Водопостачання та водовідведення

 

 

 

 

45000

 

45000

0,9

Раціональне використання і охорона водних ресурсів

 

 

 

 

 

52500

-

52500

-

1,1

                                                                                                                                                                                                                                                                 3,1

Туризм

483000

60000

465300

9600

405900

81600

277300

67200

 

 

1631400

218400

37,5

Туризмознавство

(спеціалісти та магістри)

 

 

 

 

72000

     161500

156000

         91200

228000

252700

9,7

                                                                                                                                                                                                                                                               47,2

Всього по денній

820100

826100

790500

683900

229200

316600

3666400

74,3

по заочній

117600

96060

355200

326400

144200

226300

1265760

25,7

Всього по факультету

937700

19%

922160

18,7%

1145700

23,2%

1010300

20,5%

373400

7,6%

542900

11,0%

4932160

грн.

 

100,0

* Примітка: чисельник – денна форма,  знаменник – заочна форма навчання


ІІ. ОСНОВНІ ВІХИ РОЗВИТКУ ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

В 2016-2020 р.р

У прогнозованому періоді колектив географічного факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича зорієнтований на досягнення таких основних результатів:

ІІ.1. У сфері кадрового забезпечення:

Передбачається підготовка і захист докторських дисертацій:

2016 рік:

-          Докторантом кафедри економічної географії та екологічного менеджменту доц. М.Д. Заячуком (шифр спеціальності 11.00.02, науковий консультант – проф. В.П. Руденко).

2017 рік:

-          Докторантом кафедри економічної географії та екологічного менеджменту доц. Ж.І. Бучко  (шифр спеціальності 11.00.11, науковий консультант – проф. В.П. Руденко).

2018 рік:

-          Докторантом кафедри географії України та регіоналістики доц. І.І. Костащуком (шифр спеціальності 11.00.02, науковий консультант – проф. В.О. Джаман).

-          Докторантом кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії асист. С.М. Кирилюком (шифр спеціальності 11.00.01, науковий консультант – проф. Б.Т. Рідуш).

2019 рік:

-          Докторантом кафедри геодезії і картографії КНУ ім. Т.Г. Шевченка доц. Я.П. Скрипником (шифр спеціальності 11.00.12, науковий консультант – проф. Е.Л. Бондаренко).

2020 рік:

-          Докторантом кафедри соціальної географії і рекреаційного природокористування доц. Н.П. Аніпко (шифр спеціальності 11.00.11, науковий консультант – проф. К.Й. Кілінська).

Це дозволить збільшити кількість докторів наук на геофаці до 14-15 осіб, а їх частка у професорсько-викладацькому складі зросте з 15% до 25%.

Захист кандидатських дисертацій:

2016 рік:

Т.-М.М. Атаманюк, С.М. Павлюк, А.Ю. Шевчук, К.В. Владійчук, І.П. Добинда, О.Ю. Ющенко.

2017 рік:

Т.В. Гуцул, О.І. Левицький,  Г.І. Єремія, С.В. Каланча, І.В. Ковбас, В.В. Григорійчук, О.С. Смик.

2018рік:

Я.В. Джаман, В.В. Фостій, Я.А.Кочерган, Л.В. Лопушняк, А.І. Дячук, П.В. Мручковський.

2019рік:

А.М. Пирогівська, В.І. Сабадаш.

2020рік:

І.Г. Сандуляк.

 

Захист 22 кандидатських дисертацій дозволить уже в 2017 р. вийти на 100% показник частки докторів і кандидатів наук у складі викладачів географічного факультету і перейти до наповнення ними наукового сектору, навчально-наукової геофізичної лабораторії, лабораторій кафедр та вищих навчальних закладів м. Чернівці, України загалом.

ІІ.2. У навчально-виховній роботі:

Стабілізувати набір на 1 та 5 курси на рівні 170 – 200, а загалом 370 студентів по денній формі, що дозволило б здійснювати повноцінний розвиток семи кафедр факультету у складі не менше 60-65 викладачів геофаку. Відкрити магістратуру за спеціальностями «Гідрологія», «Оцінка землі та нерухомого майна», бакалаврат за спеціальностями «Готельно-ресторанна справа», 014 «Середня освіта», 183 «Технології захисту навколишнього середовища». Впродовж 2016-2018 років планується відкриття таких спеціалізацій для студентів спеціальності «Географія» як: «Природнича географія», «Геоморфологія та палеогеографія». Буде підготовлено не менше 5-7 монографій, підручників та навчальних посібників з грифом ЧНУ ім. Ю. Федьковича щороку (див. розділ ІІІ).

ІІ.3. У науковій роботі:

Буде збільшено обсяг фінансування виконуваних грантових, держбюджетних та госпдоговірних тем до 400-450 тис. грн. на рік. Друкуватиметься не менше 10-12 наукових статей у науковометричних міжнародних базах даних щороку.

Зокрема, буде забезпечено:

ІІ.3.1. Високоякісне виконання міжнародного проекту Європейського Союзу з проблем менеджменту етнографічних та історичних туристичних ресурсів Чернівецької області та Сучавського повіту Румунії (Проект HERITAGE («Спадщина») MIS-ETC Code 829: Програма для транскордонної співпраці «Румунія – Україна – Республіка Молдова») 2012 – 2016 р.р., обсяг фінансування української сторони – 10,35 млн. грн. (проф. Руденко В.П., доц. Данілова О.М., доц. Бучко Ж.І., Бучко Н.Д.).

ІІ.3.2. Реалізація українсько-ізраїльського проекту (Keren Kayemeth Le Israel - INF) з менеджменту природоохоронної діяльності – «Створення Біблійного Саду у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича» (2016-2018 р.р., Мельничук С.В., Марут С.Г., Руденко С.С., Руденко В.П., обсяг фінансування – 11 млн. грн..).

ІІ.3.3. Безпосереднє виконання завдань пріоритетних напрямів наукових досліджень у галузі «Раціональне природокористування» (Перелік пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року (Постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р., №942)), а саме:

Розробка держбюджетної науково-дослідної теми МОН України «Сукупний ресурсний потенціал збалансованого розвитку фермерських господарств України» (2015-2017 р.р., проф. Руденко В.П.,проф. Олійник Я.Б., докторант Заячук М.Д., доц. Цепенда М.В., к.г.н. Руденко С.В., доц. Соловей Т.В., обсяг фінансування – 350 тис.грн.) (Див. розділ ІІІ).

ІІ.4. У міжнародному співробітництві:

Кожна кафедра факультету укладе і реалізовуватиме дієві угоди зі спорідненими кафедрами за кордоном, а саме:

1.      Вроцлавський університет (Польща).

2.      Сілезьський університет (Польща).

3.      Варшавський університет (Польща).

4.      Вища школа інформаційних технологій і управління в Жешуві               (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie) (Польща).

5.      Університет гірничої справи та металургії імені Станіслава Сташиця (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica) (Краків, Польща).

6.      Університет Йоханес Гутенберг (Майнці, Німеччина).

7.      Бельгійський Королівський Інститут природничих наук.

8.      Інститут геології і мінералогії імені В.С. Соболєва СО РАН (Новосибірськ, Росія).

9.      Воронезький державний університет (Росія).

10.  Інститут культурної спадщини АН Молдови (Детальніше див. розділ ІІІ.).

ІІ.5. У матеріально-технічному забезпеченні:

Буде введена в дію друга черга бази студентських практик у с. Мигове, збільшена її одноразова місткість до 50 осіб.

Передбачається:

ІІ.5.1. Перекриття та утеплення даху, заміна вікон у IV навчальному корпусі географічного факультету (благодійний внесок FIRTASH Foundation – Д.В. Фірташа – 4 млн.грн., 2016-2017 р.р.).

ІІ.5.2. Завершення будівництва 1 черги бази студентських практик «Мигове» у Вижницькому районі (2016 р., загальний кошторис близько 500 тис. грн.) (місткість 25-30 осіб).

ІІ.5.3. Введення в дію другої черги бази студентських практик «Мигове» (2017-2019 р.р.) вартістю 400 тис. грн. ( місткість 25 осіб).

ІІ.5.4. Залучення до навчального процесу за спеціальністю:

·         7 нових персональних комп’ютерів (лабораторія кафедри – Офісний центр міжнародних наукових програм, 2016 р., 35 тис. грн.);

·         придбання серверу, аудіовідеотехніки, принтеру, картографічної продукції програмного забезпечення на загальну суму 60 тис. грн.; 

·         залучення до експедиційних досліджень автомобіля Дачія-Логан  (Детальніше див. розділ ІІІ.).

·   

ІІІ. ПЕРСПЕКТИВНІ ПЛАНИ РОЗВИТКУ КАФЕДР ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ У 2014-2018 Р.Р.:

ІІІ. 1. Кафедра фізичної географії, геоморфології та палеогеографії

І. Робота з підготовки кадрів вищої кваліфікації на 2016-2020 роки

Нарощування кадрового потенціалу на найближчий період зумовлюватиметься розвитком основних наукових напрямів на географічному факультеті, реалізацією наукових інтересів нині діючого професорсько-викладацького складу та перспективних співробітників і студентів факультету, з одного боку та кадровою селекцією (притоком) науковців з інших наукових, навчальних закладів і установ, з іншого боку.

Впродовж 2016 – 2020 років планується відкриття таких спеціалізацій для студентів спеціальності “Географія”:

Середня освіта (природнича географія) – спеціаліст: 014;

Середня освіта (природнича географія) – магістр: 014;

Науки про Землю (природнича географія) – спеціаліст: 103;

Науки про Землю (природнича географія) – магістр: 103.

Впродовж 2016-2020 рр. матиме місце подальше нарощування потенціалу докторів та кандидатів наук на кафедрі  фізичної географії, геоморфології та палеогеографії. Передбачається захист 1 докторської та 7 кандидатських дисертацій (див. табл. 1), що дозволить і надалі утримувати показники забезпеченості навчального процесу по кафедрі викладачами вищої кваліфікації (доктори і кандидати наук) на рівні 100 %. Зокрема, при цьому частка докторів наук на кафедрі буде зростати від 36 % (станом на 1.01.16 р.) до 48 % у 2019-2020 н.р.

Сім кандидатів наук, що захистять дисертації у 2016 – 2020 рр. будуть працевлаштовані як викладачі кафедри, як фахівці  методичного кабінету факультету та як фахівці кафедри. Цапок І.Л. і Калуш Ю.І. працюватимуть і надалі співробітниками, відповідно, природничого музею і наукової бібліотеки університету, а Гадельшин О.Р. та Горда Л.М., відповідно – Чернівецької міської ради  та Княждвірського НВК.

Таблиця 1.3.Захист дисертацій по кафедрі фізичної географії, геоморфології та палеогеографії ЧНУ ім. Ю. Федьковича у 2016-020 рр.

Роки

Захист дисертацій

Докторських

Кандидатських

2016

 

Добинда І.П.

2017

 

Гадельшин О.Р.

2018

 

Цапок І.Л.,

Калуш Ю.І.

2019

Кирилюк С.М.

Кочерган Я.А.

Дячук А.І.

2020

 

Горда Л.М.

 ІІ. Наукова робота та міжнародні зв’язки

Впродовж 2016-2020 років кафедра планує поглибити міжнародну співпрацю з наступними вузами:

 1. Вроцлавський університет (Польща)
 2. Сілезьський університет (Польща)
 3. Варшавський університет (Польща)
 4. Вища Школа інформаційних технологій і управління в Жешуві (Wyzsza Szkola Informatyki s Zarzadzania w Rzeszowie) (Польща)
 5. Університет гірничої справи та металургії імені  Станіслава Сташиця (Akademia Gornico-Hutnicza im. Stanislawa Staszica) (Краків, Польща)
 6. Сучавський університет імені Стефана Чел Маре (Румунія)
 7. Університет Иоханес Гутенберг (Майнці, Німеччина)
 8. Бельгійський Королівський Інститут природничих наук
 9. Університет імені Шафарика в Кошіце (Словаччина)
 10. Інститут геології і мінералогії імені В.С.Соболєва СО РАН (Новосибірськ, Росія)
 11. Воронезький державний університет (Росія)
 12. Інститут культурної спадщини АН Молдови

IІІ. Виховна робота

Мета і завдання виховної роботи. Головною метою виховної роботи на кафедрі є розвиток духовності, зміцнення моральних засад та виховання у молоді високих моральних якостей громадянина України, підготовка гармонійно розвиненої, суспільно-активної особистості, професійно грамотного, творчого фахівця, що поєднує в собі достойну освіченість, високу духовність, моральну чистоту, професійну компетентність.

Головним критерієм ефективності виховної роботи виступає рівень громадянської свідомості, навчально-наукової та суспільної активності, освіченість, дотримання моральних і етичних норм, відсутність правопорушень, високий рівень взаємин між викладачем і студентом, висока культура спілкування, бездоганна поведінка.

Основні принципи виховної роботи. Основними принципами виховної ро­боти є: фундаментальність; системність; безперервність; єдність логічного та історичного, національного та загальнолюдського, суспільного і особистого, теорії та практики, навчання та виховання у їх людинотворчій орієнтації; націо­нальна спрямованість та врахування суспільно-історичного досвіду України у підготовці молоді; гуманізація та демократизація процесу виховання студентів; удосконалення зовнішньої діяльності індивіда як основи формування необхід­них якостей студента; виховання студентів у колективі та через колектив, спів­відношення вимогливості з повагою до їх гідності та турботою про них; опора на позитивне в особистості студента та колективі; врахування багатогранної та цілісної природи людини, вікових та індивідуальних особливостей молоді, її фі­зіологічних особливостей.

Основні напрямки виховної роботи: 1) гуманізація освіти як головне завдання виховання студента; 2) моральне виховання; 3) правове виховання; 4) національно-патріотичне виховання; 5) політичне виховання; 6) виховання трудової моралі; 7) екологічне виховання; 8) естетичне виховання; 9) фізичне виховання.

Кадрове забезпечення виховної роботи. Здійснення виховної роботи зі студентами покладено на весь викладацький склад кафедри згідно робочих навчальних планів.

Для якнайповнішого визначення професійної компетентності, стимулювання роботи викладачів-кураторів, підвищення відповідальності за результати навчання та виховання студентів на кафедрі обговорюється поточна оцінка праці викладачів-кураторів, результати якої враховуються при проведенні рейтингового оцінювання роботи педагогічних працівників, згідно наказу ректора.

Виховна робота на кафедрі планується на навчальний рік. Заступник завідувача кафедрою з виховної роботи безпосередньо відповідає за організацію та проведення усіх кафедральних виховних заходів як на кафедрі, так і в гуртожитку. Він же контролює роботу студентських груп, кураторів. Наприкінці навчального року заступник завідувача звітує про виконану роботу.

Форми виховної роботи. Форми виховної роботи включають: а) конт­роль за навчальною і трудовою дисципліною, дотримання правил проживання в гуртожитку; б) аналіз динаміки показників виховної роботи; в) оперативне реагування як з позиції покарання, так і заохочення студентів; г) заходи щодо попередження правопорушень і злочинів, аналіз і реагування на такі дії; д) забезпечення громадського порядку в навчальних приміщеннях і в гуртожитку, аналіз і реагування на результати роботи.

Очікувані результати виховної роботи. Підвищення рівня успішності показників навчання, наукової та дослідницької роботи; покращення відвідуваності занять; відсутність правопорушень; формування всебічно розвинутого, грамотного, творчого, професійно компетентного, духовно багатого, морально чистого фахівця як носія високої культури, глибоких знань - взірця для суспільства.

V. Матеріально-технічне забезпечення

1.      Мультимедійний проектор – 2016;

2.      Ноутбук ASUS (4-х ядерний)- 2017 р.;

3.      Комп’ютер (4-х ядерний)      - 2017 р.;

4.      Професіональна цифрова метеостанція RST 01921 «Meteoscan Pro 921» або RST 02929 «Meteoscan Pro 929» - 2017р.;

5.      Багатофункціональний метеорологічний безпровідний комплекс Davis Vantage Pro 2 з додатковими датчиками температури, відносної вологості і характеристик вітру – 2018 р.;

6.      Програмне забезпечення WeatherLink Davis 6510USB для погодної станції Davis Vantage Pro2 – 2018 р.;

7.      Створення наукових стаціонарів та баз практик - 2016-2018 р.

 

Завідувач кафедри фізичної географії,геоморфології та палеогеографії                           проф. Круль В.П.

ІІІ.2. Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту

Найважливішими стратегічними пріоритетами розвитку кафедри на 2016-2020 р.р. є такі:

1.У ПІДГОТОВЦІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ:

1.1. Захист докторських дисертацій докторантами кафедри економічної географії та екологічного менеджменту:

 - М.Д. Заячуком – з проблем розвитку та управління ресурсами фермерських господарств України – КНУ ім. Т. Шевченка, 2016 р.;

 - Ж.І. Бучко – з проблем освітньо-наукового менеджменту міжнародних проектів (програм), 2017 р.

Нарощування частки докторів наук у професорсько-викладацькому складі кафедри економічної географії та екологічного менеджменту  з 14% у 2016 р. до 18% у 2018 р.

1.2. Захист кандидатських дисертацій аспірантами кафедри:

- Г.І. Єремією (за повною вищою освітою - менеджер) – з питань історичного розвитку менеджменту природоохоронної діяльності України у працях румуномовних вчених – у 2017 р.;

 - Я.В. Джаманом (за повною вищою освітою - менеджер) – з туристичного менеджменту м. Чернівці – у жовтні 2018 р.;

- А.М. Пирогівською (за повною вищою освітою менеджер) – з оцінки суспільно-географічної спадщини академіка А.І. Жуковського – у листопаді 2019 р.;

 - І.Г. Сандуляк (за повною вищою освітою менеджер) – з оцінки доробку суспільно-географічної школи ЧНУ ім. Ю. Федьковича в період УРСР – у листопаді 2020 р.

 Захист дисертацій названими аспірантами дозволить замістити трьох доцентів, що виходять на пенсію до 2019 р., і утримати на рівні 100% частку викладачів з науковими ступенями на кафедрі економічної географії та екологічного менеджменту.

1.3. Стабілізація набору студентів на спеціальність «Менеджмент» на рівні ліцензійного обсягу – 25 осіб (2016-2018 р.р., проф. Руденко В.П., доц. Вацеба В.Я., доц. Данілова О.М.).

2.У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІЙ РОБОТІ:

2.1. Подальший розвиток та наукове осмислення об’єкту, предмету і змісту, структури та зв’язків загального «Менеджменту туристичної та природоохоронної діяльності» (проф. Руденко В.П., проф. Галушка З.І., доц. Гостюк М.Т., 2016-2018 р.р.).

2.2. Пізнання особливостей історичного розвитку «Менеджменту туристичної та природоохоронної діяльності» (доц. Чубрей О.С., доц. Бурка В.Й., доц. Ячнюк М.О., 2016-2018 р.р.).

2.3. Формування основ «Менеджменту туристичної та природоохоронної діяльності» в Україні (проф. Руденко В.П., доц. Кібич І.В., доц. Данілова О.М., 2016-2020р.р.).

2.4. Розробка теорій, концепцій, методів «Менеджменту природоохоронної діяльності» (проф. Руденко В.П., проф. Галушка З.І., доц. Соловей Т.В., доц. Наконечний К.П. 2016-2020 р.р.).

Підготовка колективного підручника «Основи загального менеджменту туристичної та природоохоронної діяльності» (проф. Руденко В.П., проф. Галушка З.І., проф. Михайловська О.В., доц. Гостюк М.Т., доц. Кібич І.В., доц. Соловей Т.В., доц. Ячнюк М.О., доц. Наконечний К.П., та ін. – 2018 р. – 550 с.).

2.5. Розгляд та висвітлення проблем спеціального менеджменту природоохоронної діяльності.

2.6. Підготовка до друку навчального посібника «Основи спеціального (галузевого, компонентного) менеджменту туристичної та природоохоронної діяльності» (проф. Руденко В.П., проф. Галушка З.І., проф. Михайловська О.В., доц. Соловей Т.В. та ін. – 2019 р. – 450 с.).

2.8. Підготовка та випуск масовим тиражем англо-українського та англо-румунського методичного посібника для менеджерів з туризму (екологічного, природоохоронного) з проблем розвитку туристичної діяльності в краї (доц. Данілова О.М., доц. Бучко Ж.І., 2016 р.).

2.9. Розробка та тиражування англо-українських та англо-румунських туристичних карт Чернівецької області та Сучавського повіту Румунії (2016 р.) (доц. Бучко Ж.І., проф. Руденко В.П., доц. Скрипник Я.П.) (масштаб 1:100 000).

3.  У НАУКОВО-ДОСЛІДНІЙ РОБОТІ:

3.1. Високоякісне виконання міжнародного проекту Європейського Союзу з проблем менеджменту етнографічних та історичних туристичних ресурсів Чернівецької області та Сучавського повіту Румунії (Проект HERITAGE («Спадщина») MIS-ETC Code 829: Програма для транскордонної співпраці «Румунія – Україна – Республіка Молдова») 2012 – 2016 р.р., обсяг фінансування української сторони – 10,35 млн. грн. (проф. Руденко В.П., доц. Данілова О.М., доц. Бучко Ж.І., Бучко Н.Д.).

3.2. Реалізація українсько-ізраїльського проекту (Keren Kayemeth Le Israel - INF) з менеджменту природоохоронної діяльності – «Створення Біблійного Саду у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича» (2016-2018 р.р., Мельничук С.В., Марут С.Г., Руденко С.С., Руденко В.П., обсяг фінансування – 11 млн. грн.).

3.3. Безпосереднє виконання завдань пріоритетних напрямів наукових досліджень у галузі «Раціональне природокористування» (Перелік пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року (Постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р., №942)):

Розробка держбюджетної науково-дослідної теми МОН України «Сукупний ресурсний потенціал збалансованого розвитку фермерських господарств України» (2015-2017 р.р., проф. Руденко В.П.,проф. Олійник Я.Б., докторант Заячук М.Д., доц. Цепенда М.В., к.г.н. Руденко С.В., доц. Соловей Т.В., обсяг фінансування – 350 тис.грн.).

3.4.Менеджмент природоохоронної та туристичної діяльності в Центрі управління Об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «ЧНУ ім. Ю. Федьковича» (проф. Руденко В.П., проф. Кілінська К.Й., доц. Бучко Ж.І., з 2016 р. – на постійній основі).

3.5. Впровадження геоінформаційної системи «Болота постгляціальних територій Польщі та України» у планування розвитку природоохоронних мереж (Програма Міністерства охорони природного середовища Польщі) (2016 р.) (доц. Соловей Т.В.).

3.6. Менеджмент природоохоронної діяльності у Національному природному парку «Вижницький» та Національному природному парку «Хотинський» через роботу у складі науково-технічних рад названих установ (проф. Руденко В.П., доц. Данілова О.М., з 2008 р. – по даний час).

4. В ОРГАНІЗАЦІЙНІЙ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІЙ РОБОТІ:

4.1. Систематична участь у роботі Науково-методичної комісії з менеджменту і адміністрування МОН України (Підкомісія з менеджменту організацій і адміністрування) (секція «Аграрний та екологічний менеджмент» доц. Цепенда М.В. – з 2011 року по даний час).

4.2.Участь у роботі редколегій міжнародних наукових журналів (проф. Руденко В.П.):

4.2.1. Центру з менеджменту наук про Землю ІГН НАН України (м. Київ) – «Геоінформатика»;

4.2.2. «Journal of Settlements and Spatial Planning (ISSP)» - Університет Калуш – Напоки (Румунія);

4.2.3. «Edukacja Biologicznej i Srodowiskowej» : Instytut Badan Edukacyjnych (www.ebis.ibe.edu.pl) Варшава (Польща);

4.2.4. «Geographia Cassoviensis» - Кошицький університет П.-Й. Шадарика (Словаччина).

4.3. Керівництво (менеджмент) Буковинським інформаційно-комунікаційним центром історичного та етнографічного туристичного розвитку ЧНУ ім. Ю. Федьковича у 2016 – 2020 р.р. (природоохоронний, екологічний туризм у Чернівецькій області та Сучавському повіті Румунії) – Руденко В.П., Бучко Ж.І., Сандуляк І.Г., Баран Л.В. (V корпус, офіс 226).

5. ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ:

5.1. Перекриття та утеплення даху, заміна вікон у IV навчальному корпусі географічного факультету (благодійний внесок FIRTASH Foundation – Д.В. Фірташа – 4 млн.грн., 2016-2017 р.р.).

5.2. Завершення будівництва 1 черги бази студентських практик «Мигове» у Вижницькому районі (2016 р., загальний кошторис близько 500 тис. грн.) (місткість 25-30 осіб).

5.3. Введення в дію другої черги бази студентських практик «Мигове» (2017-2019 р.р.) вартістю 400 тис. грн. ( місткість 25 осіб).

5.4. Залучення до навчального процесу за спеціальністю:

·         7 нових персональних комп’ютерів (лабораторія кафедри – Офісний центр міжнародних наукових програм, 2016 р., 35 тис. грн.);

·         придбання серверу, аудіовідеотехніки, принтеру, картографічної продукції програмного забезпечення на загальну суму 60 тис. грн.; 

·         залучення до експедиційних досліджень автомобіля Дачія-Логан (150 тис. грн., 2016-2020р.р.).

 

Розробники Перспективного плану –проф. Руденко В.П., доц. Цепенда М.В.,доц. Данілова О.М., доц. Кібич І.В., доц.Вацеба В.Я., доц. Соловей Т.В.

ІІІ.3. Кафедра географії України та регіоналістики

Перспективний план розвитку кафедри географії України та регіоналістики  на 2016-2020 роки

І. Робота з підготовки кадрів вищої кваліфікації 

Штатний розпис кафедри географії України та регіоналістики станом на 01.09.2015 р. – 7,0 ставок, з них: 1 – зав. кафедри, д. геогр.н., професор (Джаман В.О.), 4 – доценти, кандидати географічних наук (Заячук М.Д., Костащук І.І., Греков С.А., Заблотовська Н.В.), 1 – асистент, кандидат географічних наук (Григор’єва Г.В.), 1 – асистент без наукового ступеня (Печенюк О.О.). Частка докторів і кандидатів географічних наук у штатному розписі професорсько-викладацького складу становить 85,7 %.

Доцент Заячук М.Д. пройшов підготовку в стаціонарній докторантурі – з 01.ХІІ.2011 р. до 31.ІІІ.2015 р. (науковий консультант – проф. Руденко В.П.). Доцент Костащук І.І. поступив в докторантуру з 01.ХІІ.2015 р. (науковий консультант – проф. Джаман В.О.). В аспірантурі з відривом від виробництва навчається Атаманюк Т.-М. М.

Середній вік педагогічних працівників кафедри становить 41 рік (у т.ч.: професора – 56 років, доцентів-докторантів – 37 років, доцентів – 34 роки, асистента кандидата наук – 35 років, асистента без наукового ступеня – 56 років), що свідчить про тривалу перспективу плідної творчої роботи викладачів кафедри. Викладачів пенсійного віку на кафедрі немає.

Перспективи кадрового забезпечення кафедри географії України та регіоналістики ЧНУ імені Юрія Федьковича.

Впродовж 2016-2020 років матиме місце подальше нарощування потенціалу докторів та кандидатів наук по кафедрі географії України та регіоналістики. Передбачається захист 2 докторських та 3 кандидатських дисертацій (див. табл. 1). При цьому частка докторів наук буде зростати від нинішніх 14,3 % (станом на 1.09.1015 р.) до 42,9 % (захистять докторські дисертації Заячук М.Д., у 2016 р., Костащук І.І. у 2019 р.).

Один із трьох кандидатів наук, що захистять дисертації за період 2016-2020 роки, буде працевлаштований викладачем кафедри геодезії, картографії та управління територіями (Атаманюк Т.-М.М.), Мручковський П.В. – викладачем педагогічного коледжу ЧНУ, Ковбас І.В. – співробітником наукового сектору ЧНУ.

Таблиця 1Перспективний план захисту докторських і кандидатських дисертацій

Роки

Захист дисертацій

докторських

кандидатських

2016

Заячук М.Д.

Ковбас І.В.

2017

 

Мручковський П.В.,

Атаманюк Т.-М. М.

2019

Костащук І.І.

 

 

Стан і перспективний план стажування (підвищення кваліфікації) професорсько-викладацького складу кафедри

Викладачі кафедри (згідно плану) проходять стажування (підвищення кваліфікації) у провідних науково-педагогічних закладах України. Виходячи із виробничих потреб, стажування проходили:

- професор Джаман В.О. (ІV-V 2015 р.)- на кафедрі географії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка,

- доцент Заблотовська Н.В. (ІІІ-ІV.2014 р.) – на кафедрі економічної та соціальної географії Одеського національного університету імені Іллі Мечникова,

- доцент Костащук І.І. (Х-ХІ.2011 р.) – на кафедрі географії України Львівського національного університету імені Івана Франка,

- доцент Греков С.А. (Х-ХІ.2012 р.) – на кафедрі географії України та туризму Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка,

- к.геогр.н., асистент Григор’єва Г.В. (ІV.2015 р.) – на кафедрі географії України Львівського національного університету імені Івана Франка;

- доцент Заячук М.Д. (Х-ХІ.2013 р.), асистент Печенюк О.О. (Х-ХІ.2013 р.) – в інституті геодезії Національного університету «Львівська політехніка».

 Стажування (підвищення кваліфікації) заплановані:

- доценту Костащуку І.І. (ХІІ.2015-ХІ.2018) – докторантура на кафедрі географії України та регіоналістики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича,

- професору Джаману В.О. – у 2020 р., асистенту Григор’євій Г.В. – у 2020 р.,

доценту Заблотовській Н.В. у 2019 р., асистенту Печенюку О.О. – у 2017 р., доценту Грекову С.А. – у 2017 р.

Перспективний план розвитку навчального процесу 

Кафедра географії України та регіоналістики є однією з трьох базових кафедр підготовки фахівців напряму «Географія» за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр, а також за спеціальністю «Географія України» (8.04010403) – ОКР магістр. З цією метою розробляється навчально-методичне забезпечення з нових предметів: 1) Географія України в міжнародному просторі, 2) Географія транскордонних територій України, 3) Геоурбаністика України, 4) Географія української діаспори,              5) Регіональна природнича географія України, 6) Географія землекористування в Україні, 7) Суспільно-географічна районологія та основи регіональної політики, 8) Географія культурної спадщини, 9) Методика викладання географії України у вищій школі, 10) Геоекологія урбанізованих територій України, 11) Географія якості життя населення, 12) Інновації в географії України, 13) Методика регіональних географічних досліджень, 14) Моделювання і прогнозування розвитку регіонів України, 15) Географо-українознавчі студії.

Набір студентів на нову спеціальність розпочато у 2014 році на денну форму навчання у кількості 15 осіб. Термін підготовки у 2014-2015 н.р. становив 1 рік. Починаючи з 2015 року термін підготовки збільшено до 1,5 років. У зв’язку з цим збільшення педагогічного навантаження по кафедрі у 2016-2017 навчальному році очікується приблизно на 1000 годин. 

ІІ. Наукова робота та міжнародні зв’язки

У зв’язку із зростанням вимог до кадрового потенціалу і навчально-методичного забезпечення навчального процесу, ведеться підготовка кадрів вищої кваліфікації:

1) підготовку у докторантурі закінчив доцент Заячук М.Д., захист докторської дисертаціїї передбачається в 2016 році,

2) вступив до докторантури доцент Костащук І.І. – в 2015 році, а відповідно захист докторської дисертації планується у 2019 році,

3) активно в науковому плані працюють доценти Заблотовська Н.В. і Греков С.А.,

4) в аспірантурі навчається Атаманюк Т.-М. М.,

Через науково-дослідну роботу (курсові, дипломні, магістерські роботи, доповіді на науковому семінарі, доповіді на конференціях, участь в олімпіадах, конкурсах наукових студентських робіт) кафедра постійно виявляє науково талановитих студентів, з яких відмінники навчання будуть рекомендовані до магістратури та аспірантури.

Основною темою наукової роботи кафедри є «Географічна характеристика людського розвитку Західного регіону України». По цій тематиці продовжаться дослідження географо-краєзнавчих особливостей природи, населення, господарства, соціальної сфери регіону.

Членами спеціалізованої вченої ради по атестації дисертацій на звання кандидата географічних наук є: проф. Джаман В.О., доц. Заячук М.Д., доц. Греков С.А.

Кафедра географії України та регіоналістики організувала і провела 9-11 жовтня 2014 року міжнародну науково-практичну конференцію «Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика», присвячену 25-річчю створення кафедри «Географії України та регіоналістики» і 80-річчю з дня народження професора Ярослава Івановича Жупанського.

Кафедра співпрацює з кафедрами «Географії України» провідних вузів України: Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Львіського національного університету імені Івана Франка, Одеського національного університету імені Іллі Мечникова, Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка та іншими кафедрами.

Кафедра розвиває міжнародну наукову співпрацю:

- з Поморською академією (м. Слупськ, Польща): проф. Джаман В.О. – член Наукового Комітету збірника «Slupskie Prace Geograficzne”;

- за межами України публікують свої наукові праці доц. Заячук М.Д., проф. Джаман В.О., доц. Костащук І.І., доц. Заблотовська Н.В. та ін.;

- члени кафедри приймають активну участь у міжнародних наукових конференціях.

ІІІ. Виховна робота

Виховними заходами, згідно окремого плану, охоплюються викладачі і студенти всіх академічних груп. Плани виховної роботи (на рівні кафедри, географічного факультету і університету) затверджуються на кожний навчальний рік.

ІV. Матеріально-технічне забезпечення 

З метою сучасного забезпечення навчального процесу кафедра прийматиме активну участь у розробці пропозицій методичного забезпечення: 1) підручників, посібників, методичних вказівок, статистичних збірників, карт, атласів; 2) нових приладів для проведення лабораторних робіт; 3) нового устаткування для технічного забезпечення лекційних і практичних занять. 

                    Зав. кафедри   географії України та регіоналістики                          проф. В.О. Джаман

III. 4. Перспективний план розвитку кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення на 2016 – 2020 рр. 

ІІ. Робота з підготовки кадрів вищої кваліфікації на 2014 -2017 роки

-        Акредитація КР магістр зі спеціальності «Гідрологія» - 8.040105 – 2016 – 2017 н.р.

В період  2016 – 2020 роки триватиме нарощування кадрового потенціалу кандидатів географічних наук на кафедрі гідрометеорології та водних ресурсів. Передбачається захист 3 кандидатських дисертацій (див. табл. 1.3), що сприятиме досягненню високих показників забезпеченості навчального процесу по кафедрі викладачами вищої кваліфікації (докторами і кандидатами наук) на рівні 100 %.

Два кандидати наук, що захистять дисертації у період 2016 – 2020 років будуть працевлаштовані як викладачі кафедри та співробітники кафедри.

Таблиця 1.3Захист дисертацій по кафедрі гідрометеорології та водних ресурсів географічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у 2016 – 2020 рр.

Роки

Захист дисертацій

докторських

кандидатських

2016

-

Ющенко О.Ю.

2017

-

Шевчук А.Ю.

2017

-

Григорійчук В.В.

 

ІІІ. Наукова робота та міжнародні зв’язки

Впродовж 2016 – 2020 років кафедра планує поглибити та зміцнити міжнародну співпрацю з наступними вузами:

1.      Московський державний університет імені М. В. Ломоносова (Росія)

2.      Сучавський університет імені Стефана Чел Маре (Румунія)

3.      Університет імені Павла Йозефа Шафарика в Кошіце (Словаччина)

4.      Технічний університет в м. Кошіце (Словаччина)

5.      Університет Обуда в м. Будапешт (Угорщина)

ІV. Виховна робота

Виховна робота кафедри спрямована на розвиток суспільно-активних, професійно-грамотних, творчих студентів. Основними напрямками виховної роботи є національно-патріотичне, правове, суспільно- свідоме виховання майбутніх фахівців. Кожна група студентів має призначеного наставника (куратора), який безпосередньо проводить роботу по підвищенню рівня навчання, професійних навичок, науково-дослідної роботи студентів.

V. Матеріально-технічне забезпечення.

На період 2016 – 2020 років для належного функціонування та підвищення наукового розвитку кафедри необхідно:

-        Сучасні комп’ютери - 3 штуки

-        Гідрометричний млинок

-        Ксерокс

-        Дзеркальний фотоапарат

-        Ремонт та переобладнання гідравлічної лабораторії

-        Наукові стаціонари та бази практик

 

Завідувач кафедри гідрометеорології та водних ресурсів                               проф. Ющенко Ю.С.

III. 5. ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН

розвитку кафедри географії та менеджменту туризму на 2016-2020 рр. 

І. Робота з підготовки кадрів вищої кваліфікації

Підготовка кадрів вищої кваліфікації передбачає декілька форм, в т.ч. через докторантуру, аспірантуру, здобувача, підвищення кваліфікації (стажування) у споріднених вузах тощо. Підвищення кваліфікації відбуватиметься у Київському національному торговельно-економічному університеті, з яким укладена угода про співпрацю.

№ пп

Прізвище, ім’я,

по-батькові

Термін проходження стажування (підвищення кваліфікації)

Місце проходження стажування (підвищення кваліфікації)

1.

Бойко Ірина Дмитрівна

2016 р.

КНЕУ, кафедра технології і організації ресторанного господарства

2.

Брик Степан Дмитрович

2017 р.

КНЕУ, кафедра технології і організації ресторанного господарства

3.

Бучко Жанна Іванівна

2017 р.

Захист докторської дисертації,

4.

Заячук Оксана Григорівна

2019 р.

КНЕУ, кафедра технології і організації ресторанного господарства

5.

Іванунік Віталій Олександрович

2019 р.

КНЕУ, кафедра технології і організації ресторанного господарства

6.

Король Олександр Дмитрович

2020 р.

Захист докторської дисертації

7.

Круль Галина Ярославівна

 

2019 р.

КНЕУ, кафедра технології і організації ресторанного господарства

8.

Савранчук Лариса Арефіївна

2018 р.

КНЕУ, кафедра технології і організації ресторанного господарства

9.

Явкін Вячеслав Григорович

2016 р.

Захист докторської дисертації

  Протягом 2016-20 рр. заплановані захисти трьох дисертацій:

-     2016 р. – захист докторської дисертації Явкін В.Г. на тему «Процеси формування та характеристики паводкового стоку річок Карпато-Подільського регіону України (методологія вирішення  комплексу прикладних задач»;

-     2017 р. – захист докторської дисертації Бучко Ж.І. на тему «Стратегічні пріоритети та геопросторова організація транскордонного туризму в Україні: теорія, методологія, практика»;

-     2020 р. – захист докторської дисертації Короля О.Д. на тему «Міжнародні туристичні потоки: суспільно-географічні аспекти формування та геопросторовий розподіл».

ІІ. Наукова робота та міжнародні зв’язки

У 2016 р. кафедра розпочне виконувати наукову роботу за п’ятирічною темою  «Обґрунтування та планування розвитку історико-етнографічного та сільського зеленого туризму в Чернівецькій області». Під час виконання цієї теми передбачається:

-     обґрунтувати види пізнавально-рекреаційної діяльності історико-етнографічного та сільського зеленого туризму;

-     оцінити історико-етнографічні об’єкти Чернівецької області;

-     дослідити інфраструктуру сільського зеленого туризму в Чернівецькій області;

-     розробити стратегію розвитку історико-етнографічного та сільського зеленого туризму в Чернівецькій області. 

Протягом 2016-20 рр. запланована участь у спільних нарадах і семінарах із транскордонного співробітництва за програмою партнерства «Румунія – Україна», а також обмін викладачами та студентами з університетами Польщі.

Учасники

Місце перебування

Мета

Терміни

1

Викладачі кафедри географії та менеджменту туризму ЧНУ та університету Сучави

Сучавський університет,

Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича

Наради та семінари

2016-2020 рр.

2.

Викладачі та студенти кафедри географії та менеджменту туризму ЧНУ та університету Щецина

Щецинський університет,

Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича

Науково-дослідницька експедиція

2016-2020 рр.

3.

Викладачі та студенти кафедри географії та менеджменту туризму ЧНУ та академії Слупська

Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича,

Академія Поморська м. Слупськ

Науково-дослідницька експедиція

2016-2020 рр.

ІІІ. Виховна робота

Виховна робота кафедри проводитиметься за наступними  напрямами: світоглядне, громадське та правове виховання; патріотичне,  трудове та екологічне виховання; художньо-естетичне та фізичне виховання; виховні заходи в гуртожитках  № 6 та № 7; робота зі студентським активом та індивідуальна робота зі студентською молоддю.  Формування професійної майстерності у студентів, які спеціалізуються по кафедрі під час проведення навчальних, виробничих та асистентської  практик; Виховна робота зі студентами, які спеціалізуються по кафедрі географії та менеджменту туризму, під час проведення туристичних походів, посвяти першокурсників у студенти, що передбачає формування  екологічної культури, усвідомлення відповідальності за оточуюче середовище як національне багатство; поїздки вихідного дня з метою проведення екологічних акцій, вивчення місцевості для проведення навчальних практик; профорієнтаційна робота викладачів та студентів, що спеціалізуються по кафедрі, серед випускників навчальних закладів м. Чернівці та області.

Розробка комплексного плану виховних заходів професійного спрямування, що пов’язані з популяризацією напрямів та спеціальностей навчального процесу кафедри: а) Петрівський ярмарок; б) Буковинський туристичний ярмарок; в) Тиждень туризму, присвячений  Всесвітньому дню туризму; г) Змагання зі спортивного туризму «Буковинські екстремальні ігри».

Матеріально-технічне забезпечення

1. Побудова лабораторної групи за напрямом «Готельно-ресторанна справа»: а) розробка комплексу «барно-ресторанний вузол»; б) створення лабораторії «технологічного процесу готельно-ресторанного господарства».

Розробка відповідного попереднього кошторису та напрацювання угод про співпрацю з методичною комісією та підприємствами міста, підрозділами університету.

В.о. зав. кафедри                                                 Король О.Д.


III. 6. Перспективний план

розвитку кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування географічного факультету

на 2016-2020 рр. 

1. Робота з підготовки кадрів вищої кваліфікації 

1.1. Підготовка та захист кандидатської роботи за спеціальністю 11.00.11 – Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів аспірантки ІІІ року навчання у стаціонарній аспірантурі Павлюк Світлани Миколаївни (2016 р.).

1.2. Підготовка та захист кандидатської роботи за спеціальністю 11.00.11 – Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів аспірантки ІІІ року навчання у стаціонарній аспірантурі Смик Оксани Степанівни (2016 р.).

1.4. Підготовка та захист кандидатської роботи за спеціальністю 05.23.04 – Водопостачання, каналізація аспіранта заочної аспірантури Рівненського національного університету водного господарства та природокористування асистента Каланчі Степана Вікторовича (2016 р.).

1.5. Підготовка та захист кандидатської роботи за спеціальністю 11.00.02 – Економічна та соціальна географія здобувача кафедри Лопушняка Любомира Вікторовича (2017 р.).

1.6. Підготовка та захист докторської дисертації за спеціальністю 11.00.11 – Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів доцента кафедри Аніпко Наталі Петрівни.(2016-2018 рр.).

2. Наукова робота та міжнародні зв’язки

2.1. Організація та проведення ІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Рекреаційно-туристичне природокористування в Україні: сучасний стан і перспективи” (2016 р.).

2.2. Видання монографії Кілінської К.Й. на тему „Конструктивно-географічні основи природокористування та природно-господарської різноманітності (на прикладі території Карпато-Подільського регіону України” (2016 р,. обсяг 300 с.).

2.3. Видання навчально-методичного посібника Кілінської К.Й. на тему „Математичні методи в туризмі” (2017 р,. обсяг 300 с.).

2.4. Підготовка та публікація навчально-методичного посібника Кілінської К.Й. на тему „Прогнозування та моделювання в конструктивній географії” (2018 р.).

2.5. Підготовка та публікація навчально-методичного посібника К. Кілінської і Н. Андрусяк на тему „Паспортизація рекреаційно-туристичних об’єктів (на прикладі парків-пам’яток садово-паркового мистецтва Чернівецької області” (2016 р.).

2.6. Підготовка та публікація навчально-методичного посібника Н.П. Аніпко на тему „Методика викладання предмету у вищій школі” (2016 р.).

2.7. Підготовка та публікація навчально-методичного посібника доц. Н.С. Андрусяк на тему „Діяльність туристських самодіяльних організацій” (2016 р.).

2.8. Підготовка та публікація навчально-методичного посібника доц. В.І. Костащука на тему „Міжнародний туризм у Чернівецькій області” (2016 р.).

2.9. Підготовка та публікація навчально-методичного посібника к. геогр.. н., ас. Скутар Т.Д. на тему „Технологія туристичної діяльності” (2016 р.).

2.10. Співпраця з інститутом географії Румунської академії (Institutul de geografie al Academiei romane), університетом Штефана Чел Маре (Румунія, Сучавський повіт), Комісією географії у Перемишлі, Географічним товариством Польщі, Поморською Академією м. Слупська (Польща).

3. Виховна робота

3.1. Оновлення електронних варіантів курсів, що читаються викладачами кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування ( 2016-2020 рр.).

3.2. Видання навчальних програм нормативних курсів, що читаються викладачами кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування (2016-2020 рр.).

3.3. Видання програми виробничих практик для студентів спеціальності „Туризмознавство (за видами діяльності)” (2016-2020 рр.).

3.4. Підготовка та видання навчально-методичного посібника „Курсові та дипломні роботи для студентів спеціальності „Туризмознавство (за видами діяльності)” (2016-2020 рр.).

3.5. Видання програми асистентської практики для студентів магістрантів спеціальності „Туризмознавство (за видами діяльності)” (2016-2020 рр.).

3.6. Підписання угоди про наукову та навчально-методичну співпрацю (проведення туристично-краєзнавчої практики студентів І-V курсів спеціальності „Туризмознавство (за видами діяльності)”) між Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича та Черемошським національним природним парком (2016-2020 рр.).

3.7. Підписання угоди про наукову та навчально-методичну співпрацю (проведення туристично-краєзнавчої практики студентів І-V курсів спеціальності „Туризмознавство (за видами діяльності)”) між Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича та Вижницьким національним природним парком (2016-2020 рр..).

3.7. Підписання угоди про співпрацю (проведення туристично-краєзнавчої практики студентів І-ІІ курсів спеціальності „Туризмознавство (за видами діяльності)”) між Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича та туристично-оздоровчою базою „Хвиля” (Лазурне, Скадовський район, Херсонська область) (2017 р.).

4. Матеріально-технічне забезпечення

4.1. Придбання кафедрального ноутбука для навчального процесу (2016-2017 рр.).

4.3. Придбання аудіо-системи (звукові колонки) для навчального процесу (2016-2017 рр.).

4.4. Придбання пакету топографічних карт (мірило 1:200000), атласів України та методичного матеріалу для навчального процесу (2016-2020 рр.).

Завкафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування                        проф. К. Кілінська

III. 7. Пропозиції кафедри геодезії, картографії та управління територіями  до “Перспективного плану розвитку географічного факультету на 2016-2020 роки

1. Підготовка навчально-наукових кадрів.

1.1. Захист кандидатських дисертацій:

- асистентом кафедри геодезії, картографії та управління територіями, аспірантом кафедри географії України та регіоналістики ЧНУ ім. Ю. Федьковича зі спеціальності 11.00.11 – конструктивна географія Атаманюк Т.-М. М. на тему: “Структурно-функціональний аналіз і прогнозування використання земельного фонду територій Передкарпаття”, науковий керівник д. геогр. н. Сухий П. О. (2017 р.).

- асистентом кафедри геодезії, картографії та управління територіями, аспіранткою кафедри геоінформатики і фотограметрії КНУБА зі спеціальності 05.24.101 – геодезія, фотограмметрія та картографія Гуцулом Т. В. на тему: “Геоінформаційна мультиагентна оптимізація планування доріг місцевого значення (на прикладі Чернівецької області)”, науковий керівник д. тех. н. Карпінський Ю. О. (2017 р.).

2. Навчально-виховна робота.

2.1. Опублікувати програми та щоденники навчальних практик з геодезії та GPS вимірювань (2014 р.).

2.2. Підготувати НМК із усіх нормативних та вибіркових дисциплін, що читаються викладачами кафедри (2016-2020 рр.).

2.3.  До 2017 р. завершити підготовку курсів нормативних та вибіркових дисциплін для переходу на дистанційну форму навчання. 

3. Науково-дослідницька робота.

3.1. Виконання етапів науково-дослідної роботи кафедри “Геоінформаційне картографування, моделювання та аналіз використання природних та соціально-економічних ресурсів Карпатського регіону” (2015-2018 рр.).

3.2. Підготовка до проведення міжнародної конференції присвяченої 10 – річниці створення кафедри (жовтень 2019 р.).

3.3. Підготовка до друку монографій:

- Дарчук К. В. Суспільно-географічний аналіз земельних ресурсів України (2016 р.).

- Смірнов Я. В. Геоінформаційне картографування земельних ресурсів (2017 р.).

- Топографо-геодезичне забезпечення кадастру природних ресурсів (2016 р., за ред. Сухого П.О.)

3.5. Опублікування підручників та навчальних посібників з грифом “Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича”:

Автор
(керівник колективу авторів)

Повна назва видання

Обсяг (д.а.)

 

Рік видання

1

Сухий П.О, Дарчук К. В.,
Атаманюк М.-Т. М.

Земельні ресурси та розвиток агробізнесу в Україні (Навчально-методичний посібник)

15

2017

2

Білокриницький С. М., Березка І. С.

Фотограмметрія та дистанційне зондування (Навчальний посібник)

20

2016

3.

Сухий П. О.

Міжнародні аграрні ринкові відносини

20

2016

3.6. Опублікування навчально-методичних посібників:

Автор
(керівник колективу авторів)

Повна назва видання

Обсяг (д.а.)

 

Рік видання

1

Сабадаш В.І.

Геодезична гравіметрія : теорія та практикум

10

2017

2

Сабадаш В. І., Гуцул Т. В.

Геодезична гравіметрія (Навчальний посібник)

19

2016

3

Ранський М.П.

Метрологія і стандартизація : конспект лекцій та тестові завдання

10

2016

4

Дарчук К. В., Гуцул. Т. В.,
Крупела Л. М.

Завдання до лабораторних робіт із геодезії

6

2017

5

Гуцул Т. В., Дарчук К. В.,
Смірнов Я. В.

Журнал навчальної геодезичної практики

6

2016

6

Скрипник Я.П., Березка І.С.

Практикум з картографії  (навчальний посібник. І, ІІ частини)

6

2016

7

Смірнов Я.В, Скрипник Я.П., Березка І.С, Гуцул Т.В.

Практикум "Геоінформатика і ГІС-технології"   (навчальний посібник. І, ІІ частини)

6

2015

8

Атаманюк Т.М., Дарчук К.В., Мельник А. А., Скрипник Я.П.

Методика та організаці науково-дослідна робота в геодезії і картографії (Методичні вказівки)

6

2018

9

Скрипник Я.П., Гуцул Т. В.

Лабораторний практикум із геоінформаційного картографування

10

2015

10

Гуцул Т. В., Дарчук К. В.

Лабораторний практикум із ГІС в кадастрових системах

12

2016

11

Білокриницький С.М., Крупела Л.М., Сабадаш В.І.

Вища геодезія : навчальний посібник

25

2016

12

Крупела Л.М.

Геодезія : лабораторний практикум (частина 2-га)

3

2018

13

Кострюков Ф. М.,Мельник А.А.

Практикум із топографічного креслення

7

2018

14

Ранський М. П.

Високоточні інженерно-геодезичні вимірювання (Навчально-методичний посібник)

10

2016

15

Мельник А.А., Дарчук К.В.

Топографія: лабораторний практикум

6.2

2016

16

Дутчак С.В.

Загальні закономірності розвитку геосистем та геодинамічні процеси

15

2018

17

Гуцул Т.В.

Практикум з геоінформаційного картографування

12

2019

18

Смірнов Я.В.

Геоінформаційне картографування засобами ArcGis 10.2

5

2019

19

Крупела Л.М.

Математична обробка геодезичних вимірів : лабораторний практикум (частина 1-ша)

5

2017

20

Березка І.С., Заячук М.Д.

Картографія, геоматика з основами ДЗЗ

10

2017

21

Дутчак С. В.

Загальні закономірності розвитку геосистем та геодинамічні процеси, курс лекцій

6

2019

4. Удосконалення матеріально-технічної бази кафедри.

4.1. Створити на прилеглій до резиденції території комплексний навчальний геодезичний полігон для проведення навчальних практик з геодезії, топографії та GPS вимірювань (2016-2017 н. р.).

4.2. Створити при сприянні  деканату в ауд. № 33 навчальну лабораторію «Фотограметрії та ГІС-технологій» (2016-2017 рр.).

4.3. Протягом 2016-2019 рр. придбати для потреб кафедри, з метою якісного забезпечення навчального процесу обладнання:

- електронний нівелір та лазерні віддалеміри;

- ліцензійне програмне забезпечення Arc GIS для проведення лабораторних та практичних занять;

- програмно-апаратний комплекс для забезпечення навчальної та НДР кафедри.

Зав. кафедри геодезії,картографії та управління територіями                              проф. П.О. Сухий

 

 

 

 

 Становлення та розвиток географічних наукових та освітніх напрямів i шкіл у Чернівецькому університеті

 

Географічні наука та освіта у Чернівецькому національному університеті розвиваються вже впродовж 140 років. За цей тривалий період змінилися цілі епохи в історії географії університету – австрійська (1876-1918 рр.), румунська (1918-1940 рр.), радянська (1940-1991 рр.), розвитку за часів незалежності (з 1991 р.).

Часом започаткування геолого-географічних наук у Чернівецькому університеті є 1876-1877 навчальний рік, коли при кафедрі математики філософського факультету було відкрито лабораторію мінералогії. Це сталося на другий рік існування Чернівецького університету (відкритий у жовтні 1875 р.). Лабораторію очолив професор мінералогії Карл Врба. Ним були розроблені курси з фізичних властивостей мінералів і, що головне, з фізичної географії мінералів (корисних копалин). К.Врба залучив до викладання і проведення лабораторних занять і практиків – мінералога Фрідріха Бека, геолога Карла Альфонса Пенекке, етнографа О.Ленца, а також географа Олександра Зупана, який згодом добре прислужився розвою географії в Чернівецькому та інших університетах. Водночас з виникненням і розвитком фізико-географічного (точніше, геолого-географічного) циклу, в університеті зароджується й економіко-географічний цикл. У тому ж навчальному році (1876-1877) на факультеті права відомий учений того часу професор Фрідріх Кляйнвехтер розпочав читання курсів з економічної історії та світової торгівлі. На цьому ж факультеті професор Юліус Платтер запровадив курс статистики та семінар з цього предмета.

Власне географічні курси були започатковані доктором філософії, професором фізики Алоїсом Гайндльом, який у 1877-1878 навчальному році запровадив курс метеорології. З 1878р. Олександр Зупан – доктор філософії, а з 1880 р. – професор географії – започаткував та організував галузеві географічні курси з фізичної географії, орографії, геоморфології, кліматології, океанології, етнології, а також регіональні курси з географії Європи, дунайських країн, Африки, Азії. В 1888-1889 навчальному році доктор філософії, професор географії Фердінанд Ленквер запровадив курси з початків (основ) географії, гляціології, географії Азії. В цьому ж році з його ініціативи та під керівництвом на кафедрі математики і природничо-науковій було відкрито кабінет географії, який до 1907-1908 навчального року став головним осередком викладання географічного циклу дисциплін.

Одним із перших економіко-географічних нарисів про Буковину була праця професора кафедри статистики Ю.Платтера про соціальні (економгеографічні) дослідження Буковини, що опублікована в Ієні ще в 1878 р. Економгеографічні загальні та регіональні курси забезпечувались доктором філософії і права, професором статистики і права Францом фон Юрашеком, професором Ф.Кляйнвехтером, доктором права, професором статистики Вінцентом Йогом та доктором права, професором Юліусом Романом фон Гербургом. Особливо наголосимо на діяльності доктора права, професора статистики Ернста Міллера, який уже в 1888-1889 навчальному році вів семінар з господарських зв’язків Буковини, тобто з економічної географії нашого краю.

З 1882 р. мінералогічну лабораторію очолив доктор філософії, професор мінералогії Ф.Бек – один з провідних науковців університету, декан філософського факультету (1887-1889 рр.). Саме він і працівники лабораторії – його учні забезпечили читання курсів з мінералогії, петрографії, кристалографії, розділи геології, проведення семінарських і практичних занять. З 1891 р. по 1910 р. мінералогічну лабораторію очолював відомий учений, доктор філософії, професор мінералогії Рудольф Шаріцер. Він був видатним організатором навчального процесу, очолюючи в 1896-1898 рр. деканат філософського факультету, а в 1903-1904 рр. був професором університету. З 1907 р. географічний профіль набув стабільності після відкриття географічної лабораторії під керівництвом професора Фердінанда Льовля фон Ленквера. Для читання географічних курсів було залучено відомого вченого, доктора філософії, професора географії Августа фон Бемерсгайма, який незабаром очолив географічну обсерваторію. Його наукові досягнення були відзначені науковою громадськістю. Він був обраний членом Німецької Академії природознавців, членом-кореспондентом державного геологічного закладу у Відні, Единбургзького геологічного товариства.

Загалом варто зазначити, що австрійський період географії в Чернівецькому університеті характерний переважним розвитком природничих напрямів, зокрема геолого-фізико-географічного. В цьому відношенні були певні досягнення, які дістали високі оцінки наукової громадськості. За сорок чотири роки існування німецькомовного університету в Чернівцях підготовка фахівців у галузі географії велася нерегулярно. Із 4 тисяч випускників університету за цей час географічну освіту здобуло не більше 100. Більше половини випускників складали німці та євреї. Вони працювали на Буковині, в Галичині та в інших провінціях Австро-Угорщини.

З переходом Буковини до складу королівської Румунії змінювалося й становище університету. З німецького він був перетворений у румунський. Лише незначна частина австрійської професури виявила бажання продовжити педагогічну й наукову діяльність у румунському університеті. З відомих нам учених залишились економіст Фрідріх Кляйнвехтер, природознавець Карл Альфонс Пенекке та ін.

Спеціальність «географія» збереглася на науково-природничому факультеті як підсекція спеціальності «природознавство» Найбільш відомою кафедрою тут була кафедра етнології та біогеографії, яку очолював почесний член Румунської Академії професор Константін Н.Гумурзакі. На природничому факультеті діяв географічний відділ (секція). Головними, курсами, що читались на цьому відділі були загальна географія (загальне землезнавство), фізична та економічна географія світу і великих держав, картографія. Половина аудиторних занять відводилась на семінари.

Практикум з картографії майже в 2,5 раза перевищував кількість лекційних годин. Наукові дослідження в галузі географії стосувались переважно топоніміки окремих місцевостей Буковини, географії населення, мінералогії та ін. Центром наукових досліджень став мінералогічний музей – один з найбільших музеїв такого типу в Європі. Процес викладання здійснювали фахівці високої кваліфікації, наукові розробки яких набули широкого розголосу в географічних колах. Найвидатнішим науковцем тих часів був титулярний професор загальної географії і географії людини Константін Бретеску. Він був обраний членом-кореспондентом Румунської Академії, членом редакційного комітету Бюлетеня географічного товариства Румунії. В 1930-1932 рр. він очолював природничий факультет Чернівецького університету.

Двадцятирічний період існування румунського Чернівецького університету характерний тим, що порівняно з австрійським періодом, він перестав бути науковим і культурним центром поліетнічної Буковини. Кафедри займались переважно вивченням процесів румунського етносу. Контингент студентів нерумунської національності неухильно зменшувався.

У серпні 1940 р. румунський університет реорганізовано в Чернівецький державний університет з українською мовою викладання. Серед 6 факультетів був і геолого-географічний. Рік існування факультету відзначився підготовкою «Наукових записок» з проблем вивчення корисних копалин області. Факультет очолював доцент Г.А.Ваньков. З жовтня 1944 р. Чернівецький державний університет поновив свою роботу. В складі його 7 факультетів були географічний та новий геолого-ґрунтознавчий факультети. Пожвавленню роботи на цих факультетах сприяла організаторська діяльність відомого геолога професора М.П.Каніболоцького – ректора університету, відомого ґрунтознавця доцента П.О.Кучинського – проректора університету, університету, а також залучення до роботи в університеті відомих вчених з інших вузів, зокрема професора А.С.Синявського.

Географічний факультет поновив свою роботу з кінця 1944 р., його очолювали доцент Г.А.Ваньков, П.С.Курилов, доценти К.І.Геренчук, А.П.Новицький, С.І.Проходський, В.Г.Лебедєв, О.І.Токмаков, М.В.Курилюк, професори М.Г.Ігнатенко, Я.І.Жупанський, доценти Й.А.Бурка, В.О.Джаман, професор В.П.Руденко. На факультеті працювали кафедри фізичної географії, геоморфології та гідрології, економічної географії. Згодом виділились кафедри геоморфології, гідрології та кліматології. Відновили діяльність сейсмічна та метеорологічна станції.

Одним з найбільших авторитетів географічної освіти й науки в університеті був професор А.С.Синявський (1866-1951) – учень В.Б.Антоновича, товариш і соратник М.С.Грушевського, Д.І.Яворницького, К.Г.Воблого, Д.І.Багалія. Він зробив вагомий внесок у розвиток багатьох напрямів географічної науки й культури України. Чернівецький період творчості А.С.Синявського був надзвичайно плідним. Чільне місце вчений і педагог відводив краєзнавчій роботі, етнографії Буковини, етногенезу гуцулів, зв'язкам із школою. Він завідував кафедрою географії, а згодом кафедрою фізичної географії. Відомим авторитетом географічної науки на факультеті був доцент К.І.Геренчук. Він завідував кафедрою фізичної географії. Саме тут, у Чернівецькому університеті він розпочав ґрунтовні дослідження з ландшафтознавства, які дістали могутній поштовх уже у Львівському університеті, куди він перейшов завідувати кафедрою фізичної географії і став доктором наук, професором. У 1956 р. на географічному факультеті створено ґрунтознавчу лабораторію, яку очолив відомий ґрунтознавець, доцент П.О.Кучинський.

Кафедра фізичної географії заснована в 1945 р., а в 1954 р. до її складу увійшов колектив кафедри геоморфології. З 1983 до 1992 р. вона функціонувала як кафедра фізичної географії та картографії, а тепер – кафедра фізичної географії та раціонального природокористування. У різні роки кафедрою завідували професор А.С.Синявський, доценти К.І.Геренчук, В.Г.Лебедєв, професор В.М.Робінсон, доценти М.М.Рибін, М.С.Кожурина, Л.І.Воропай, професори Я.І.Жупанський, М.О.Куниця, М.І.Кирилюк, В.М.Гуцуляк. Колектив кафедри формувався спеціалістами з Києва, Харкова, Москви, Ленінграда, Одеси та інших центрів. З 60-х років він поповнюється випускниками географічного факультету Чернівецького університету спеціалізації „фізична географія і раціональне природокористування”. З 1968 р. при кафедрі функціонує аспірантура. В різні роки захистили докторські дисертації 6 працівників кафедри (К.І.Геренчук, М.Г.Зеланд, М.О., Куниця, В.Г.Лебедєв, С.І.Проходський, Е.М.Раковська) та 6 випускників кафедри (В.М.Андрейчук, М.Д.Волощук, В.М.Гуцуляк, Г.І.Денисик, І.В.Мельничук, Г.І.Рудько), понад 20 випускників кафедри стали кандидатами наук.

Науково-дослідницька діяльність кафедри фізичної географії та раціонального природокористування спрямована на вивчення природних систем Українських Карпат і Поділля з метою їх раціонального використання, оптимізації й охорони. Ця робота виконувалась на замовлення закладів Академії Наук, проектних інститутів, міністерств, дирекції Дністровського каскаду ГЕС і ГАЕС, екологічних центрів, санепідемслужби, інших обласних організацій. Процеси морфогенезу вивчалися з перших днів функціонування кафедри. Укладено геоморфологічні карти та карти геоморфологічного районування Північної Буковини, розроблено концепцію генезису рельєфу (К.І.Геренчук, М.С. Кожурина, В.Г.Лебедєв, С.І.Проходський), створено гіпсометричну карту області (С.Е.Ющенко), виявлено особливості неотектонічних рухів (М.С.Кожурина). Значним внеском у розвиток структурної геоморфології стала монографія К.І.Геренчука «Тектонічні закономірності в орографії та річковій мережі Руської рівнини».

Основи ландшафтних досліджень, зокрема вивчення природно-територіальних комплексів, закономірностей їх організації, функціонування, динаміки, соціально-економічного значення закладені в працях К.І.Геренчука та П.О.Кучинського. Вивчались антропогенні зміни комплексів (Л.І.Воропай, В.М.Гуцуляк, В.П.Коржик, М.М.Куниця, В.М.Андрейчук, М.В.Дутчак), а також структурно-морфологічні (К.І.Геренчук, М.М.Рибін, П.І.Чернега, М.В.Дутчак) і геодинамічні(М.С.Кожурина, В.М.Андрейчук, Г.І.Рудько, М.М.Проскурняк, М.С.Лукасевич, В.І.Ясенчук) особливості ландшафтів.

Кафедра економічної географії продовжила свою роботу в перші повоєнні роки. Її очолювали в різні роки доценти Г.А.Ваньков, А.П.Новицький, В.В.Оникієнко, професори Б.М.Вишневський, М.Г.Ігнатенко, Я.І.Жупанський, В.П.Руденко. В перші роки на кафедрі особлива увага приділялась вивченню галузевої структури та розміщення господарства Чернівецької області. Після організації постійно діючої комплексної експедиції з вивчення природи та господарства Карпат і Прикарпаття поліпшилися можливості для науково-дослідної роботи. З початку 60-х років чітко визначається основна наукова тематика кафедри – економіко-географічні проблеми, пов'язані з розробкою та науковим обґрунтуванням розміщення й перспективного розвитку продуктивних сил Карпат і Прикарпаття. Традиційно на кафедрі значна увага приділялась картографічним роботам. Тут уперше в Україні започатковано методику картографічного моделювання виробничо-територіальних комплексів (Я.І.Жупанський, С.І.Копчак). Складено атлас господарського комплексу Чернівецької області (Я.І.Жупанський, В.О.Джаман та ін.), який згодом видано як навчально-краєзнавчий. На кафедрі вперше в Україні започатковано новий напрям досліджень – економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу (В.П.Руденко, М.Г.Ігнатенко).

У складі кафедри функціонували навчальні та навчально-дослідні лабораторії: комплексного природокористування й охорони природних ресурсів Українських Карпат і Прикарпаття, картографічна, оцінки природно-ресурсного потенціалу. З 1960 р. відновлено аспірантуру. 5 працівників (В.О.Джаман, М.В.Жук, Я.І.Жупанський, М.Г.Ігнатенко, В.П.Руденко), 7 випускників (М.О.Джаман, О.В.Краснопольський, Л.Ц.Масловська, К.М.Місевич, С.М.Писаренко, М.Д.Романюк, О.І.Хомра) кафедри, захистили докторські дисертації, більше 25 працівників і випускників кафедри захистили кандидатські дисертації.

Кафедра географії та картографії України (перший завідувач професор Я.І.Жупанський) заснована в 1990 р. Провідними науковими проблемами кафедри стали українське географічне краєзнавство (Я.І.Жупанський, В.П.Круль), історія й методологія української географічної науки (Я.І.Жупанський), структура і використання ландшафтів Карпато-Подільського регіону (К.Й.Кілінська, Я.П.Скрипник), особливості температурного режиму й опадів у Карпатському регіоні (В.С.Антонов), водогосподарські проблеми й охорона природи в регіоні (В.Г.Явкін, М.В.Цепенда, О.О.Печенюк), система розселення, маятникові міграції трудових ресурсів (В.О.Джаман), організація та спеціалізація агропромислового комплексу в сучасних умовах (П.О.Сухий, М.Д.Заячук), картографічне забезпечення земельнокадастрових робіт (С.М.Білокриницький, М.П.Ранський), методика викладання географії в середній і вищій школі (Я.І.Жупанський, К.Й.Кілінська, П.О.Сухий). При кафедрі функціонує аспірантура. Доценти В.О.Джаман, К.Й.Кілінська, В.П.Круль, П.О.Сухий, М.Д. Заячук та І.І. Костащук у 2004-2019 рр. захистили докторські дисертації, а 7 працівників кафедри – кандидатські дисертації, 7 аспірантів і здобувачів теж захистили кандидатські дисертації.

Помітний внесок у розбудову географічного факультету належав кафедрі гідрології та кліматології, яка функціонувала на факультеті до 1990 р. Завідувачами кафедри у різні роки були доценти О.Т.Кузнєцов, М.С.Андріанов, О.І.Токмаков, В.С.Антонов, М.І.Кирилюк. Вивчення гідрологічних і кліматичних ресурсів областей Карпато-Подільського регіону стало основним напрямом наукових досліджень на кафедрі. Досліджувались також зони затоплення паводками на річках (Ю.О.Дєєв, М.І.Кирилюк, П.Лютик, О.М.Мельничук, В.В.Яблонський), живлення річок (М.В.Лаликін), стік і транспортуюча здатність річок (Є.П.Матвєєва), коливання стоку і водний баланс річок (М.І.Кирилюк), водні ресурси та руслові процеси (Ю.С.Ющенко, В.Г.Явкін, М.В.Цепенда).

 

Сучасний етап розвитку географічного факультету

Період інтенсивних структурних перебудов у колективі географічного факультету ЧНУ ім.Ю.Федьковича розпочався у 1990 році, коли була організована (друга на той час після львівської) кафедра географії та картографії України, яку очолив проф. Я.І.Жупанський. Основою формування нової кафедри стала колишня кафедра гідрології та кліматології.

Утворення молодої Української держави, активізація суспільно-політичного життя потребували пошуку нових шляхів і підходів до розвитку географічної освіти і науки як у всеукраїнському масштабі, так і на рівні окремих регіонів. Необхідно було, з одного боку, вийти за жорсткі традиційні рамки підготовки фахівців-географів (як правило, вчителів географії для середньої школи, що стали характерними в 70-90-ті роки ХХ ст.), а з другого боку, потрібно було чіткіше реагувати на запити господарської практики. Вони ж вимагали, принаймні, на регіональному рівні розукрупнення академічних груп, індивідуалізації підготовки спеціалістів.

Значним кроком у цих напрямах стало відкриття у 1996 р. при кафедрі економічної географії нової навчальної економічної спеціальності – «Менеджмент природоохоронної діяльності», що було серед географічних факультетів уперше в Україні започатковано саме на геофаці ЧНУ ім. Ю.Федьковича. З’явилася ініціативна академгрупа у складі 30 студентів-менеджерів, що влила новий життєдайний струмінь в організацію навчальної та наукової роботи і яка з 1998 р. започаткувала спеціальність «Менеджмент організацій». Такий розвиток подій на кафедрі економічної географії був цілком закономірним – на той час тут уже працювало троє професорів, докторів наук – М.П.Крачило, В.П.Руденко, А.Й.Швиденко.

Важливим етапом розвитку факультету, що став певним відголосом чорнобильської катастрофи і чернівецької «невідомої» хвороби 1988 р., було становлення у 1999 р. спільно з біологами і хіміками нової спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» (спеціалізація «Гідроекологія»). Багато енергії цій справі віддав тодішній декан факультету доц. В.О. Джаман. У 2003-2004 навчальному році відбувся перший повномасштабний випуск спеціалістів і магістрів-гідроекологів денної форми навчання в кількості 15 фахівців.

На зламі тисячоліть відбулася активізація колективу факультету по нарощуванню зусиль у розширенні спектру підготовки фахівців. У 2001 р. на геофаці відкриті нові інженерні спеціальності «Водопостачання та водовідведення» (спеціалізація «Регіональне використання й охорона водних ресурсів») і «Землевпорядкування та кадастр» (спеціалізація «Управління територіями») з набором на перший курс відповідно 17 і 16 студентів. Цього ж року в межах спеціальності «Менеджмент організацій» при кафедрі економічної географії та екологічного менеджменту (сучасна назва кафедри з 2001 р.) організовано спеціалізацію «Менеджмент туристичної індустрії», на яку зараховано 25 першокурсників.

Нарешті, у 2003 році на географічному факультеті було відкрито ще дві нові навчальні спеціальності – «Економічна і соціальна географія» (набрано 16 першокурсників) і «Туризм», що розпочинає свій відлік з прийому абітурієнтів 2004 р. (ліцензійний обсяг – 50 осіб).

Зростання чисельності студентів за 2001-2005 рр. в 1,7 раза і відповідно викладачів – в 1,4 раза, природно, не могло не призвести до відкриття нових кафедр на факультеті.

У травні-червні 2001 р. була організована кафедра гідроекології, водопостачання та водовідведення (завідувач – д.г.н., проф. М.І. Кирилюк), що стала випускною кафедрою за спеціальностями «Екологія та охорона навколишнього середовища» і «Водопостачання та водовідведення». У 2014 році кафедра переіменована на кафедру гідрометеорології та водних ресурсів (завідувач кафедри - д.г.н., проф. Ю.С. Ющенко).

У лютому 2003 р. відкрито п’яту кафедру факультету – кафедру географії та менеджменту туризму, яку очолив д.е.н., доц. М.В. Жук, що стала випусковою за спеціальностями «Менеджмент організацій» (спеціалізація «Менеджмент туристичної індустрії») та «Туризм. У жовтні 2019р. доц. Ж.І. Бучко захистила докторську дисертацію.

З 1 вересня 2006 р. у структурі географічного факультету започаткована шоста кафедра – кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування у складі 8 викладачів (завідувач – д.г.н., доц. К.Й.Кілінська), що спільно з кафедрою географії та менеджменту туризму стала випускною за освітнім напрямом та спеціальністю «Туризм».

Значний розвиток напряму «Геодезія, картографія та землеустрій» зумовив відкриття на географічному факультеті сьомої випускної кафедри за вказаним напрямом – кафедри геодезії, картографії та управління територіями (з 1 вересня 2009 р.) у складі 10 викладачів (завідувач – д.г.н., доц. П.О.Сухий). Це призвело до уточнення назви материнської кафедри, що тепер іменується як кафедра географії України та регіоналістики (завідувач – д.г.н., проф. В.О.Джаман). Названа кафедра, як і кафедра фізичної географії, геоморфології та палеогеографії є випускною на факультеті за підготовку фахівців за напрямом та спеціальністю «Географія».

 Умови для навчання

Факультет надає до послуг студентів 33 аудиторії, з яких дві мають по 60 посадкових місць, дві – 80, одна – 100, одна – 40, решта – в межах 12-36. Одноразова кількість посадкових місць складає 1000. Створені 2 комп’ютерні класи, які оснащені 20 комп’ютерами. Крім того, діють геолого-географічний музей, грунтово-геохімічна лабораторія, науково-навчальна геофізична обсерваторія, лабораторія гідравлічного моделювання, лабораторія оцінки природно-ресурсного потенціалу, спеціалізований геодезичний клас і майстерня з ремонту геодезичних приладів. На факультеті створена бібліотека з фондом до 2000 примірників наукової літератури, працює студентське кафе. Для проведення навчальних і виробничих практик створено 7 філій кафедр на виробництві.

 Основні методи й форми викладання, навчання та способи оцінювання студентів

 Навчальний процес на всіх освітніх напрямах та спеціальностях факультету базується на державних стандартах освіти, на основі яких складені робочі навчальні плани, навчальні програми з цих нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, програми навчальної, виробничої та педагогічної практик тощо. Для успішного засвоєння знань студентам пропонуються авторські підручники, монографії і навчальні посібники, інструктивні методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять, індивідуальні навчально-дослідні завдання, контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять, контрольні роботи з навчальних дисциплін для тестування, методичні матеріали з питань самостійного опрацювання літератури, виконання курсових, дипломних і магістерських робіт. Факультет працює за Болонською системою. Щосеместру знання студентів оцінюються за 3-4 модулями. Позитивним є результат, що перевищує 60 балів з кожної дисципліни. Як правило, проводяться дві проміжні модульні контрольні роботи – на 5-6 та на 11-12 тижнях навчання. Кінцевим результатом оцінювання навчальних досягнень студентів є усні та письмові екзамени та захист виробничих і навчальних практик, кваліфікаційних робіт. Основні форми викладання та навчання – лекції, лабораторні, практичні заняття, семінари, диспути.

З 1 вересня 2001 р. і по даний час на географічному факультеті активно функціонує спеціалізована вчена рада К 76.051.04, що розглядає дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за двома спеціальностями 11.00.02 – економічна та соціальна географія та 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів (голова ради – проф. В.П.Руденко). За період діяльності ради відбулося 52 успішних захистів кандидатських дисертацій географів-вихованців університетів міст Чернівців, Вінниці, Івано-Франківська, Кам’янець-Подільського, Києва, Луцька, Миколаєва, Рівного, Тернополя, Харкова.

На даний час на географічному факультеті на денній та заочній  формах навчаються близько 100 студентів під керівництвом 53 викладачів. 10 докторантів, аспірантів і здобувачів набувають вищої кваліфікації за 5 науковими спеціальностями. Підтримується активна співпраця з провідними науковими і освітніми центрами Києва, Львова, Харкова, Одеси, Сімферополя, Тернополя, а також із зарубіжжям – Саскачеванським (Канада), Лок-Хевенським (США), Віденським (Австрія), Сучавським (Румунія), Варшавським, Жешувським, Сілезьким (Польща), Кошіцьким (Словаччина), Бельцським (Молдова) університетами, Поморською Академією (Польща).

 Кадровий потенціал, структура, основні навчальні дисципліни та наукова спеціалізація кафедр географічного факультету

У складі географічного факультету на даний час – 7 кафедр, навчально-наукова геофізична обсерваторія, міжкафедральна педагогічна лабораторія, геологічний музей. Керівництво організаційною, навчально-методичною, науковою, виховною, громадською роботою ректорат ЧНУ ім. Ю.Федьковича здійснює через деканат географічного факультету. Деканом факультету нині є д.геогр.н., проф. В.П. Руденко, а його заступниками: доц. М.В. Цепенда, доц. В.І. Костащук, к.геогр.н., асист. С.Д. Брик,  к.геогр.н., асист. Г.Д. Ходан. Організаційну і методичну роботу деканату здійснюють  Т.В. Долинська, Ю.І. Тивонюк, М.Г. Олар.

 

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster:$@㥞ychnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.