ќновлено
2019-05-16
15:25

ћетодична рада

 

                                                                   ѕЋјЌ

                          роботи науково-методичноњ ради географ≥чного факультету „Ќ”

                                        ≥м. ё. ‘едьковича на 2016-2017 навчальний р≥к

є п/п

Ќазва заходу

„ас проведенн€

¬≥дпов≥дальний

ѕрим≥тка

«агально-факультетськ≥ заходи

1.

ќбговоренн€ та затвердженн€ плану роботи навчально-методичноњ ради географ≥чного факультету „Ќ” ≥м. ё. ‘едьковича на 2016-2017 н.р. на зас≥данн≥ вченоњ ради факультету та розпод≥л обов’€зк≥в м≥ж членами методичноњ ради

¬ересень 2016 р.

÷епенда ћ.¬.

 

2.

ѕро орган≥зац≥ю навчального процесу у 1-ому семестр≥ 2016-2017 н.р. та стан п≥дготовки осв≥тн≥х програм ќ – «бакалавр» ≥ «маг≥стр» вс≥х спец≥альностей факультету

¬ересень 2016 р.

÷епенда ћ.¬.

 

3.

ѕро п≥дсумки виконанн€ ѕлану роботи методичноњ ради за минулий р≥к та основн≥ завданн€ щодо реал≥зац≥њ положень нового «акону про осв≥ту на пер≥од 2016-2017 роки

¬ересень 2016 р.

÷епенда ћ.¬.

 руль √.я.

 ≥бич ≤.¬.

 

 

4.

ѕро представленн€ публ≥кац≥й на кафедральних сайтах (науков≥ та навчально-методичн≥ прац≥ викладач≥в)

¬ересень 2016 р.

’одан √.ƒ.

 

5.

ѕро п≥дсумки л≥тньоњ екзаменац≥йноњ сес≥њ та завданн€ щодо п≥двищенн€ €кост≥ навчального процесу

¬ересень 2016 р.

÷епенда ћ.¬.

 

6.

«атвердженн€ тем маг≥стерських роб≥т здобувач≥в географ≥чного факультету

¬ересень 2016 р.

«ав≥дувач≥ кафедр

 

7.

ќбговоренн€ системи заход≥в щодо пол≥пшенн€ плануванн€ роботи навчально-методичних ком≥с≥й за спец≥альност€ми географ≥чного факультету

∆овтень 2016 р.

√олови методичних ком≥с≥й за напр€мами та спец≥альност€ми

 

8.

ѕро п≥дсумки зр≥зу залишкових знань студент≥в з навчальних дисципл≥н за формою контролю «≥спит» у минулому семестр≥

∆овтень 2016 р.

«аст. голови методради  руль √.я.

√рицку ¬.—.

 

9.

јнал≥з зм≥сту ≥ структури навчальних план≥в п≥дготовки фах≥вц≥в за ќ – «бакалавр» спец≥альност≥ 6.103 «Ќауки про «емлю», спец≥ал≥зац≥њ «географ≥€» та «г≥дрометеоролог≥€» ≥ спец≥альност≥ 6.014 «—ередн€ осв≥та (географ≥€)»

Ћистопад 2016 р.

’одан √.ƒ.

 

10.

«в≥т в.о. зав≥дувача кафедри географ≥њ та менеджменту туризму про зб≥льшенн€ л≥ценз≥њ за ќ – «бакалавр» спец≥альност≥ «“уризм»

Ћистопад 2016 р.

 ороль ќ.ƒ.

 

11.

ѕро стан мон≥торингу навчальних дос€гнень студент≥в факультету в умовах кредитно-трансферноњ  системи навчального процесу (™ “—) у „Ќ” ≥мен≥ ё.‘едьковича - п≥дсумок ≤ модул€ з≥ вс≥х дисципл≥н

Ћистопад 2016 р.

÷епенда ћ.¬.

 ≥бич ≤.¬.,

голови методичних ком≥с≥й за напр€мами та спец≥альност€ми

 

12.

ѕро п≥дготовку до зимовоњ зал≥ково-екзаменац≥йноњ сес≥њ на географ≥чному факультет≥ ≥ до державноњ атестац≥њ маг≥стр≥в

√рудень 2016 р.

÷епенда ћ.¬.

 

13.

ƒосв≥д вивченн€ та впровадженн€ в практику роботи сучасних ≥нновац≥йних технолог≥й навчанн€ на кафедр≥ геодез≥њ, картограф≥њ та управл≥нн€ територ≥€ми

√рудень 2016 р.

—мирнов я.¬.

 

14.

ѕро практику оц≥нки результат≥в вивченн€ кожного модул€ за в≥домост€ми руб≥жного контролю ≥ п≥двищенн€ р≥вн€ об’Їктивност≥ та вимогливост≥ у процес≥ оц≥нюванн€ знань студент≥в

√рудень  2016 р.

 руль √.я.

–уденко ¬.ѕ.

÷епенда ћ.¬.

 

15.

ѕро х≥д самоанал≥зу €к≥сних показник≥в в≥дпов≥дно до акредитац≥йних вимог навчально-методичного забезпеченн€ п≥дготовки виховного процесу ≥ €кост≥ п≥дготовки фах≥вц≥в за спец≥альн≥стю «Ќауко про «емлю (г≥дролог≥€» ќ – «маг≥стр»)

—≥чень 2017 р.

√олова методком≥с≥њ в≥дпов≥дного напр€му

ёщенко ё.—.

 

16.

ћон≥торинг результативност≥ методичноњ роботи на факультет≥ за ос≥нн≥й семестр 2016-2017 навчального року та анал≥з його результат≥в

—≥чень 2017 р.

÷епенда ћ.¬.

 руль √.я.

 

17.

ћон≥торинг пер≥одичного перегл€ду та анал≥зу осв≥тн≥х програм на р≥зних ќ – географ≥чного факультету

Ћютий 2017 р.

÷епенда ћ.¬.

 

18.

ѕ≥дбитт€ п≥дсумк≥в науковоњ п≥дготовки, п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ педагог≥чних прац≥вник≥в за 2016 р≥к

Ћютий 2017 р.

–уденко ¬.ѕ.,

зав. кафедрами

 

19.

ѕро п≥дсумок зимовоњ екзаменац≥йноњ сес≥њ та державноњ атестац≥њ маг≥стр≥в

Ћютий 2017 р.

÷епенда ћ.¬.

 

20.

ѕро стан готовност≥ факультету до розпод≥лу випускник≥в за ќ – «спец≥ал≥ст» та п≥дсумки розпод≥лу маг≥стр≥в у 2017 роц≥

Ѕерезень 2017 р.

ƒеканат

 зав. кафедрами

 

21.

–оль кафедр у п≥двищенн≥ €кост≥ навчально-методичноњ роботи у сучасних умовах

Ѕерезень 2017 р.

«аст. голови методради  руль √.я.

√рицку ¬.—.

 

22.

јнал≥з виб≥рковоњ частини навчальних план≥в за спец≥альност€ми факультету та в≥дпов≥дн≥сть спецкурс≥в зм≥сту осв≥тн≥х програм

 в≥тень 2017 р.

÷епенда ћ.¬.

 руль √.я.

 

22.

ѕро орган≥зац≥ю, методичне забезпеченн€ та проведенн€ р≥зних вид≥в практик на факультет≥. јнал≥з њх результативност≥ та ефективност≥

 в≥тень 2017 р.

÷епенда ћ.¬.

 остащук ¬.≤.

 

23.

ѕро основн≥ п≥дсумки оновленн€ ≥нформац≥йних пакет≥в ус≥х напр€м≥в п≥дготовки спец≥альностей на факультет≥ (дл€ дистанц≥йного навчанн€)

“равень 2017 р.

ƒжаман ¬.ќ.

 ≥л≥нська  .….

 руль ¬.ѕ.

–уденко ¬.ѕ.

—ухий ѕ.ќ.

ёщенко ё.—.

 ороль ќ.ƒ..

 

24.

ѕро орган≥зац≥ю навчально-виховноњ роботи деканатом та кафедрами географ≥чного факультету у студентських гуртожитках

“равень 2017 р.

заст. декана Ѕрик —.ƒ.,

зав. кафедрами

 

25.

–езультати роботи державних екзаменац≥йних ком≥с≥й за спец≥альност€ми на 4-х ≥ 5-х курсах (спец≥ал≥сти)

„ервень 2017 р.

√олови ƒ≈ ,

÷епенда ћ.¬.

 

II

–обота методичноњ ком≥с≥њ за спец≥альн≥стю “√еограф≥€” (голова – проф.  руль ¬.ѕ.)

III

–обота методичноњ ком≥с≥њ за спец≥альн≥стю “ћенеджмент орган≥зац≥й” (голова - к.г.н., доц. явк≥н ¬.√.) та ““уризм” (голова – проф.  ≥л≥нська  .…. )

IV

–обота методичноњ ком≥с≥њ за спец≥альн≥стю “¬одопостачанн€ та водов≥дведенн€” (голова – доц. Ўевчук ё.‘.) ≥ «√≥дрометеоролог≥€» (голова – доц. ѕаланичко ќ.¬.)

V

–обота методичноњ ком≥с≥њ за спец≥альн≥стю “«емлевпор€дкуванн€ та кадастр” (голова – проф. —ухий ѕ.ќ.)

VI

–обота методичноњ ком≥с≥њ за спец≥альн≥стю “≈коном≥чна ≥ соц≥альна географ≥€” (голова – доц.  ≥бич ≤.¬.)

 

«атверджений на зас≥данн≥ вченоњ ради географ≥чного факультету 31.08.2016 р.

 

√олова науково-методичноњ ради географ≥чного факультету                                                                    доц. ÷епенда ћ.¬.

 —екретар                                                                                                                                      ћорар “.“.

 

 

ѕЋјЌ

роботи науково-методичноњ ради географ≥чного факультету „Ќ”

≥м. ё. ‘едьковича  на 2015-2016 навчальний р≥к

 

є

пп

Ќазва заходу

„ас проведенн€

¬≥дпов≥дальний

ѕрим≥тка

«агально-факультетськ≥ заходи

1.

ќбговоренн€ та затвердженн€ плану роботи навчально-методичноњ ради географ≥чного факультету  „Ќ” ≥м. ё. ‘едьковича на 2015-2016 н.р. на зас≥данн≥ вченоњ ради факультету та розпод≥л обов’€зк≥в м≥ж членами методичноњ ради

 

01.09.2015 р.

÷епенда ћ.¬.

 

2.

ѕро орган≥зац≥ю навчального процесу у 1-ому семестр≥ 2015-2016 н.р.

 

01.09.2015 р.

÷епенда ћ.¬.

 

3.

ѕро п≥дсумки виконанн€ ѕлану роботи методичноњ ради за минулий р≥к та основн≥ завданн€ щодо реал≥зац≥њ положень нового «акону про осв≥ту на пер≥од 2015-2016 роки

 

01.09. 2015 р.

÷епенда ћ.¬.

 руль √.я.

 ≥бич ≤.¬.

 

 

4.

ѕро п≥дсумки весн€но-л≥тньоњ сес≥њ на 2-4 курсах 2014-2015 навчального року та заходи щодо пол≥пшенн€ навчанн€ студент≥в

 

22.09.2015 р.

 

÷епенда ћ.¬.

 

 

5.

ѕро роботу навчально-методичноњ ради географ≥чного факультету та методичних ком≥с≥й за вс≥ма спец≥альност€ми: щодо розробки електронних вар≥ант≥в дисципл≥н ≥ розм≥щенн€ њх на сайт≥ „Ќ”

22.09.2015 р.

 

√олова методичноњ ради, голови методичних ком≥с≥й

за напр€мами та спец≥альност€ми 

 

6.

ќрган≥зац≥€ системи заход≥в щодо пол≥пшенн€ плануванн€ роботи навчально-методичних ком≥с≥й за спец≥альност€ми географ≥чного факультету

 

∆овтень

2015 р.

√олови методичних ком≥с≥й за напр€мами та спец≥альност€ми 

 

7.

ѕро п≥дсумки ректорського контролю €кост≥ знань студент≥в

∆овтень

2015 р.

«аст.голови методради  руль √.я.

√рицку ¬.—.

 

 

8.

јнал≥з зм≥сту, структури навчальних план≥в п≥дготовки фах≥вц≥в за ќ – «бакалавр» напр€му «√еограф≥€»

 

∆овтень

2015 р.

’одан √.ƒ.

 

9.

«в≥т зав≥дувача кафедри г≥дрометеоролог≥њ та водних ресурс≥в про виконанн€ навчально-методичноњ роботи кафедри та €кост≥ навчально-методичного забезпеченн€ п≥дготовки фах≥вц≥в

 

∆овтень

2015 р.

ёщенко ё.—.

 

10.

ѕро стан мон≥торингу навчальних дос€гнень студент≥в факультету в умовах кредитно-трансферноњ  системи навчального процесу (™ “—) у  „Ќ” ≥мен≥ ё.‘едьковича

 

Ћистопад

2015 р.

÷епенда ћ.¬.

 ≥бич ≤.¬.,

голови методичних ком≥с≥й за напр€мами та спец≥альност€ми 

 

11.

ѕро п≥дготовку до зимовоњ зал≥ково-екзаменац≥йноњ сес≥њ на географ≥чному факультет≥

 

Ћистопад

2015 р.

÷епенда ћ.¬.

 

12.

ƒосв≥д вивченн€ та впровадженн€ в практику роботи сучасних ≥нновац≥йних технолог≥й навчанн€ на кафедр≥ геодез≥њ, картограф≥њ та управл≥нн€ територ≥€ми

 

Ћистопад

2015 р.

—мирнов я.¬.

 

13.

ќсновн≥ проблеми удосконаленн€ системи управл≥нн€ €к≥стю п≥дготовки фах≥вц≥в у систем≥ «деканат-зав≥дувач кафедри-викладач» на кафедр≥ економ≥чноњ географ≥њ та еколог≥чного менеджменту

 

√рудень

2015 р

 ≥бич ≤.¬.

 

14.

ѕро роботу методичноњ ком≥с≥њ кафедри географ≥њ та менеджменту туризму  щодо л≥цензуванн€ напр€му «√отельно-ресторанна справа» (ќ – «бакалавр»)

 

√рудень

2015 р

явк≥н ¬.√.

 руль √.я.

 ороль ќ.ƒ.

 

 

15.

ѕро практику оц≥нки результат≥в вивченн€ кожного модул€ за в≥домост€ми руб≥жного контролю ≥ п≥двищенн€ р≥вн€ об’Їктивност≥ та вимогливост≥ у процес≥ оц≥нюванн€ знань студент≥в

 

√рудень

 2015 р.

 руль √.я.

–уденко ¬.ѕ.

÷епенда ћ.¬.

 

 

 

16.

ѕро х≥д самоанал≥зу €к≥сних показник≥в в≥дпов≥дно до акредитац≥йних вимог навчально-методичного забезпеченн€ п≥дготовки виховного процесу ≥ €кост≥ п≥дготовки фах≥вц≥в за спец≥альн≥стю «√≥дролог≥€» (ќ – «маг≥стр»)

—≥чень 2016 р.

√олова методком≥с≥њ в≥дпов≥дного напр€му

ёщенко ё.—.

 

17.

ћон≥торинг результативност≥ методичноњ роботи на факультет≥ за ос≥нн≥й  семестр 2015-2016 навчального року та анал≥з його результат≥в

—≥чень 2016 р.

÷епенда ћ.¬.

 руль √.я.

 

 

18.

ѕро роботу методичноњ ком≥с≥њ кафедри економ≥чноњ географ≥њ та еколог≥чного менеджменту п≥дготовки до акредитац≥њ спец≥альност≥ «ћенеджмент природоохоронноњ д≥€льност≥» (ќ – «маг≥стр»)

Ћютий  2016 р.

÷епенда ћ.¬.,

 руль ¬.ѕ.

 

 

19.

ѕ≥дбитт€ п≥дсумк≥в науковоњ п≥дготовки, п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ педагог≥чних прац≥вник≥в за 2015 р≥к

 

Ћютий 2016 р.

–уденко ¬.ѕ.,

зав. кафедрами

 

20.

ћон≥торинг пер≥одичного перегл€ду та анал≥зу основних програм на р≥зних ќ – географ≥чного факультету

 

Ѕерезень

2016 р.

÷епенда ћ.¬.,

 

 

21.

ѕро стан готовност≥ факультету до розпод≥лу випускник≥в у 2016 роц≥

 

Ѕерезень

2016 р.

ƒеканат,

зав. кафедрами

 

22.

ѕро спр€мован≥сть роботи навчально-методичного каб≥нету географ≥чного факультету та його роль у п≥двищенн≥ €кост≥ навчально-методичноњ роботи

 

Ѕерезень

2016 р.

«аст.голови методради  руль √.я.

√рицку ¬.—.

 

 

23.

ѕро формуванн€ вар≥ативноњ частини навчальних план≥в за спец≥альност€ми факультету, в≥дпов≥дн≥сть спецкурс≥в зм≥сту п≥дготовки фах≥вц≥в

 

 в≥тень 2016 р.

÷епенда ћ.¬.

 руль √.я.

 

24.

ѕро орган≥зац≥ю, методичне забезпеченн€ та проведенн€ р≥зних вид≥в практик на факультет≥. јнал≥з њх результативност≥ та ефективност≥

 

 в≥тень 2016 р.

÷епенда ћ.¬.

 остащук ¬.≤.

 

25.

ѕро основн≥ п≥дсумки оновленн€ ≥нформац≥йних пакет≥в ус≥х напр€м≥в п≥дготовки спец≥альностей на факультет≥

(дл€ дистанц≥йного навчанн€)

“равень

2016 р.

ƒжаман ¬.ќ.

 ≥л≥нська  .….

 руль ¬.ѕ.

–уденко ¬.ѕ.

—ухий ѕ.ќ.

ёщенко ё.—.

явк≥н ¬.√.

 

26.

ѕро орган≥зац≥ю навчально-виховноњ роботи деканатом та кафедрами географ≥чного факультету у студентських гуртожитках

 

“равень

2016 р.

заст. декана

Ѕрик —.ƒ.

зав. кафедрами

 

 

27.

–езультати роботи державних екзаменац≥йних ком≥с≥й за спец≥альност€ми

 

„ервень

2016 р.

√олови ƒ≈ , ÷епенда ћ.¬.

 

II

–обота методичноњ ком≥с≥њ за спец≥альн≥стю “√еограф≥€” (голова – проф.  руль ¬.ѕ.)

III

–обота методичноњ ком≥с≥њ за спец≥альн≥стю “ћенеджмент орган≥зац≥й” (голова - к.г.н., доц. явк≥н ¬.√.) та ““уризм” (голова – проф.   ≥л≥нська  .…. )

IV

–обота методичноњ ком≥с≥њ за спец≥альн≥стю “¬одопостачанн€ та водов≥дведенн€” (голова – доц. Ўевчук ё.‘.) ≥ «√≥дрометеоролог≥€» (голова – доц. ѕаланичко ќ.¬.)

V

–обота методичноњ ком≥с≥њ за спец≥альн≥стю “«емлевпор€дкуванн€ та кадастр” (голова – проф.  —ухий ѕ.ќ.)

VI

–обота методичноњ ком≥с≥њ за спец≥альн≥стю “≈коном≥чна ≥ соц≥альна географ≥€” (голова – доц.  ≥бич ≤.¬.)

 

«атверджений на зас≥данн≥ вченоњ ради географ≥чного факультету 1.09.2015 р.

 √олова науково-методичноњ ради географ≥чного факультету                                   доц. ÷епенда ћ.¬.

 —екретар                                                                                                              ћорар  “.“.

 

 

 

ѕЋјЌ

роботи науково-методичноњ ради географ≥чного факультету „Ќ”

≥м. ё. ‘едьковича  на 2014-2015 навчальний р≥к

 

є

пп

Ќазва заходу

„ас проведенн€

¬≥дпов≥дальний

ѕрим≥тка

«агально-факультетськ≥ заходи

1.

ќбговоренн€ та затвердженн€ плану роботи навчально-методичноњ ради географ≥чного факультету  „Ќ” ≥м. ё. ‘едьковича на 2014-2015 н.р. на зас≥данн≥ вченоњ ради факультету та розпод≥л обов’€зк≥≥в м≥ж членами методичноњ ради

01.09.2014 р.

÷епенда ћ.¬.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ѕро орган≥зац≥ю навчального процесу у 1-ому семестр≥ 2014-2015 н.р.

 

01.09.2014 р.

÷епенда ћ.¬.

 

3.

ѕро п≥дсумки виконанн€ ѕлану роботи методичноњ ради за минулий р≥к та основн≥ завданн€ щодо реал≥зац≥њ положень нового «акону про осв≥ту на пер≥од 2014-2016 роки

01.09. 2014 р.

÷епенда ћ.¬.

 руль √.я.

 ≥бич ≤.¬.

 

 

4.

ѕро п≥дсумки весн€но-л≥тньоњ сес≥њ на 2-4 курсах 2014-2015 навчального року

23.09.2014 р.

 

÷епенда ћ.¬.

 

 

5.

ѕро роботу навчально-методичноњ ради географ≥чного факультету та методичних ком≥с≥й за вс≥ма спец≥альност€ми: щодо розробки електронних вар≥ант≥в дисципл≥н ≥ розм≥щенн€ њх на сайт≥ „Ќ”

23.09.2014 р.

 

√олова методичноњ ради  ÷епенда ћ.¬.

 руль √.я.

√рицку ¬.—.

 ≥бич ≤.¬.

явк≥н ¬.√.

—ухий ѕ.ќ.

  ≥л≥нська  .….

 ирилюк ј.ќ.

 

6.

ќрган≥зац≥€ системи заход≥в щодо пол≥пшенн€ плануванн€ роботи навчально-методичних ком≥с≥й за спец≥альност€ми географ≥чного факультету

∆овтень

2014 р.

÷епенда ћ.¬.

 руль √.я.

√рицку ¬.—.

 ≥бич ≤.¬.

—ухий ѕ.ќ.

явк≥н ¬.√.

 ≥л≥нська  .….

 

7.

ѕро п≥дсумки ректорського контролю €кост≥ знань студент≥в

∆овтень

2014 р.

«ас.голови методради  руль √.я.

√рицку ¬.—.

 

 

8.

ѕро стан мон≥торингу навчальних дос€гнень студент≥в факультету в умовах кредитно-трансферноњ  системи навчального процесу (™ “—) у  „Ќ” ≥мен≥ ё.‘едьковича

Ћистопад

2014 р.

÷епенда ћ.¬.

 ≥бич ≤.¬.,

голови методичних ком≥с≥й за напр€мами та спец≥альност€ми 

 

9.

ѕро п≥дготовку до зимовоњ зал≥ково-екзаменац≥йноњ сес≥њ на географ≥чному факультет≥ та завданн€ по реал≥зац≥њ Ѕолонськоњ декларац≥њ на 1-5 курсах факультету

Ћистопад

2014 р.

÷епенда ћ.¬.

 

10.

ѕро роботу методичноњ ком≥с≥њ кафедри географ≥њ та менеджменту туризму  щодо л≥цензувнн€ напр€му «√отельно-ресторанна справа» (ќ – «бакалавр»)

√рудень

2014 р

явк≥н ¬.√.

 руль √.я.

 ороль ќ.ƒ.

 

 

11.

ѕро практику оц≥нки результат≥в вивченн€ кожного модул€ за в≥домост€ми руб≥жного контролю ≥ п≥двищенн€ р≥вн€ об’Їктивност≥ та вимогливост≥ у процес≥ оц≥нюванн€ знань студент≥в

√рудень

 2014 р.

 руль √.я.

–уденко ¬.ѕ.

÷епенда ћ.¬.

 

 

 

12.

ѕро х≥д самоанал≥зу €к≥сних показник≥в в≥дпов≥дно до акредитац≥йних вимог навчально-методичного забезпеченн€ п≥дготовки виховного процесу ≥ €кост≥ п≥дготовки фах≥вц≥в за спец≥альн≥стю «–ац≥ональне використанн€ водних ресурс≥в» (ќ – «маг≥стр»

—≥чень 2015 р.

√олова методком≥с≥њ в≥дпов≥дного напр€му

ёщенко ё.—.

 

13.

ћон≥торинг результативност≥ методичноњ роботи на факультет≥ за ос≥нн≥й  семестр 2014-2015 навчального року та анал≥з його результат≥в

—≥чень 2015 р.

÷епенда ћ.¬.

 руль √.я.

 

 

14.

ѕро роботу методичноњ ком≥с≥њ кафедри економ≥чноњ географ≥њ та еколог≥чного менеджменту п≥дготовки до акредитац≥њ спец≥альност≥ «ћенеджмент природоохоронноњ д≥€льност≥» (ќ – «маг≥стр»)

Ћютий  2015 р.

÷епенда ћ.¬.,

 руль ¬.ѕ.

 

 

15.

ѕ≥дбитт€ п≥дсумк≥в науковоњ п≥дготовки, п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ педагог≥чних прац≥вник≥в за 2014 р≥к

Ћютий 2015 р.

–уденко ¬.ѕ.,

зав. кафедрами

 

16.

ѕро стан готовност≥ факультету до розпод≥лу випускник≥в у 2015 роц≥

Ѕерезень

2015 р.

–уденко ¬.ѕ.

 руль ¬.ѕ.

ƒжаман ¬.ќ.

 ≥л≥нська  .….

—ухий ѕ.ќ.

ёщенко ё.—.

явк≥н ¬.√.

 

17.

ѕро спр€мован≥сть роботи навчально-методичного каб≥нету географ≥чного факультету та його роль у п≥двищенн≥ €кост≥ навчально-методичноњ роботи

Ѕерезень

2015 р.

«ас.голови методради  руль √.я.

√рицку ¬.—.

 

 

18.

ѕро формуванн€ вар≥ативноњ частини навчальних план≥в за спец≥альност€ми факультету, в≥дпов≥дн≥сть спецкурс≥в зм≥сту п≥дготовки фах≥вц≥в

 в≥тень 2015 р.

÷епенда ћ.¬.

 руль √.я.

 

19.

ѕро орган≥зац≥ю, методичне забезпеченн€ та проведенн€ р≥зних вид≥в практик на факультет≥. јнал≥з њх результативност≥ та ефективност≥

 в≥тень 2015 р.

÷епенда ћ.¬.

 остащук ¬.≤.

 

20.

ѕро основн≥ п≥дсумки оновленн€ ≥нформац≥йних пакет≥в ус≥х напр€м≥в п≥дготовки спец≥альностей на факультет≥

(дл€ дистанц≥йного навчанн€)

“равень

2015 р.

ƒжаман ¬.ќ.

 ≥л≥нська  .….

 руль ¬.ѕ.

–уденко ¬.ѕ.

—ухий ѕ.ќ.

ёщенко ё.—.

явк≥н ¬.√.

 

21.

ѕро орган≥зац≥ю навчально-виховноњ роботи деканатом та кафедрами географ≥чного факультету у студентських гуртожитках

“равень

2015 р.

заст. декана

Ѕрик —.ƒ.

зав. кафедрами

 

 

22.

–езультати роботи державних екзаменац≥йних ком≥с≥й за спец≥альност€ми

„ервень

2015 р.

√олови ƒ≈ , ÷епенда ћ.¬.

 

II

–обота методичноњ ком≥с≥њ за спец≥альн≥стю “√еограф≥€” (голова – проф.  руль ¬.ѕ.)

III

–обота методичноњ ком≥с≥њ за спец≥альн≥стю “ћенеджмент орган≥зац≥й” (голова - к.г.н., доц. явк≥н ¬.√.) та ““уризм” (голова – проф.   ≥л≥нська  .…. )

IV

–обота методичноњ ком≥с≥њ за спец≥альн≥стю “¬одопостачанн€ та водов≥дведенн€” (голова – доц.  ирилюк ј.ќ.) ≥ «√≥дрометеоролог≥€» (голова – доц. ѕаланичко ќ.¬.)

V

–обота методичноњ ком≥с≥њ за спец≥альн≥стю “«емлевпор€дкуванн€ та кадастр” (голова – проф.  —ухий ѕ.ќ.)

VI

–обота методичноњ ком≥с≥њ за спец≥альн≥стю “≈коном≥чна ≥ соц≥альна географ≥€” (голова – доц.  ≥бич ≤.¬.)

.

«атверджений на зас≥данн≥ вченоњ ради

географ≥чного факультету 1.09.2014 р.

 


ѕЋјЌ роботи науково-методичноњ ради географ≥чного факультету „Ќ” ≥м. ё. ‘едьковича  на 2013-2014 навчальний р≥к

 є

пп

Ќазва заходу

„ас проведенн€

¬≥дпов≥дальний

ѕрим≥тка

«агально-факультетськ≥ заходи

1.

ќбговоренн€ та затвердженн€ плану роботи навчально-методичноњ ради географ≥чного факультету  „Ќ” ≥м. ё. ‘едьковича на 2013-2014 н.р. на зас≥данн≥ вченоњ ради факультету та розпод≥л обов’€зк≥≥в м≥ж членами методичноњ ради

 

02.09.2013 р.

÷епенда ћ.¬.

 

2.

ѕро п≥дсумки виконанн€ ѕлану роботи методичноњ ради за минулий р≥к та основн≥ завданн€ щодо реал≥зац≥њ Ѕолонськоњ декларац≥њ в навчальному процес≥ географ≥чного факультету у 2013-2014 н.р.

02.09. 2013 р.

÷епенда ћ.¬.

 руль √.я.

 ≥бич ≤.¬.

 

 

3.

ѕро п≥дсумки весн€но-л≥тньоњ сес≥њ на 2-4 курсах 2012-2013 навчального року

23.09.2013 р.

 

÷епенда ћ.¬.

 

 

4.

ѕро роботу навчально-методичноњ ради географ≥чного факультету та методичних ком≥с≥й за вс≥ма спец≥альност€ми: щодо на€вност≥ на сайт≥ ун≥верситету електронних вар≥ант≥в дисципл≥н

23.09.2013 р.

 

√олова методичноњ ради  ћ.¬.÷епенда

 руль √.я.

….ј. Ѕурка

≤.¬.  ≥бич

¬.√. явк≥н

ѕ.ќ. —ухий

  .….  ≥л≥нська

 ирилюк ј.ќ.

 

5.

ќрган≥зац≥€ системи заход≥в щодо пол≥пшенн€ плануванн€ роботи навчально-методичних ком≥с≥й за спец≥альност€ми географ≥чного факультету

∆овтень

2013 р.

÷епенда ћ.¬.

 руль √.я.

Ѕурка ….ј.

 ≥бич ≤.¬.

—ухий ѕ.ќ.

явк≥н ¬.√.

 ≥л≥нська  .….

 

6.

ѕро роботу методичних сем≥нар≥в географ≥чного факультету щодо вивченн€ ≥дей та впровадженн€ Ѕолонського процесу

∆овтень

2013 р.

«ас.голови методради  руль √.я.

√рицку ¬.—.

 

 

7.

ѕро стан мон≥торингу навчальних дос€гнень студент≥в факультету в умовах кредитно-трансферноњ  системи навчального процесу (™ “—) у  „Ќ” ≥мен≥ ё.‘едьковича

Ћистопад

2032 р.

÷епенда ћ.¬.

 ≥бич ≤.¬.,

голови методичних ком≥с≥й за напр€мами та спец≥альност€ми 

 

8.

ѕро п≥дготовку до зимовоњ зал≥ково-екзаменац≥йноњ сес≥њ на географ≥чному факультет≥ та завданн€ по реал≥зац≥њ Ѕолонськоњ декларац≥њ на 1-5 курсах факультету

Ћистопад

2013 р.

÷епенда ћ.¬.

 

9.

ѕро роботу методичноњ ком≥с≥њ кафедри геодез≥њ, картограф≥њ та управл≥нн€ територ≥€ми  щодо акредитац≥њ напр€му «√еодез≥€, картограф≥€ ≥ землеустр≥й» ќ – «бакалавр»

√рудень

2013 р

—ухий ѕ.ќ.,

Ѕ≥локриницький —.ћ.,

¬икладач≥, сп≥вроб≥тники

 

10.

ѕро практику оц≥нки результат≥в вивченн€ кожного модул€ за в≥домост€ми руб≥жного контролю ≥ п≥двищенн€ р≥вн€ об’Їктивност≥ та вимогливост≥ у процес≥ оц≥нюванн€ знань студент≥в

√рудень

 2013 р.

 руль √.я.

–уденко ¬.ѕ.

÷епенда ћ.¬.

 

 

 

11.

ѕро х≥д самоанал≥зу €к≥сних показник≥в в≥дпов≥дно до акредитац≥йних вимог навчально-методичного забезпеченн€ п≥дготовки виховного процесу ≥ €кост≥ п≥дготовки фах≥вц≥в за напр€мом «√отельно-рестроанна справа» (ќ – бакалавр)

—≥чень 2014 р.

√олова методком≥с≥њ в≥дпов≥дного напр€му

 

12.

ћон≥торинг результативност≥ методичноњ роботи на факультет≥ за ос≥нн≥й  семестр 2013-2014 навчального року та анал≥з його результат≥в

—≥чень 2014 р.

÷епенда ћ.¬.

 руль √.я.

 

 

13.

ѕро роботу методичноњ ком≥с≥њ кафедри г≥дро еколог≥њ, водопостачанн€ та водов≥дведенн€ з п≥дготовки до державноњ атестац≥њ у  2013 – 2014 н.р.

Ћютий  2014 р.

÷епенда ћ.¬.,

 руль ¬.ѕ.

 

 

14.

ѕ≥дбитт€ п≥дсумк≥в науковоњ п≥дготовки, п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ педагог≥чних прац≥вник≥в за 2013 р≥к

Ћютий 2014 р.

–уденко ¬.ѕ.,

зав. кафедрами

 

15.

ѕро стан готовност≥ факультету до розпод≥лу випускник≥в у 2014 роц≥

Ѕерезень

2014 р.

–уденко ¬.ѕ.

 руль ¬.ѕ.

ƒжаман ¬.ќ.

 ≥л≥нська  .….

ёщенко ё.—.

явк≥н ¬.√.

—ухий ѕ.ќ.

 

16.

ѕро спр€мован≥сть роботи навчально-методичного каб≥нету географ≥чного факультету та його роль у п≥двищенн≥ €кост≥ навчально-методичноњ роботи на факультет≥

 

Ѕерезень

2014 р.

«ас.голови методради  руль √.я.

√рицку ¬.—.

 

 

17.

ѕро формуванн€ вар≥ативноњ частини навчальних план≥в за спец≥альност€ми факультету, в≥дпов≥дн≥сть спецкурс≥в зм≥сту п≥дготовки фах≥вц≥в

 в≥тень 2014 р.

÷епенда ћ.¬.

 руль √.я.

 

18.

ѕро орган≥зац≥ю, методичне забезпеченн€ та проведенн€ р≥зних вид≥в практик на факультет≥. јнал≥з њх результативност≥ та ефективност≥

 в≥тень 2014 р.

÷епенда ћ.¬.

 остащук ¬.≤.

 

19.

ѕро основн≥ п≥дсумки оновленн€ ≥нформац≥йних пакет≥в ус≥х напр€м≥в п≥дготовки спец≥альностей на факультет≥

(дл€ дистанц≥йного навчанн€)

“равень

2014 р.

ƒжаман ¬.ќ.

 ≥л≥нська  .….

 руль ¬.ѕ.

–уденко ¬.ѕ.

—ухий ѕ.ќ.

ёщенко ё.—.

явк≥н ¬.√.

 

20.

ѕро орган≥зац≥ю навчально-виховноњ роботи деканатом та кафедрами географ≥чного факультету у студентських гуртожитках

“равень

2014 р.

заст. декана

Ѕрик —.ƒ.

зав. кафедрами

 

 

 

 

 

 

 

II

–обота методичноњ ком≥с≥њ за спец≥альн≥стю “√еограф≥€” (голова – доц. Ѕурка ….ј.)

III

–обота методичноњ ком≥с≥њ за спец≥альн≥стю “ћенеджмент орган≥зац≥й” (голова - к.г.н., доц. явк≥н ¬.√.) та ““уризм” (голова - д.г.н., доц.  ≥л≥нська  .…. )

IV

–обота методичноњ ком≥с≥њ за спец≥альн≥стю “≈колог≥€ та охорона навколишнього середовища”, “¬одопостачанн€ та водов≥дведенн€” (голова – доц.  ирилюк ј.ќ.)

«√≥дрометеоролог≥њ» (голова – доц. ѕаланичко ќ.¬.)

V

–обота методичноњ ком≥с≥њ за спец≥альн≥стю “«емлевпор€дкуванн€ та кадастр” (голова – доц. —ухий ѕ.ќ.)

VI

–обота методичноњ ком≥с≥њ за спец≥альн≥стю “≈коном≥чна ≥ соц≥альна географ≥€” (голова – доц.  ≥бич ≤.¬.)

.

 

«атверджений на зас≥данн≥ вченоњ ради

географ≥чного факультету 2.09.2013 р.

 

 

ѕЋјЌ

 

 

 

роботи науково-методичноњ ради географ≥чного факультету „Ќ”

 

 

 

≥м. ё. ‘едьковича на 2011-2012 навчальний р≥к

є

пп

Ќазва заходу

„ас проведенн€

¬≥дпов≥дальний

ѕрим≥тка

«агально-факультетськ≥ заходи

1.

ќбговоренн€ та затвердженн€ плану роботи навчально-методичноњ ради географ≥чного факультету „Ќ” ≥м. ё. ‘едьковича на 2011-2012 н.р. на зас≥данн≥ вченоњ ради факультету та розпод≥л обов’€зк≥в м≥ж членами методичноњ ради

31.08.2011 р.

÷епенда ћ.¬.

 

2.

ѕро п≥дсумки виконанн€ ѕлану роботи методичноњ ради за минулий р≥к та основн≥ завданн€ щодо реал≥зац≥њ Ѕолонськоњ декларац≥њ в навчальному процес≥ географ≥чного факультету у 2011-2012 н.р.

31.08.2011 р.

÷епенда ћ.¬.

 руль √.я.

 ≥бич ≤.¬.

 

3.

ѕро п≥дсумки весн€но-л≥тньоњ сес≥њ на 2-4 курсах 2010-2011 навчального року

¬ересень

2011 р.

÷епенда ћ.¬.

 

4.

ѕро роботу навчально-методичноњ ради географ≥чного факультету та методичних ком≥с≥й за вс≥ма спец≥альност€ми: щодо на€вност≥ на сайт≥ ун≥верситету електронних вар≥ант≥в дисципл≥н

¬ересень

2011 р.

√олова методичноњ ради ћ.¬.÷епенда

 руль √.я.

….ј. Ѕурка

≤.¬.  ≥бич

¬.√. явк≥н

ѕ.ќ. —ухий

 .….  ≥л≥нська

¬.‘. ÷апу

 

5.

ќрган≥зац≥€ системи заход≥в щодо пол≥пшенн€ плануванн€ роботи навчально-методичних ком≥с≥й за спец≥альност€ми географ≥чного факультету

∆овтень

2011 р.

÷епенда ћ.¬.

 руль √.я.

Ѕурка ….ј.

 ≥бич ≤.¬.

—ухий ѕ.ќ.

явк≥н ¬.√.

÷апу ¬.‘.

 ≥л≥нська  .….

 

6.

ѕро роботу методичних сем≥нар≥в географ≥чного факультету щодо вивченн€ ≥дей та впровадженн€ Ѕолонського процесу

∆овтень

2011 р.

«ас.голови методради  руль √.я.

√рицку ¬.—.

Ћапушн€к ћ.ƒ.

 

7.

ѕро орган≥зац≥ю мон≥торингу навчальних дос€гнень студент≥в в умовах кредитно-модульноњ системи навчального процесу ( ћ—ќЌѕ) у „Ќ” ≥мен≥ ё.‘едьковича

Ћистопад

2011 р.

÷епенда ћ.¬.

 ≥бич ≤.¬.,

голови методичних ком≥с≥й за напр€мами та спец≥альност€ми

 

8.

ѕро роботу методичноњ ком≥с≥њ кафедри геодез≥њ, картограф≥њ  та управл≥нн€ територ≥€ми у систем≥ управл≥нн€ €к≥стю п≥дготовки фах≥вц≥в

Ћистопад

2011 р

—ухий ѕ.ќ.

Ѕ≥локриницький —.ћ.

деканат

зав. кафедри

викладач≥

 

9.

ѕро практику оц≥нки результат≥в вивченн€ кожного модул€ за в≥домост€ми руб≥жного контролю ≥ п≥двищенн€ р≥вн€ об’Їктивност≥ та вимогливост≥ у процес≥ оц≥нюванн€ знань студент≥в

√рудень

 2011 р.

 руль √.я.

–уденко ¬.ѕ.

÷епенда ћ.¬.

 

10.

ѕро п≥дготовку до зимовоњ зал≥ково-екзаменац≥йноњ сес≥њ на географ≥чному факультет≥ та завданн€ по реал≥зац≥њ Ѕолонськоњ декларац≥њ на 1-5 курсах факультету

√рудень

2011 р.

÷епенда ћ.¬.

 

11.

ѕро х≥д самоанал≥зу €к≥сних показник≥в в≥дпов≥дно до акредитац≥йних вимог навчально-методичного забезпеченн€ п≥дготовки виховного процесу ≥ €кост≥ п≥дготовки фах≥вц≥в

—≥чень 2012 р.

√олови методком≥с≥й в≥дпов≥дних напр€мк≥в

 

12.

ћон≥торинг результативност≥ методичноњ роботи на факультет≥ за ос≥нн≥й семестр 2011-2012 навчального року та анал≥з його результат≥в

—≥чень 2012 р.

÷епенда ћ.¬.

 руль √.я.

 

13.

ѕро роботу методичноњ ком≥с≥њ кафедри економ≥чноњ географ≥њ та еколог≥чного менеджменту по п≥дготовц≥ до державноњ атестац≥њ у 2011 – 2012 н.р.

Ћютий 2012 р.

÷епенда ћ.¬.

 руль ¬.ѕ.

 ≥бич ≤.ƒ.

 

14.

ѕ≥дбитт€ п≥дсумк≥в науковоњ п≥дготовки, п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ педагог≥чних прац≥вник≥в за 2011 р≥к

Ћютий 2012 р.

–уденко ¬.ѕ.,

зав. кафедрами

 

15.

ѕро стан готовност≥ факультету до розпод≥лу випускник≥в у 2012 роц≥

Ѕерезень 2012 р.

–уденко ¬.ѕ.

 руль ¬.ѕ.

ƒжаман ¬.ќ.

 ≥л≥нська  .….

ёщенко ё.—.

явк≥н ¬.√.

—ухий ѕ.ќ.

 

16.

ѕро спр€мован≥сть роботи навчально-методичного каб≥нету географ≥чного факультету та його роль у п≥двищенн≥ €кост≥ навчально-методичноњ роботи на фвкультет≥

Ѕерезень 2012 р.

«ас.голови методради  руль √.я.

√рицку ¬.—.

Ћапушн€к ћ.ƒ.

 

17.

ѕро формуванн€ вар≥ативноњ частини навчальних план≥в за спец≥альност€ми факультету, в≥дпов≥дн≥сть спецкурс≥в зм≥сту п≥дготовки фах≥вц≥в

 в≥тень 2012 р.

÷епенда ћ.¬.

 руль √.я.

 

18.

ѕро орган≥зац≥ю, методичне забезпеченн€ та проведенн€ р≥зних вид≥в практик на факультет≥. јнал≥з њх результативност≥ та ефективност≥

 в≥тень 2012 р.

÷епенда ћ.¬.

 остащук ¬.≤.

 

19.

ѕро основн≥ п≥дсумки оновленн€ ≥нформац≥йних пакет≥в ус≥х напр€м≥в п≥дготовки спец≥альностей на факультет≥ (дл€ дистанц≥йного навчанн€)

“равень 2012 р.

ƒжаман ¬.ќ.

 ≥л≥нська  .….

 руль ¬.ѕ.

–уденко ¬.ѕ.

—ухий ѕ.ќ.

ёщенко ё.—.

явк≥н ¬.√.

 

20.

ѕро орган≥зац≥ю навчально-виховноњ роботи деканатом та кафедрами географ≥чного факультету у студентських гуртожитках

“равень 2012 р.

заст. декана

Ѕрик —.ƒ.

зав. кафедрами

 

II

–обота методичноњ ком≥с≥њ за спец≥альн≥стю “√еограф≥€” (голова – доц. Ѕурка ….ј.)

III

–обота методичноњ ком≥с≥њ за спец≥альн≥стю “ћенеджмент орган≥зац≥й” (голова - к.г.н., доц. явк≥н ¬.√.) та ““уризм” (голова - д.г.н., доц.  ≥л≥нська  .…. )

IV

–обота методичноњ ком≥с≥њ за спец≥альн≥стю “≈колог≥€ та охорона навколишнього середовища”, “¬одопостачанн€ та водов≥дведенн€” (голова – доц.  ирилюк ј.ќ.)

V

–обота методичноњ ком≥с≥њ за спец≥альн≥стю “«емлевпор€дкуванн€ та кадастр” (голова – доц. —ухий ѕ.ќ.)

VI

–обота методичноњ ком≥с≥њ за спец≥альн≥стю “≈коном≥чна ≥ соц≥альна географ≥€” (голова – доц.  ≥бич ≤.¬.)

«атверджений на зас≥данн≥ вченоњ ради географ≥чного факультету 31.08.2011 р.

√олова навчально-методичноњ ради географ≥чного факультету            доц. ÷епенда ћ.¬.

—екретар                                                                                                    ћорар “.“.

 

„лени методичноњ ради факультету:

 ÷епенда ћихайло ¬олодимирович - голова методичноњ ради факультету, перший заступник декана географ≥чного факультету;

 руль √алина ¬олодимир≥вна – заступник голови методичноњ ради географ≥чного факультету, доцент кафедри географ≥њ та менеджменту туризму;

Ѕурка …осип јндр≥йович - голова методичноњ ком≥с≥њ за спец≥альн≥стю "√еограф≥€";

явк≥н ¬’€чеслав √ригорович - голова методичноњ ком≥с≥њ за спец≥альн≥стю "ћенеджмент орган≥зац≥й";

÷апу ¬алер’€н ‘едорович - голова методичноњ ком≥с≥њ за спец≥альн≥стю "≈колог≥€ ≥ охорона навколишнього середовища", "¬одопостачанн€ та водов≥дведенн€";

—ухий ѕетро ќлекс≥йович - голова методичноњ ком≥с≥њ за спец≥альн≥стю "«емлевпор€дкуванн€ та кадастр";

 ≥бич ≤рина ¬олодимир≥вна - голова методичноњ ком≥с≥њ за спец≥альн≥стю "≈коном≥чна ≥ соц≥альна географ≥€";

 ≥л≥нська  лавд≥€ …осип≥вна - голова методичноњ ком≥с≥њ за спец≥альн≥стю "“уризм";

ћорар “ет€на “еоф≥л≥вна – секретар методичноњ ком≥с≥њ географ≥чного факультету.

  

 

 

ѕ Ћ ј Ќ

роботи навчально-методичноњ ком≥с≥њ географ≥чного факультету

„Ќ” ≥м. ё.‘едьковича на 2009-2010 навчальний р≥к

є

п/п

Ќазва заходу

„ас проведенн€

¬≥дпов≥дальн≥

ѕрим≥тка

1

2

3

4

5

«агальнофакультетськ≥ заходи

1.

ќбговоренн€ та затвердженн€ плану роботи навчально-методичноњ ком≥с≥њ географ≥чного факультету „Ќ” ≥м. ё.‘едьковича на 2009-2010 н.р. на зас≥данн≥ вченоњ ради факультету.

 

01.09.2009

 

–уденко ¬.ѕ.

 

2.

ѕро п≥дсумки виконанн€ ѕлану роботи метод ком≥с≥њ за минулий р≥к та основн≥ завданн€ щодо реал≥зац≥њ Ѕолонськоњ декларац≥њ в навчальному процес≥ географ≥чного факультету у 2009-2010 н.р.

 

08.09.2009

–уденко ¬.ѕ.

÷епенда ћ.¬.

 ≥бич ≤.¬.

 

3.

ќрган≥зац≥€ системи заход≥в щодо пол≥пшенн€ плануванн€ роботи навчально-методичних ком≥с≥й за спец≥альност€ми географ≥чного факультету.

 

08.09.2009

–уденко ¬.ѕ., Ѕурка ….ј.

 ≥бич ≤.¬.,—ухий ѕ.ќ.

явк≥н ¬.√.,÷апу ¬.‘.

 ≥л≥нська  .….

 

4.

ѕро роботу навчально-методичноњ ком≥с≥њ географ≥чного факультету та методичних ком≥с≥й за спец≥альност€ми: “√еограф≥€”, “≈коном≥чна ≥ соц≥альна географ≥€”, “ћенеджмент орган≥зац≥й”, “≈колог≥€ ≥ охорона навколишнього середовища”, “¬одопостачанн€ та водов≥дведенн€”, “«емлевпор€дкуванн€ та кадастр”, ““уризм” щодо п≥двищенн€ €кост≥ навчального процесу у св≥тл≥ Ѕолонськоњ декларац≥њ

 

 

 

 

30.09.2009

ѕерший заст. декана доц. ћ.¬.÷епенда,

доц. ….ј.Ѕурка,

доц. ≤.¬.  ≥бич ,

доц. ¬.√.явк≥н,

доц. ѕ.ќ. —ухий,

доц.  .…. ≥л≥нська,

доц. ¬.‘.÷апу

 

5.

ѕро роботу методичних сем≥нар≥в географ≥чного факультету щодо вивченн€ ≥дей впровадженн€ Ѕолонського процесу.

 

14.10.2009

√рицку ¬.C.

–уснак Ќ.—.

Ћапушн€к ћ.ƒ.

 

6.

ѕро х≥д роботи колективу кафедри кафедри г≥дроеколог≥њ, водопостачанн€ та водов≥дведенн€ щодо л≥цензуванн€ напр€му „√≥дрометеоролог≥€” за ќ – „бакалавр” у 2009-2010 навчальному роц≥

 

 

14.10.2009

ёщенко ё.—.

 ирилюк ј.ќ.

÷епенда ћ.¬.

 

7.

ѕро орган≥зац≥ю мон≥торингу навчальних дос€гнень студент≥в в умовах кредитно-модульноњ системи навчального процесу ( ћ—ќЌѕ) у „Ќ” ≥м. ё.‘едьковича

 

28.10.2009

–уденко ¬.ѕ., ÷епенда ћ.¬.,  ≥бич ≤.¬.

голови методичних ком≥с≥й за напр€мами та спец≥альност€ми

 

8.

ѕро роботу методичноњ ком≥с≥њ кафедри географ≥њ та менеджменту туризму у систем≥ управл≥нн€ €к≥стю п≥дготовки фах≥вц≥в

 

28.10.2009

явк≥н ¬.√.,  ороль ќ.ƒ.

деканат, зав. кафедри

викладач≥

 

9.

ѕро практику оц≥нки результат≥в вивченн€ кожного модул€ за в≥домост€ми руб≥жного контролю та п≥двищенн€ р≥вн€ об’Їктивност≥ та вимогливост≥ у процес≥ оц≥нюванн€ знань студент≥в.

 

Ћистопад

2009

Ѕ≥локриницький —.ћ.

–уденко ¬.ѕ.

÷епенда ћ.¬.

 

10.

ѕро п≥дготовку до зимовоњ зал≥ково-екзаменац≥йноњ сес≥њ на географ≥чному факультет≥ та завданн€ по реал≥зац≥њ Ѕолонськоњ декларац≥њ на 1-5 курсах факультету

 

√рудень

2009

 

÷епенда ћ.¬.

 

11.

ѕро роботу методичноњ ком≥с≥њ кафедри ф≥зичноњ географ≥њ та рац≥онального природокористуванн€ по п≥дготовц≥ до державноњ атестац≥њ в 2009-2010 н.р.

 

—≥чень

2010

÷епенда ћ.¬.

 руль ¬.ѕ.

„ернега ѕ.≤.

 

12.

ѕ≥дбитт€ п≥дсумк≥в науковоњ п≥дготовки, п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ педагог≥чних прац≥вник≥в за 2009 р≥к

Ћютий

2010

–уденко ¬.ѕ.

зав. кафедрами 

 

13.

ѕро стан готовност≥ факультету до розпод≥лу випускник≥в у 2010 роц≥

Ѕерезень

2010

–уденко ¬.ѕ.,  руль ¬.ѕ., ƒжаман ¬.ќ.,  ≥л≥нська  .…., ёщенко ё.—., явк≥н ¬.√., —ухий ѕ.ќ.

 

14.

ѕро п≥дготовку баз дл€ весн€них та л≥тн≥х навчальних та виробничих практик.

 в≥тень

2010

–уденко ¬.ѕ.

 ирилюк —.ћ.

 

15.

ѕро роботу навчально-методичних ком≥с≥й факультету щодо п≥дготовки кандидат≥в та доктор≥в наук.

“равень

2010

ƒжаман ¬.ќ.,  ≥л≥нська  .….,  руль ¬.ѕ., ёщенко ё.—., –уденко ¬.ѕ., —ухий ѕ.ќ., явк≥н ¬.√.

 

16.

ѕро орган≥зац≥ю навчально-виховноњ роботи деканатом та кафедрами географ≥чного факультету у студентських гуртожитках.

“равень

2010

заст. декана доц. ћ.ƒ.«а€чук,

зав. кафедрами

 

≤≤

–обота методичноњ ком≥с≥њ за спец≥альн≥стю “√еограф≥€” (голова – доц. Ѕурка ….ј.)

≤≤≤

–обота методичноњ ком≥с≥њ за спец≥альност€ми “ћенеджмент орган≥зац≥й” (голова к.г.н., доц. явк≥н ¬.√.) та ““уризм” (голова – д.г.н., доц.  ≥л≥нська  .….)

≤V

–обота методичноњ ком≥с≥њ за спец≥альност€ми “≈колог≥€ та охорона навколишнього середовища”, “¬одопостачанн€ та водов≥дведенн€” (голова – доц. ÷апу ¬.‘.)

V

–обота методичноњ ком≥с≥њ за спец≥альн≥стю “«емлевпор€дкуванн€ та кадастр” (голова – доц. —ухий ѕ.ќ.)

V≤

–обота методичноњ ком≥с≥њ за спец≥альн≥стю “≈коном≥чна ≥ соц≥альна географ≥€” (голова – доц.  ≥бич ≤.¬.)

«атверджений на зас≥данн≥ вченоњ ради географ≥чного факультету 01.09.2009

 

√олова навчально-методичноњ ком≥с≥њ географ≥чного факультету        проф. –уденко ¬.ѕ. 

—екретар                    ћорар “.“.

 

 

ѕ Ћ ј Ќ
роботи навчально-методичноњ ком≥с≥њ географ≥чного факультету
„Ќ” ≥м. ё.‘едьковича на 2008-2009 навчальний р≥к

≤ «агальнофакультетськ≥ заходи 

єп/п Ќазва заходу „ас проведенн€ ¬≥дпов≥дальн≥ ѕрим≥тка
1 ќбговоренн€ та затвердженн€ плану роботи навчально-методичноњ ком≥с≥њ географ≥чного факультету „Ќ” ≥м. ё.‘едьковича на 2008-2009 н.р. на зас≥данн≥ вченоњ ради факультету. 01.09.2008 –уденко ¬.ѕ.  
2 ѕро основн≥ завданн€ щодо реал≥зац≥њ Ѕолонськоњ декларац≥њ в навчальному процес≥ географ≥чного факультету у 2008-2009 н.р. та веденн€ ≥ндив≥дуального навчального плану студента. 05.09.2008 –уденко ¬.ѕ.÷епенда ћ.¬. ≥бич ≤.¬.  
3 ќрган≥зац≥€ системи заход≥в щодо пол≥пшенн€ плануванн€ роботи навчально-методичних ком≥с≥й за спец≥альност€ми географ≥чного факультету. 05.09.2008 –уденко ¬.ѕ.Ѕурка ….ј. ≥бич ≤.¬.∆упанський я.≤.явк≥н ¬.√.÷апу ¬.‘. ≥л≥нська  .….  
4 4. ѕро роботу навчально-методичноњ ком≥с≥њ географ≥чного факультету та методичних ком≥с≥й за спец≥альност€ми: “√еограф≥€”, “≈коном≥чна ≥ соц≥альна географ≥€”, “ћенеджмент орган≥зац≥й”, “≈колог≥€ ≥ охорона навколишнього середовища”, “¬одопостачанн€ та водов≥дведенн€”, “«емлевпор€дкуванн€ та кадастр”, ““уризм” щодо п≥двищенн€ €кост≥ навчального процесу у св≥тл≥ Ѕолонськоњ декларац≥њ 19.09.2008 ѕерший заст. декана доц. ћ.¬.÷епенда, доц. ….ј.Ѕурка,доц.  ≥бич ≤.¬., доц.. ¬.√.явк≥н, проф.я.≤.∆упанський,доц. .…. ≥л≥нська, доц. ¬.‘.÷апу  
5 ѕро роботу методичного каб≥нету географ≥чного факультету. 18.09.2008 √рицку ¬.C.–уснак Ќ.—.Ћапушн€к ћ.ƒ.  
6 ѕро х≥д роботи колектив≥в кафедр географ≥њ та менеджменту туризму, соц≥альноњ географ≥њ та рекреац≥йного природокористуванн€ щодо акредитац≥њ за л≥цензуванн€ за ќ – “спец≥ал≥ст”, “маг≥стр” спец≥альност≥ ““уризм” та кафедри г≥дро еколог≥њ, водопостачанн€ та водов≥дведенн€ щодо л≥цензуванн€ напр€му „√≥дрометеоролог≥€” за ќ – „бакалавр” у 2009 роц≥ 08.10.2008 . явк≥н ¬.√. ≥л≥нська  .….ёщенко ё.—.÷епенда ћ.¬  
7 ѕро х≥д реал≥зац≥њ ““имчасового положенн€ про впровадженн€ кредитно-модульноњ системи орган≥зац≥њ навчального процесу ( ћ—ќЌѕ) у „Ќ” ≥м. ё.‘едьковича” (2005) 22.10.2008 –уденко ¬.ѕ.÷епенда ћ.¬. ≥бич ≤.¬.  
8 ѕро роботу методичноњ ком≥с≥њ кафедри географ≥њ ”крањни, картограф≥њ та гео≥нформатики 22.10.2008 Ѕурка ….ј. руль ¬.ѕ.ƒжаман ¬.ќ.  
9 ѕро практику оц≥нки результат≥в вивченн€ кожного модул€ за в≥домост€ми руб≥жного контролю та п≥двищенн€ р≥вн€ об’Їктивност≥ та вимогливост≥ у процес≥ оц≥нюванн€ знань студент≥в. Ћистопад2008 ÷апу ¬.‘.–уденко ¬.ѕ.÷епенда ћ.¬.  
10 ѕро п≥дготовку до зимовоњ зал≥ково-екзаменац≥йноњ сес≥њ на географ≥чному факультет≥ та завданн€ по реал≥зац≥њ Ѕолонськоњ декларац≥њ на 1-4 курсах факультету √рудень 2008 ÷епенда ћ.¬.  
11 ѕро роботу методичноњ ком≥с≥њ кафедри соц≥альноњ географ≥њ та рекреац≥йного природокористуванн€ по п≥дготовц≥ до акредитац≥њ спец≥альност≥ ““уризм” в 2008-2009 н.р. —≥чень 2009 ÷епенда ћ.¬.явк≥н ¬.√. ≥л≥нська  .…. ороль ќ.ƒ.¬еприк Ќ.ѕ.  
12 ѕро х≥д роботи щодо п≥дготовки л≥ценз≥йноњ справи за осв≥тн≥м напр€мом “√≥дрометеоролог≥€” ќ – “бакалавр” дл€ розгл€ду ≈кспертними ком≥с≥€ми ƒј у ”крањни. Ћютий 2009 ёщенко ё.—.÷епенда ћ.¬.—мирнова ¬.  
13 ѕро стан готовност≥ факультету до розпод≥лу випускник≥в у 2009 роц≥ Ѕерезень 2009 –уденко ¬.ѕ. руль ¬.ѕ.ƒжаман ¬.ќ. ≥л≥нська  .….ёщенко ё.—.явк≥н ¬.√.  
14 ѕро п≥дготовку баз дл€ весн€них та л≥тн≥х навчальних та виробничих практик.  в≥тень2009 –уденко ¬.ѕ. остащук ≤.≤.  
15 ѕро роботу навчально-методичноњ ком≥с≥њ факультету щодо п≥дготовки кандидат≥в та доктор≥в наук. “равень 2009  ∆упанський я.≤.ƒжаман ¬.ќ. ≥л≥нська  .…. руль ¬.ѕ.ёщенко ё.—.–уденко ¬.ѕ.явк≥н ¬.√.  
16 ѕро орган≥зац≥ю навчально-виховноњ роботи деканатом та кафедрами географ≥чного факультету у студентських гуртожитках. “равень2009 «аст. декана доц. ћ.ƒ.«а€чук,зав. кафедрами  ≤≤ –обота методичноњ ком≥с≥њ за спец≥альн≥стю “√еограф≥€” (голова – доц. Ѕурка ….ј.)
≤≤≤ –обота методичноњ ком≥с≥њ за спец≥альност€ми “ћенеджмент орган≥зац≥й” (голова к.г.н., доц. явк≥н ¬.√.) та ““уризм” (голова – к.г.н., доц.  ≥л≥нська  .….)
≤V –обота методичноњ ком≥с≥њ за спец≥альност€ми “≈колог≥€ та охорона навколишнього середовища”, “¬одопостачанн€ та водов≥дведенн€” (голова – доц. ÷апу ¬.‘.)
V –обота методичноњ ком≥с≥њ за спец≥альн≥стю “«емлевпор€дкуванн€ та кадастр” (голова – проф. ∆упанський я.≤.)
V≤ –обота методичноњ ком≥с≥њ за спец≥альн≥стю “≈коном≥чна ≥ соц≥альна географ≥€” (голова – доц.  ≥бич ≤.¬.)
«атверджений на зас≥данн≥ вченоњ ради географ≥чного факультету 01.09.2008

√олова навчально-методичноњ ком≥с≥њ
географ≥чного факультету                 проф. –уденко ¬.ѕ.

—екретар                                               ћорар “.“.

 

 

ѕ Ћ ј Ќ

роботи навчально-методичноњ ком≥с≥њ географ≥чного факультету

„Ќ” ≥м. ё.‘едьковича на 2009-2010 навчальний р≥к

є

п/п

Ќазва заходу

„ас проведенн€

¬≥дпов≥дальн≥

ѕрим≥тка

1

2

3

4

5

«агальнофакультетськ≥ заходи

1.

ќбговоренн€ та затвердженн€ плану роботи навчально-методичноњ ком≥с≥њ географ≥чного факультету

„Ќ” ≥м. ё.‘едьковича на 2009-2010 н.р. на зас≥данн≥ вченоњ ради факультету.

01.09.2009

–уденко ¬.ѕ.

 

2.

ѕро п≥дсумки виконанн€ ѕлану роботи метод ком≥с≥њ за минулий р≥к та основн≥ завданн€ щодо реал≥зац≥њ Ѕолонськоњ декларац≥њ в навчальному процес≥ географ≥чного факультету у 2009-2010 н.р.

08.09.2009

–уденко ¬.ѕ.

÷епенда ћ.¬.

 ≥бич ≤.¬.

 

3.

ќрган≥зац≥€ системи заход≥в щодо пол≥пшенн€ плануванн€ роботи навчально-методичних ком≥с≥й за спец≥альност€ми географ≥чного факультету.

08.09.2009

–уденко ¬.ѕ.

Ѕурка ….ј.

 ≥бич ≤.¬.

—ухий ѕ.ќ.

явк≥н ¬.√.

÷апу ¬.‘.

 ≥л≥нська  .….

 

4.

ѕро роботу навчально-методичноњ ком≥с≥њ географ≥чного факультету та методичних ком≥с≥й за спец≥альност€ми: “√еограф≥€”, “≈коном≥чна ≥ соц≥альна географ≥€”, “ћенеджмент орган≥зац≥й”, “≈колог≥€ ≥ охорона навколишнього середовища”, “¬одопостачанн€ та водов≥дведенн€”, “«емлевпор€дкуванн€ та кадастр”, ““уризм” щодо п≥двищенн€ €кост≥ навчального процесу у св≥тл≥ Ѕолонськоњ декларац≥њ

30.09.2009

ѕерший заст. декана доц. ћ.¬.÷епенда, доц. ….ј.Ѕурка,

доц. ≤.¬.  ≥бич ,

доц. ¬.√.явк≥н,

доц. ѕ.ќ. —ухий,

доц.  .…. ≥л≥нська, доц. ¬.‘.÷апу

 

5.

ѕро роботу методичних сем≥нар≥в географ≥чного факультету щодо вивченн€ ≥дей впровадженн€ Ѕолонського процесу.

14.10.2009

√рицку ¬.C.

–уснак Ќ.—.

Ћапушн€к ћ.ƒ.

 

6.

ѕро х≥д роботи колективу кафедри кафедри г≥дроеколог≥њ, водопостачанн€ та водов≥дведенн€ щодо л≥цензуванн€ напр€му „√≥дрометеоролог≥€” за ќ – „бакалавр” у 2009-2010 навчальному роц≥

14.10.2009

ёщенко ё.—.

 ирилюк ј.ќ.

÷епенда ћ.¬.

 

7.

ѕро орган≥зац≥ю мон≥торингу навчальних дос€гнень студент≥в в умовах кредитно-модульноњ системи навчального процесу ( ћ—ќЌѕ) у „Ќ” ≥м. ё.‘едьковича

28.10.2009

–уденок ¬.ѕ.

÷епенда ћ.¬.

 ≥бич ≤.¬.

голови методичних ком≥с≥й за напр€мами та спец≥альност€ми

 

8.

ѕро роботу методичноњ ком≥с≥њ кафедри географ≥њ та менеджменту туризму у систем≥ управл≥нн€ €к≥стю п≥дготовки фах≥вц≥в

28.10.2009

явк≥н ¬.√.

 ороль ќ.ƒ.

деканат

зав. кафедри

викладач≥

 

9.

ѕро практику оц≥нки результат≥в вивченн€ кожного модул€ за в≥домост€ми руб≥жного контролю та п≥двищенн€ р≥вн€ об’Їктивност≥ та вимогливост≥ у процес≥ оц≥нюванн€ знань студент≥в.

Ћистопад

2009

Ѕ≥локриницький —.ћ.

–уденко ¬.ѕ.

÷епенда ћ.¬.

 

10.

ѕро п≥дготовку до зимовоњ зал≥ково-екзаменац≥йноњ сес≥њ на географ≥чному факультет≥ та завданн€ по реал≥зац≥њ Ѕолонськоњ декларац≥њ на 1-5 курсах факультету

√рудень

2009

÷епенда ћ.¬.

 

11.

ѕро роботу методичноњ ком≥с≥њ кафедри ф≥зичноњ географ≥њ та рац≥онального природокористуванн€ по п≥дготовц≥ до державноњ атестац≥њ в 2009-2010 н.р.

—≥чень 2010

÷епенда ћ.¬.

 руль ¬.ѕ.

„ернега ѕ.≤.

 

12.

ѕ≥дбитт€ п≥дсумк≥в науковоњ п≥дготовки, п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ педагог≥чних прац≥вник≥в за 2009 р≥к

Ћютий 2010

–уденко ¬.ѕ.

зав. кафедрами 

 

13.

ѕро стан готовност≥ факультету до розпод≥лу випускник≥в у 2010 роц≥

Ѕерезень 2010

–уденко ¬.ѕ.

 руль ¬.ѕ.

ƒжаман ¬.ќ.

 ≥л≥нська  .….

ёщенко ё.—.

явк≥н ¬.√.

—ухий ѕ.ќ.

 

14.

ѕро п≥дготовку баз дл€ весн€них та л≥тн≥х навчальних та виробничих практик.

 в≥тень

2010

–уденко ¬.ѕ.

 ирилюк —.ћ.

 

15.

ѕро роботу навчально-методичних ком≥с≥й факультету щодо п≥дготовки кандидат≥в та доктор≥в наук.

“равень 2010

ƒжаман ¬.ќ.

 ≥л≥нська  .….

 руль ¬.ѕ.

ёщенко ё.—.

–уденко ¬.ѕ.

—ухий ѕ.ќ.

явк≥н ¬.√.

 

16.

ѕро орган≥зац≥ю навчально-виховноњ роботи деканатом та кафедрами географ≥чного факультету у студентських гуртожитках.

“равень

2010

заст. декана доц. ћ.ƒ.«а€чук,

зав. кафедрами

 

≤≤

–обота методичноњ ком≥с≥њ за спец≥альн≥стю “√еограф≥€” (голова – доц. Ѕурка ….ј.)

≤≤≤

–обота методичноњ ком≥с≥њ за спец≥альност€ми “ћенеджмент орган≥зац≥й” (голова к.г.н., доц. явк≥н ¬.√.) та ““уризм” (голова – д.г.н., доц.  ≥л≥нська  .….)

≤V

–обота методичноњ ком≥с≥њ за спец≥альност€ми “≈колог≥€ та охорона навколишнього середовища”, “¬одопостачанн€ та водов≥дведенн€” (голова – доц. ÷апу ¬.‘.)

V

–обота методичноњ ком≥с≥њ за спец≥альн≥стю “«емлевпор€дкуванн€ та кадастр” (голова – проф. —ухий ѕ.ќ.)

V≤

–обота методичноњ ком≥с≥њ за спец≥альн≥стю “≈коном≥чна ≥ соц≥альна географ≥€” (голова – доц.  ≥бич ≤.¬.)

«атверджений на зас≥данн≥ вченоњ ради географ≥чного факультету 01.09.2009

 

√олова навчально-методичноњ ком≥с≥њ

географ≥чного факультету                              ________    проф. –уденко ¬.ѕ.

 

—екретар                                                           ________      ћорар “.“.

 

¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmasterјЫсуq@5Шуchnu.edu.ua
 © 1999-2016 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.