Абітурієнту

Оновлено
2020-03-24
19:15

Методична рада

                                                                        ПЛАН

                      роботи навчально-методичної ради географічного факультету ЧНУ

                                      ім. Ю. Федьковича  на 2019-2020 навчальний рік

 

пп

Назва заходу

Час проведення

Відповідальний

Примітка

І

Загально-факультетські заходи

1.

Обговорення та затвердження плану роботи навчально-методичної ради географічного факультету  ЧНУ ім. Ю. Федьковича на 2019-2020 н.р. на засіданні вченої ради факультету та розподіл обов’язків між членами методичної ради

Серпень

 2019 р.

Цепенда М.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Про організацію навчального процесу у 1-ому семестрі 2019-2020 н.р. та стан підготовки освітніх програм ОР «магістр» спеціальностей «Туризм» та «Географія» до акредитації.

Серпень

 2019 р.

Цепенда М.В.

 

3.

Про підсумки виконання «Плану роботи методичної ради» за минулий рік та основні завдання щодо реалізації положень нового Закону про освіту на період 2019-2020 роки

Серпень

 2019 р.

Цепенда М.В.

Круль Г.Я.

 

 

4.

Про підсумки літньої екзаменаційної сесії та літніх практик і завдання  щодо підвищення якості навчального процесу

Вересень

2019 р.

 

Цепенда М.В.

 

 

5.

Затвердження тем магістерських робіт здобувачів другого рівня вищої освіти географічного факультету для 5 курсу

Вересень

2019 р.

 

Завідувачі кафедр 

 

6.

Обговорення системи заходів щодо поліпшення планування роботи навчально-методичних комісій за спеціальностями географічного факультету

Жовтень

2019 р.

Голови методичних комісій за напрямами та спеціальностями 

 

7.

Про підсумки виконання зрізу залишкових знань студентів з навчальних дисциплін за формою контролю «іспит» у минулому семестрі

Жовтень

2019 р.

Голова методради

Цепенда М.В.

 

 

8.

Про стан подання публікацій на кафедральних сайтах (наукові та навчально-методичні праці викладачів)

Жовтень

 2019 р.

Ходан Г.Д.

 

9.

Аналіз змісту і  структури навчальних планів здобувачів першого ступеня за ОР «бакалавр»

Листопад

2019 р.

Цепенда М.В.

Заблотовська Н.В.

 

10.

Аналіз навчальних досягнень студентів факультету в умовах кредитно-трансферної  системи навчального процесу (ЄКТС) у  ЧНУ імені Ю.Федьковича за підсумками І модуля зі всіх дисциплін

Листопад

2019 р.

Цепенда М.В.

голови методичних комісій за напрямами та спеціальностями 

 

11.

Про підготовку до зимової заліково-екзаменаційної сесії на географічному факультеті та стан готовності ЕК до атестації магістрів

Листопад

2019 р.

Цепенда М.В.

 

12.

Досвід вивчення та впровадження в практику роботи сучасних інноваційних технологій навчання на кафедрі геодезії, картографії та управління територіями

Грудень

2019 р.

Гуцул Т.В.

Дарчук К.В.

 

13.

Про хід роботи у колективі кафедри географії та менеджменту туризму щодо ліцензування освітньої програми «Готельно-ресторанний сервіс і туроперейтинг» за ОР «бакалавр спеціальності «Туризм» у 2019-2020 навчальному році

Грудень

2019 р.

Король О.Д.

 

14.

Про практику оцінки результатів вивчення кожного модуля за відомостями рубіжного контролю і підвищення рівня об’єктивності та вимогливості у процесі оцінювання знань студентів

Грудень

 2019 р.

Заблотовська Н.В.

Руденко В.П.

Цепенда М.В.

 

 

 

15.

Моніторинг результативності методичної роботи на факультеті в осінньому  семестрі 2019-2020 навчального року.

Січень 2020 р.

Цепенда М.В.

Круль Г.Я.

 

 

16.

Аналіз освітніх програм на різних ОР географічного факультету

Лютий  2020 р.

Цепенда М.В.

 

 

17.

Про підсумки наукової підготовки та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників факультету за 2019 рік

Лютий 2020 р.

Руденко В.П.,

зав. кафедрами

 

18.

Аналіз результатів зимової екзаменаційної сесії та державної атестації магістрів

 

Лютий 2020 р.

Цепенда М.В.

 

 

19.

Роль кафедр у підвищенні якості навчально-методичної роботи у сучасних умовах

Березень

2020 р.

Зас.голови методради Круль Г.Я.

Заблотовська Н.В.

 

20.

Аналіз вибіркової частини навчальних планів за спеціальностями факультету на відповідність спецкурсів змісту освітніх програм

Квітень 2020 р.

Цепенда М.В.

Круль Г.Я.

 

 

21.

Аналіз організаційно-методичного та матеріально-технічного забезпечення результативності та ефективності проведення літніх практик на факультеті.

Квітень 2020 р.

Цепенда М.В.

Присакар В.Б.

 

22.

Про стан оновлення інформаційних пакетів для дистанційного навчання усіх напрямів підготовки спеціальностей на факультеті

 

Травень

2020 р.

Джаман В.О.

Кілінська К.Й.

Круль В.П.

Вацеба В.Я.

Сухий П.О.

Ющенко Ю.С.

Король О.Д..

 

23.

Про організацію навчально-виховної роботи деканатом та кафедрами географічного факультету у студентських гуртожитках

Травень

2020 р.

заст. декана

Брик С.Д.

зав. кафедрами

 

24.

Аналіз підсумків роботи екзаменаційних комісій за спеціальностями на 4-му курсі

Червень

2020 р.

Голови ЕК,

Цепенда М.В.

 

II

Контроль роботи методичної комісії за спеціальністю “Географія” (голова – проф. Джаман В.О.)

III

Контроль роботи методичної комісії за спеціальністю “Менеджмент” (голова –

доц. Данілова О.М.

IV

Контроль роботи методичної комісії за спеціальністю Туризм” (голова – проф.  Кілінська К.Й. )

V

Контроль роботи методичної комісії за спеціальностями “Будівництво та цивільна інженерія. Раціональне використання і охорона водних ресурсів” і “Науки про Землю - Гідрометеорологія” (голова – проф. Ющенко Ю.С.)

VI

Контроль роботи методичної комісії за спеціальністю “Геодезія та землеустрій” (голова – проф.  Сухий П.О.)

VII

Контроль роботи методичної комісії за спеціальністю “Науки про землю - Економічна і соціальна географія” (голова – к.г.н. Ємчук Т.В.)

VIIІ

Контроль роботи методичної комісії за спеціальністю Середня освіта. Географія.” (голова – проф.  Круль В.П.)

             

.Затверджений на засіданні вченої ради

географічного факультету 29.08.2019 р.

 

Голова науково-методичної ради

географічного факультету                                                                  Цепенда М.В.

 

Секретар                                                                                                

 

 

                                                                            ПЛАН

                          роботи навчально-методичної ради географічного факультету ЧНУ

                                           ім. Ю. Федьковича  на 2018-2019 навчальний рік

  

пп

Назва заходу

Час проведення

Відповідальний

Примітка

І

Загально-факультетські заходи

1.

Обговорення та затвердження плану роботи навчально-методичної ради географічного факультету  ЧНУ ім. Ю. Федьковича на 2018-2019 н.р. на засіданні вченої ради факультету та розподіл обов’язків між членами методичної ради

Серпень

 2018 р.

Цепенда М.В.

 

 

 

 

 

 

 

Проведено 31 серпня 2018 р. Протокол №1

2.

Про організацію навчального процесу у 1-ому семестрі 2018-2019 н.р. та стан підготовки освітніх програм ОР «магістр» спеціальностей «Туризм» та «Географія» до акредитації.

Серпень

 2018 р.

Цепенда М.В.

Проведено 31 серпня 2018 р. Протокол №1

3.

Про підсумки виконання «Плану роботи методичної ради» за минулий рік та основні завдання щодо реалізації положень нового Закону про освіту на період 2018-2019 роки

Серпень

 2018 р.

Цепенда М.В.

Круль Г.Я.

 

Проведено 31 серпня 2018 р. Протокол №1

4.

Про підсумки літньої екзаменаційної сесії та літніх практик і завдання  щодо підвищення якості навчального процесу

Вересень

2018 р.

 

Цепенда М.В.

Чернега П.І.

Проведено 26 вересня

2018 р. Протокол №2

5.

Затвердження тем магістерських робіт здобувачів другого рівня вищої освіти географічного факультету для 6 курсу

Вересень

2018 р.

 

Завідувачі кафедр 

Проведено 26 вересня

2018 р. Протокол №2

6.

Обговорення системи заходів щодо поліпшення планування роботи навчально-методичних комісій за спеціальностями географічного факультету

Жовтень

2018 р.

Голови методичних комісій за напрямами та спеціальностями 

Проведено 24 жовтня 2018 р. Протокол №3

7.

Про підсумки виконання зрізу залишкових знань студентів з навчальних дисциплін за формою контролю «іспит» у минулому семестрі

Жовтень

2018 р.

Голова методради

Цепенда М.В.

 

Проведено 24 жовтня 2018 р. Протокол №3

8.

Про стан подання публікацій на кафедральних сайтах (наукові та навчально-методичні праці викладачів)

Жовтень

 2018 р.

Ходан Г.Д.

Проведено 24 жовтня 2018 р. Протокол №3

9.

Аналіз змісту і  структури навчальних планів підготовки фахівців за ОР «бакалавр» спеціальност і 6.103  «Науки про Землю», «гідрометеорологія» і спеціальності 6.014 «Середня освіта (географія)»

Листопад

2018 р.

Ходан Г.Д.

Проведено 29 листопада 2018 р. Протокол №4

10.

Аналіз навчальних досягнень студентів факультету в умовах кредитно-трансферної  системи навчального процесу (ЄКТС) у  ЧНУ імені Ю.Федьковича за підсумками І модуля зі всіх дисциплін

Листопад

2018 р.

Цепенда М.В.

голови методичних комісій за напрямами та спеціальностями 

Проведено 29 листопада 2018 р. Протокол №4

11.

Про підготовку до зимової заліково-екзаменаційної сесії на географічному факультеті та стан готовності ЕК до атестації магістрів

Листопад

2018 р.

Цепенда М.В.

Проведено 29 листопада 2018 р. Протокол №4

12.

Досвід вивчення та впровадження в практику роботи сучасних інноваційних технологій навчання на кафедрі геодезії, картографії та управління територіями

Грудень

2018 р.

Скрипник Я,П,, Гуцул Т.В.

Проведено 27 грудня 2018 р. Протокол №5

13.

Про практику оцінки результатів вивчення кожного модуля за відомостями рубіжного контролю і підвищення рівня об’єктивності та вимогливості у процесі оцінювання знань студентів

Грудень

 2018 р.

Круль Г.Я.

Руденко В.П.

Цепенда М.В.

 

 

Проведено 27 грудня 2018 р. Протокол №5

14.

Моніторинг результативності методичної роботи на факультеті в осінньому  семестрі 2018-2019 навчального року.

Січень 2019 р.

Цепенда М.В.

Круль Г.Я.

 

Проведено 24 січня

2019 р. Протокол №6

15.

Моніторинг періодичного перегляду та аналізу освітніх програм на різних ОР географічного факультету

Лютий  2019 р.

Цепенда М.В.,

 

Проведено 14 лютого

2019 р. Протокол №7

16.

Підбиття підсумків наукової підготовки, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за 2018 рік

Лютий 2019 р.

Руденко В.П.,

зав. Кафедрами

Проведено 14 лютого

2019 р. Протокол №7

17.

Аналіз результатів зимової екзаменаційної сесії та державної атестації магістрів

 

Лютий 2019 р.

Цепенда М.В.

 

Проведено 14 лютого

2019 р. Протокол №7

18.

Роль кафедр у підвищенні якості навчально-методичної роботи у сучасних умовах

Березень

2019 р.

Зас.голови методради Круль Г.Я.

Грицку В.С.

Проведено 28 березня

2019 р. Протокол №9

19.

Аналіз вибіркової частини навчальних планів за спеціальностями факультету та відповідність спецкурсів змісту освітніх програм

Квітень 2019 р.

Цепенда М.В.

Круль Г.Я.

 

Проведено 17 квітня

2019 р. Протокол №10

20.

Аналіз організаційно-методичного забезпечення результативності та ефективності проведення різних видів практик на факультеті.

Квітень 2019 р.

Цепенда М.В.

Присакар В.Б.

Проведено 17 квітня

2019 р. Протокол №10

21.

Про стан оновлення інформаційних пакетів для дистанційного навчання усіх напрямів підготовки спеціальностей на факультеті

 

Травень

2019 р.

Джаман В.О.

Кілінська К.Й.

Круль В.П.

Вацеба В.Я.

Сухий П.О.

Ющенко Ю.С.

Король О.Д..

Проведено 23 травня

2019 р. Протокол №11

22.

Про організацію навчально-виховної роботи деканатом та кафедрами географічного факультету у студентських гуртожитках

Травень

2019 р.

заст. декана

Брик С.Д.

зав. кафедрами

Проведено 23 травня

2019 р. Протокол №11

23.

Аналіз підсумків роботи державних екзаменаційних комісій за спеціальностями на 4-му курсі

 

Червень

2019 р.

Голови ЕК,

Цепенда М.В.

Проведено 26 червня

2019 р. Протокол №12

II

Робота методичної комісії за спеціальністю “Географія” (голова – проф. Джаман В.О.)

III

Робота методичної комісії за спеціальністю “Менеджмент” (голова –

доц. Данілова О.М.

IV

Робота методичної комісії за спеціальністю Туризм” (голова – проф.  Кілінська К.Й. )

V

Робота методичної комісії за спеціальностями “Гідротехніка – водні ресурси” і “Науки про Землю - Гідрометеорологія” (голова – проф. Ющенко Ю.С.)

VI

Робота методичної комісії за спеціальністю “Геодезія та землеустрій” (голова – проф.  Сухий П.О.)

VII

Робота методичної комісії за спеціальністю “Науки про землю - Економічна і соціальна географія” (голова – к.г.н. Ємчук Т.В.)

VIIІ

Робота методичної комісії за спеціальністю Середня освіта. Географія.” (голова – проф.  Круль В.П.)

             

.

Затверджений на засіданні вченої ради

географічного факультету 3.09.2018 р.

 

Голова науково-методичної ради

географічного факультету                                                                  Цепенда М.В.

 

Секретар                                                                                              Морар  А.В.

  

.

 

                                                                               ПЛАН

                        роботи навчально-методичної ради географічного факультету ЧНУ

                                         ім. Ю. Федьковича  на 2017-2018 навчальний рік

  

пп

Назва заходу

Час проведення

Відповідальний

Примітка

І

Загально-факультетські заходи

1.

Обговорення та затвердження плану роботи навчально-методичної ради географічного факультету  ЧНУ ім. Ю. Федьковича на 2017-2018 н.р. на засіданні вченої ради факультету та розподіл обов’язків між членами методичної ради

Вересень

 2017 р.

Цепенда М.В.

 

 

 

 

 

 

 

Проведено 1 вересня

2017 р.

2.

Про організацію навчального процесу у 1-ому семестрі 2017-2018 н.р. та стан підготовки освітніх програм ОР «бакалавр» і «магістр» всіх спеціальностей факультету

Вересень

 2017 р.

Цепенда М.В.

Проведено 1 вересня

2017 р.

3.

Про підсумки виконання Плану роботи методичної ради за минулий рік та основні завдання щодо реалізації положень нового Закону про освіту на період 2017-2018 роки

Вересень

 2017 р.

Цепенда М.В.

Круль Г.Я.

 

Проведено 1 вересня

2017 р.

4.

Про представлення публікацій на кафедральних сайтах (наукові та навчально-методичні праці викладачів)

Вересень

 2017 р.

Ходан Г.Д.

Проведено 27 вересня

2017 р.

5.

Про підсумки літньої екзаменаційної сесії та завдання  щодо підвищення якості навчального процесу

Вересень

2017 р.

 

Цепенда М.В.

 

Проведено 27 вересня

2017 р.

6.

Затвердження тем магістерських робіт здобувачів географічного факультету

Вересень

2017 р.

 

Завідувачі кафедр 

Проведено 27 вересня

2017 р.

7.

Обговорення системи заходів щодо поліпшення планування роботи навчально-методичних комісій за спеціальностями географічного факультету

Жовтень

2017 р.

Голови методичних комісій за напрямами та спеціальностями 

 

8.

Про підсумки зрізу залишкових знань студентів з навчальних дисциплін за формою контролю «іспит» у минулому семестрі

Жовтень

2017 р.

Заст.голови методради

Круль Г.Я.

Грицку В.С.

 

 

9.

Аналіз змісту і  структури навчальних планів підготовки фахівців за ОР «бакалавр» спеціальност і 6.103  «Науки про Землю», спеціалізації «географія» та «гідрометеорологія» і спеціальності 6.014 «Середня освіта (географія)»

 

Листопад

2017 р.

Ходан Г.Д.

 

10.

Звіт завідувача кафедри географії та менеджменту туризму про підготовку ліцензійної справи за ОР «бакалавр» спеціальності «Готельна і ресторанна справа»

Листопад

2017 р.

Король О.Д.

 

11.

Про стан моніторингу навчальних досягнень студентів факультету в умовах кредитно-трансферної  системи навчального процесу (ЄКТС) у  ЧНУ імені Ю.Федьковича  - підсумок І модуля зі всіх дисциплін

Листопад

2017 р.

Цепенда М.В.

голови методичних комісій за напрямами та спеціальностями 

 

12.

Про підготовку до зимової заліково-екзаменаційної сесії на географічному факультеті  і до державної атестації магістрів

Грудень

2017р.

Цепенда М.В.

 

13.

Досвід вивчення та впровадження в практику роботи сучасних інноваційних технологій навчання на кафедрі геодезії, картографії та управління територіями

Грудень

2017р.

Смирнов Я.В.

 

14.

Про практику оцінки результатів вивчення кожного модуля за відомостями рубіжного контролю і підвищення рівня об’єктивності та вимогливості у процесі оцінювання знань студентів

Грудень

 2017 р.

Круль Г.Я.

Руденко В.П.

Цепенда М.В.

 

 

 

15.

Про хід самоаналізу якісних показників відповідно до ліцензування вимог навчально-методичного забезпечення підготовки виховного процесу і якості підготовки фахівців за спеціальністю «Технологія захисту навколишнього середовища» ОР «бакалавр»

Січень 2018 р.

Голова методкомісії відповідного напряму

Ющенко Ю.С.

 

16.

Моніторинг результативності методичної роботи на факультеті за осінній  семестр 2017-2018 навчального року та аналіз його результатів

Січень 2018 р.

Цепенда М.В.

Круль Г.Я.

 

 

17.

Моніторинг періодичного перегляду та аналізу освітніх програм на різних ОР географічного факультету

Лютий  2018 р.

Цепенда М.В.,

 

 

18.

Підбиття підсумків наукової підготовки, підвищення кваліфікації педагогічних працівників за 2017 рік

Лютий 2018 р.

Руденко В.П.,

зав. Кафедрами

 

19.

Про підсумок зимової екзаменаційної сесії та державної атестації магістрів

 

Лютий 2018 р.

Цепенда М.В.

 

 

20.

 

Про підсумки розподілу випускників за ОР «Магістр» у  2018 році

Березень

2018 р.

Деканат, зав. кафедрами

 

21.

Роль кафедр у підвищенні якості навчально-методичної роботи у сучасних умовах

Березень

2018 р.

Зас.голови методради Круль Г.Я.

Грицку В.С.

 

22.

Аналіз вибіркової частини навчальних планів за спеціальностями факультету та відповідність спецкурсів змісту освітніх програм

Квітень 2018 р.

Цепенда М.В.

Круль Г.Я.

 

 

22.

Про організацію, методичне забезпечення та проведення різних видів практик на факультеті. Аналіз їх результативності та ефективності

Квітень 2018 р.

Цепенда М.В.

Присакар В.Б.

 

23.

Про основні підсумки оновлення інформаційних пакетів усіх напрямів підготовки спеціальностей на факультеті

(для дистанційного навчання)

Травень

2018 р.

Джаман В.О.

Кілінська К.Й.

Круль В.П.

Руденко В.П.

Сухий П.О.

Ющенко Ю.С.

Король О.Д..

 

24.

Про організацію навчально-виховної роботи деканатом та кафедрами географічного факультету у студентських гуртожитках

Травень

2018 р.

заст. декана

Брик С.Д.

зав. кафедрами

 

25.

Результати роботи державних екзаменаційних комісій за спеціальностями на 4-му курсі

 

Червень

2018 р.

Голови ДЕК, Цепенда М.В.

 

II

Робота методичної комісії за спеціальністю “Географія” (голова – проф. Круль В.П.)

III

Робота методичної комісії за спеціальністю “Менеджмент організацій” (голова - к.с/г.н., доц. Данілова О.М. та “Туризм” (голова – проф.  Кілінська К.Й. )

IV

Робота методичної комісії за спеціальністю “Водопостачання та водовідведення” (голова – доц. Шевчук Ю.Ф.) і «Гідрометеорологія» (голова – доц. Паланичко О.В.)

V

Робота методичної комісії за спеціальністю “Землевпорядкування та кадастр” (голова – проф.  Сухий П.О.)

VI

Робота методичної комісії за спеціальністю “Економічна і соціальна географія” (голова – доц. Кібич І.В.)

           

.

 

Затверджений на засіданні вченої ради

географічного факультету 1.09.2017 р.

 

Голова науково-методичної ради

географічного факультету                                                            доц. Цепенда М.В.

 

Секретар                                                                                                Морар  А.В.

 

 

                                                                        ПЛАН

                          роботи науково-методичної ради географічного факультету ЧНУ

                                        ім. Ю. Федьковича на 2016-2017 навчальний рік

п/п

Назва заходу

Час проведення

Відповідальний

Примітка

І

Загально-факультетські заходи

1.

Обговорення та затвердження плану роботи навчально-методичної ради географічного факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича на 2016-2017 н.р. на засіданні вченої ради факультету та розподіл обов’язків між членами методичної ради

Вересень 2016 р.

Цепенда М.В.

 

2.

Про організацію навчального процесу у 1-ому семестрі 2016-2017 н.р. та стан підготовки освітніх програм ОКР «бакалавр» і «магістр» всіх спеціальностей факультету

Вересень 2016 р.

Цепенда М.В.

 

3.

Про підсумки виконання Плану роботи методичної ради за минулий рік та основні завдання щодо реалізації положень нового Закону про освіту на період 2016-2017 роки

Вересень 2016 р.

Цепенда М.В.

Круль Г.Я.

Кібич І.В.

 

 

4.

Про представлення публікацій на кафедральних сайтах (наукові та навчально-методичні праці викладачів)

Вересень 2016 р.

Ходан Г.Д.

 

5.

Про підсумки літньої екзаменаційної сесії та завдання щодо підвищення якості навчального процесу

Вересень 2016 р.

Цепенда М.В.

 

6.

Затвердження тем магістерських робіт здобувачів географічного факультету

Вересень 2016 р.

Завідувачі кафедр

 

7.

Обговорення системи заходів щодо поліпшення планування роботи навчально-методичних комісій за спеціальностями географічного факультету

Жовтень 2016 р.

Голови методичних комісій за напрямами та спеціальностями

 

8.

Про підсумки зрізу залишкових знань студентів з навчальних дисциплін за формою контролю «іспит» у минулому семестрі

Жовтень 2016 р.

Заст. голови методради Круль Г.Я.

Грицку В.С.

 

9.

Аналіз змісту і структури навчальних планів підготовки фахівців за ОКР «бакалавр» спеціальності 6.103 «Науки про Землю», спеціалізації «географія» та «гідрометеорологія» і спеціальності 6.014 «Середня освіта (географія)»

Листопад 2016 р.

Ходан Г.Д.

 

10.

Звіт в.о. завідувача кафедри географії та менеджменту туризму про збільшення ліцензії за ОКР «бакалавр» спеціальності «Туризм»

Листопад 2016 р.

Король О.Д.

 

11.

Про стан моніторингу навчальних досягнень студентів факультету в умовах кредитно-трансферної  системи навчального процесу (ЄКТС) у ЧНУ імені Ю.Федьковича - підсумок І модуля зі всіх дисциплін

Листопад 2016 р.

Цепенда М.В.

Кібич І.В.,

голови методичних комісій за напрямами та спеціальностями

 

12.

Про підготовку до зимової заліково-екзаменаційної сесії на географічному факультеті і до державної атестації магістрів

Грудень 2016 р.

Цепенда М.В.

 

13.

Досвід вивчення та впровадження в практику роботи сучасних інноваційних технологій навчання на кафедрі геодезії, картографії та управління територіями

Грудень 2016 р.

Смирнов Я.В.

 

14.

Про практику оцінки результатів вивчення кожного модуля за відомостями рубіжного контролю і підвищення рівня об’єктивності та вимогливості у процесі оцінювання знань студентів

Грудень  2016 р.

Круль Г.Я.

Руденко В.П.

Цепенда М.В.

 

15.

Про хід самоаналізу якісних показників відповідно до акредитаційних вимог навчально-методичного забезпечення підготовки виховного процесу і якості підготовки фахівців за спеціальністю «Науко про Землю (гідрологія» ОКР «магістр»)

Січень 2017 р.

Голова методкомісії відповідного напряму

Ющенко Ю.С.

 

16.

Моніторинг результативності методичної роботи на факультеті за осінній семестр 2016-2017 навчального року та аналіз його результатів

Січень 2017 р.

Цепенда М.В.

Круль Г.Я.

 

17.

Моніторинг періодичного перегляду та аналізу освітніх програм на різних ОКР географічного факультету

Лютий 2017 р.

Цепенда М.В.

 

18.

Підбиття підсумків наукової підготовки, підвищення кваліфікації педагогічних працівників за 2016 рік

Лютий 2017 р.

Руденко В.П.,

зав. кафедрами

 

19.

Про підсумок зимової екзаменаційної сесії та державної атестації магістрів

Лютий 2017 р.

Цепенда М.В.

 

20.

Про стан готовності факультету до розподілу випускників за ОКР «спеціаліст» та підсумки розподілу магістрів у 2017 році

Березень 2017 р.

Деканат

 зав. кафедрами

 

21.

Роль кафедр у підвищенні якості навчально-методичної роботи у сучасних умовах

Березень 2017 р.

Заст. голови методради Круль Г.Я.

Грицку В.С.

 

22.

Аналіз вибіркової частини навчальних планів за спеціальностями факультету та відповідність спецкурсів змісту освітніх програм

Квітень 2017 р.

Цепенда М.В.

Круль Г.Я.

 

22.

Про організацію, методичне забезпечення та проведення різних видів практик на факультеті. Аналіз їх результативності та ефективності

Квітень 2017 р.

Цепенда М.В.

Костащук В.І.

 

23.

Про основні підсумки оновлення інформаційних пакетів усіх напрямів підготовки спеціальностей на факультеті (для дистанційного навчання)

Травень 2017 р.

Джаман В.О.

Кілінська К.Й.

Круль В.П.

Руденко В.П.

Сухий П.О.

Ющенко Ю.С.

Король О.Д..

 

24.

Про організацію навчально-виховної роботи деканатом та кафедрами географічного факультету у студентських гуртожитках

Травень 2017 р.

заст. декана Брик С.Д.,

зав. кафедрами

 

25.

Результати роботи державних екзаменаційних комісій за спеціальностями на 4-х і 5-х курсах (спеціалісти)

Червень 2017 р.

Голови ДЕК,

Цепенда М.В.

 

II

Робота методичної комісії за спеціальністю “Географія” (голова – проф. Круль В.П.)

III

Робота методичної комісії за спеціальністю “Менеджмент організацій” (голова - к.г.н., доц. Явкін В.Г.) та “Туризм” (голова – проф. Кілінська К.Й. )

IV

Робота методичної комісії за спеціальністю “Водопостачання та водовідведення” (голова – доц. Шевчук Ю.Ф.) і «Гідрометеорологія» (голова – доц. Паланичко О.В.)

V

Робота методичної комісії за спеціальністю “Землевпорядкування та кадастр” (голова – проф. Сухий П.О.)

VI

Робота методичної комісії за спеціальністю “Економічна і соціальна географія” (голова – доц. Кібич І.В.)

 

Затверджений на засіданні вченої ради географічного факультету 31.08.2016 р.

 

Голова науково-методичної ради географічного факультету                                                  доц. Цепенда М.В.

 Секретар                                                                                                                                      Морар Т.Т.

 

 

ПЛАН

роботи науково-методичної ради географічного факультету ЧНУ

ім. Ю. Федьковича  на 2015-2016 навчальний рік

 

пп

Назва заходу

Час проведення

Відповідальний

Примітка

І

Загально-факультетські заходи

1.

Обговорення та затвердження плану роботи навчально-методичної ради географічного факультету  ЧНУ ім. Ю. Федьковича на 2015-2016 н.р. на засіданні вченої ради факультету та розподіл обов’язків між членами методичної ради

 

01.09.2015 р.

Цепенда М.В.

 

2.

Про організацію навчального процесу у 1-ому семестрі 2015-2016 н.р.

 

01.09.2015 р.

Цепенда М.В.

 

3.

Про підсумки виконання Плану роботи методичної ради за минулий рік та основні завдання щодо реалізації положень нового Закону про освіту на період 2015-2016 роки

 

01.09. 2015 р.

Цепенда М.В.

Круль Г.Я.

Кібич І.В.

 

 

4.

Про підсумки весняно-літньої сесії на 2-4 курсах 2014-2015 навчального року та заходи щодо поліпшення навчання студентів

 

22.09.2015 р.

 

Цепенда М.В.

 

 

5.

Про роботу навчально-методичної ради географічного факультету та методичних комісій за всіма спеціальностями: щодо розробки електронних варіантів дисциплін і розміщення їх на сайті ЧНУ

22.09.2015 р.

 

Голова методичної ради, голови методичних комісій

за напрямами та спеціальностями 

 

6.

Організація системи заходів щодо поліпшення планування роботи навчально-методичних комісій за спеціальностями географічного факультету

 

Жовтень

2015 р.

Голови методичних комісій за напрямами та спеціальностями 

 

7.

Про підсумки ректорського контролю якості знань студентів

Жовтень

2015 р.

Заст.голови методради Круль Г.Я.

Грицку В.С.

 

 

8.

Аналіз змісту, структури навчальних планів підготовки фахівців за ОКР «бакалавр» напряму «Географія»

 

Жовтень

2015 р.

Ходан Г.Д.

 

9.

Звіт завідувача кафедри гідрометеорології та водних ресурсів про виконання навчально-методичної роботи кафедри та якості навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців

 

Жовтень

2015 р.

Ющенко Ю.С.

 

10.

Про стан моніторингу навчальних досягнень студентів факультету в умовах кредитно-трансферної  системи навчального процесу (ЄКТС) у  ЧНУ імені Ю.Федьковича

 

Листопад

2015 р.

Цепенда М.В.

Кібич І.В.,

голови методичних комісій за напрямами та спеціальностями 

 

11.

Про підготовку до зимової заліково-екзаменаційної сесії на географічному факультеті

 

Листопад

2015 р.

Цепенда М.В.

 

12.

Досвід вивчення та впровадження в практику роботи сучасних інноваційних технологій навчання на кафедрі геодезії, картографії та управління територіями

 

Листопад

2015 р.

Смирнов Я.В.

 

13.

Основні проблеми удосконалення системи управління якістю підготовки фахівців у системі «деканат-завідувач кафедри-викладач» на кафедрі економічної географії та екологічного менеджменту

 

Грудень

2015 р

Кібич І.В.

 

14.

Про роботу методичної комісії кафедри географії та менеджменту туризму  щодо ліцензування напряму «Готельно-ресторанна справа» (ОКР «бакалавр»)

 

Грудень

2015 р

Явкін В.Г.

Круль Г.Я.

Король О.Д.

 

 

15.

Про практику оцінки результатів вивчення кожного модуля за відомостями рубіжного контролю і підвищення рівня об’єктивності та вимогливості у процесі оцінювання знань студентів

 

Грудень

 2015 р.

Круль Г.Я.

Руденко В.П.

Цепенда М.В.

 

 

 

16.

Про хід самоаналізу якісних показників відповідно до акредитаційних вимог навчально-методичного забезпечення підготовки виховного процесу і якості підготовки фахівців за спеціальністю «Гідрологія» (ОКР «магістр»)

Січень 2016 р.

Голова методкомісії відповідного напряму

Ющенко Ю.С.

 

17.

Моніторинг результативності методичної роботи на факультеті за осінній  семестр 2015-2016 навчального року та аналіз його результатів

Січень 2016 р.

Цепенда М.В.

Круль Г.Я.

 

 

18.

Про роботу методичної комісії кафедри економічної географії та екологічного менеджменту підготовки до акредитації спеціальності «Менеджмент природоохоронної діяльності» (ОКР «магістр»)

Лютий  2016 р.

Цепенда М.В.,

Круль В.П.

 

 

19.

Підбиття підсумків наукової підготовки, підвищення кваліфікації педагогічних працівників за 2015 рік

 

Лютий 2016 р.

Руденко В.П.,

зав. кафедрами

 

20.

Моніторинг періодичного перегляду та аналізу основних програм на різних ОКР географічного факультету

 

Березень

2016 р.

Цепенда М.В.,

 

 

21.

Про стан готовності факультету до розподілу випускників у 2016 році

 

Березень

2016 р.

Деканат,

зав. кафедрами

 

22.

Про спрямованість роботи навчально-методичного кабінету географічного факультету та його роль у підвищенні якості навчально-методичної роботи

 

Березень

2016 р.

Заст.голови методради Круль Г.Я.

Грицку В.С.

 

 

23.

Про формування варіативної частини навчальних планів за спеціальностями факультету, відповідність спецкурсів змісту підготовки фахівців

 

Квітень 2016 р.

Цепенда М.В.

Круль Г.Я.

 

24.

Про організацію, методичне забезпечення та проведення різних видів практик на факультеті. Аналіз їх результативності та ефективності

 

Квітень 2016 р.

Цепенда М.В.

Костащук В.І.

 

25.

Про основні підсумки оновлення інформаційних пакетів усіх напрямів підготовки спеціальностей на факультеті

(для дистанційного навчання)

Травень

2016 р.

Джаман В.О.

Кілінська К.Й.

Круль В.П.

Руденко В.П.

Сухий П.О.

Ющенко Ю.С.

Явкін В.Г.

 

26.

Про організацію навчально-виховної роботи деканатом та кафедрами географічного факультету у студентських гуртожитках

 

Травень

2016 р.

заст. декана

Брик С.Д.

зав. кафедрами

 

 

27.

Результати роботи державних екзаменаційних комісій за спеціальностями

 

Червень

2016 р.

Голови ДЕК, Цепенда М.В.

 

II

Робота методичної комісії за спеціальністю “Географія” (голова – проф. Круль В.П.)

III

Робота методичної комісії за спеціальністю “Менеджмент організацій” (голова - к.г.н., доц. Явкін В.Г.) та “Туризм” (голова – проф.  Кілінська К.Й. )

IV

Робота методичної комісії за спеціальністю “Водопостачання та водовідведення” (голова – доц. Шевчук Ю.Ф.) і «Гідрометеорологія» (голова – доц. Паланичко О.В.)

V

Робота методичної комісії за спеціальністю “Землевпорядкування та кадастр” (голова – проф.  Сухий П.О.)

VI

Робота методичної комісії за спеціальністю “Економічна і соціальна географія” (голова – доц. Кібич І.В.)

 

Затверджений на засіданні вченої ради географічного факультету 1.09.2015 р.

 Голова науково-методичної ради географічного факультету                                   доц. Цепенда М.В.

 Секретар                                                                                                              Морар  Т.Т.

 

 

 

ПЛАН

роботи науково-методичної ради географічного факультету ЧНУ

ім. Ю. Федьковича  на 2014-2015 навчальний рік

 

пп

Назва заходу

Час проведення

Відповідальний

Примітка

І

Загально-факультетські заходи

1.

Обговорення та затвердження плану роботи навчально-методичної ради географічного факультету  ЧНУ ім. Ю. Федьковича на 2014-2015 н.р. на засіданні вченої ради факультету та розподіл обов’язкіів між членами методичної ради

01.09.2014 р.

Цепенда М.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Про організацію навчального процесу у 1-ому семестрі 2014-2015 н.р.

 

01.09.2014 р.

Цепенда М.В.

 

3.

Про підсумки виконання Плану роботи методичної ради за минулий рік та основні завдання щодо реалізації положень нового Закону про освіту на період 2014-2016 роки

01.09. 2014 р.

Цепенда М.В.

Круль Г.Я.

Кібич І.В.

 

 

4.

Про підсумки весняно-літньої сесії на 2-4 курсах 2014-2015 навчального року

23.09.2014 р.

 

Цепенда М.В.

 

 

5.

Про роботу навчально-методичної ради географічного факультету та методичних комісій за всіма спеціальностями: щодо розробки електронних варіантів дисциплін і розміщення їх на сайті ЧНУ

23.09.2014 р.

 

Голова методичної ради  Цепенда М.В.

Круль Г.Я.

Грицку В.С.

Кібич І.В.

Явкін В.Г.

Сухий П.О.

 Кілінська К.Й.

Кирилюк А.О.

 

6.

Організація системи заходів щодо поліпшення планування роботи навчально-методичних комісій за спеціальностями географічного факультету

Жовтень

2014 р.

Цепенда М.В.

Круль Г.Я.

Грицку В.С.

Кібич І.В.

Сухий П.О.

Явкін В.Г.

Кілінська К.Й.

 

7.

Про підсумки ректорського контролю якості знань студентів

Жовтень

2014 р.

Зас.голови методради Круль Г.Я.

Грицку В.С.

 

 

8.

Про стан моніторингу навчальних досягнень студентів факультету в умовах кредитно-трансферної  системи навчального процесу (ЄКТС) у  ЧНУ імені Ю.Федьковича

Листопад

2014 р.

Цепенда М.В.

Кібич І.В.,

голови методичних комісій за напрямами та спеціальностями 

 

9.

Про підготовку до зимової заліково-екзаменаційної сесії на географічному факультеті та завдання по реалізації Болонської декларації на 1-5 курсах факультету

Листопад

2014 р.

Цепенда М.В.

 

10.

Про роботу методичної комісії кафедри географії та менеджменту туризму  щодо ліцензувння напряму «Готельно-ресторанна справа» (ОКР «бакалавр»)

Грудень

2014 р

Явкін В.Г.

Круль Г.Я.

Король О.Д.

 

 

11.

Про практику оцінки результатів вивчення кожного модуля за відомостями рубіжного контролю і підвищення рівня об’єктивності та вимогливості у процесі оцінювання знань студентів

Грудень

 2014 р.

Круль Г.Я.

Руденко В.П.

Цепенда М.В.

 

 

 

12.

Про хід самоаналізу якісних показників відповідно до акредитаційних вимог навчально-методичного забезпечення підготовки виховного процесу і якості підготовки фахівців за спеціальністю «Раціональне використання водних ресурсів» (ОКР «магістр»

Січень 2015 р.

Голова методкомісії відповідного напряму

Ющенко Ю.С.

 

13.

Моніторинг результативності методичної роботи на факультеті за осінній  семестр 2014-2015 навчального року та аналіз його результатів

Січень 2015 р.

Цепенда М.В.

Круль Г.Я.

 

 

14.

Про роботу методичної комісії кафедри економічної географії та екологічного менеджменту підготовки до акредитації спеціальності «Менеджмент природоохоронної діяльності» (ОКР «магістр»)

Лютий  2015 р.

Цепенда М.В.,

Круль В.П.

 

 

15.

Підбиття підсумків наукової підготовки, підвищення кваліфікації педагогічних працівників за 2014 рік

Лютий 2015 р.

Руденко В.П.,

зав. кафедрами

 

16.

Про стан готовності факультету до розподілу випускників у 2015 році

Березень

2015 р.

Руденко В.П.

Круль В.П.

Джаман В.О.

Кілінська К.Й.

Сухий П.О.

Ющенко Ю.С.

Явкін В.Г.

 

17.

Про спрямованість роботи навчально-методичного кабінету географічного факультету та його роль у підвищенні якості навчально-методичної роботи

Березень

2015 р.

Зас.голови методради Круль Г.Я.

Грицку В.С.

 

 

18.

Про формування варіативної частини навчальних планів за спеціальностями факультету, відповідність спецкурсів змісту підготовки фахівців

Квітень 2015 р.

Цепенда М.В.

Круль Г.Я.

 

19.

Про організацію, методичне забезпечення та проведення різних видів практик на факультеті. Аналіз їх результативності та ефективності

Квітень 2015 р.

Цепенда М.В.

Костащук В.І.

 

20.

Про основні підсумки оновлення інформаційних пакетів усіх напрямів підготовки спеціальностей на факультеті

(для дистанційного навчання)

Травень

2015 р.

Джаман В.О.

Кілінська К.Й.

Круль В.П.

Руденко В.П.

Сухий П.О.

Ющенко Ю.С.

Явкін В.Г.

 

21.

Про організацію навчально-виховної роботи деканатом та кафедрами географічного факультету у студентських гуртожитках

Травень

2015 р.

заст. декана

Брик С.Д.

зав. кафедрами

 

 

22.

Результати роботи державних екзаменаційних комісій за спеціальностями

Червень

2015 р.

Голови ДЕК, Цепенда М.В.

 

II

Робота методичної комісії за спеціальністю “Географія” (голова – проф. Круль В.П.)

III

Робота методичної комісії за спеціальністю “Менеджмент організацій” (голова - к.г.н., доц. Явкін В.Г.) та “Туризм” (голова – проф.  Кілінська К.Й. )

IV

Робота методичної комісії за спеціальністю “Водопостачання та водовідведення” (голова – доц. Кирилюк А.О.) і «Гідрометеорологія» (голова – доц. Паланичко О.В.)

V

Робота методичної комісії за спеціальністю “Землевпорядкування та кадастр” (голова – проф.  Сухий П.О.)

VI

Робота методичної комісії за спеціальністю “Економічна і соціальна географія” (голова – доц. Кібич І.В.)

.

Затверджений на засіданні вченої ради

географічного факультету 1.09.2014 р.

 


ПЛАН роботи науково-методичної ради географічного факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича  на 2013-2014 навчальний рік

 

пп

Назва заходу

Час проведення

Відповідальний

Примітка

І

Загально-факультетські заходи

1.

Обговорення та затвердження плану роботи навчально-методичної ради географічного факультету  ЧНУ ім. Ю. Федьковича на 2013-2014 н.р. на засіданні вченої ради факультету та розподіл обов’язкіів між членами методичної ради

 

02.09.2013 р.

Цепенда М.В.

 

2.

Про підсумки виконання Плану роботи методичної ради за минулий рік та основні завдання щодо реалізації Болонської декларації в навчальному процесі географічного факультету у 2013-2014 н.р.

02.09. 2013 р.

Цепенда М.В.

Круль Г.Я.

Кібич І.В.

 

 

3.

Про підсумки весняно-літньої сесії на 2-4 курсах 2012-2013 навчального року

23.09.2013 р.

 

Цепенда М.В.

 

 

4.

Про роботу навчально-методичної ради географічного факультету та методичних комісій за всіма спеціальностями: щодо наявності на сайті університету електронних варіантів дисциплін

23.09.2013 р.

 

Голова методичної ради  М.В.Цепенда

Круль Г.Я.

Й.А. Бурка

І.В. Кібич

В.Г. Явкін

П.О. Сухий

 К.Й. Кілінська

Кирилюк А.О.

 

5.

Організація системи заходів щодо поліпшення планування роботи навчально-методичних комісій за спеціальностями географічного факультету

Жовтень

2013 р.

Цепенда М.В.

Круль Г.Я.

Бурка Й.А.

Кібич І.В.

Сухий П.О.

Явкін В.Г.

Кілінська К.Й.

 

6.

Про роботу методичних семінарів географічного факультету щодо вивчення ідей та впровадження Болонського процесу

Жовтень

2013 р.

Зас.голови методради Круль Г.Я.

Грицку В.С.

 

 

7.

Про стан моніторингу навчальних досягнень студентів факультету в умовах кредитно-трансферної  системи навчального процесу (ЄКТС) у  ЧНУ імені Ю.Федьковича

Листопад

2032 р.

Цепенда М.В.

Кібич І.В.,

голови методичних комісій за напрямами та спеціальностями 

 

8.

Про підготовку до зимової заліково-екзаменаційної сесії на географічному факультеті та завдання по реалізації Болонської декларації на 1-5 курсах факультету

Листопад

2013 р.

Цепенда М.В.

 

9.

Про роботу методичної комісії кафедри геодезії, картографії та управління територіями  щодо акредитації напряму «Геодезія, картографія і землеустрій» ОКР «бакалавр»

Грудень

2013 р

Сухий П.О.,

Білокриницький С.М.,

Викладачі, співробітники

 

10.

Про практику оцінки результатів вивчення кожного модуля за відомостями рубіжного контролю і підвищення рівня об’єктивності та вимогливості у процесі оцінювання знань студентів

Грудень

 2013 р.

Круль Г.Я.

Руденко В.П.

Цепенда М.В.

 

 

 

11.

Про хід самоаналізу якісних показників відповідно до акредитаційних вимог навчально-методичного забезпечення підготовки виховного процесу і якості підготовки фахівців за напрямом «Готельно-рестроанна справа» (ОКР бакалавр)

Січень 2014 р.

Голова методкомісії відповідного напряму

 

12.

Моніторинг результативності методичної роботи на факультеті за осінній  семестр 2013-2014 навчального року та аналіз його результатів

Січень 2014 р.

Цепенда М.В.

Круль Г.Я.

 

 

13.

Про роботу методичної комісії кафедри гідро екології, водопостачання та водовідведення з підготовки до державної атестації у  2013 – 2014 н.р.

Лютий  2014 р.

Цепенда М.В.,

Круль В.П.

 

 

14.

Підбиття підсумків наукової підготовки, підвищення кваліфікації педагогічних працівників за 2013 рік

Лютий 2014 р.

Руденко В.П.,

зав. кафедрами

 

15.

Про стан готовності факультету до розподілу випускників у 2014 році

Березень

2014 р.

Руденко В.П.

Круль В.П.

Джаман В.О.

Кілінська К.Й.

Ющенко Ю.С.

Явкін В.Г.

Сухий П.О.

 

16.

Про спрямованість роботи навчально-методичного кабінету географічного факультету та його роль у підвищенні якості навчально-методичної роботи на факультеті

 

Березень

2014 р.

Зас.голови методради Круль Г.Я.

Грицку В.С.

 

 

17.

Про формування варіативної частини навчальних планів за спеціальностями факультету, відповідність спецкурсів змісту підготовки фахівців

Квітень 2014 р.

Цепенда М.В.

Круль Г.Я.

 

18.

Про організацію, методичне забезпечення та проведення різних видів практик на факультеті. Аналіз їх результативності та ефективності

Квітень 2014 р.

Цепенда М.В.

Костащук В.І.

 

19.

Про основні підсумки оновлення інформаційних пакетів усіх напрямів підготовки спеціальностей на факультеті

(для дистанційного навчання)

Травень

2014 р.

Джаман В.О.

Кілінська К.Й.

Круль В.П.

Руденко В.П.

Сухий П.О.

Ющенко Ю.С.

Явкін В.Г.

 

20.

Про організацію навчально-виховної роботи деканатом та кафедрами географічного факультету у студентських гуртожитках

Травень

2014 р.

заст. декана

Брик С.Д.

зав. кафедрами

 

 

 

 

 

 

 

II

Робота методичної комісії за спеціальністю “Географія” (голова – доц. Бурка Й.А.)

III

Робота методичної комісії за спеціальністю “Менеджмент організацій” (голова - к.г.н., доц. Явкін В.Г.) та “Туризм” (голова - д.г.н., доц. Кілінська К.Й. )

IV

Робота методичної комісії за спеціальністю “Екологія та охорона навколишнього середовища”, “Водопостачання та водовідведення” (голова – доц. Кирилюк А.О.)

«Гідрометеорології» (голова – доц. Паланичко О.В.)

V

Робота методичної комісії за спеціальністю “Землевпорядкування та кадастр” (голова – доц. Сухий П.О.)

VI

Робота методичної комісії за спеціальністю “Економічна і соціальна географія” (голова – доц. Кібич І.В.)

.

 

Затверджений на засіданні вченої ради

географічного факультету 2.09.2013 р.

 

 

ПЛАН

 

 

 

роботи науково-методичної ради географічного факультету ЧНУ

 

 

 

ім. Ю. Федьковича на 2011-2012 навчальний рік

пп

Назва заходу

Час проведення

Відповідальний

Примітка

І

Загально-факультетські заходи

1.

Обговорення та затвердження плану роботи навчально-методичної ради географічного факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича на 2011-2012 н.р. на засіданні вченої ради факультету та розподіл обов’язків між членами методичної ради

31.08.2011 р.

Цепенда М.В.

 

2.

Про підсумки виконання Плану роботи методичної ради за минулий рік та основні завдання щодо реалізації Болонської декларації в навчальному процесі географічного факультету у 2011-2012 н.р.

31.08.2011 р.

Цепенда М.В.

Круль Г.Я.

Кібич І.В.

 

3.

Про підсумки весняно-літньої сесії на 2-4 курсах 2010-2011 навчального року

Вересень

2011 р.

Цепенда М.В.

 

4.

Про роботу навчально-методичної ради географічного факультету та методичних комісій за всіма спеціальностями: щодо наявності на сайті університету електронних варіантів дисциплін

Вересень

2011 р.

Голова методичної ради М.В.Цепенда

Круль Г.Я.

Й.А. Бурка

І.В. Кібич

В.Г. Явкін

П.О. Сухий

К.Й. Кілінська

В.Ф. Цапу

 

5.

Організація системи заходів щодо поліпшення планування роботи навчально-методичних комісій за спеціальностями географічного факультету

Жовтень

2011 р.

Цепенда М.В.

Круль Г.Я.

Бурка Й.А.

Кібич І.В.

Сухий П.О.

Явкін В.Г.

Цапу В.Ф.

Кілінська К.Й.

 

6.

Про роботу методичних семінарів географічного факультету щодо вивчення ідей та впровадження Болонського процесу

Жовтень

2011 р.

Зас.голови методради Круль Г.Я.

Грицку В.С.

Лапушняк М.Д.

 

7.

Про організацію моніторингу навчальних досягнень студентів в умовах кредитно-модульної системи навчального процесу (КМСОНП) у ЧНУ імені Ю.Федьковича

Листопад

2011 р.

Цепенда М.В.

Кібич І.В.,

голови методичних комісій за напрямами та спеціальностями

 

8.

Про роботу методичної комісії кафедри геодезії, картографії  та управління територіями у системі управління якістю підготовки фахівців

Листопад

2011 р

Сухий П.О.

Білокриницький С.М.

деканат

зав. кафедри

викладачі

 

9.

Про практику оцінки результатів вивчення кожного модуля за відомостями рубіжного контролю і підвищення рівня об’єктивності та вимогливості у процесі оцінювання знань студентів

Грудень

 2011 р.

Круль Г.Я.

Руденко В.П.

Цепенда М.В.

 

10.

Про підготовку до зимової заліково-екзаменаційної сесії на географічному факультеті та завдання по реалізації Болонської декларації на 1-5 курсах факультету

Грудень

2011 р.

Цепенда М.В.

 

11.

Про хід самоаналізу якісних показників відповідно до акредитаційних вимог навчально-методичного забезпечення підготовки виховного процесу і якості підготовки фахівців

Січень 2012 р.

Голови методкомісій відповідних напрямків

 

12.

Моніторинг результативності методичної роботи на факультеті за осінній семестр 2011-2012 навчального року та аналіз його результатів

Січень 2012 р.

Цепенда М.В.

Круль Г.Я.

 

13.

Про роботу методичної комісії кафедри економічної географії та екологічного менеджменту по підготовці до державної атестації у 2011 – 2012 н.р.

Лютий 2012 р.

Цепенда М.В.

Круль В.П.

Кібич І.Д.

 

14.

Підбиття підсумків наукової підготовки, підвищення кваліфікації педагогічних працівників за 2011 рік

Лютий 2012 р.

Руденко В.П.,

зав. кафедрами

 

15.

Про стан готовності факультету до розподілу випускників у 2012 році

Березень 2012 р.

Руденко В.П.

Круль В.П.

Джаман В.О.

Кілінська К.Й.

Ющенко Ю.С.

Явкін В.Г.

Сухий П.О.

 

16.

Про спрямованість роботи навчально-методичного кабінету географічного факультету та його роль у підвищенні якості навчально-методичної роботи на фвкультеті

Березень 2012 р.

Зас.голови методради Круль Г.Я.

Грицку В.С.

Лапушняк М.Д.

 

17.

Про формування варіативної частини навчальних планів за спеціальностями факультету, відповідність спецкурсів змісту підготовки фахівців

Квітень 2012 р.

Цепенда М.В.

Круль Г.Я.

 

18.

Про організацію, методичне забезпечення та проведення різних видів практик на факультеті. Аналіз їх результативності та ефективності

Квітень 2012 р.

Цепенда М.В.

Костащук В.І.

 

19.

Про основні підсумки оновлення інформаційних пакетів усіх напрямів підготовки спеціальностей на факультеті (для дистанційного навчання)

Травень 2012 р.

Джаман В.О.

Кілінська К.Й.

Круль В.П.

Руденко В.П.

Сухий П.О.

Ющенко Ю.С.

Явкін В.Г.

 

20.

Про організацію навчально-виховної роботи деканатом та кафедрами географічного факультету у студентських гуртожитках

Травень 2012 р.

заст. декана

Брик С.Д.

зав. кафедрами

 

II

Робота методичної комісії за спеціальністю “Географія” (голова – доц. Бурка Й.А.)

III

Робота методичної комісії за спеціальністю “Менеджмент організацій” (голова - к.г.н., доц. Явкін В.Г.) та “Туризм” (голова - д.г.н., доц. Кілінська К.Й. )

IV

Робота методичної комісії за спеціальністю “Екологія та охорона навколишнього середовища”, “Водопостачання та водовідведення” (голова – доц. Кирилюк А.О.)

V

Робота методичної комісії за спеціальністю “Землевпорядкування та кадастр” (голова – доц. Сухий П.О.)

VI

Робота методичної комісії за спеціальністю “Економічна і соціальна географія” (голова – доц. Кібич І.В.)

Затверджений на засіданні вченої ради географічного факультету 31.08.2011 р.

Голова навчально-методичної ради географічного факультету            доц. Цепенда М.В.

Секретар                                                                                                    Морар Т.Т.

 

Члени методичної ради факультету:

 Цепенда Михайло Володимирович - голова методичної ради факультету, перший заступник декана географічного факультету;

Круль Галина Володимирівна – заступник голови методичної ради географічного факультету, доцент кафедри географії та менеджменту туризму;

Бурка Йосип Андрійович - голова методичної комісії за спеціальністю "Географія";

Явкін В’ячеслав Григорович - голова методичної комісії за спеціальністю "Менеджмент організацій";

Цапу Валер’ян Федорович - голова методичної комісії за спеціальністю "Екологія і охорона навколишнього середовища", "Водопостачання та водовідведення";

Сухий Петро Олексійович - голова методичної комісії за спеціальністю "Землевпорядкування та кадастр";

Кібич Ірина Володимирівна - голова методичної комісії за спеціальністю "Економічна і соціальна географія";

Кілінська Клавдія Йосипівна - голова методичної комісії за спеціальністю "Туризм";

Морар Тетяна Теофілівна – секретар методичної комісії географічного факультету.

  

 

 

П Л А Н

роботи навчально-методичної комісії географічного факультету

ЧНУ ім. Ю.Федьковича на 2009-2010 навчальний рік

п/п

Назва заходу

Час проведення

Відповідальні

Примітка

1

2

3

4

5

І

Загальнофакультетські заходи

1.

Обговорення та затвердження плану роботи навчально-методичної комісії географічного факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича на 2009-2010 н.р. на засіданні вченої ради факультету.

 

01.09.2009

 

Руденко В.П.

 

2.

Про підсумки виконання Плану роботи метод комісії за минулий рік та основні завдання щодо реалізації Болонської декларації в навчальному процесі географічного факультету у 2009-2010 н.р.

 

08.09.2009

Руденко В.П.

Цепенда М.В.

Кібич І.В.

 

3.

Організація системи заходів щодо поліпшення планування роботи навчально-методичних комісій за спеціальностями географічного факультету.

 

08.09.2009

Руденко В.П., Бурка Й.А.

Кібич І.В.,Сухий П.О.

Явкін В.Г.,Цапу В.Ф.

Кілінська К.Й.

 

4.

Про роботу навчально-методичної комісії географічного факультету та методичних комісій за спеціальностями: “Географія”, “Економічна і соціальна географія”, “Менеджмент організацій”, “Екологія і охорона навколишнього середовища”, “Водопостачання та водовідведення”, “Землевпорядкування та кадастр”, “Туризм” щодо підвищення якості навчального процесу у світлі Болонської декларації

 

 

 

 

30.09.2009

Перший заст. декана доц. М.В.Цепенда,

доц. Й.А.Бурка,

доц. І.В. Кібич ,

доц. В.Г.Явкін,

доц. П.О. Сухий,

доц. К.Й.Кілінська,

доц. В.Ф.Цапу

 

5.

Про роботу методичних семінарів географічного факультету щодо вивчення ідей впровадження Болонського процесу.

 

14.10.2009

Грицку В.C.

Руснак Н.С.

Лапушняк М.Д.

 

6.

Про хід роботи колективу кафедри кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення щодо ліцензування напряму „Гідрометеорологія” за ОКР „бакалавр” у 2009-2010 навчальному році

 

 

14.10.2009

Ющенко Ю.С.

Кирилюк А.О.

Цепенда М.В.

 

7.

Про організацію моніторингу навчальних досягнень студентів в умовах кредитно-модульної системи навчального процесу (КМСОНП) у ЧНУ ім. Ю.Федьковича

 

28.10.2009

Руденко В.П., Цепенда М.В., Кібич І.В.

голови методичних комісій за напрямами та спеціальностями

 

8.

Про роботу методичної комісії кафедри географії та менеджменту туризму у системі управління якістю підготовки фахівців

 

28.10.2009

Явкін В.Г., Король О.Д.

деканат, зав. кафедри

викладачі

 

9.

Про практику оцінки результатів вивчення кожного модуля за відомостями рубіжного контролю та підвищення рівня об’єктивності та вимогливості у процесі оцінювання знань студентів.

 

Листопад

2009

Білокриницький С.М.

Руденко В.П.

Цепенда М.В.

 

10.

Про підготовку до зимової заліково-екзаменаційної сесії на географічному факультеті та завдання по реалізації Болонської декларації на 1-5 курсах факультету

 

Грудень

2009

 

Цепенда М.В.

 

11.

Про роботу методичної комісії кафедри фізичної географії та раціонального природокористування по підготовці до державної атестації в 2009-2010 н.р.

 

Січень

2010

Цепенда М.В.

Круль В.П.

Чернега П.І.

 

12.

Підбиття підсумків наукової підготовки, підвищення кваліфікації педагогічних працівників за 2009 рік

Лютий

2010

Руденко В.П.

зав. кафедрами 

 

13.

Про стан готовності факультету до розподілу випускників у 2010 році

Березень

2010

Руденко В.П., Круль В.П., Джаман В.О., Кілінська К.Й., Ющенко Ю.С., Явкін В.Г., Сухий П.О.

 

14.

Про підготовку баз для весняних та літніх навчальних та виробничих практик.

Квітень

2010

Руденко В.П.

Кирилюк С.М.

 

15.

Про роботу навчально-методичних комісій факультету щодо підготовки кандидатів та докторів наук.

Травень

2010

Джаман В.О., Кілінська К.Й., Круль В.П., Ющенко Ю.С., Руденко В.П., Сухий П.О., Явкін В.Г.

 

16.

Про організацію навчально-виховної роботи деканатом та кафедрами географічного факультету у студентських гуртожитках.

Травень

2010

заст. декана доц. М.Д.Заячук,

зав. кафедрами

 

ІІ

Робота методичної комісії за спеціальністю “Географія” (голова – доц. Бурка Й.А.)

ІІІ

Робота методичної комісії за спеціальностями “Менеджмент організацій” (голова к.г.н., доц. Явкін В.Г.) та “Туризм” (голова – д.г.н., доц. Кілінська К.Й.)

ІV

Робота методичної комісії за спеціальностями “Екологія та охорона навколишнього середовища”, “Водопостачання та водовідведення” (голова – доц. Цапу В.Ф.)

V

Робота методичної комісії за спеціальністю “Землевпорядкування та кадастр” (голова – доц. Сухий П.О.)

Робота методичної комісії за спеціальністю “Економічна і соціальна географія” (голова – доц. Кібич І.В.)

Затверджений на засіданні вченої ради географічного факультету 01.09.2009

 

Голова навчально-методичної комісії географічного факультету        проф. Руденко В.П. 

Секретар                    Морар Т.Т.

 

 

П Л А Н
роботи навчально-методичної комісії географічного факультету
ЧНУ ім. Ю.Федьковича на 2008-2009 навчальний рік

І Загальнофакультетські заходи 

№п/п Назва заходу Час проведення Відповідальні Примітка
1 Обговорення та затвердження плану роботи навчально-методичної комісії географічного факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича на 2008-2009 н.р. на засіданні вченої ради факультету. 01.09.2008 Руденко В.П.  
2 Про основні завдання щодо реалізації Болонської декларації в навчальному процесі географічного факультету у 2008-2009 н.р. та ведення індивідуального навчального плану студента. 05.09.2008 Руденко В.П.Цепенда М.В.Кібич І.В.  
3 Організація системи заходів щодо поліпшення планування роботи навчально-методичних комісій за спеціальностями географічного факультету. 05.09.2008 Руденко В.П.Бурка Й.А.Кібич І.В.Жупанський Я.І.Явкін В.Г.Цапу В.Ф.Кілінська К.Й.  
4 4. Про роботу навчально-методичної комісії географічного факультету та методичних комісій за спеціальностями: “Географія”, “Економічна і соціальна географія”, “Менеджмент організацій”, “Екологія і охорона навколишнього середовища”, “Водопостачання та водовідведення”, “Землевпорядкування та кадастр”, “Туризм” щодо підвищення якості навчального процесу у світлі Болонської декларації 19.09.2008 Перший заст. декана доц. М.В.Цепенда, доц. Й.А.Бурка,доц. Кібич І.В., доц.. В.Г.Явкін, проф.Я.І.Жупанський,доц.К.Й.Кілінська, доц. В.Ф.Цапу  
5 Про роботу методичного кабінету географічного факультету. 18.09.2008 Грицку В.C.Руснак Н.С.Лапушняк М.Д.  
6 Про хід роботи колективів кафедр географії та менеджменту туризму, соціальної географії та рекреаційного природокористування щодо акредитації за ліцензування за ОКР “спеціаліст”, “магістр” спеціальності “Туризм” та кафедри гідро екології, водопостачання та водовідведення щодо ліцензування напряму „Гідрометеорологія” за ОКР „бакалавр” у 2009 році 08.10.2008 . Явкін В.Г.Кілінська К.Й.Ющенко Ю.С.Цепенда М.В  
7 Про хід реалізації “Тимчасового положення про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП) у ЧНУ ім. Ю.Федьковича” (2005) 22.10.2008 Руденко В.П.Цепенда М.В.Кібич І.В.  
8 Про роботу методичної комісії кафедри географії України, картографії та геоінформатики 22.10.2008 Бурка Й.А.Круль В.П.Джаман В.О.  
9 Про практику оцінки результатів вивчення кожного модуля за відомостями рубіжного контролю та підвищення рівня об’єктивності та вимогливості у процесі оцінювання знань студентів. Листопад2008 Цапу В.Ф.Руденко В.П.Цепенда М.В.  
10 Про підготовку до зимової заліково-екзаменаційної сесії на географічному факультеті та завдання по реалізації Болонської декларації на 1-4 курсах факультету Грудень 2008 Цепенда М.В.  
11 Про роботу методичної комісії кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування по підготовці до акредитації спеціальності “Туризм” в 2008-2009 н.р. Січень 2009 Цепенда М.В.Явкін В.Г.Кілінська К.Й.Король О.Д.Веприк Н.П.  
12 Про хід роботи щодо підготовки ліцензійної справи за освітнім напрямом “Гідрометеорологія” ОКР “бакалавр” для розгляду Експертними комісіями ДАКу України. Лютий 2009 Ющенко Ю.С.Цепенда М.В.Смирнова В.  
13 Про стан готовності факультету до розподілу випускників у 2009 році Березень 2009 Руденко В.П.Круль В.П.Джаман В.О.Кілінська К.Й.Ющенко Ю.С.Явкін В.Г.  
14 Про підготовку баз для весняних та літніх навчальних та виробничих практик. Квітень2009 Руденко В.П.Костащук І.І.  
15 Про роботу навчально-методичної комісії факультету щодо підготовки кандидатів та докторів наук. Травень 2009  Жупанський Я.І.Джаман В.О.Кілінська К.Й.Круль В.П.Ющенко Ю.С.Руденко В.П.Явкін В.Г.  
16 Про організацію навчально-виховної роботи деканатом та кафедрами географічного факультету у студентських гуртожитках. Травень2009 Заст. декана доц. М.Д.Заячук,зав. кафедрами  ІІ Робота методичної комісії за спеціальністю “Географія” (голова – доц. Бурка Й.А.)
ІІІ Робота методичної комісії за спеціальностями “Менеджмент організацій” (голова к.г.н., доц. Явкін В.Г.) та “Туризм” (голова – к.г.н., доц. Кілінська К.Й.)
ІV Робота методичної комісії за спеціальностями “Екологія та охорона навколишнього середовища”, “Водопостачання та водовідведення” (голова – доц. Цапу В.Ф.)
V Робота методичної комісії за спеціальністю “Землевпорядкування та кадастр” (голова – проф. Жупанський Я.І.)
VІ Робота методичної комісії за спеціальністю “Економічна і соціальна географія” (голова – доц. Кібич І.В.)
Затверджений на засіданні вченої ради географічного факультету 01.09.2008

Голова навчально-методичної комісії
географічного факультету                 проф. Руденко В.П.

Секретар                                               Морар Т.Т.

 

 

П Л А Н

роботи навчально-методичної комісії географічного факультету

ЧНУ ім. Ю.Федьковича на 2009-2010 навчальний рік

п/п

Назва заходу

Час проведення

Відповідальні

Примітка

1

2

3

4

5

І

Загальнофакультетські заходи

1.

Обговорення та затвердження плану роботи навчально-методичної комісії географічного факультету

ЧНУ ім. Ю.Федьковича на 2009-2010 н.р. на засіданні вченої ради факультету.

01.09.2009

Руденко В.П.

 

2.

Про підсумки виконання Плану роботи метод комісії за минулий рік та основні завдання щодо реалізації Болонської декларації в навчальному процесі географічного факультету у 2009-2010 н.р.

08.09.2009

Руденко В.П.

Цепенда М.В.

Кібич І.В.

 

3.

Організація системи заходів щодо поліпшення планування роботи навчально-методичних комісій за спеціальностями географічного факультету.

08.09.2009

Руденко В.П.

Бурка Й.А.

Кібич І.В.

Сухий П.О.

Явкін В.Г.

Цапу В.Ф.

Кілінська К.Й.

 

4.

Про роботу навчально-методичної комісії географічного факультету та методичних комісій за спеціальностями: “Географія”, “Економічна і соціальна географія”, “Менеджмент організацій”, “Екологія і охорона навколишнього середовища”, “Водопостачання та водовідведення”, “Землевпорядкування та кадастр”, “Туризм” щодо підвищення якості навчального процесу у світлі Болонської декларації

30.09.2009

Перший заст. декана доц. М.В.Цепенда, доц. Й.А.Бурка,

доц. І.В. Кібич ,

доц. В.Г.Явкін,

доц. П.О. Сухий,

доц. К.Й.Кілінська, доц. В.Ф.Цапу

 

5.

Про роботу методичних семінарів географічного факультету щодо вивчення ідей впровадження Болонського процесу.

14.10.2009

Грицку В.C.

Руснак Н.С.

Лапушняк М.Д.

 

6.

Про хід роботи колективу кафедри кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення щодо ліцензування напряму „Гідрометеорологія” за ОКР „бакалавр” у 2009-2010 навчальному році

14.10.2009

Ющенко Ю.С.

Кирилюк А.О.

Цепенда М.В.

 

7.

Про організацію моніторингу навчальних досягнень студентів в умовах кредитно-модульної системи навчального процесу (КМСОНП) у ЧНУ ім. Ю.Федьковича

28.10.2009

Руденок В.П.

Цепенда М.В.

Кібич І.В.

голови методичних комісій за напрямами та спеціальностями

 

8.

Про роботу методичної комісії кафедри географії та менеджменту туризму у системі управління якістю підготовки фахівців

28.10.2009

Явкін В.Г.

Король О.Д.

деканат

зав. кафедри

викладачі

 

9.

Про практику оцінки результатів вивчення кожного модуля за відомостями рубіжного контролю та підвищення рівня об’єктивності та вимогливості у процесі оцінювання знань студентів.

Листопад

2009

Білокриницький С.М.

Руденко В.П.

Цепенда М.В.

 

10.

Про підготовку до зимової заліково-екзаменаційної сесії на географічному факультеті та завдання по реалізації Болонської декларації на 1-5 курсах факультету

Грудень

2009

Цепенда М.В.

 

11.

Про роботу методичної комісії кафедри фізичної географії та раціонального природокористування по підготовці до державної атестації в 2009-2010 н.р.

Січень 2010

Цепенда М.В.

Круль В.П.

Чернега П.І.

 

12.

Підбиття підсумків наукової підготовки, підвищення кваліфікації педагогічних працівників за 2009 рік

Лютий 2010

Руденко В.П.

зав. кафедрами 

 

13.

Про стан готовності факультету до розподілу випускників у 2010 році

Березень 2010

Руденко В.П.

Круль В.П.

Джаман В.О.

Кілінська К.Й.

Ющенко Ю.С.

Явкін В.Г.

Сухий П.О.

 

14.

Про підготовку баз для весняних та літніх навчальних та виробничих практик.

Квітень

2010

Руденко В.П.

Кирилюк С.М.

 

15.

Про роботу навчально-методичних комісій факультету щодо підготовки кандидатів та докторів наук.

Травень 2010

Джаман В.О.

Кілінська К.Й.

Круль В.П.

Ющенко Ю.С.

Руденко В.П.

Сухий П.О.

Явкін В.Г.

 

16.

Про організацію навчально-виховної роботи деканатом та кафедрами географічного факультету у студентських гуртожитках.

Травень

2010

заст. декана доц. М.Д.Заячук,

зав. кафедрами

 

ІІ

Робота методичної комісії за спеціальністю “Географія” (голова – доц. Бурка Й.А.)

ІІІ

Робота методичної комісії за спеціальностями “Менеджмент організацій” (голова к.г.н., доц. Явкін В.Г.) та “Туризм” (голова – д.г.н., доц. Кілінська К.Й.)

ІV

Робота методичної комісії за спеціальностями “Екологія та охорона навколишнього середовища”, “Водопостачання та водовідведення” (голова – доц. Цапу В.Ф.)

V

Робота методичної комісії за спеціальністю “Землевпорядкування та кадастр” (голова – проф. Сухий П.О.)

Робота методичної комісії за спеціальністю “Економічна і соціальна географія” (голова – доц. Кібич І.В.)

Затверджений на засіданні вченої ради географічного факультету 01.09.2009

 

Голова навчально-методичної комісії

географічного факультету                              ________    проф. Руденко В.П.

 

Секретар                                                           ________      Морар Т.Т.

 

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster«,БVG@™Pnchnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.