јб≥тур≥Їнту

ќновлено
2021-01-22
17:13

«аочне навчанн€

ѕерел≥к предмет≥в циклу природничо-науковоњ п≥дготовки дл€ осв≥тнього р≥вн€ бакалавр:

—пец≥альн≥сть 014 —ередн€ осв≥та. ќѕ «√еограф≥€»

1. јктуальн≥ питанн€ ≥стор≥њ та культури ”крањни
2. ≤ноземна мова (за профес≥йним спр€муванн€м)
3. «агальне землезнавство
4. “опограф≥€ з основами геодез≥њ
5. ќснови рац≥онального природокористуванн€ ≥ охорони природи
6. ¬ступ до спец≥альност≥
7. √еоеколог≥€ або ≈колог≥€ довк≥лл€
8. √еолог≥€ загальна та ≥сторична
9. √еограф≥€ ірунт≥в з основами ірунтознавства
10. ”крањнська мова (за профес≥йним спр€муванн€м)
11.  артограф≥€
12. «агальна г≥дролог≥€ з основами океанолог≥њ
13. ѕсихолог≥€ загальна, педагог≥чна та в≥кова
14. √еограф≥чн≥ ≥нформац≥йн≥ системи
15. ћетеоролог≥€ ≥ кл≥матолог≥€
16. √еоморфолог≥€
17. ‘≥зична географ≥€ материк≥в ≥ океан≥в
18. ≤стор≥€ географ≥њ в ”крањн≥ або ќснови геох≥м≥њ
19. –ел≥г≥Їзнавство
20. ‘≥лософ≥€
21. ѕедагог≥ка з основами педмайстерност≥
22. Ѕ≥огеограф≥€
23. Ћандшафтознавство
24. ћетодика соц≥ально – виховноњ роботи в сучасн≥й школ≥
25. ќснови рац≥онального природокористуванн€ ≥ охорони природи або ѕриродокористуванн€ за умов сталого розвитку
26. –ег≥ональна економ≥чна ≥ соц≥альна географ≥€
27. ‘≥зична географ≥€ ”крањни
28. ћетоди та методика ф≥зико – географ≥чних досл≥джень
29. ќснови географ≥чного менеджменту ≥ маркетингу
30. √еограф≥€ населенн€ ≥ розселенн€
31. √еограф≥€ ѕ–ѕ ”крањни
32. —учасн≥ ≥нформац≥йн≥ технолог≥њ в географ≥њ
33. ћетодика викладанн€ географ≥њ
34. ≈коном≥чна ≥ соц≥альна географ≥€
35.  раЇзнавство
36. ќснови медичних знань
37. ќснови ландшафтноњ еколог≥њ або √еограф≥чн≥ аспекти глобальних проблем людства
38. ѕрикладне ландшафтознавство або ћетодика ≥ проблеми викладанн€ географ≥чного украњнознавства в школ≥
39. —усп≥льна географ≥€
40. √еограф≥€ св≥тового господарства
41. –етроспективна географ≥€ з основами етнограф≥њ
42. –екреац≥йна географ≥€
43. ћетоди та методика ф≥зико – географ≥чних досл≥джень або ≈коном≥ка ≥ географ≥€ природокористуванн€
44. ѕрикладна ф≥зична географ≥€ або ќснови економ≥чноњ географ≥њ
45. “еор≥€ ≥ методолог≥€ географ≥чноњ науки
46. “ематична картограф≥€
47. ќснови економ≥чних знань та методика њх викладанн€
48. —пецкурс ≥з проблем викладанн€ географ≥њ у школ≥ (нов≥тн≥ технолог≥њ навчанн€)
49. √еограф≥€ р≥дного краю та методика њњ викладанн€
50. ѕол≥тична географ≥€ та геопол≥тика ”крањни
51. ѕалеогеограф≥€ або ћенеджмент природоохоронноњ д≥€льност≥

—пец≥альн≥сть 106 √еограф≥€. ќѕ «√еограф≥€»
1. ѕрофес≥йна ≥ноземна мова
2. √еограф≥€ ѕ–ѕ ”крањни
3. –ег≥ональна економ≥чна ≥ соц≥альна географ≥€
4. ќснови географ≥чного менеджменту ≥ маркетингу
5. √еограф≥€ населенн€ ≥ розселенн€
6. ‘≥зична географ≥€ ”крањни
7. ќснови ф≥зики «емл≥
8. ≈коном≥чна ≥ соц≥альна географ≥€ ”крањни
9. √еограф≥чн≥ аспекти глобальних проблем людства
10. √еограф≥€ лог≥стики
11. √еограф≥€ м≥жнародних в≥дносин та Ївроатлантичноњ ≥нтеграц≥њ ”крањни
12. ≈тногеограф≥€ ”крањни
13.  раЇзнавство

—пец≥альн≥сть 242 “уризм. ќѕ «ћ≥жнародний туризм»
1. јктуальн≥ питанн€ ≥стор≥њ та культури ”крањни
2. ≤ноземна мова (за профес≥йним спр€муванн€м)
3. ≈коном≥чна теор≥€
4. ‘≥зична та соц≥ально – економ≥чна географ≥€ св≥ту
5. –екреолог≥€
6. ≤стор≥€ туризму
7. “уризмознавство
8. ”крањнська мова (за профес≥йним спр€муванн€м)
9. “ехнолог≥€ туристськоњ д≥€льност≥
10. ќрган≥зац≥€ екскурс≥йних послуг
11. –екреац≥йна географ≥€ або –екреац≥йне ресурсознавство
12. √еоеколог≥чна експертиза у рекреац≥йно – туристичному природокористуванн≥ або √еоеколог≥€
13. ќснови наукових досл≥джень
14. ≤нформатика та комп’ютерна техн≥ка
15.  рањнознавство
16. “уристично – краЇзнавча робота
17. —портивний туризм
18. ќрган≥зац≥€ рекреац≥йних послуг
19. ќрган≥зац≥€ туризму
20. –ел≥г≥Їзнавство 
21. ‘≥лософ≥€
22. ≈коном≥ка та ф≥нанси п≥дприЇмств
23. ќснови соц≥альноњ та конструктивноњ географ≥њ
24. “уристичне крањнознавство
25. ≤нформац≥йн≥ системи ≥ технолог≥њ в туризм≥
26. ќрган≥зац≥€ рекреац≥йних та ан≥мац≥йних послуг
27. —оц≥олог≥€
28. –ел≥г≥Їзнавство 
29. “уристичне крањнознавство та м≥жнародний туризм
30. ƒ≥лова ≥ноземна мова
31. —татистика
32. “ехнолог≥€ готельноњ справи та орган≥зац≥€ послуг гостинност≥
33. ≈коном≥ка ≥ ц≥ноутворенн€ в галуз≥ туризму
34. Ѕухгалтерський обл≥к та анал≥з д≥€льност≥ туристичних п≥дприЇмств
35. ќрган≥зац≥€ ан≥мац≥йних послуг
36. ƒруга д≥лова ≥ноземна мова
37.  раЇзнавство ≥ туризм
38. ќснови менеджменту
39. ќснови маркетингу
40. ≈колог≥чний агротуризм
41. “уристичн≥ ресурси ”крањни
42. ќрган≥зац≥€ транспортних послуг
43. ћаркетинг туризму
44. ћенеджмент туризму
45. ћ≥жнародний туризм
46. ƒ≥€льн≥сть туристськоњ самод≥€льноњ орган≥зац≥њ
47. ѕравове регулюванн€ туристичноњ д≥€льност≥
48.  урортна справа з основами курортолог≥њ
49. “уристичний практикум
50. ћоделюванн€ та прогнозуванн€ в туризм≥ або ћатметоди в рекреац≥њ ≥ туризм≥
51. –айонуванн€ в туризм≥ або √еограф≥€ туризму

Cпец≥альн≥сть 073 ћенеджмент. ќѕ «ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ»
1. ќперац≥йний менеджмент
2. ‘≥нанси п≥дприЇмства
3. “еор≥€ орган≥зац≥њ
4. –усурсний менеджмент
5. ≤стор≥€ економ≥ки ”крањни
6. √≤— ≥ технолог≥њ у менеджмент≥
7. ќснови туристичного л≥сознавства
8. ƒержавне та рег≥ональне управл≥нн€
9. ”правл≥нн€ персоналом
10. Ћог≥стика
11. ќрган≥зац≥йн≥ структури управл≥нн€
12. ѕлануванн€ туристичноњ д≥€льност≥ п≥дприЇмств
13. ќснови менеджменту с≥льського туризму
14. «овн≥шньо – економ≥чна д≥€льн≥сть п≥дприЇмства
15. јдм≥н≥стративний менеджмент
16.  омун≥кац≥йний менеджмент
17. ”правл≥нн€ ≥нновац≥€ми
18. “рудове право
19. √еограф≥€ ѕ–ѕ ”крањни
20. ≈коном≥чна ≥ соц≥альна еколог≥€
21. —тратег≥чне управл≥нн€
22. ќснови охорони прац≥
23. —оц≥олог≥€
24. —истемний анал≥з ѕќƒ або –есурсний менеджмент у туризм≥
25. ѕрофес≥йна ≥ноземна мова
26. ћакроеконом≥ка
27. ћенеджмент
28. –ѕ— та ≥нфраструктура ринку
29. ≈коном≥ка природокористуванн€
30. ≤стор≥€ економ≥ки та економ≥чноњ думки
31. ‘≥нанси

ѕерел≥к предмет≥в циклу природничо-науковоњ п≥дготовки дл€ осв≥тнього р≥вн€ маг≥стр:


—пец≥альн≥сть 014 —ередн€ осв≥та. ќѕ «√еограф≥€»

1. ѕрофес≥йне та особист≥сне становленн€ вчител€ «Ќ«
2. “ехнолог≥€ викладанн€ географ≥њ
3. ќсобливост≥ ≥нклюзивноњ педагог≥ки в природничих науках
4. ≤нновац≥йн≥ технолог≥њ навчанн€ географ≥њ у сучасн≥й школ≥
5. ќснови соц≥ально-економ≥чноњ географ≥њ рег≥он≥в та крањн св≥ту
6. ѕалеогеограф≥€ квартету
7. √еограф≥чн≥ основи етногенезу
8. ќснови загальноњ сусп≥льноњ географ≥њ
9. ћетодолог≥чн≥ проблеми географ≥чноњ науки
10. јнтропогенне ландшафтознавство або √еограф≥€ конфл≥кт≥в
11. «агальна економ≥ко-географ≥чна характеристика св≥ту або —усп≥льно-географ≥чне крањнознавство
12. ‘≥зична географ≥€ сон€чноњ системи
13. —езонн≥ спостереженн€ або  л≥матичн≥ прогнози
14. Ќаселенн€ та заселенн€ материк≥в ≥ океан≥в або “еоретичн≥ основи економ≥чних знань
15. √еограф≥чн≥ основи природокористуванн€
16. «агальна та рег≥ональна геодинам≥ка

—пец≥альн≥сть 106 √еограф≥€. ќѕ «√еограф≥€»

1. ѕедагог≥ка ≥ психолог≥€ вищоњ школи
2. √еограф≥чн≥ основи етногенезу
3. √еоеколог≥€ урбан≥зованих територ≥й ”крањни
4. ћетодика викладанн€ географ≥њ у вищ≥й школ≥
5. јнтропогенне ландшафтознавство або ћенеджмент рег≥онального розвитку або √еограф≥€ транскордонних територ≥й ”крањни
6. ѕалеогеограф≥€ квартету або —талий розвиток ѕ–ѕ або √еограф≥€ ”крањни в м≥жнародному простор≥
7. –ег≥ональна кл≥матолог≥€ або —оц≥ально-економ≥чн≥ та економ≥ко-теоретичн≥ методи або √еограф≥€ культурноњ спадщини
8. ѕроблеми рег≥ональноњ економ≥ки
9. «агальна та рег≥ональна геодинам≥ка або √еограф≥€ глобальних проблем людства або —усп≥льно-географ≥чна районолог≥€ та основи рег≥ональноњ пол≥тики
10. ћедична географ≥€ або ≈коном≥чна ≥ соц≥альна еколог≥€ або –ег≥ональна природнича географ≥€ ”крањни
11. ћетодолог≥чн≥ проблеми географ≥чноњ науки або ћетодика орган≥зац≥њ науковоњ роботи у ¬Ў або √еограф≥€ украњнськоњ д≥аспори
12. ‘≥зична географ≥€ сон€чноњ системи або “уризм – €к напр€м менеджменту природоохоронноњ д≥€льност≥ або ћетодика рег≥ональних географ≥чних досл≥джень
13. √еоеколог≥чн≥ проблеми природокористуванн€ або —тратег≥€ сталого розвитку або ћоделюванн€ та прогнозуванн€ розвитку рег≥он≥в ”крањни

—пец≥альн≥сть 193 √еодез≥€ та землеустр≥й. ќѕ «√еодез≥€»

1. ¬исокоточн≥ ≥нженерно-геодезичн≥ вим≥рюванн€
2. Ћ≥цензуванн€ та патентуванн€ д≥€льност≥
3. ѕедагог≥ка ≥ психолог≥€ вищоњ школи
4. ћетодика викладанн€ геодез≥њ у ¬Ќ«
5. √≤— в геодез≥њ та управл≥нн€ територ≥€ми
6. √осподарське та трудове право
7. ћетодолог≥€, орган≥зац≥€ та ≥нформац≥йн≥ технолог≥њ в наукових досл≥джень
8. —фероњдна геодез≥€
9. ≤нженерна геодез≥€ з основами фотограмметр≥њ
10. ѕроблеми прикладноњ геодез≥њ або ћ≥ська пол≥гонометр≥€
11. √еодезична астроном≥€ або ќрган≥зац≥€ геодезичних роб≥т
12. √еодезична грав≥метр≥€
13. —истема автоматизованого проектуванн€ в геодез≥њ

—пец≥альн≥сть 073 ћенеджмент. ќѕ «ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ»
1. ≈коном≥ка природокористуванн€ ≥ охорона довк≥лл€
2. ѕедагог≥ка ≥ психолог≥€ ¬Ў
3. ћетодика викладанн€ у вищ≥й школ≥
4. ћетодолог≥€ ≥ орган≥зац≥€ наукових досл≥джень в природоохоронн≥й та туристичн≥й д≥€льност≥
5. ”правл≥нн€ природоохоронною та туристичною д≥€льн≥стю
6. ћенеджмент туристичноњ ≥ндустр≥њ
7. ”правл≥нн€ розвитком туристичних ресурс≥в або система громадського управл≥нн€ туристично-рекреац≥йноњ д≥€льност≥
8. ћенеджмент внутр≥шнього туризму в ”крањн≥
9. —оц≥ально-економ≥чн≥ та економ≥ко-географ≥чн≥ методи анал≥зу або ѕриродно-ресурсне районуванн€ та прогнозуванн€
10.  адастров≥ ≥нформац≥йн≥ системи туристично-рекреац≥йних ресурс≥в або ¬одно-ресурсний менеджмент
11. ≤нформац≥йн≥ системи ≥ технолог≥њ в управл≥нн≥ природоохоронною та туристичною д≥€льн≥стю
12. —истема м≥сцевого управл≥нн€ туристично-рекреац≥йною д≥€льн≥стю
13. ѕриродно-запов≥дна справа

—пец≥альн≥сть 242 “уризм. ќѕ «“уризмознавство»
1. ћаркетингов≥ комун≥кац≥йн≥ системи в туризм≥
2.  орпоративне управл≥нн€
3. ћ≥жнародний туристичний б≥знес
4. ≤ноземна мова (за профес≥йним спр€муванн€м)
5. ѕедагог≥ка та психолог≥€ ¬Ў
6. ћетодика викладанн€ предмету у ¬Ў
7. «амковий та фортиф≥кац≥йний туризм або ™вропейська ≥сторико-культурна спадщина
8. –екреац≥йно-туристичне природокористуванн€ або –екреац≥йна географ≥€ територ≥њ р≥дного краю
9. ≤нформац≥йний менеджмент або ≈тика б≥знесу
10. ”правл≥нн€ рег≥ональним розвитком туризму
11. ”правл≥нн€ туристичним п≥дприЇмством
12. “уристсько-рекреац≥йний потенц≥ал територ≥њ або ћузеЇзнавство
13. ћ≥жнародн≥ ≥нформац≥йн≥ системи в туризм≥ або ƒ≥ловодство в туризм≥
14. —истематичн≥ методи досл≥дженн€ в туризм≥
15. ƒержавне регулюванн€ туризму

¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmasterнШUв@уќ*/Эchnu.edu.ua
 © 1999-2016 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.