Абітурієнту

Оновлено
2020-06-25
13:46

Положення
про Наукове товариство (гурток) студентів та аспірантів
у вищому навчальному закладі

 

Загальні положення.

1. Це Положення регламентує порядок створення і функціонування наукових товариств студентів та аспірантів (далі – Наукове товариство (науковий гурток)) у вищих навчальних закладах.
2. Наукове товариство (науковий гурток) є самоврядним об’єднанням студентів та аспірантів та інших осіб, що навчаються у вищому навчальному закладі, яке сприяє розвитку науки та виникненню інтересу до наукової роботи в молодіжному середовищі вищого навчального закладу.
3. У своїй діяльності вони керується такими принципами:
-  пріоритетності наукової творчості та змагальності;
-  органічного зв'язку навчання та науково-дослідної роботи;
-  накопичення і примноження наукового потенціалу вищого навчального закладу та виховання майбутніх науково-педагогічних кадрів.
4. Наукове товариство (гурток) діє самостійно, а також у співпраці з керівництвом вищого навчального закладу, органами студентського самоврядування вищого навчального закладу.
5. Наукове товариство (гурток)  вищого навчального закладу створюється ініціативною групою в загальній кількості не менше як 8 осіб, які задовольняють вимогам Положення Наукового товариства (гуртка).

Мета діяльності та завдання Наукового товариства (гуртка)

6. Метою діяльності Наукового товариства є створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу осіб, які навчаються в вищому навчальному закладі, розвиток в них наукового мислення і навичок дослідницької роботи, популяризація різних галузей науки в вищому навчальному закладі, розвиток інноваційної діяльності, організаційна допомога керівництву вищого навчального закладу в оптимізації наукової та навчальної роботи.
7. Основними завданнями Наукового товариства  (гуртка) є:
1)  залучення осіб, які навчаються в вищому навчальному закладі, до науково-дослідницької роботи;
2) підвищення якості науково-дослідної та науково-практичної роботи студентів та аспірантів вищого навчального закладу з метою набуття ними практичного досвіду роботи з фахового спрямування;
3) допомога студентам в освоєнні та поглибленому вивченні дисциплін навчального плану;
4) оволодіння сучасними методиками і навичками проведення самостійних наукових досліджень;
5) сприяння вирішенню конкретних практичних проблем суб'єктів господарювання шляхом залучення творчого потенціалу студентів та аспірантів;
6) пошук і підтримка талановитих дослідників серед осіб, які навчаються в вищому навчальному закладі, надання їм всебічної допомоги;
7) організація та розвиток співробітництва з іншими вищими навчальними закладами, науковими установами та організаціями, міжнародного наукового і культурного співробітництва;
8) узагальнення і поширення позитивного досвіду наукової роботи осіб, які навчаються в вищому навчальному закладі;
9) створення сприятливих умов для участі студентів та аспірантів в наукових конкурсах, олімпіадах, конференціях;
8. Відповідно до своєї мети діяльності та завдань Наукове товариство (гурток):
1)  організовує роботу осіб, які навчаються в вищому навчальному закладі, у наукових осередках, заохочує їх до участі у науковому житті вищого навчального закладу;
2) організовує та проводить наукові конференції молодих учених, дослідницькі семінари, форуми, виставки, круглі столи, лекції, дебати, інтелектуальні ігри, зустрічі з відомими науковцями, презентації наукових проектів та інші науково-освітні роботи;
3)  приймає участь та сприяє в розробці і реалізації проектів, що можуть бути запропоновані підприємствами та організаціями незалежно від форми власності та форми господарювання, в тому числі з іноземними, або їх представництвами чи підрозділами;
4) співпрацює та координує свою роботу з Науковими товариствами інших вищих навчальних закладів;
5) поширює серед осіб, які навчаються в вищому навчальному закладі, інформацію про наукові заходи вищих навчальних закладів, наукових організацій та установ України й інших країн;
6)  за дорученням керівництва вищого навчального закладу розповсюджує серед осіб, які навчаються в вищому навчальному закладі, інформацію про проведення наукових заходів, конкурсів і т.д., а також бере участь в організації їх проведення;
7) співпрацює з підрозділами науково-дослідної частини вищого навчального закладу;
8) здійснює іншу діяльність, що відповідає меті та завданням Наукового товариства і не суперечить законодавству України, Статуту вищого навчального закладу і цьому Положенню.

Співпраця Наукового товариства (гуртка) з керівництвом вищого навчального закладу

9. Координацію наукової та організаційної роботи Наукового товариства вищого навчального закладу здійснює заступник декана з наукової роботи.
10. Керівництво вищого навчального закладу має право:
1) отримувати інформацію про діяльність Наукового товариства (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо);
2)  брати участь через своїх представників у заходах, що проводять органи Наукового товариства.
11. Керівництво вищого навчального закладу:
1) сприяє діяльності Наукового товариства вищого навчального закладу;
2) створює умови, необхідні для ефективної діяльності Наукового товариства.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterТhб3bH@ћш…~¶|chnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.