Оновлено
2018-02-19
12:03

               Останні події

 

ОГОЛОШЕННЯ

14 лютого (середа) 2018 р. о 14 год. 25 хв. в 24 ауд. відбудеться засідання вченої ради географічного факультету з порядком денним:

1.     Звіти голів Екзаменаційних комісій про підсумки їх роботи і завдання щодо поліпшення результативності підготовки здобувачів вищої освіти.

Доповідають голови ЕК та їх заступники

2.     Про підсумки зимової заліково-екзаменаційної сесії і завдання щодо підвищення якості навчання студентів географічного факультету.

Доповідає перший заступник декана географічного факультету М.В.Цепенда

3.     Про роботу фахівців геофаку на підготовчих курсах, МБАН учнівської молоді, коледжі університету, у Чернівецькому кооперативному економіко-правничому коледжі та реалізацію системи профорієнтаційної роботи по залученню до вступу на географічний факультет кращих випускників шкіл та ВНЗ 1-2 рівня акредитації.

 

Доповідають д.г.н. М.Д Заячук, доц. В.Й. Бурка та к. геогр. н.  С.Д. Брик.

4.     Про переведення студентів на індивідуальний графік навчання.

 

Інформують завідувачі кафедрами

5.     Виконання попередніх рішень Вченої ради географічного факультету.

 

Інформує вчений секретар доц. Н. П. Аніпко

 

Голова вченої ради факультету                              д.геогр.н., проф. Руденко В.П.

Оголошення 

6 грудня 2017р. (середа) о 1425год. в ауд. 24 відбудеться засідання вченої ради географічного факультету з порядком денним:

1. Про хід роботи у колективі кафедри географії та менеджменту туризму щодо ліцензування спеціальності «Готельно – ресторанна справа» за ОР «бакалавр» у 2017 – 2018 навчальному році.

Доповідає завідувач кафедри доцент О.Д. Король.

2. Про підготовку освітньої програми з підвищення кваліфікації вчителів географії (на виконання доручення від 2 червня 2017 р. директора Департаменту освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації О.М. Палійчук).

Доповідає д.геогр.н., доц. М.Д. Заячук.

3. Обговорення та затвердження звітів по науково – дослідних темах кафедр. 

Доповідають: заступник декана Г.Д. Ходан, завідувачі кафедрами. 

4. Про сприяння участі викладачів та студентів у VIII Всеукраїнському міжнародному конкурсі «Новітній інтелект України» (на виконання доручення Секретаріату Президента України (терміни подання конкурсних робіт з 15 грудня 2017р. по 15 січня 2018р. для молоді віком до 35 років).

Інформує доц. О.М.Данілова.

 

Голова вченої ради географічного факультету.

 

 

 

Звіт

декана географічного факультету ЧНУ ім. Федьковича

проф. Руденка В. П. про роботу на посаді декана з 26 жовтня 2016 р. до 1 листопада 2017р. і завдання на найближчий період

 

Шановні  члени вченої ради географічного факультету, шановні присутні! 19 квітня нинішнього року на засіданні вченої ради географічного факультету, а 24 квітня 2017 р. уже на засіданні Вченої ради університету розглядалося питання «Про результати комплексного моніторингу якості підготовки фахівців на географічному факультеті ЧНУ ім. Ю. Федьковича у 2012-2017 навчальних роках». На цих засіданнях доповідав голова комісії Вченої ради ЧНУ ім. Ю. Федьковича  Я. Б. Зорій, слухалась і моя співдоповідь. У травні цього ж року Вчена рада нашого факультету обговорювала та затвердила Заходи щодо реалізації рішення Вченої ради ЧНУ ім. Ю. Федьковича від 24 квітня 2017 р., які зараз виконуються. Саме тому моя нинішня доповідь стосується насамперед тих проблем, що постали перед колективом географічного факультету за минулі шість місяців.

Перша проблема – проблема профорієнтаційна.

Безперечно, одним з найважливіших результатів діяльності колективу факультету є набір здобувачів вищої освіти на 1 курс ОР «бакалавр» та 5-й курс ОР «магістр».

У табл. 17.1 нами подані показники такого набору у «бакалаврат» по десятьох провідних географічних та геолого-географічних факультетах національних університетів нашої держави за 2017 рік. Показники взяті з інформаційної системи «vstup info 2017».

 

Табл. 17.1

Місце географічного факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича серед географічних та геолого-географічних факультетів університетів України (за результатами вступу на «бакалаврат» у 2017 р.,

(денна форма))

 

п/п

 

 

Університет

Спеціальності

Всього осіб

_____

%

Середня освіта (географія)

Географія

Науки про Землю

Туризм

Геодезія та землеустрій

Інші

1

Львівський

ім. І. Франка

30

37

-

95

-

88

250

25,9

2

Чернівецький

ім. Ю. Федьковича

22

20

23

60

17

33

175

18,2

3

Київський

ім. Т. Шевченка

8

35

32

41

26

-

142

14,7

4

Східно-Європейський ім. Л.Українки

29

13

11

20

8

24

105

10,9

5

Одеський

 ім. І. Мечнікова

9

3

22

47

-

1

82

8,5

6

Ужгородський

 

13

7

15

-

19

12

66

6,8

7

Прикарпатський

ім. В. Стефаника

18

16

11

-

-

-

45

4,7

8

Харьківський

ім. В.Каразіна

-

24

-

-

-

19

43

4,5

9

Тернопільський

ім. В. Гнатюка

16

-

 

-

14

-

8

38

3,9

10

Дніпровський

ім. О. Гончара

5

-

13

-

-

-

18

1,9

Всього

150

155

127

277

70

185

964

100,0

%

15,6

16,1

13,2

28,6

7,3

19,2

100,0

 

Як видно з приведених матеріалів, наш факультет займає в Україні друге місце після львівського геофаку. Слід зауважити, що і в минулому 2016 році ми також були в Україні на 2-му місці за кількістю першокурсників-бакалаврів. Першість львів’ян цього року пов’язана з тим, що у 2017 р. вони вперше здійснили набір на спеціальність «Готельно-ресторанна справа», на яку зараховано 72 вступники! На цю ж спеціальність (для прикладу) у Прикарпатському університеті ім. В. Стефаника прийнято 60 осіб. Це і є нам відповіддю на задавнене питання як нам рухатися з «Готельно-ресторанною справою».

Слід прикласти максимум зусиль і перш за все кафедрі географії та менеджменту туризму (Король О.Д., Явкін В.Г.), щоб нинішнього навчального року ліцензувати дану спеціальність. ЇЇ потенційні можливості – 40-50 здобувачів-бакалаврів щороку, а в 5-6 річній перспективі – це близько 220-250 студентів лише по денній формі навчання, що дозволить працевлаштувати 5-6 викладачів.

Оцінюючи ж результати набору на 1-й курс загалом, слід сказати, що на загальноуніверситетському фоні в принципі досягнуті непогані показники. Кафедри,  деканат працювали у профорієнтації на належному рівні. Чернівецький геофак відрізняється розгалуженою і збалансованою структурою спеціальностей, що дозволяє нам і надалі досить впевнено рухатись вперед.

Загалом на 1-й курс зараховано 175 здобувачів – бакалаврів (94 % від рівня попереднього року. Зокрема на «Середню освіту (географія)» - 22 (81% від попереднього року), власне «Географію» - 20, «Менеджмент» - 33 особи (ріст у 1,5 рази), «Географія та землеустрій» - 17 (77% від показника минулого року), «Туризм» - 60 осіб (74%), на «Науки про Землю (гідрометеорологія)» - 23 першокурсники, що майже в 4 рази більше набору 2016 р. (див. табл. 17.2)!

Цього року на 24 місця у нас зросло держзамовлення на 1-й курс (до 91), що в 1,36 рази більше попередніх років. Це пов’язано з внутрішньо- університетським перерозподілом вакантних місць держзамовлення (передані з тих спеціальностей, на яких не було достатньо оригіналів).

Табл. 17.2

Набір на 1-й курс географічного факультету ЧНУ

 ім. Ю.Федьковича у 2017 р. порівняно з 2016 р. (денна форма)

 

Спеціальність

Роки (осіб)

2017 р. до

2016 р., %

2017р.

2016 р.

2015р.

2014 р.

1.                  Середня освіта (географія)

22

27

-

-

81

2.                  Науки про Землю (гідрометеорологія)

23

6

7

15

383

3.                  Географія

20

27

53

49

74

4.                  Менеджмент (туристичної індустрії)

33

22

13

19

150

5.                  Будівництво та цивільна інженерія (гідротехніка)

-

1

7

4

-

6.                  Геодезія та землеустрій

17

22

9

27

77

7.                  Туризм

60

81

53

60

74

Всього

175

186

142

174

94

 

Що ж стосується набору на ОР «магістр», то тут і в цьому році проявилося вже відома нам негативна тенденція: лише 65% бакалаврів ідуть на 5-й курс. За спеціальностями картина така: «Географія» - 67% - по денній і 89% - по заочній формах навчання, «Наука про Землю» (гідрометеорологія) – 88 % - по денній формі, «Менеджмент» - 73 і 55 % відповідно, «Географія та землеустрій» - 77 і 50 %, «Будівництво та цивільна інженерія (гідротехніка)» - 71% (по денній формі), а найскладніша ситуація з «Туризмом»  - лише 56 % по денній і 33 % по заочній формах продовжили навчання в магістратурі.

Як ми бачимо з табл. 17.3, у 2017 р. на геофаці завершили навчання «бакалаврами» 246 здобувачів, а поступили до магістратури лише 160 осіб. Втрати – 86 наших четвертокурсників або 35 %! Це дуже багато. Що ж стосується бакалаврів  - туристів, - то їх лише 44,5 % ідуть на 5-й курс по обох формах навчання, а 55,5 % залишають факультет.

Завідувачам випускних кафедр – О.Д. Королю та К.Й. Кілінській разом з колективами кафедр слід розібратись з причинами такої прикрої ситуації по кожному випускнику зокрема. Особливо це стосується наставників відповідних академгруп: 410 та 411 – Бужко Ж.І., Круль Г.Я., 412, 418 – Скутар Т.Д., Лопушняка Л.В. Десь, на якомусь етапі, ми втрачаємо контакт зі студентом-старшокурсником. Вони покидають наш факультет, а наші викладачі – університет.

 

Табл. 17.3

Випуск бакалаврів та набір магістрів по географічному

 факультету у 2017 р.

 

п/п

 

Спеціальність

 

Бакалаври, осіб

 

Магістри, осіб

Магістри до випуску бакалаврів, осіб

ВСЬОГО, %

 

денна

заочна

денна

заочна

денна

заочна

1

Географія

49

36

22

20

-27

-16

-67/

-89

2

014 Середня освіта (географія)

-

-

11

12

+11

+12

3

103 Науки про Землю

(гідрометеорологія)

-

-

14

-

-2

-

-88/

-

4

Гідрометеорологія

(гідрологія)

16

-

 

 

 

 

 

5

073 Менеджмент (туристичної індустрії)

15

9

11

5

-4

-4

-73/

-55

6

192 Будівництво та цивільна інженерія (гідротехніка)

7

-

5

-

-2

-

-71/

-

7

193 Геодезія та землеустрій

22

18

17

9

-5

-9

-77/

-50

8

242 Туризм

41

33

23

11

-18

-22

-56/

-33

 

Всього

150

96

103

57

-47

-39

-69/-59

 

Всього по денній і заочній формах разом

246 осіб

160 осіб

-86 осіб

(-35%)

-65 %

 

Незважаючи на активну профорієнтаційну роботу колективу і друге місце в Україні по прийому бакалаврів, вже другий рік поспіль наш кадровий склад ф-ту зіткнувся з вкрай складною проблемою скорочення викладачів. З 1 вересня 2017 р. до 31 серпня 2018 року по факультету загалом зменшується 9,3 ставки професорсько-викладацького складу або 14,8%.

Які пояснення з цього приводу ректора, проректора з економічних питань, начальника навчального відділу (До речі, були зустрічі представників нашого факультету з ректором особисто з цього приводу 8 вересня 2017 р.).

Перше пояснення. Магістри навчаються 1 рік і 5 місяці і з 1 лютого 2018 р. ми матимемо їх менше на 105 осіб по денній і на 28 осіб по заочній формах навчання. При відповідному співвідношенні між магістрами і викладачами по денній і заочній формах, таким чином, в середньому за рік маємо скорочення 6,3 ставок викладачів. Якщо це так, то цей параметр, як кажуть, «наживний» і при наборі у наступному році близько 100 магістрів по денній і 25-30 магістрів по заочній формі ми можемо сподіватися на поновлення цих 6-ти ставок. Для того щоб кимось чином зменшити «сезонні» коливання у штатному розпису викладачів можна було б ширше використовувати, наприклад, таку модель, коли викладач, скажімо, пенсійного віку у першому семестрі працює на повну або 0,75 ставки, а у другому – на 0,5 ставки. Можливий і такий варіант, коли викладачі у першому семестрі працюють на 1,25 ставки, а у другому семестрі  - на повну ставку. Такі коливання, звичайно ж, відійдуть у минуле, коли Кабмін України і МОН запровадять трьохрічну підготовку бакалаврів та двохрічну магістратуру. Це зараз обговорюється, - незабаром дізнаємось (див. табл. 17.4).

Друге пояснення проблем скорочення викладачів – значно серйозніше і фундаментальніше – це невідповідність рівня оплати освітніх послуг студентами реальній собівартості підготовки фахівців. Наше бухгалтерія визначила, що середня собівартість підготовки бакалавра по спеціальностях геофаку коливається по денній формі в межах – 18,8 - 20,6 тис. грн., а по заочній – 4,7 – 5,2 тис. грн., відповідно магістра по денній – 29-33 тис. грн., по заочній формі – 7,3 – 8,3 тис. грн. Коли ж ми візьмемо оплату освітніх послуг нашими студентами, то виявляється, що в середньому по університету (з врахуванням і денної і заочної форм навчання) наш здобувач вищої освіти сплачує за договірними зобов’язаннями лише близько 60% від собівартості підготовки фахівця. Цей висновок зроблений бухгалтерією і планово-економічним відділом університету, що нараховують десятки працівників з вищою економічною освітою. Коли ця інформація була в кінці серпня доведена до нас – викладачів, наприклад, геофаку, що менше розуміються в бухгалтерських розрахунках ніж, скажімо, викладачі з економфаку, то перша емоційна реакція – «це неправда, нас хочуть обдурити, давайте викличемо незалежний аудит, університетський менеджмент – нічого не вартий» і т. п. Ми ж українці, ми – недовірливі і це стосується і мене особисто також. Однак, давайте подивимось на наші реалії не в емоціях, а хоча б трохи об’єктивніше.

Давайте здійснимо хоча б укрупнений розрахунок, виходячи з наявних, доступних кожному з нас, осереднених по всьому університету статистичних даних.

З доповіді на вересневій Вченій раді (25 вересня 2017 р.) першого проректора Г. І. Петришина дізнаємося, що на цей період часу в університеті навчалося 15879 здобувачів вищої освіти обох рівнів по денній і по заочній формах навчання, з них 35% - за держзамовленням і 65% - на договірних умовах. Якщо взяти абсолютні цифри, матимемо 5600 студентів за держзамовленням і 10279 студентів-договірників.


Табл. 17. 4

Студенти та викладачі географічного факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича у 2000 – 2017 р.р.

(показники станом на 1 вересня того чи іншого року)

 

 

Роки

 

2000

 

2001

 

2002

 

2003

 

2004

 

2005

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

 

2010

 

2011

 

2012

 

2013

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

на 1 січня

2018

Студенти,

всього

 

728

 

 

962

 

1087

 

1243

 

1546

 

1764

 

1910

 

2016

 

2027

 

1938

 

1845

 

1500

 

1280

 

1151

 

1082

 

1143

 

1093

 

960

 

у т. ч.:

денна форма

 

400

 

 

524

 

614

 

682

 

900

 

1038

 

1229

 

1356

 

1321

 

1271

 

1174

 

1000

 

874

 

831

 

786

 

863

 

874

 

769

заочна

форма

 

328

 

 

438

 

473

 

561

 

646

 

726

 

444

 

660

 

706

 

667

 

666

 

500

 

406

 

320

 

96

 

2080

 

219

 

191

 

 

Викладачі

 

32

 

 

 

 

 

 

61,0

 

72,25

 

76,5

 

79,25

 

75,5

 

75,5

 

69,5

 

62,25

 

55,5

 

59,75

 

65,75

 

62

 

46

 

К-сть студентів на одного викладача

 

22,75

 

 

 

 

 

 

28,9

 

26,4

 

26,4

 

25,6

 

25,7

 

24,4

 

21,5

 

20,6

 

20,7

 

18,1

 

17,4

 

17,6

 

20,9


Підрахуємо, скільки коштів витрачає держава і скільки коштів отримує університет на чи від підготовки одного фахівця. Для цього візьмемо дві цифри: перша – обсяг коштів загального  (тобто державного) бюджету на підготовку фахівців – це близько 146 млн. грн. на рік, з яких вираховуємо 35,4 млн. грн.  – на стипендію. Маємо, таким чином, 110,6 млн. грн. Друга цифра – розмір спецфонду університету – близько 95 млн. грн. Ділимо 110,6 млн. грн. на 5600 студентів і 95 млн. грн. – на 10279 студентів. Отримуємо: на підготовку одного здобувача вищої освіти держава витрачає 19750 грн. (без стипендій), за підготовку такого ж здобувача-договірника університет отримує 9242 грн. Співставляємо ці показники: 9242 грн. і 19750 грн. на одного студента і бачимо, що вони співвідносяться як 0,468 до 1,000, або 47% до 100%. Таким чином, коефіцієнт – 0,6 стосовно відношення студентів-договірників до студентів-державників, є, очевидно, більш-менш вірним.

Проте, невизначеність зберігається і надалі. Підняття з 1 січня 2018 р. мінімальної заробітної плати працівникам в Україні на 16,25 %, безумовно, призведе до зростання плати за навчання. Думається, що це зростання становитиме не менше як 25%.

Чи зможемо ми зберегти і наростити набори на 1-й і 5-й курси? Питання, як кажуть, риторичне.

Так, ми можемо сподіватись, що нарешті, ліцензуємо спеціальність «Готельно-ресторанну справу», що не зменшимо оберти у профорієнтаційній роботі загалом, однак, ми не можемо не бачити певних ризиків в організації роботи та функціонуванні окремих спеціальностей і відповідно окремих кафедр.

Ці ризики, принаймні, можуть бути такими:

По-перше, МОН України вводить централізовано по всій державі уже наперед визначений перелік предметів ЗНО за окремими спеціальностями. Для прикладу, в «Науках про Землю» - немає «Географії» як вступного предмету, натомість – « Математика», «Фізика» або «Хімія». У переважній більшості наших спеціальностей замість «Історії України» вводиться «Математика», навіть на «Туризмі» замість «Історії України» - «Іноземна мова». Ясно, що це не сприятиме конкурсу на геофак.

Другий ризик - обговорюється питання введення незалежного оцінювання бакалаврів з іноземної мови при вступі до магістратури. (Звичайно ж, це нововведення відклякне певну частину вступників).

Третій ризик – нерівномірний і слабо передбачуваний прихід вступників по окремих спеціальностях.

Четвертий ризик – різке скорочення контингенту на заочній формі навчання. Якщо цього року геофак закінчили 96 бакалаврів заочної форми і з них 57 продовжили навчання в магістратурі, то нині на 4-му курсі заочної форми навчання у нас лише 53 випускники, з яких магістрами стануть у кращому разі не більше 30-ти.

Все це, безумовно, не може не вплинути на кадровий потенціал окремих кафедр. Деякі з них можуть підпасти під процедуру об’єднання у зв’язку зі скороченням штату до менше ніж 5 викладачів. Нинішнього року в ЧНУ ім. Ю. Федьковича уже об’єднано близько десяти кафедр. З 1 вересня 2017 р. з кафедри економічної географії та екологічного менеджменту тимчасово зі своїм навантаженням перейшла доц. І.В. Кібич (0,5 ставки) на кафедру географії України та регіоналістики, щоб зберегти на ній мінімально можливий для існування кафедри штат викладачів (5 осіб). Безумовно, такі переходи можуть бути лише тимчасовими, оскільки вони до певної міри руйнують усталений профіль кафедри, її спроможність забезпечувати повноцінну підготовку відповідних фахівців.

Саме тому адміністрація факультету і керівництво кафедр повинні зважено і вдумливо підійти до перспективи можливого об’єднання кафедр.

З 1 вересня 2009 р. на факультеті почала функціонувати нова сьома кафедра геодезії, картографії та управління територіями. У 2009-2010 навчальному році геофак ЧНУ ім. Ю.Федьковича досяг свого історичного максимуму за кількістю студентів – 2027 осіб та викладачів – 80 (див. табл. 17.5).

Табл. 17.5

Географічний факультет ЧНУ ім. Ю.Федьковича у 2000-2018 навчальних роках

 

 

Показники

На початок року

Приріст (+)

Скорочення (-)

2017-2018 навчальні роки порівняно з 2016-2017 навч.роком

 

2000-2001рр.

 

2010-2011рр.

 

2014-2015рр.

 

2016-2017рр.

 

2017-2018рр.

1.      Чисельність студентів факультету

Всього (осіб)

728

1938

1151

1143

1093

-95,6

у тому числі:

-на денній формі

 

400

 

1271

 

831

 

863

 

874

 

+1013

-на заочній формі

328

667

320

280

219

-78,2

з них на 1 курсі

всього

182

271

199

205

193

-94,1

у тому числі:

- на денній формі

92

211

174

186

175

-94,1

- на заочній формі

90

60

25

19

18

-94,7

2.      Кількість напрямів, спеціальностей, спеціалізацій

 

5

21

21

26

26

+100

3.      Розподіл студентів за фахом

-географи

463

370

338

325

175

16,0

-економіко-географи

-

88

7

18

71

6,5

-географія України

-

-

10

37

110

10,1

-менеджериприродоохоронці

202

104

15

3

-

-

-менеджери туристичної індустрії

-

219

122

117

134

12,3

-менеджериготел., курорт. і тур.сервісу

-

187

-

-

-

-

-туристи

-

375

375

379

357

32,7

-гідроекологи/гідрометр., гідрологи

63

198

59

57

75

6,9

-гідротехніка, водопост. та відовід., РВОВР

-

99

46

35

24

2,2

-управління територіями

-

298

151

172

147

13,3

-геодезисти

-

-

28

-

-

-

ВСЬОГО

728

1938

1151

1143

1093

-95,6

4.      Кількість викладачів, осіб

 

32

75,5

55,5

65,75

62,0

-94,3

-  з них докторів, канд. наук,%

68

59,4

84,4

84,4

86,8

+103

 

Пройшло вісім років, іде дев’ятий. Сьогодні маємо в 1,85 рази менше студентів, і в 1,3 рази менше викладачів. І хоча за наборами ми другі в країні, проте, як написано в Святому письмі – «час розкидати каміння і час збирати каміння»… Нинішній стан розвитку факультету, що утримується на певному рівні за основними параметрами вже впродовж трьох останніх років, підводить нас до думки про можливі об’єднання. Безсумнівно, таке об’єднання може бути на кілька років, тимчасовим, проте, воно може, на жаль, мати юридичні підстави. Колективи найменш чисельних кафедр, їх завідувачі, деканат вже зараз повинні розібратися у можливих сценаріях і прийти до тверезих, зважених висновків. Пропозиції повинні враховувати не лише конкретні тактичні найближчі кроки, але й стратегію розвитку кафедри та її спеціальності. При цьому кожна з наших кафедр повинна мати певний резерв міцності, щоб не провокувати спонтанних і чисто формальних рішень «згори».

Ведучи мову про кафедри, відзначимо успішний захист кандидатської дисертації асистентом Єремією Ганною у червні 2017 р. До спецради подані дисертації вихованців К.Й. Кілінської – Оксани Смик та Світлани Павлюк. Частка докторів і кандидатів наук серед викладачів факультету зросла до 86,8% і є найвищою за всі роки його розвитку.

Надзвичайно важливою проблемою колективу геофаку, яку ми нещодавно – 4 жовтня 2017 р. розглядали на вченій раді ф-ту, є нарощування обсягів держбюджетних, госпдоговірних і міжнародних, у тому числі грантових науково-дослідних тем. Ми вже приймали з цього приводу рішення, тому не зупинятимусь на деталях. Варто зауважити лише одне – з 1 лютого 2018 р. частка докторів наук, професорів серед викладацького складу геофаку становитиме майже 18 %. Це дуже високо! То чому ж немає науково-дослідних конкурентних тем під їх керівництвом? Невже у нас немає бажань змагальності, наукового суперництва? Чи може нам і так, без них добре? Це стосується і молодих (до 35 років) науковців, яким держава вмикає зелене світло і надає певні преференції. Чому ж не подаємо відповідних пропозицій, а скаржимось на неповний обсяг викладацької ставки? Адже наукова конкурсна тема давала б в тому числі і матеріальний вихід із сьогоднішньої непростої ситуації.

 Взагалі ми всі вже стали цілком дорослими, щоб пам’ятати, - перемагає сильніший, витриваліший, той «що греблю рве»! Пора екстенсивного росту і «добрих дядь», що допоможуть, - давно минула. «Під лежачій камінь – вода не тече» - ця народна мудрість – це правда життя. Не шукаймо тих, що ніби нам щось винні, справа у нас самих, тож рухаймося, шукаймо нові стежини! Хто зупиняється, втрачає темп, - той сходить з дистанції, програє! Тому – борімося і переможемо!

Звітній період характеризувався складнощами і в навчальному та виховному процесах. Минулий рік почався на географічному факультеті з відсутності спеціальності «Географія» в загальнодержавному Переліку спеціальностей. Скільки було нами подано звернень до МОН України і Кабміну, скільки відбулось загальноукраїнських нарад! Нарешті, у лютому 2017 р. чинний Перелік був доповнений 106 спеціальністю «Географія», але знову проблема – практична відсутність держзамовлення на географів. Під кінець липня на всю Україну було виділено 100 державних місць, 10 з яких вибороли абітурієнти нашого факультету.

Однак, перетурбації продовжуються. Зі спеціальності 014 «Середня освіта (географія)» намагаються власне  «географію» вилучити, ввівши незрозуміле поєднання «Середня освіта (природничі науки, фізика, хімія та біологія)». Ми ж знаємо, що чинна галузь знань «Природничі науки» охоплює географію, екологію, фізику та хімію, а «біологія» є окремою галуззю знань. Таким чином, в школу ми випускатимемо фахівця, що повинен бути знавцем п’ятьох нинішніх спеціальностей. Чи в силах якісно надавати відповідні універсальні компетенції (на чому наполягають нинішні очільники освіти) наш уже завтрашній магістр-випускник? Мабуть, цей універсальний вчитель сам повинен був би досягти таких компетенцій у вищій  школі,  перш ніж творити їх серед учнів середньої школи. І, очевидно, підготувати такого всестороннього магістра-випускника – спільне завдання і нас географів, і викладачів – фізиків-хіміків-екологів-біологів. Ми ж знову вигадуємо велосипед. І це в той час, коли скажімо в Канаді, один і той же вчитель працює з учнями від першого до восьмого класу уже не менше 40 років поспіль! То чи не краще просто запозичити їх досвід? Йти уже протореними шляхами. Будемо сподіватися, що здоровий глузд все-таки переможе.

У цьому ж зв’язку перед нами стоїть таке важливе завдання як активізація діяльності з перепідготовки вчителів географії. Це завдання як рекомендацію на червневому (2017 р.) засіданні ректорату університету поставила директор Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА              п. Оксана Палійчук. На її думку, обласний інститут післядипломної освіти з цією функцією уже не справляється. Що ж директору департаменту видніше. Ось чому нашим викладачам, насамперед тим, що працювали і працюють у ЗОШ, слід оперативно підготувати відповідну конкурентоспроможну програму. Найкраще, на нашу думку, це може зробити команда під орудою доктора наук Мирослава Заячука, що має багатющий досвід співпраці з середньою школою. Час роботи – до кінця поточного 2017р.

Загалом же в освітньому процесі очікуємо кардинальних змін. Уже в найближчий час МОН України планує запровадити загальнодержавне оцінювання рівня підготовки наших бакалаврів за спеціальностями по аналогії з ЗНО, що стане основою продовження їх освіти у магістратурі. Уніфікація є вимогою часу. І ми повинні систематично і послідовно до неї готуватися. Наша науково-методична рада факультету (М.В. Цепенда) разом з методичними  комісіями за спеціальностями удосконалюють, розширюють існуючу тестову систему, що сформована для вступу в магістратуру, запозичують аналогічні бази у ВНЗ – сусідів,  можливо запроваджують її і при складанні державних іспитів для отримання диплома бакалавра.  Студентські успіхи і поразки. Наша четвертокурсниця Дячук Наталія виборола 1 місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді з «Географії» у КНУ ім. Т. Шевченка.

Студент – Костечко Андрій відзначився успіхами в університетській спартакіаді з вільної боротьби.

Цього року наші бакалаври, зокрема  Гуцул Микола Борисович провели цікаву презентацію їх участі у Європейській асоціації географів.

Разом з тим Тучак Т.В., Білоус Ю.М., Попеску А.С., Павлюк Б.М. здійснили порушення правил проживання в гуртожитку і були з нього виселені. 5 студентів взимку та 7 студентів влітку відраховані з університету за неуспішність.

З нового навчального року знову постане проблема оплати освітніх послуг. У табл.17.6 приведена детальна інформація про їх вартісний обсяг за 2017-2018 навчальний рік  по курсах, формах навчання та окремих спеціальностях нашого факультету. Від договірної форми навчання університет отримує від геофаку  7,326 млн. грн. у рік. Це становить 7,7% від загального обсягу спецфонду ЧНУ ім. Ю. Федьковича. Частка студентів нашого факультету в колективі університету  - 6,9 %. Таким чином ми маємо дещо вищі показники «ціни» наших освітніх послуг – 112 балів, при університетському показнику у 100 балів.

Найбільший внесок у «факультетський спецфонд» здобувачів - магістрів  5-го курсу – 22 %, потім іде 2-й курс – 21 %, 1-й – 19 % і, нарешті, - 4-й – 14 % та магістранти 6-го курсу – 7%. Студенти денної форми на 77 % формують факультетський обсяг оплати за навчання, заочники – лише 23 %.

За окремими спеціальностями цей внесок (від найбільшого - до найменшого) розприділився таким чином : незаперечне лідерство у туристів, далі йдуть класичні географи, на третій позиції – менеджери, ще далі – геодезисти – землевпорядники, середня освіта (географія) і «Науки про Землю ( гідрометеорологія)».

Ці дані нам необхідні, коли факультет намагається відстояти свої позиції при виділенні коштів на будівництв, ремонти, закупівлю обладнання.


Табл. 17.6

Оплата за навчання в 2017-18 навчальному році (тис.грн.)

Спеціальність

1-й курс

2-й курс

3-й курс

4-й курс

5-й курс

6-й курс

Всього

тис.грн.

%

Географія

135,200

19,0

-

205,2

80,92

140,00

86,4

299,52

207,9

Науки про Землю (геогр.)

77,44

63,36

857,36

457,58

 

18,0

Середня освіта (географія)

-

148,72

89,76

-

-

49,92

108,9

28,16

15,84

226,8

214,5

6,0

 

Геодезія

-

123,2

-

41,16

17,34

112,0

33,6

249,6

106,0

98,56

21,12

624,52

178,06

11,0

Туризм

735,0

85,5

778,36

79,2

597,37

174,24

445,5

126,0

216,32

143,0

84,48

15,84

2857,03

623,78

47,0

Менеджмент

362,5

38,0

184,8

47,52

99,99

28,90

65,6

14,4

105,6

80,0

69,3

5,28

887,79

214,1

15,0

Науки про Землю

(гідрометр)

-

98,56

-

-

-

49,92

(гідрологія)

-

35,2

-

183,68

 

3,0

Всього

1232,7

142,5

1333,64

216,48

944,32

301,4

763,1

260,4

970,88

646,0

393,14

121,44

5637,78

1688,22

100,0

 

19%

21%

17%

14%

22%

7%

7326,0

100,0

 

Чисельник – денна форма, знаменник – заочна форма навчання

 

Чим ми розбагатіли за минулий рік? Нарешті почали обгороджувати нашу студентську базу «Мигове» ( 500 тис. грн.). Відремонтовано 53 ауд.       ( 200 тис. грн.).

Закуплені інтерактивна дошка, два мультимедійні проектори. В середині вересня під час відвідин нашого факультету проректор  С.Г. Марут пообіцяла відремонтувати ще 54, 52 аудиторії, закупити три стаціонарні проектори, ще  один комп’ютерний клас, продовжити будівництво в Мигове. Дуже сподіваємось, що ці прекрасні побажання здійсняться!

На завершення хочу щиро подякувати всьому колективу географічного факультету, заступникам декана, завідувачам кафедр, завідувачам лабораторій, членам вченої ради, студентам за вашу щоденну невтомну працю на благо розвитку факультету, університету загалом. Віриться – попереду нові здобутки, як і невдачі у невпинному русі вперед. Будьмо разом, будьмо єдині у подоланні труднощів і ми переможемо, як і наша Вітчизна – Україна!

 

Дякую за увагу!

Проект

УХВАЛА

вченої ради географічного факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича від 1 листопада 2017р. по «Звіту декана географічного факультету проф. В.П. Руденка про роботу на посаді декана з 26 жовтня 2016 р. до 1 листопада 2017р. і завдання на найближчий період».

1. Роботу декана за звітній період оцінити як «_____________».

2. Рекомендувати декану і деканату, зав. кафедрам географічного факультету впродовж 2017-2018 навчального року розв’язати  такі першочергові завдання:

У сфері кадрового забезпечення:

-         забезпечити умови і досягти захисту: докторської дисертації – докторантом Ж. І. Бучко ( до кінця грудня 2018р.);

-         кандидатських дисертацій Смик О.С., Павлюк С.М., Джаманом Я.В., Дячук А.  ( січень – жовтень 2018р.)

У навчально-виховній роботі:

-         підготувати конкурентоспроможну Програму перепідготовки вчителів географії і подати її на затвердження та використання до Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА ( доценти  Заячук М.Д., Костащук І.І., Чубрей О.С. - до кінця лютого 2018р.);

-         ліцензувати підготовку бакалаврів по денній формі навчання в обсязі 50 осіб за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» (доц. Король О.Д., доц. Явкін В.І. – до кінця січня 2018 р. подати Ліцензійну справу).

У науковій роботі:

-         розширити поле співпраці з закордонними науковими установами по лінії Еразмус-Плюс, залучивши до участі в конкурсі у 2018 р.  не менше 4-5 викладачів та 4-5 студентів;

-         спільно з науковцями закордонних університетів, з якими є Угоди про співпрацю, подати спільний від колективу геофаку проект до перших конкурсів програми Горизонт 2020 (завідувач кафедри, д.геогр.н., проф. Рідуш Б.Т., д.геогр.н., доц. Соловей Т.В., д.геогр.н., доц. Заячук М.Д.);

У міжнародному співробітництві: кожній кафедрі факультету укласти і реалізувати дієві угоди зі спорідненими кафедрами за кордоном  ( завідувачі кафедр, до кінця 2017-2018 навчального року);

У матеріально-технічному забезпеченні: будівництво другої черги бази студентських практик у с. Мигове, збільшити її одноразову місткість до 45 осіб.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на декана географічного факультету проф. Руденка В.П.

 

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

1 листопада 2017р. (середа) о 1425 год. в ауд. 24 відбудеться засідання вченої ради географічного факультету з порядком денним:

1. Звіт декана географічного факультету проф. Руденка В.П. про роботу на посаді декана з 26 жовтня 2016р. по 1 листопада 2017р.

2. Про оновлення електронних навчальних посібників викладачів кафедр.

Інформує к.геогр.н., асист. Смірнов Я.В.

 

 

Оголошення

4 жовтня 2017 р. (середа) о 1425 год. в аудиторії 24 відбудеться засідання вченої ради географічного факультету з порядком денним: 

1.     Про сучасний стан та перспективи розвитку конкурентоспроможних наукових досліджень на географічному факультеті.

Доповідає заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків    географічного факультету Г.Д. Ходан.

2.     Про підсумки літньої екзаменаційної сесії 2017р. та завдання щодо підвищення якості навчального процесу.

Доповідає перший заступник декана географічного факультету М.В.Цепенда.

3. Обговорення та затвердження заходів щодо реалізації критичних зауважень висловлених у ході роботи над звітами голів ЕКів географічного факультету.

Інформує вчений секретар вченої ради географічного факультету Н.П.Аніпко .

 

 

Оголошення

1 вересня 2017 р. (п’ятниця) о 1110 год. в аудиторії 24 відбудеться засідання вченої ради географічного факультету з порядком денним: 

1.     Обговорення та затвердження планів роботи вченої ради факультету,  планів роботи методичних комісій за спеціальностями, виховної роботи, деканату географічного факультету на 2017-2018 н.р.

Доповідає декан географічного факультету проф. В.П. Руденко . 

2.     Про хід виконання розпорядження ректора ЧНУ ім. Ю.Федьковича «Щодо представлення публікацій на кафедральних сайтах» від 12.07.2017 р.

     Доповідає заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків географічного факультету Г.Д. Ходан. 

3.     Про рекомендацію старшокурсників факультету на індивідуальний графік навчання.

Доповідають завідуючі кафедрами.

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

30 червня (п`ятниця) 2017 року о 12 год. 00 хв. в ауд. 24 відбудеться засідання вченої ради географічного факультету з порядком денним:

 

1.     Звіти голів екзаменаційної комісії про підсумки роботи комісій та подолання існуючих проблем в навчально-виховному процесі;

2.     Про ремонтні роботи та роботи по введенню в експлуатацію бази студентських практик в с. Мигове.

Доповідає:  заступник декана, доц. Греков С.А.;

3.     Про рекомендацію випускників геофаку до аспірантури та подання до Міністерства освіти і науки України пропозицій щодо аспірантури на 2018 рік.

Доповідають: заст. декана Ходан Г.Д., зав. кафедрами;

 

 

Голова вченої ради географічного факультету

 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

31 травня 2017 року о 14 год. 25 хв. в ауд.24 відбудеться засідання вченої ради географічного факультету з порядком денним:

 

1.     Обговорення, рекомендація та обрання за конкурсом осіб на вакантні посади науково-педагогічних працівників географічного факультету;

2.     Обговорення та затвердження Заходів по виконанню рішення Вченої ради ЧНУ імені Юрія Федьковича від 24 квітня 2017 р. «Про результати комплексного моніторингу підготовки фахівців на географічному факультеті» колективом географічного факультету

Доповідає декан геофаку проф. В.П. Руденко;

3.     Про організацію роботи екзаменаційних комісій та літню екзаменаційну сесію на факультеті

Доповідають: перший заступник декана,  доц. Цепенда М.В., зав. кафедрами;

4.     Про виховну роботу наставників в академгрупах та роботу по сприянню з працевлаштування випускників геофаку 2017 р.

 Доповідає заступник декана, к.геогр.н. асист. Брик С.Д.

 

 

Голова вченої ради географічного факультету

 

ОГОЛОШЕННЯ

 

19 квітня 2017 року (середа) о 14 год. 25 хв. в ауд. 24 відбудеться засідання вченої ради географічного факультету з порядком денним:

1.     Звіт загальноуніверситетської комісії про результати комплексного моніторингу якості підготовки фахівців на географічному факультеті за 2012-2017 навчальні роки.

Доповідає голова комісії Я.Б. Зорій, співдоповідь декана географічного факультету В.П. Руденка

 

2.     Обговорення та затвердження робочих навчальних планів на 2017-2018 навчальний рік.

Доповідає перший заступник декана М.В. Цепенда.

 

3.     Про підготовку до захисту дипломних робіт, державних іспитів.

Інформують завідувачі кафедр.

 

Голова вченої ради географічного факультету

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

22 березня 2017 року (середа) о 14 год. 25 хв. в ауд. 24 відбудеться засідання вченої ради географічного факультету з порядком денним:

1.     Про підготовчі роботи щодо проведення літніх виробничих та навчальних практик на факультеті.

Доповідає доц. Костащук В.І.

 

2.     Звіти здобувачів наукових ступенів доктора наук доц. Бучко Ж.І., доц. Костащук І.І., Кирилюк С.М. про хід підготовки до захисту докторських дисертацій.

 

Голова вченої ради географічного факультету

 

ОГОЛОШЕННЯ

22 лютого 2017 року (середа) о 12 год. в ауд. 24 відбудеться засідання вченої ради географічного факультету з порядком денним:

1.     Про підсумки зимової заліково-екзаменаційної сесії на географічному факультеті і завдання щодо підвищення якості підготовки здобувачів вищої освіти.

Доповідає перший заступник декана доц. М.В. Цепенда

 

2.     Обговорення та затвердження Ліцензійної справи за спеціальністю 106 Географія .

Доповідають проф. Джаман В.О., проф. Круль В.П., доц. Вацеба В.Я.

 

3.     Про роботу фахівців географічного факультету на підготовчих курсах, у коледжі університету, у Буковинській МАН, Чернівецькому кооперативному економіко-правничому коледжі та реалізацію системи профорієнтаційної роботи по залученню до вступу на географічний факультет кращих випускників шкіл та ВНЗ 1-2 рівня акредитації.

Доповідають доц. Заячук М.Д., доц. Костащук І.І., зав.кафедрами.

 

4.     Виконання попередніх рішень вченої ради географічного факультету

Інформує вчений секретар ради доц. Аніпко Н.П.

 

 

 

Голова вченої ради географічного факультету

 

ОГОЛОШЕННЯ

 

30 січня 2017 року (понеділок) о 12 год.  в ауд. 24 відбудеться засідання вченої ради географічного факультету з порядком денним:

1. Обрання за конкурсом на вакантну посаду доцента кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування к.геогр.н., асистента Скутар Т.Д. – Доповідає проф. Руденко В.П.

2. Звіти голів екзаменаційних комісій про підсумки роботи комісій та подолання існуючих проблем в навчально-виховному процесі.   Доповідають голови ЕКів.

Голова вченої ради географічного факультету

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

 

21 грудня 2016 року (середа) о 14 год. 25 хв. в ауд. 24 відбудеться засідання вченої ради географічного факультету з порядком денним:

 

1.       Обговорення висновків кафедри економічної географії та екологічного менеджменту та кафедри географії та менеджменту туризму, обговорення кандидатур претендентів та рекомендація вченої ради географічного факультету щодо обрання на посади завідувачів названих кафедр.

 

2.       Про роботу завідувачів кафедр впродовж вересня-листопада 2016 р. щодо реалізації пропозиції викладачів та науковців географічного факультету по заключенню госпдоговірних тем з підприємствами та організаціями області з важливіших напрямів розвитку географічної науки і практики.

Інформує заст. декана Г.Д. Ходан.

 

3.       Про хід заліково-екзаменаційної сесії на географічному факультеті та завдання по підвищенню якості підготовки фахівців.

Доповідає в.о. декана географічного факультету доц. М.В. Цепенда.

 

В.о. голови вченої ради географічного факультету

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

23 листопада 2016 року (середа) о 14 год. 25 хв. в ауд. 24 відбудеться засідання вченої ради географічного факультету з порядком денним:

 

1.       Обговорення пропозицій кафедр щодо підготовки ліцензійних справ ОКР «бакалавр» та «магістр» за спеціальностями чинного «Переліку галузей знань і спеціальностей», затвердженого Кабміном України 29.04.2015 р.

Доповідають завідувачі кафедр.

2.       Про роботу колективу кафедри гідрометеорології та водних ресурсів щодо інтенсифікації профорієнтаційної роботи серед майбутніх абітурієнтів за спеціальностями кафедри.

Доповідає завідувач кафедри проф. Ю.С.Ющенко.

 

Голова вченої ради географічного факультету

 

 

 

Звіт

декана географічного факультету ЧНУ ім. Федьковича проф. Руденка В.П.

про роботу на посаді декана з 28 жовтня 2015 р. до 26 жовтня 2016 р.

і завдання на найближчий період

 

Шановні члени вченої ради географічного факультету, шановні присутні! Україна, наш університет і ми всі разом працюємо у складних умовах напіввоєнного стану, що не могло не відобразитись на всіх сферах нашої щоденної роботи, роботи спрямованої на досягнення кращих освітніх, наукових, виховних результатів з підготовки фахівців для нашої молодої держави.

Короткий аналіз наших успіхів і прорахунків року та завдання з їх подолання.

Цього року, як і завжди, в центр уваги деканату і кафедр ставились питання набору здобувачів на географічний факультет.

Надзвичайно істотними цього року були зміни у наборі вступників 2016 р. відповідно до чинного Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р., № 266. Як відомо, згідно з Додатком №4 відповідного наказу МОН України у листопаді-грудні минулого року був затверджений Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями бакалавра, спеціаліста та магістра та ліцензованого обсягу геофаку ЧНУ ім. Ю. Федьковича.

Основні підсумки вступної компанії на 1-й курс характеризують дані таблиць 16.1, 16.2 та 16.3. Як бачимо, на 445 ліцензійних місць по денній формі було подано 2135 заяв вступників, а на 235 місць ліцензійного обсягу по заочній формі навчання – 71 заяву. Здобувачами вищої освіти – першокурсниками стаціонару зараховано 186 осіб, по заочній формі – 19. Загалом – непоганий результат.

Табл. 16.1

Погоджений перелік спеціальностей, перерозподілені обсяги ліцензій, подані заяви та набрані на навчання здобувачі вищої освіти за ступенем «бакалавр» географічного факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича у 2016 році

Код та найменування спеціальності

Обсяг ліцензії, осіб

денна / заочна форми

Подані заяви, осіб

денна / заочна форми

Набрані здобувачі вищої освіти

денна форма

всього / в т.ч. за держзамовленням

заочна форма

всього / в т.ч. за держзамовленням

1

2

3

4

5

014 Середня освіта (географія)

45/45

230/23

27/13

11/-

103 Науки про Землю (географія та гідрометеорологія)

75/-

245/-

33/25

-

073 Менеджмент (менеджмент туристичної індустрії)

100/100

401/21

22/4

3/-

192 Будівництво та цивільна інженерія (гідротехніка)

25/-

152/-

1/1

-

193 Геодезія та землеустрій (геодезія та землеустрій)

80/-

135/-

22/12

-

242 Туризм (міжнародний туризм)

120/90

972/27

81/9

5/-

ВСЬОГО

445 / 235

2135 / 71

186 / 65

19 / -

 

                                                                                                                          Табл. 16.2

      Набір на 1-й курс географічного факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича у 2016 р.

                                   порівняно з 2015 р. (денна форма)

Спеціальність, напрям

Роки (осіб)

2016 р. до 2015 р., %

2016 р.

2015 р.

2014 р.

1. Середня освіта (географія)

27

-

 

-

 

2. Науки про Землю (географія та гідрометеорологія)

- Географія

- Гідрометеорологія

33

 

 

-

-

-

 

 

53

7

-

 

 

49

15

 

 

 

100

3. Менеджмент (туристичної індустрії)

22

13

19

169

4. Будівництво та цивільна інженерія (гідротехніка)

1

7

4

14

5. Геодезія та землеустрій

22

9

27

244

6. Туризм

81

53

60

153

Всього

186

142

174

131

 

Набір по денній формі зріс в 1,31 рази у порівнянні з 2015 роком і в 1,1 рази більше, ніж було у 2014 р. Ми займаємо нині друге місце в Україні по набору бакалаврів географічного профілю (див. табл. 16.3).

Разом з тим  цей успіх був досягнутий, насамперед, за рахунок приросту здобувачів на спеціальностях «Геодезія та землеустрій» ( в 2,44 рази більше у порівнянні з 2015 р.), «Менеджмент» (в 1,69 рази більше) та «Туризм» (більше в 1,53 рази).

Спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія (гідротехніка)», на яку зарахований лише один здобувач, очевидно, з нового навчального року не матиме оголошеного конкурсу і буде мати продовження лише на ступені «магістр».  І це незважаючи на те, що спеціальність у ЧНУ ім. Ю.Федьковича мала 13 державних місць.

Табл. 16.3

Місце географічного факультету ЧНУ серед географічних факультетів ВНЗ України (за Vstup. info)

по набору першокурсників у 2016 р., осіб (денна форма)

Спеціальності

ЧНУ ім. Ю. Федьковича

КНУ ім. Т. Шевченка

ЛНУ ім. І. Франка

Одеський НУ ім. І. Мечнікова

ХНУ ім. Н. Каразіна

С.-ЄНУ ім. Л. України

ТНПУ ім. В. Гнатюка

Науки про Землю (географія, гідрометеорологія)

34

93

65

25

38

40

-

Середня освіта (географія)

28

9

46

-

-

30

22

Туризм

80

39

80

42

43

21

12

Геодезія та землеустрій

22

42

-

-

-

16

-

Інші спеціальності

22

-

8

11

21

24

9

Всього

186

183

199

78

102

131

43

Місце

ІІ

ІІІ

І

VI

V

IV

VII

 

На наших основних спеціальностях «Науки про Землю (географія та гідрометеорологія)» та «Середня освіта (географія)» вдалося утримати рівень 2015 р., хоча і дещо менше ніж було у році 2014-му.

Заочна ж форма навчання уже шостий рік підряд зазнає істотного скорочення і її існування в нинішніх умовах – це результат переходу студентів за, як правило, сімейними обставинами зі стаціонару.

Що нас чекає в нинішньому і наступних роках в організації навчально-виховного процесу?

Перше. Реформа для географічних дисциплін – незавершена. Уже з дня на день ми очікуємо доповнення до постанови Кабінету Міністрів України за № 266, у якому «Географія» буде вилучена зі спеціальності 103 «Науки про Землю» і набуде самостійного статусу як окрема спеціальність у галузі знань «Природничі науки». В принципі це повертало б майбутнього вступника до звичного розуміння місця нашої «Географії» в системі освітніх та наукових дисциплін. Можливо, це буде позитивом.

Друге, з відходом з 2017 року ступеня «спеціаліст» для першочергового вирішення потребує розширення ліцензії на рівні «магістр» спеціальність «Туризм». Ліцензія повинна бути на рівні 55-60 осіб по денній і не менше 30-35 осіб по заочній формах навчання (відповідальні: завідувачі відповідних кафедр – К.Й. Кілінська та О.Д. Король – виконання – подача матеріалів до грудня 2016 р.).

Це ж саме стосується і 193 спеціальності «Геодезія та землеустрій» (проф. П.О. Сухий).

Не забуваймо, що названі першими кафедри уже кілька років підряд готують ліцензійні матеріали на спеціальність «Готельно-ресторанна справа».

Третє. Цього року з особливою гостротою заявила про себе проблема гідротехнічно-гідролого-метеорологічного блоку. З величезними зусиллями на кафедру гідрометеорології та водних ресурсів вдалося набрати 7 студентів. Це – справа загальнодержавного рівня. У Київському національному університеті ім. Т. Шевченка (для прикладу) на дві відповідні кафедри прийнято 9 здобувачів-першокурсників. Якщо не будемо прикладати великих зусиль – втратимо здібний колектив кафедри гідрометеорології та водних ресурсів. Можливо, одним із варіантів виходу із назрілої проблеми було б все-таки започаткування близької до напрямків розвитку кафедри спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища». Це ж дуже споріднено з «Гідроекологією», яка так добре розвивалась на кафедрі. Ця спеціальність у галузі знань 18 «Виробництво та технології» чинного Переліку галузей знань (2015 р.) і ми маємо тут на Буковині широко відкриті двері для її розвитку. Однак, ніхто, окрім наших гідрометеорологів (завідувач – проф. Ю.С. Ющенко), не підготовить відповідну ліцензійну справу. А час не чекає…

В процесі вступної компанії головну увагу ми, безперечно, надаємо майбутнім першокурсникам, нерідко забуваючи про наших майбутніх п’ятикурсників. Як засвідчують результати набору спеціалістів і магістрів 2016 року, ми у цьому зв’язку несемо значні втрати, а саме: 77 випущених бакалаврів геофаку, або 30% не продовжили навчання у нас як спеціалісти чи магістри. Не пішли навчатися на 5 курсі 24 бакалаври з туризму, 22 землевпорядники, 17 менеджерів, 13 географів (див. табл. 16.4). Наскільки об’єктивним і некерованим є цей процес? Чи не могли б ми зменшити масштаби втрат? Хочеться вірити, що ми могли б спрацювати результативніше, обмеживши відтік бакалаврів з геофаку, коли б своєчасно включилися б у роз’яснювальну роботу, коли б були більш переконливими і наполегливими у визначенні майбутніх перспектив наших випускників-бакалаврів, які саме навчаючись у нашому колективі здобули б якіснішу освіту і були б більше підготовленими до запитів життя.

Це особливо важливо для наших туристичних кафедр, кафедр, що готують менеджерів та геодезистів-землевпорядників. Думається, що в нинішньому навчальному році ми над цією проблемою попрацюємо більше і зменшимо відтік майбутніх п’ятикурсників з геофаку.

Табл. 16.4

Випуск бакалаврів та набір спеціалістів і магістрів по географічному факультету у 2016 р.

№ п/п

Спеціальність

Бакалаври, осіб

Спеціалісти, осіб

Магістри, осіб

Магістри і спеціалісти до випуску бакалаврів, осіб

ВСЬОГО

денна

заочна

денна

заочна

денна

заочна

денна

заочна

1.

014 Середня освіта (географія)

-

-

4

6

14

4

-5

-8

-13/86%

2.

103 Науки про Землю (географія та гідрометеорологія)

55

32

2

1

30

14

3.

073 Менеджмент (туристичної індустрії)

22

12

4

1

10

2

-8

-9

-17/50%

4.

192 Будівництво та цивільна інженерія (гідротехніка)

8

-

-

-

6

-

-2

-

-2/75%

5.

193 Геодезія та землеустрій

48

16

6

5

24

7

-18

-4

-22/66%

6.

242 Туризм

44

20

6

9

20

5

-18

-6

-24/63%

 

ВСЬОГО

177

80

22

22

104

32

-51

-26

-77/70%

 

        Результатом самовідданої праці нашого колективу стало нарощування кадрового потенціалу викладачів факультету. Незважаючи на кардинальні зміни Переліку   спеціальностей, що    запроваджені в   Україні з нинішнього

навчального року, всім кафедрам вдалося працевлаштувати з 1 вересня 2016 р. нових викладачів. Всього по факультету їх 6, що на 10% більше ніж минулого року. Найбільшого приросту досягнуто на кафедрах соціальної географії та рекреаційного природокористування та географії та менеджменту туризму, відповідно 115% та 113%, потім ідуть кафедра фізичної географії, геоморфології та палеографії – 112%, геодезії, картографії та управління територіями – 110%. Основою успіху є продуманий набір на кафедри наших вступників.

Кількісне зростання викладацького колективу супроводжувалося і невпинною роботою по поліпшенню його якісних параметрів. У березні 2016 р. докторську дисертацію захистив доцент Мирослав Дмитрович Заячук, у квітні кандидатом наук стала асистент Ірина Петрівна Добинда (науковий керівник – проф. В.П. Круль). 1 липня цього року Атестаційна колегія МОН України по обох роботах прийняла позитивне рішення.

Це дозволило нам підняти частку докторів наук, професорів до 14,1%, а разом з кандидатами наук питома вага викладачів з науковими ступенями і вченими званнями склала на 1.09.2016 р. – 84,4%. Варто нагадати при цьому, що у денній докторантурі у нас навчаються Ж.І. Бучко, І.І. Костащук, С.М. Кирилюк, а в аспірантурі – Г.І. Єремія, О.С. Смик. У найближчий час очікуємо успішних захистів кандидатських дисертацій від О.Ю. Ющенка, С.М. Павлюк, С.В. Каланчі, В.В. Григорійчука, О.Ю. Шевчука. Як бачимо, резерви майбутніх докторів та кандидатів наук-викладачів у нас є чималими і кафедри є відповідальними за всіляке сприяння здобувачам наукових ступенів.

Безперечно, цьому сприятиме і робота нашої спеціалізованої вченої ради з економічної і соціальної географії, термін функціонування якої на нашому геофаці продовжено МОН України до 16 травня 2018 р. За минулий навчальний рік (варто нагадати) нашою спецрадою успішно атестовано 5 кандидатських дисертацій здобувачів з Чернівців, Києва, Львова та Луцька, а за весь 15-річний період роботи спецради чернівецького геофаку випущено  у науковий світ 83 кандидати географічних наук.

Не можна не відзначити клопіткої роботи кафедр і, зокрема, заступника декана з наукової роботи і міжнародних зв’язків Г.Д. Ходан щодо ліцензування наукової програми спеціальності «Науки про Землю», за якою ведеться підготовка докторів філософії уже з жовтня 2016 р. Така ліцензія на 15 осіб нам надана МОН України, гарантом підготовки затверджений декан геофаку, а випускною кафедрою – кафедра географії України та регіоналістики. Хочеться вірити у щасливу долю майбутніх докторів філософії з «Науки про Землю», а нам всім – науковим керівникам та консультантам – варто побажати активнішої роботи по залученню до навчання в аспірантурі-докторантурі нових здобувачів наукових ступенів, у тому числі і на договірних засадах.  Це сприятиме зміцненню започаткованих і розвитку нових напрямів наукових досліджень на географічному ф-ті ЧНУ ім. Ю.Федьковича та ширшому виходу їх результатів у господарську практику.

Якісна оцінка результатів праці професорсько-викладацького складу факультету.

Нещодавно, а саме – 17.10.16 р. ректором був виданий наказ № 1111-к «Про встановлення індивідуальних надбавок» (стимулюючого характеру до заробітної плати викладачам ЧНУ) за результатами рейтингового оцінювання у вересні-жовтні 2016 р. Незважаючи на різні думки щодо самого рейтингу, не можна не погодитися, що він до певної міри співставляє, порівнює результати роботи наших викладачів на загальноуніверситетському тлі.

Які ж ці результати за 2013 – 2015 роки? До загальноуніверситетської оцінки увійшло 17 наших викладачів. Надбавки за високі досягнення у праці серед наших професорів не отримав жоден; серед доцентів – 11 осіб; серед асистентів – 6. Назвемо їх усіх. Серед доцентів – це Костащук Іван, Заячук Мирослав, Рідуш Богдан, Білокриницький Сергій (надбавка – 15%), Данілова Ольга, Чубрей Олександра (надбавка – 10%), Цепенда Михайло, Андрусяк Наталя, Заячук Оксана, Паланичко Ольга, Заблотовська Наталія (надбавка 5%); серед асистентів перед ведуть Брик Степан, Скутар Тетяна (надбавка 15%), Цепенда Микола, Смірнов Ярослав, Григорійчук Віталій (10%), 5% надбавку отримав Дарчук Костянтин.

Чому на цьому питанні слід зосереджувати нашу спільну увагу? Справа в тому, що зараз в університеті створена комісія, яка розробляє положення про рейтинг кафедр, а потім і факультетів. Безсумнівно, в його основу будуть покладені саме ці рейтингові оцінювання професорсько-викладацького складу кафедр та факультетів. Якщо б таке рейтингування кафедр і факультету було б уже зараз, за результатами анкет 2013-2015 років, то ми б мали такі результати на загальноуніверситетському фоні (показник по ЧНУ ім. Ю. Федьковича – 100%).

Географічний факультет загалом мав би  - 79%, оскільки частка викладачів з рейтинговою оцінкою серед викладачів ф-ту становить 25,9%, а по університету – 32,8%.

Наші кафедри були б оцінені так:

1. Кафедра географії України та регіоналістики – 125% (41% викладачів кафедри увійшли до загальноуніверситетського рейтингу).

2. Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту – 98% (32% викладачів в університетському рейтингу).

3. Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування – 82% (27% викладачів кафедри у рейтингу).

4. Кафедра геодезії, картографії та управління територіями – 79%, тому що 26% викладачів мають відповідну суму балів та індивідуальних надбавок.

5. Далі – п’ятою – іде кафедра гідрометеорології та водних ресурсів – 70% (23% оцінених викладачів).

6. Шостою є кафедра географії та менеджменту туризму – 67% (22% викладачів увійшли до університетської шкали балів).

7. Завершує університетський рейтинг кафедра фізичної географії, геоморфології та палеогеографії – 34%, або 34 бали, оскільки лише один доцент кафедри отримує індивідуальну надбавку за результатами рейтингового оцінювання у вересні-жовтні 2016 р.

Звичайно ж, ці оцінки були б більш точними, якщо б вони були проведені через підрахунок сумарної кількості набраних викладачами балів.  І це можна буде нескладно зробити, якщо в цьому виникне необхідність.

Отже, висновки такі. Ми серйозно недопрацьовуємо у плані якісного добору – працевлаштування на викладацькі посади креативних, ініціативних, талановитих молодих науковців та педагогів. І якщо по доцентському складу ми маємо у рейтингу університету кожного четвертого (в середньому по ЧНУ ім. Ю. Федьковича до рейтингу увійшов лише кожен п’ятий доцент), то серед асистентів – 1,5-кратне відставання (лише 2,7% асистентів геофаку увійшли до 100% університетської когорти). Що це значить: ми будемо і далі фінансово підтримувати надбавками до зарплати зі спецфонду (від плати за навчання студентами-контрактниками геофаку) не викладачів нашого факультету, а викладачів сусідніх близьких нам факультетів та інститутів, що менше за нас поповнюють цей фонд. Нині наші викладачі уже отримують в середньому на 6% менше надбавок стимулюючого характеру, ніж сплачують студенти геофаку за навчання в загальноуніверситетський фонд.

А як буде вже завтра? Слід розвивати у молоді змагальницький дух. Слід їх наставляти до участі у міжнародних та загальнодержавних конкурсах, грантових програмах. Адже є спеціальні молодіжні проекти, наприклад, Президента України чи Верховної Ради України. Чи гоже нам пасти задніх? Це не наші принципи.

У науковій роботі географічний факультет міг би значно наростити свої можливості. Адже нині маємо, окрім семи кафедральних тем, лише одну держбюджетну міжкафедральну тему з невеликим обсягом фінансування – близько 157 тис. грн. на рік. Це лише 2,53% від 6,2 млн. грн. загальноуніверситетського обсягу держбюджетних тем 2016 року! У травні-червні поточного року на безоплатній основі (впродовж 2014 – 2016 років, оскільки більшу частину коштів забрав збанкрутілий банк «Форум») нам, нарешті, вдалося завершити виконання проекту Європейського Союзу MIS – ETC 829 «Спадщина». Видано два номери журналу «Туристична Буковина», 10 методичних брошур з проблем розвитку етнотуризму та відповідні туристичні картосхеми (Бучко Ж.І., Король О.Д., Скрипник Я.П., Смірнов Я.В., Руденко В.П. та ін.). Звичайно ж, залишилися прикрі спогади, але потрібно рухатись далі. Необхідно готувати нові проекти, а щоб їх вигравати, - слід об’єднуватись на міжкафедральному рівні.

Думається, варто було б сформувати наукові групи розробників проектів у таких площинах:

-  транскордонні туристичні програми (Бучко Ж.І., Руденко В.П., Король О.Д., Паламарюк М.Ю., Скутар Т.Д., Ефрос В., Пурич С. та інші);

-  науково-географічні педагогічні проекти, особливо у зв’язку зі з’явою спеціальності 014 «Середня освіта (географія)» (Грицку В.С., Заячук О.Г., Чубрей О.С., Бурка В.Й. та інші);

-   програми для молодих вчених (до 35 років) (Холявчук Д.І., Смірнов Я.В., Ющенко О.Ю., Кирилюк С.М. та інші).

Безперечно, однієї організації чи ініціативи з боку завідувачів кафедр чи заступника декана Ходан Г.Д. – недостатньо. Потрібні власні потужні зусилля виконавців, їх бажання змагатися і перемагати. І йдеться, в першу чергу, про молодих науковців. Чому нерідко так мало з їх боку наукового запалу, завзяття, азарту? Після захисту кандидатської дисертації – науковий спокій? Зараз наукова частина розробляє показники рейтингу кафедр, основою якого є наукові здобутки. То що, будемо «пасти задніх» чи «вести перед»?! Питання, яке потребує колективного вирішення.

                                                                                                                                Табл. 16.5

Географічний факультет ЧНУ ім. Ю. Федьковича у 2000-2001 – 2016-2017 навчальних роках

Показники

На початок року

Приріст (+)

Скорочення (-) 2016-2017 навч. року порівняно з 2015-2016 навч. роком

2000-2001 р.р.