Абітурієнту

Оновлено
2020-03-24
19:15

Організаційна робота

 

 

План

роботи деканату географічного факультету

на 2019-2020 навчальний рік

 

Розглянутий і схвалений вченою радою географічного факультету 02.09.2019 року

 

С К Л А Д  Д Е К А Н А Т У:

1.     Руденко В.П. – декан географічного факультету, д.г.н., проф., академік Української Екологічної Академії наук.

2.     Цепенда М.В. – перший заступник декана, заступник з навчально-методичної роботи, доцент кафедри економічної географії та екологічного менеджменту, к.г.н.

3.     Брик С.Д. – заступник декана з виховної роботи та по роботі в гуртожитку, к.г.н., викладач кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування.

4.     Ходан Г.Д. – заступник декана з наукової роботи та міжнародних відносин, к.г.н., асистент кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії.

5.     Костащук В.І. – заступник декана з організаційної роботи та по заочному навчанню, к.г.н., доцент кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування.

6.     Вацеба В.Я. – к.г.н., доц., в.о. завідувача кафедри економічної географії та екологічного менеджменту.

7.     Круль В.П. – д.г.н., проф., завідувач кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії.

8.     Джаман В.О. –  д.г.н., проф., завідувач кафедри географії України та регіоналістики.

9.     Ющенко Ю.С. – д.г.н., проф., завідувач кафедри гідрометеорології та водних ресурсів.

10. Король О.Д. – к.г.н., доц., в.о. завідувача кафедри географії і менеджменту туризму.

11. Кілінська К.Й. – д.г..н., проф., завідувач кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування, голова профбюро географічного факультету.

12. Сухий П.О. – д.г.н., проф., завідувач кафедри геодезії, картографії та управління територіями,

13. Долинська Т.В. – диспетчер деканату географічного факультету.

14. Тивонюк Ю.І. – секретар-друкарка деканату географічного факультету.

15. Олар М.Г. – секретар-друкарка деканату географічного факультету.

                        

 

  ГРАФІК ЗАСІДАНЬ ДЕКАНАТУ – щосереди, 11 год.10хв.

 

І

Організаційна робота

Вересень:

1.     Визначення основних пріоритетів 2019-2020 навчального року та затвердження планів роботи деканату.

2.     Підготовчі роботи до річного звіту декана проф. В.П. Руденка про основні напрями роботи деканату за 2018-2019 навчальний рік і завдання на поточний навчальний період.

3.     Обговорення та затвердження планів роботи навчально-методичної ради та методичних комісій географічного факультету за напрямами та спеціальностями: «Науки про Землю», «Географія», «Будівництво та цивільна інженерія» (спеціалізація «Гідротехніка»), Науки про Землю  «Гідрометеорологія», «Менеджмент», «Менеджмент туристичної індустрії», «Геодезія та землеустрій» («Управління територіями»), спеціалізація «Геодезія», «Середня освіта» («Природнича географія», «Економічна та соціальна географія»), «Туризм», «Науки про Землю», «Раціональне використання і охорона водних ресурсів», «Науки про Землю» («Гідрологія») на розширеному засіданні деканату.

4.     Про роботу методичних комісій кафедр та методичних комісій за спеціальностями географічного факультету щодо визначення кількості ставок професорсько-викладацького складу та навчально-допоміжного персоналу географічного факультету. Цепенда М.В., Круль В.П., голови методичних комісій.

5.     Про розробку системи заходів щодо активізації профорієнтаційної роботи серед майбутніх абітурієнтів географічного факультету 2020 р.

Руденко В.П., Костащук В.І.

 

Жовтень:

6.     Про уніфікацію навчального плану за спеціальністю 106 «Географія», жовтень. Проф. Круль В.П., проф. Джаман В.О. доц. Вацеба В.Я.

7.     Про оновлення електронних навчальних посібників викладачів кафедр, ас. Гуцул Т.В. – відповідальний за систему дистанційної освіти геофаку.

8.     Обговорення річної звітної доповіді декана проф. В.П.Руденка за 2018-2019 рік. Руденко В.П., заступники декана.

9.     Обговорення пропозицій та внесення доповнень до «Стратегічного плану розвитку географічного факультету ЧНУ ім. Юрія Федьковича на 2020-2024 роки.» декан географічного факультету проф. Руденко В.П.

 

Листопад:

10. Про роботу завідувачів кафедр впродовж вересня-листопада 2019 року щодо акредитації освітніх магістерських  програм та реалізацію пропозиції викладачів та науковців географічного факультету по заключенню госпдоговірних тем з підприємствами та організаціями області з важливіших напрямів розвитку географічної науки і практики. Заст. декана Ходан Г.Д.

 

Грудень:

11. Про роботу кафедр географії та менеджменту туризму, соціальної географії та рекреаційного природокористування щодо акредитації спеціальності «Туризм» ОР «бакалавр» доц. Король О.Д.

12. Підготовка та супроводження зимової заліково-екзаменаційної сесії та організацію роботи ЕК по випуску магістрів 2019р.

     Цепенда М.В.

Січень:

13.  Про активізацію роботи кафедр з підготовки фахівців за скороченою формою навчання та профорієнтаційну роботу загалом. Проф. Руденко В.П., проф. Круль В.П., проф. Ющенко Ю.С., доц. Вацеба Я.В., проф. Кілінська К.Й., проф. Сухий П.О., проф. Джаман В.О., доц. Король О.Д.

14.  Про переведення студентів на індивідуальний графік навчання. Зав. кафедрам.

 

Лютий:

15.  Аналіз проблем та перспектив розвитку кафедри географії України та регіоналістики. Проф. Джаман В.О., проф. Руденко В.П., доц. Заячук М.Д..

 

Березень:

16. Підготовчі роботи щодо проведення літніх виробничих та навчальних практик на факультеті. Костащук В.І.

17.  Про роботу фахівців геофаку на підготовчих курсах, у коледжі університету, у Чернівецькому кооперативному економіко-правничому коледжі та реалізацію системи профорієнтованої роботи по залученню до вступу на географічний факультет кращих випускників шкіл та ВНЗ 1-2 рівня акредитації. Заячук М.Д., Шевчук Ю.Ф., Король О.Д.

18.  Про затвердження робочих навчальних планів на 2020-2021 н.р.. Перший заступник декана доц. Цепенда М.В.

19. Звіти здобувачів наукових ступенів доктора наук про хід підготовки та захисту докторських дисертацій.Король О.Д., Кирилюк С.М.

Квітень:

20.  Про підготовку проектів конкурсних наукових робіт у колективах кафедр географічного факультету, державних іспитів. Заст. декана Ходан Г.Д., завідувачі кафедр.

21. Про виїзні студентські навчальні практики на 1-2 курсах географічного факультету. Присакар Б.В.

 

Травень:

22. Про організацію роботи ЕК-ів  та літню екзаменаційну сесію на факультеті.

23. Про виховну роботу наставників в академгрупах географічного факультету. Брик С.Д.

24. Про ремонтні роботи та роботи по введенню в експлуатацію бази студентських практик в с. Мигове. Костащук В.І.

 

Червень:

25. Подання до МОН України пропозицій щодо цільової докторантури та аспірантури на 2020-2021 рр.

26. Про підсумки роботи деканату у 2019-2020 навчальному році та стратегічні завдання колективу на 2020-2021 рр.

27. Про хід робіт з організації вступної компанії на спеціальності географічного факультету.

28. Про організацію літнього оздоровлення працівників географічного факультету.

 

ІІ. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (План роботи додається).

ІІІ. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (План роботи додається).

IV. ПЛАНУВАННЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ НА ГЕОГРАФІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ.

(За календарними планами роботи кафедр, календарними планами виконання науково-дослідних робіт, ТЗ тем, індивідуальними планами робіт докторантів, аспірантів, здобувачів, що розглядаються і затверджуються вченою радою географічного факультету).

    V. ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (План додається).

 

 

План

роботи деканату географічного факультету

на 2017-2018 навчальний рік

 

Розглянутий і схвалений вченою радою географічного факультету 01.09.2017 року

 

 

С К Л А Д  Д Е К А Н А Т У:

1.     Руденко В.П. – декан географічного факультету, д.г.н., проф., академік Української Екологічної Академії наук.

2.     Цепенда М.В. – перший заступник декана, заступник з навчально-методичної роботи, доцент кафедри економічної географії та екологічного менеджменту, к.г.н.

3.     Брик С.Д. – заступник декана з виховної роботи та по роботі в гуртожитку, к.г.н., викладач кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування.

4.     Ходан Г.Д. – заступник декана з наукової роботи та міжнародних відносин, к.г.н., асистент кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії.

5.     Костащук В.І. – заступник декана з організаційної роботи та по заочному навчанню, к.г.н., доцент кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування.

6.     Вацеба В.Я. – к.г.н., доц., в.о. завідувача кафедри економічної географії та екологічного менеджменту.

7.     Круль В.П. – д.г.н., проф., завідувач кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії.

8.     Джаман В.О. –  д.г.н., проф., завідувач кафедри географії України та регіоналістики.

9.     Ющенко Ю.С. – д.г.н., проф., завідувач кафедри гідрометеорології та водних ресурсів.

10. Король О.Д. – к.г.н., доц., в.о. завідувача кафедри географії і менеджменту туризму.

11. Кілінська К.Й. – д.г..н., проф., завідувач кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування, голова профбюро географічного факультету.

12. Сухий П.О. – д.г.н., проф., завідувач кафедри геодезії, картографії та управління територіями,

13. Ракова Г.О. – методист заочного відділення географічного факультету.

14. Тивонюк Ю.І. – диспетчер деканату географічного факультету.

15. Олар М.Г. -  секретар деканату географічного факультету.

16. Грек К.В. - секретар деканату географічного факультету.

                        

 

  ГРАФІК ЗАСІДАНЬ ДЕКАНАТУ – щовівторка, 11 год.10хв.

 

І

Організаційна робота

Вересень:

1.     Визначення основних пріоритетів 2017-2018 навчального року та затвердження планів роботи деканату.

2.     Підготовчі роботи до річного звіту декана проф. В.П. Руденка про основні напрями роботи деканату за 2016-2017 навчальний рік і завдання на поточний навчальний період.

3.     Обговорення та затвердження планів роботи навчально-методичної ради та методичних комісій географічного факультету за напрямами та спеціальностями: «Науки про Землю», «Географія», «Будівництво та цивільна інженерія», (спеціалізація «Гідротехніка»), Науки про Землю  «Гідрометеорологія», «Менеджмент», «Менеджмент туристичної індустрії», «Геодезія та землеустрій» («Управління територіями»), спеціалізація «Геодезія», «Середня освіта» («Природнича географія», «Економічна та соціальна географія»), «Туризм», «Науки про Землю», «Раціональне використання і охорона водних ресурсів», «Науки про Землю» («Гідрологія») на розширеному засіданні деканату.

4.     Про роботу методичних комісій кафедр та методичних комісій за спеціальностями географічного факультету щодо визначення кількості ставок професорсько-викладацького складу та навчально-допоміжного персоналу географічного факультету. Цепенда М.В., Круль В.П., голови методичних комісій.

5.     Про розробку системи заходів щодо активізації профорієнтаційної роботи серед майбутніх абітурієнтів географічного факультету 2018 р.

Руденко В.П., Костащук В.І.

 

Жовтень:

6.     Про хід роботи у колективі кафедри географії та менеджменту туризму щодо ліцензування спеціальності «Готельно-ресторанна справа» за ОКР «бакалавр» у 2017-2018 р.р. Король О.Д., Явкін В.Г., Руденко В.П., Цепенда М.В.

7.     Обговорення пропозицій кафедр щодо підготовки ліцензійних справ ОКР «бакалавр» та «магістр» за спеціальностями чинного «Переліку галузей знань і спеціальностей», затвердженого Кабміном України 29.04.2015р. Проф. Круль В.П., проф. Джаман В.О., проф. Руденко В.П., проф. Ющенко Ю.С., проф. Сухий П.О.

8.     Обговорення річної звітної доповіді декана проф. В.П.Руденка за 2016-2017 рік. Руденко В.П., заступники декана.

9.     Про хід робіт щодо виконання критичних зауважень і пропозицій, висловлених комісією Вченої Ради та Вченою Радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича 24 квітня 2017р.

 

Листопад:

10. Про підготовкуЛіцензійної справи з підвищення кваліфікації вчителів географії (на виконання доручення від 2 червня 2017р. Директора Департаменту освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації О.М. Памичук). Доповідає Заячук М.Д.

11. Про оновлення електронних навчальних посібників викладачів кафедр. Смірнов Я.В.

12. Про роботу завідувачів кафедр впродовж вересня-листопада 2017 року щодо реалізації пропозиції викладачів та науковців географічного факультету по заключенню госпдоговірних тем з підприємствами та організаціями області з важливіших напрямів розвитку географічної науки і практики. Ходан Г.Д.

 

Грудень:

13. Внесення уточнень та нових пропозицій до Плану роботи географічного факультету на 2014-2020р.р. в світлі Закону України «Про вищу освіту». Руденко В.П.

14. Про сприяння участі викладачів та студентів у V Всеукраїнському міжнародному конкурсі «Новітній інтелект України» (на виконання доручення Секретаріату Президента України), останній термін подання конкурсних робіт – 15 грудня 2017 р. та 15 січня 2017р. для молоді віком до 35 років. Ходан Г.Д., завідувачі кафедр.

15. Підготовка та супроводження зимової заліково-екзаменаційної сесії та організацію роботи ЕК по випуску магістрів 2017р.

     Цепенда М.В.

 

Лютий:

16.  Про розробку нових навчальних планів підготовки фахівців у зв’язку з переходом на 30-год. кредит та підготовки бакалаврів за скороченим (на 3-й курс) терміном навчання. Цепенда М.В., Сухий П.О., Ющенко Ю.С.

17. Про роботу кафедральних студентських наукових гуртків. Ходан Г.Д.

 

Березень:

18. Підготовчі роботи щодо проведення літніх виробничих та навчальних практик на факультеті. Костащук В.І.

19.  Про роботу фахівців геофаку на підготовчих курсах, у коледжі університету, у Чернівецькому кооперативному економіко-правничому коледжі та реалізацію системи профорієнтованої роботи по залученню до вступу на географічний факультет кращих випускників шкіл та ВНЗ 1-2 рівня акредитації. Заячук М.Д., Шевчук Ю.Ф., Король О.Д.

20. Звіти здобувачів наукових ступенів доктора наук про хід підготовки та захисту докторських дисертацій. Костащук І.І., Кирилюк С.М., Бучко Ж.І.

 

Квітень:

21.  Оцінка результатів підсумкового контролю та атестації в академгрупах факультету. Цепенда М.В.

22. Про виїзні студентські навчальні практики на 1-2 курсах географічного факультету. Холявчук Д.І.

 

Травень:

23. Про організацію роботи ЕК-ів  та літню екзаменаційну сесію на факультеті.

24. Про виховну роботу наставників в академгрупах географічного факультету. Брик С.Д.

25. Про ремонтні роботи та роботи по введенню в експлуатацію бази студентських практик в с. Мигове. Костащук В.І.

26. Про внесення пропозицій щодо удосконалення чинного «Переліку галузей знань і спеціальностей», затвердженого Кабміном України 29.04.2015р. Руденко В.П.

  

Червень:

27. Подання до МОН України пропозицій щодо цільової докторантури та аспірантури на 2018-2019 рр.

28. Про підсумки роботи деканату у 2017-2018 навчальному році та стратегічні завдання колективу на 2018-2019 рр.

29. Про хід робіт з організації вступної компанії на спеціальності географічного факультету.

30. Про організацію літнього оздоровлення працівників географічного факультету.

 

ІІ. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (План роботи додається).

ІІІ. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (План роботи додається).

IV. ПЛАНУВАННЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ НА ГЕОГРАФІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ.

(За календарними планами роботи кафедр, календарними планами виконання науково-дослідних робіт, ТЗ тем, індивідуальними планами робіт докторантів, аспірантів, здобувачів, що розглядаються і затверджуються вченою радою географічного факультету).

    V. ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (План додається).

 

  

План

роботи деканату географічного факультету

на 2016-2017 навчальний рік

 

Розглянутий і схвалений вченою радою географічного факультету 31.08.2016 року

 

С К Л А Д  Д Е К А Н А Т У:

1.     Руденко В.П. – декан географічного факультету, д.г.н., проф., академік Української Екологічної Академії наук.

2.     Цепенда М.В. – перший заступник декана, заступник з навчально-методичної роботи, доцент кафедри економічної географії та екологічного менеджменту, к.г.н.

3.     Брик С.Д. – заступник декана з виховної роботи та по роботі в гуртожитку, к.г.н., викладач кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування.

4.     Ходан Г.Д. – заступник декана з наукової роботи та міжнародних відносин, к.г.н., асистент кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії.

5.     Греков С.А. – заступник декана з організаційної роботи та по заочному навчанню, к.г.н., доцент кафедри географії України та регіоналістики.

6.     Вацеба В.Я. – к.г.н., доц., в.о. завідувача кафедри економічної географії та екологічного менеджменту.

7.     Круль В.П. – д.г.н., проф., завідувач кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії.

8.     Джаман В.О. – д.г.н., проф., завідувач кафедри географії України та регіоналістики.

9.     Ющенко Ю.С. – д.г.н., проф., завідувач кафедри гідрометеорології та водних ресурсів.

10. Король О.Д. – к.г.н., доц., в.о. завідувача кафедри географії і менеджменту туризму.

11.Кілінська К.Й. – д.г..н., проф., завідувач кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування, голова профбюро географічного факультету.

12.  Сухий П.О. – д.г.н., проф., завідувач кафедри геодезії, картографії та управління територіями,

13.   Ракова Г.О. – методист заочного відділення географічного факультету.

14.  Тивонюк Ю.І. – диспетчер деканату географічного факультету.

15.  Мельник А.С. –  секретар деканату географічного факультету.

16. Грек К.В. – секретар деканату географічного факультету.

                        

  ГРАФІК ЗАСІДАНЬ ДЕКАНАТУ – щовівторка, 11 год.10 хв.

 

 

І

Організаційна робота

Вересень:

1.     Визначення основних пріоритетів 2016-2017 навчального року та затвердження планів роботи деканату.

2.     Підготовчі роботи до річного звіту декана проф. В.П. Руденка про основні напрями роботи деканату за 2015-2016 навчальний рік і завдання на поточний навчальний період.

3.     Обговорення та затвердження планів роботи навчально-методичної ради та методичних комісій географічного факультету за напрямами та спеціальностями: «Науки про Землю», «Географія», «Будівництво та цивільна інженерія», (спеціалізація «Гідротехніка»), Науки про Землю  «Гідрометеорологія», «Менеджмент», «Менеджмент туристичної індустрії», «Геодезія та землеустрій» («Управління територіями»), спеціалізація «Геодезія», «Середня освіта» («Природнича географія», «Економічна та соціальна географія»), «Туризм», «Науки про Землю» («Географія України»), «Раціональне використання і охорона водних ресурсів», «Науки про Землю» («Гідрологія») на розширеному засіданні деканату.

4.     Про розробку системи заходів щодо активізації профорієнтаційної роботи серед майбутніх абітурієнтів географічного факультету 2017 р.

Руденко В.П., Греков С.А.

Жовтень:

5.     Про хід роботи у колективі кафедри географії та менеджменту туризму щодо ліцензування спеціальності «Готельно-ресторанна справа» за ОКР «бакалавр» у 2016-2017 р.р. Король О.Д., Явкін В.Г., Руденко В.П., Цепенда М.В.

6.     Обговорення пропозицій кафедр щодо підготовки ліцензійних справ ОКР «бакалавр» та «магістр» за спеціальностями чинного «Переліку галузей знань і спеціальностей», затвердженого Кабміном України 29.04.2015р. Проф. Круль В.П., проф. Джаман В.О., проф. Руденко В.П., проф. Ющенко Ю.С., проф. Сухий П.О.

7.     Обговорення річної звітної доповіді декана проф. В.П.Руденка за 2015-2016 рік. Руденко В.П., заступники декана.

8.     Про хід робіт щодо виконання критичних зауважень і пропозицій, висловлених комісією Державної інспекції навчальних закладів Міністерства освіти і науки України під час перевірки ЧНУ ім. Ю.Федьковича у лютому 2012р. Цепенда М.В.

Листопад:

9.     Обговорення основних положень Закону України «Про вищу освіту», що набув чинності 6 вересня 2014 року. Руденко В.П.

10. Про оновлення електронних навчальних посібників викладачів кафедр. Смірнов Я.В.

11. Про роботу завідувачів кафедр впродовж вересня-листопада 2016 року щодо реалізації пропозиції викладачів та науковців географічного факультету по заключенню госпдоговірних тем з підприємствами та організаціями області з важливіших напрямів розвитку географічної науки і практики. Ходан Г.Д.

Грудень:

12.  Внесення уточнень та нових пропозицій до Плану роботи географічного факультету на 2014-2020р.р. в світлі Закону України «Про вищу освіту». Руденко В.П.

13. Про сприяння участі викладачів та студентів у V Всеукраїнському міжнародному конкурсі «Новітній інтелект України» (на виконання доручення Секретаріату Президента України), останній термін подання конкурсних робіт – 15 грудня 2016 р. та 15 січня 2017р. для молоді віком до 35 років. Ходан Г.Д., завідувачі кафедр.

14. Підготовка та супроводження зимової заліково-екзаменаційної сесії та організацію роботи ЕК по випуску магістрів 2017р.

     Цепенда М.В.

Лютий:

15.  Про розробку нових навчальних планів підготовки фахівців у зв’язку з переходом на 30-год. кредит та підготовки бакалаврів за скороченим (на 3-й курс) терміном навчання. Цепенда М.В., Сухий П.О., Ющенко Ю.С.

16.  Про роботу кафедральних студентських наукових гуртків. Ходан Г.Д.

Березень:

17.  Підготовчі роботи щодо проведення літніх виробничих та навчальних практик на факультеті. Костащук В.І.

18. Про роботу фахівців геофаку на підготовчих курсах, у коледжі університету, у Чернівецькому кооперативному економіко-правничому коледжі та реалізацію системи профорієнтованої роботи по залученню до вступу на географічний факультет кращих випускників шкіл та ВНЗ 1-2 рівня акредитації. Заячук М.Д., Шевчук Ю.Ф., Король О.Д.

19. Звіти здобувачів наукових ступенів доктора наук про хід підготовки та захисту докторських дисертацій. Костащук І.І., Кирилюк С.М., Бучко Ж.І.

Квітень:

20.  Оцінка результатів підсумкового контролю та атестації в академгрупах факультету. Цепенда М.В.

21.  Про виїзні студентські навчальні практики на 1-2 курсах географічного факультету. Костащук В.І.

Травень:

22. Про роботу завідувачів кафедр по сприянню у працевлаштуванні випускників 2017р. Цепенда М.В, Мінаєва С.В.

23. Про організацію роботи ЕК-ів  та літню екзаменаційну сесію на факультеті.

24. Про виховну роботу наставників в академгрупах географічного факультету. Брик С.Д.

25. Про ремонтні роботи та роботи по введенню в експлуатацію бази студентських практик в с. Мигове. Греков С.А.

26. Про внесення пропозицій щодо удосконалення чинного «Переліку галузей знань і спеціальностей», затвердженого Кабміном України 29.04.2015р. Руденко В.П. 

Червень:

27.  Подання до МОН України пропозицій щодо цільової докторантури та аспірантури на 2017-2018 рр.

28. Про підсумки роботи деканату у 2016-2017 навчальному році та стратегічні завдання колективу на 2017-2018 рр.

29.  Про хід робіт з організації вступної компанії на спеціальності географічного факультету.

30. Про організацію літнього оздоровлення працівників географічного факультету.

 

ІІ. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (План роботи додається).

ІІІ. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (План роботи додається).

IV. ПЛАНУВАННЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ НА ГЕОГРАФІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ.

(За календарними планами роботи кафедр, календарними планами виконання науково-дослідних робіт, ТЗ тем, індивідуальними планами робіт докторантів, аспірантів, здобувачів, що розглядаються і затверджуються вченою радою географічного факультету).

    V. ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (План додається).

 

      Декан  географічного факультету                                      проф. Руденко В.П.

 

 

 

 

План

роботи деканату географічного факультету

на 2015-2016 навчальний рік

 

 

     Розглянутий і схвалений вченою радою географічного факультету 31.08.2015 року

 

С К Л А Д  Д Е К А Н А Т У:

1.     Руденко В.П. – декан географічного факультету, завідувач кафедри економічної географії та екологічного менеджменту, д.г.н., проф., академік Української Екологічної Академії наук.

2.     Цепенда М.В. – перший заступник декана, заступник з навчально-методичної роботи, доцент кафедри економічної географії та екологічного менеджменту, к.г.н.

3.     Брик С.Д. – заступник декана з виховної роботи та по роботі в гуртожитку, к.г.н., викладач кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування.

4.     Ходан Г.Д. – заступник декана з наукової роботи та міжнародних відносин, к.г.н., асистент кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії.

5.     Греков С.А. – заступник декана з організаційної роботи та по заочному навчанню, к.г.н., доцент кафедри географії України та регіоналістики.

6.     Круль В.П. – д.г.н., проф., завідувач кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії.

7.     Джаман В.О. –  д.г.н., проф., завідувач кафедри географії України та регіоналістики.

8.     Ющенко Ю.С. – д.г.н., проф., завідувач кафедри гідрометеорології та водних ресурсів.

9.     Король О.Д. – к.г.н., доц., в.о. завідувача кафедри географії і менеджменту туризму.

10.Кілінська К.Й. – д.г..н., проф., завідувач кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування, голова профбюро географічного факультету.

11.  Сухий П.О. – д.г.н., проф., завідувач кафедри геодезії, картографії та управління територіями,

12.   Ракова Г.О. – методист заочного відділення географічного факультету.

13.   Руснак Ю.І. – секретар деканату географічного факультету.

14.   Мельник А.С. -  секретар деканату географічного факультету.

15.   Поп’юк Я.А. - секретар деканату географічного факультету.

              

    ГРАФІК ЗАСІДАНЬ ДЕКАНАТУ – щовівторка, 11 год.10хв.

 

 

І

Організаційна робота

Вересень:

1.     Визначення основних пріоритетів 2015-2016 навчального року та затвердження планів роботи деканату.

2.     Підготовчі роботи до річного звіту декана проф. В.П. Руденка про основні напрями роботи деканату за 2015 рік і завдання на поточний навчальний період.

3.     Обговорення та затвердження планів роботи навчально-методичної ради та методичних комісій географічного факультету за напрямами та спеціальностями: «Географія», «Водопостачання та водовідведення» (напрям: «Гідротехніка (водні ресурси)»), «Гідрометеорологія», «Менеджмент», «Менеджмент природоохоронної діяльності», «Геодезія, картографія та землеустрій» («Управління територіями»), спеціальність «Геодезія», «Економічна та соціальна географія», «Туризм», «Географія України», «Раціональне використання і охорона водних ресурсів», «Гідрологія» на розширеному засіданні деканату.

4.     Про хід робіт щодо акредитацій спеціальності «Гідрологія» за ОКР «Магістр» Руденко В.П., Ющенко Ю.С.

5. Про розробку системи заходів щодо активізації профорієнтаційної роботи серед майбутніх абітурієнтів географічного факультету 2016 р.

Руденко В.П., Греков С.А.

 

Жовтень:

6.    Про хід роботи у колективі кафедри географії та менеджменту туризму щодо ліцензування напряму «Готельно-ресторанна справа» за ОКР «бакалавр» у 2015-2016 Явкін В.Г., Король О.Д., Руденко В.П., Цепенда М.В.

7.   Обговорення пропозицій кафедр щодо підготовки ліцензійних справ ОКР «бакалавр» за спеціальностями 014 «Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)», 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)», 183 «Технології захисту навколишнього середовища» проф. Круль В.П., проф. Джаман В.О., проф. Руденко В.П., проф. Ющенко Ю.С.

8.     Обговорення річної звітної доповіді декана проф. В.П.Руденка за 2014-2015 рік. Руденко В.П., заступники декана.

9.   Про хід робіт щодо виконання критичних зауважень і пропозицій, висловлених комісією Державної інспекції навчальних закладів Міністерство освіти і науки України під час перевірки ЧНУ ім. Ю.Федьковича у лютому 2012р. Цепенда М.В.

 

Листопад:

10. Про роботу випускної кафедри та навчально-методичної комісії щодо ліцензування спеціальності «Менеджмент природоохоронної діяльності» за ОКР «магістр» на заочній формі навчання. Руденко В.П., Данілова О.М., Чубрей О.С., Наконечний К.П., Ячнюк М.О.

11.  Обговорення основних положень нового Закону України «Про вищу освіту», що набув чинності 6 вересня 2014 року. Руденко В.П.

12.    Про оновлення електронних навчальних посібників викладачів кафедр. Смірнов Я.В.

13.  Про роботу завідувачів кафедр впродовж вересня-листопада 2015 року щодо реалізації пропозиції викладачів та науковців географічного факультету по заключенню госпдоговірних тем з підприємствами та організаціями області з важливіших напрямів розвитку географічної науки і практики. Ходан Г.Д.

 

Грудень:

14.  Внесення уточнень та нових пропозицій до Плану роботи географічного факультету на 2014-2018р.р. в світлі нового Закону України «Про вищу освіту». Руденко В.П.

15. Про сприяння участі викладачів та студентів у IV Всеукраїнському міжнародному конкурсі «Новітній інтелект України» (на виконання доручення Секретаріату Президента України), останній термін подання конкурсних робіт – 15 грудня 2015 р. та 15 січня 2016р. для молоді віком до 35 років. Ходан Г.Д., завідувачі кафедр.

16.  Підготовка та супроводження заліково-екзаменаційної сесії.

     Цепенда М.В.

 

Лютий:

17.  Про розробку нових навчальних планів підготовки фахівців у зв’язку з переходом на 30-год. кредит та підготовки бакалаврів за скороченим (на 3-й курс) терміном навчання. Цепенда М.В., Сухий П.О.

18. Про роботу кафедральних студентських наукових гуртків. Ходан Г.Д.

 

Березень:

19.  Підготовчі роботи щодо проведення літніх виробничих та навчальних практик на факультеті.

20. Про роботу фахівців геофаку на підготовчих курсах, у коледжі університету, у Чернівецькому кооперативному економіко-правничому коледжі та реалізацію системи профорієнтованої роботи по залученню до вступу на географічний факультет кращих випускників шкіл та ВНЗ 1-2 рівня акредитації. Заячук М.Д., Шевчук Ю.Ф., Король О.Д.

 

Квітень:

21. Звіти здобувачів наукових ступенів доктора наук про хід підготовки та захисту докторських дисертацій. Костащук І.І., Кирилюк С.М., Бучко Ж.І.

22.  Оцінка результатів підсумкового контролю та атестації в академгрупах факультету. Цепенда М.В.

23.  Про виїзні студентські навчальні практики на 1-2 курсах географічного факультету. Костащук В.І.

 

Травень:

24.  Про роботу завідувачів кафедр по сприянню у працевлаштуванні випускників 2016р. Цепенда М.В, Мінаєва С.В.

25.  Про організацію роботи ЕК-ів  та літню екзаменаційну сесію на факультеті.

26.   Про виховну роботу наставників в академгрупах географічного факультету. Брик С.Д.

27.   Про ремонтні роботи та роботи по введенню в експлуатацію бази студентських практик в с. Мигове. Греков С.А.

 

 

Червень:

28.  Подання до МОН України пропозицій щодо цільової докторантури та аспірантури на 2016-2017 рр.

29.  Про підсумки роботи деканату у 2015-2016 навчальному році та стратегічні завдання колективу на 2016-2017 рр.

30.  Про хід робіт з організації вступної компанії на освітні напрями та спеціальності географічного факультету.

31.  Про організацію літнього оздоровлення працівників географічного факультету.

 

ІІ. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ.

ІІІ. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ.

IV. ПЛАНУВАННЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ НА ГЕОГРАФІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ.

(За календарними планами роботи кафедр, календарними планами виконання науково-дослідних робіт, ТЗ тем, індивідуальними планами робіт докторантів, аспірантів, здобувачів, що розглядаються і затверджуються вченою радою географічного факультету).

    V. ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ.

 

 

 

План

роботи деканату географічного факультету

на 2014-2015 навчальний рік >>>

 

Розглянутий і схвалений вченою радою географічного факультету 01.09.2014 року

 

 

 

С К Л А Д  Д Е К А Н А Т У:

1.     Руденко В.П. – декан географічного факультету, завідувач кафедри економічної географії та екологічного менеджменту, д.г.н., проф., академік Української Екологічної Академії наук.

2.     Цепенда М.В. – перший заступник декана, заступник з навчально-методичної роботи, доцент кафедри економічної географії та екологічного менеджменту, к.г.н.

3.     Брик С.Д. – заступник декана з виховної роботи та по роботі в гуртожитку, к.г.н., викладач кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування.

4.     Бучко Ж.І. – заступник декана з наукової роботи та міжнародних відносин, к.г.н., доц. кафедри географії та менеджменту туризму.

5.     Греков С.А. – заступник декана з організаційної роботи та по заочному навчанню, к.г.н., доцент кафедри географії України та регіоналістики.

6.     Круль В.П. – д.г.н., проф., завідувач кафедри фізичної географії та раціонального  природокористування.

7.     Джаман В.О. –  д.г.н., проф., завідувач кафедри географії України та регіоналістики.

8.     Ющенко Ю.С. – д.г.н., проф., завідувач кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення.

9.     Явкін В.Г. – к.г.н., доц., завідувач кафедри географії і менеджменту туризму.

10.                       Кілінська К.Й. – д.г..н., проф., завідувач кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування, голова профбюро географічного факультету.

11.                       Сухий П.О. – д.г.н., проф., завідувач кафедри геодезії, картографії та управління територіями,

12.                       Ракова Г.О. – методист заочного відділення географічного факультету.

13.                       Руснак Ю.І. – секретар деканату географічного факультету.

14.                       Мельник А.С. -  секретар деканату географічного факультету.

15.                       Кочерган Я.А.. - секретар деканату географічного факультету.

                        

 

  ГРАФІК ЗАСІДАНЬ ДЕКАНАТУ – щовівторка, 11 год.10хв.

 

 

І

Організаційна робота

Вересень:

1.     Визначення основних пріоритетів 2014-2015 навчального року та затвердження планів роботи деканату.

2.     Підготовчі роботи до річного звіту декана проф. В.П. Руденка про основні напрями роботи деканату за 2014 рік і завдання на поточний навчальний період.

3.     Обговорення та затвердження планів роботи навчально-методичної ради та методичних комісій географічного факультету за напрямами та спеціальностями: «Географія», «Водопостачання та водовідведення» (напрям: «Гідротехніка (водні ресурси)»), «Менеджмент», «Менеджмент природоохоронної діяльності», «Геодезія, картографія та землеустрій» («Управління територіями»), спеціальність «Геодезія», «Економічна та соціальна географія», «Туризм», «Географія України», «Раціональне використання і охорона водних ресурсів» на розширеному засіданні деканату.

4.     Про хід робіт щодо ліцензування спеціальності «Геодезія» на з/ф навчання та акредитацій спеціальностей «Менеджмент природоохоронної діяльності» та «Раціональне використання та охорона водних ресурсів». Сухий П.О., Руденко В.П., Ющенко Ю.С.

5.     Про розробку системи заходів щодо активізації профорієнтаційної роботи серед майбутніх абітурієнтів географічного факультету 2014 р.

Руденко В.П., Греков С.А.

 

Жовтень:

6.     Про хід роботи у колективі кафедри географії та менеджменту туризму щодо ліцензування напряму «Готельно-ресторанна справа» за ОКР «бакалавр», кафедри географії України та регіоналістики щодо акредитації спеціальності «Географія України» у 2014-2015 навчальному році. Явкін В.Г., Джаман В.О.

     Сухий О.П., Білокриницький С.М., Руденко В.П., Цепенда М.В.

7.     Про хід робіт щодо виконання критичних зауважень і пропозицій, висловлених комісією Державної інспекції навчальних закладів Міністерство освіти і науки України під час перевірки ЧНУ ім. Ю.Федьковича у лютому 2012р. Цепенда М.В.

 

Листопад:

8.     Обговорення річної звітної доповіді декана проф. В.П.Руденка за 2014-2015 рік. Руденко В.П., заступники декана.

9.     Про роботу випускної кафедри та навчально-методичної комісії щодо ліцензування спеціальності «Менеджмент природоохоронної діяльності» за ОКР «магістр» на заочній формі навчання. Руденко В.П., Данілова О.М., Чубрей О.С., Наконечний К.П., Ячнюк М.О.

10.                       Обговорення основних положень нового Закону України «Про вищу освіту», що набув чинності 6 вересня 2014 року. Руденко В.П.

11.                       Про оновлення електронних навчальних посібників викладачів кафедр. Костащук І.І., Кібич І.В.

12.                       Про роботу завідувачів кафедр впродовж вересня-листопада 2014 року щодо реалізації пропозиції викладачів та науковців географічного факультету по заключенню госпдоговірних тем з підприємствами та організаціями області з важливіших напрямів розвитку географічної науки і практики. Бучко Ж.І.

 

Грудень:

13.                       Внесення уточнень та нових пропозицій до Плану роботи географічного факультету на 2014-2018р.р. в світлі нового Закону України «Про вищу освіту». Руденко В.П.

14.                       Про сприяння участі викладачів та студентів у IV Всеукраїнському міжнародному конкурсі «Новітній інтелект України» (на виконання доручення Секретаріату Президента України, останній термін подання конкурсних робіт – 15 грудня 2014 р. та 15 січня 2015р. для молоді віком до 35 років. Бучко Ж.І., завідувачі кафедр.

15.                       Підготовка та супроводження заліково-екзаменаційної сесії.

     Цепенда М.В.

 

Лютий:

16.                        Про розробку нових навчальних планів підготовки фахівців у зв’язку з переходом на 30-год. кредит та підготовки бакалаврів за скороченим (на 3-й курс) терміном навчання. Цепенда М.В., Сухий П.О.

17.                       Про роботу кафедральних студентських наукових гуртків. Бучко Ж.І.

 

Березень:

18.                       Підготовчі роботи щодо проведення літніх виробничих та навчальних практик на факультеті.

19.                        Про роботу фахівців геофаку на підготовчих курсах, у коледжі університету, у Чернівецькому кооперативному економіко-правничому коледжі та реалізацію системи профорієнтованої роботи по залученню до вступу на географічний факультет кращих випускників шкіл та ВНЗ 1-2 рівня акредитації. Заячук М.Д., Шевчук Ю.Ф., Король О.Д.

 

Квітень:

20.                        Звіти здобувачів наукових ступенів доктора наук про хід підготовки та захисту докторських дисертацій. Явкін В.Г., Заячук М.Д., Бучко Ж.І.

21.                        Оцінка результатів підсумкового контролю та атестації в академгрупах факультету. Цепенда М.В.

22.                       Про виїзні студентські навчальні практики на 1-2 курсах географічного факультету. Костащук В.І.

 

Травень:

23.                       Про роботу завідувачів кафедр по сприянню у працевлаштуванні випускників 2015р. Цепенда М.В, Мінаєва С.В.

24.                       Про організацію роботи ДЕК-ів  та літню екзаменаційну сесію на факультеті.

25.                       Про виховну роботу наставників в академгрупах географічного факультету. Брик С.Д.

26.                       Про ремонтні роботи та роботи по введенню в експлуатацію бази студентських практик в с. Мигове. Греков С.А.

 

 

Червень:

27.                       Подання до МОН України пропозицій щодо цільової докторантури та аспірантури на 2015-2016 рр.

28.                       Про підсумки роботи деканату у 2014-2015 навчальному році та стратегічні завдання колективу на 2015-2016 рр.

29.                       Про хід робіт з організації вступної компанії на освітні напрями та спеціальності географічного факультету.

30.                       Про організацію літнього оздоровлення працівників географічного факультету.

 

ІІ. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ.

ІІІ. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ.

IV. ПЛАНУВАННЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ НА ГЕОГРАФІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ.

(За календарними планами роботи кафедр, календарними планами виконання науково-дослідних робіт, ТЗ тем, індивідуальними планами робіт докторантів, аспірантів, здобувачів, що розглядаються і затверджуються вченою радою географічного факультету).

    V. ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ.

 

 

1.Організаційна робота

Вересень:

Визначення основних пріорітетів 2011-2012 навчального року та затвердження планів роботи деканату.

Підготовчі роботи до звіту декана проф. В.П. Руденка про основні напрями роботи деканату за 2010-2011 навчальний рік і завдання на поточний навчальний період.

Обговорення та затвердження планів роботи навчально-методичної та методичних комісій географічного факультету за напрямами та спеціальностями: „Географія”, „Водопостачання та водовідведення” (напрям: „ Гідротехніка (водні ресурси)”), „Менеджмент”, „Менеджмент організацій і адміністрування”: „Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу”, „Менеджмент організацій туристичної індустрії”, „Менеджмент природоохоронної діяльності”, „Геодезія, картографія та землеустрій” („Управління територіями” (спеціальність „Землевпорядкування та кадастр”), „Геодезія”, „Гідрометеорологія”,  „Економічна та соціальна географія”, „Туризм”, „Туризмознавство” на розширеному засіданні деканату.

Обговорення звітної доповіді декана проф. В.П. Руденка за 2010-2011 навчальний рік. Руденко В.П., заступники декана.

Про розробку системи заходів щодо активізації профорієнтаційної роботи серед майбутніх абітурієнтів географічного факультету 2012 р. Руденко В.П., Греков С.А.

Жовтень:

Про хід роботи у колективі кафедри геодезії, картографії та управління територіями  щодо акредитації спеціальності „Геодезія” за ОКР „магістр” у 2011-2012 навчальному році. Сухий О.П., Білокриницький С.М., Руденко В.П., Цепенда М.В.

Про стан підготовки викладачами факультету електронних варіантів навчальних посібників для дистанційного навчання. Костащук І.І., Кібич І.В., Цепенда М.В.

Листопад:

Про роботу завідувачів кафедр впродовж вересня-листопада 2011 року щодо реалізації пропозиції викладачів та науковців географічного факультету по заключенню госпдоговірних тем з підприємствами та організаціями області з важливіших напрямів розвитку географічної науки і практики.

Про роботу колективів кафедр географічного факультету щодо оновлення та систематичної методичної підтримки акредитаційних справ  за ОКР „бакалавр”, „спеціаліст”, „магістр” за напрямами та спеціальностями географічного факультету у 2011-2012 роках. Явкін В.Г., Круль В.П., Кілінська К.Й., Руденко В.П., Джаман В.О., Ющенко Ю.С., Сухий П.О.,  Цепенда М.В.

Про сприяння участі викладачів та студентів у V Всеукраїнському міжнародному конкурсі „Новітній інтелект України” (на виконання доручення Секретаріату Президента України, останній термін подання конкурсних обіт – 15 грудня 2011р. та 15 січня 2012р. для молоді віком до 35 років. Бучко Ж.І., завідувачі кафедр.

Про інформацію для МОН України щодо існуючих на географічному факультеті у ЧНУ ім. Ю.Федьковича спільних з суміжними державами-членами ЄС програм стажування у сфері туристичної діяльності (до 5 листопада 2011р.). Бучко Ж.І., Греков С.А.

Грудень:

Підготовка та супроводження заліково-екзаменаційної сесії. Цепенда М.В.

Про роботу колективів географічного факультету щодо оновлення акредитаційних справ за всіма освітніми напрямами та спеціальностями географічного факультету.

Голови навчально-методичних комісій за спеціальностями, завідувачі кафедр.

Лютий:

Про хід роботи щодо підготовки ліцензійної справи за спеціальністю „Водопостачання та водовідведення” ОКР „магістр” у колективі кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення. Руденко В.П., Ющенко Ю.С.

Про роботу кафедральних студентських наукових гуртків. Бучко Ж.І.

Березень:

Підготовчі роботи щодо проведення літніх виробничих та навчальних практик на факультеті.

Про роботу фахівців геофаку на підготовчих курсах університету та реалізацію системи профорієнтованої роботи по залученню до вступу на географічний факультет кращих випускників шкіл та ВНЗ 1-2 рівня акредитації.

Обговорення пропозицій деканату та кафедр факультету щодо активізації діяльності наукового репозитарію географічного факультету. Бучко Ж.І.

Квітень:

Оцінка результатів підсумкового контролю та атестації в академгрупах факультету.

Про виїздні студентські навчальні практики на 1-2 курсах географічного факультету. Костащук В.І.

Травень:

Про роботу завідувачів кафедр по сприянню у працевлаштуванні випускників 2012р. (Цепенда М.В, Мінаєва С.В.)

Про організацію роботи ДЕК-ів та літню екзаменаційну сесію на факультеті.

Про роботу наставників в академгрупах географічного факультету (Брик С.Д.)

Червень:

Подання до МОН молоді та спорту України пропозицій щодо цільової докторантури та аспірантури на 2012-2013 рр.

Про підсумки роботи деканату у 2011-2012 навчальному році та стратегічні завдання колективу на 2012-2013 рр.

Про хід робіт з організації вступної компанії на освітні напрями та спеціальності географічного факультету.

Про організацію літнього оздоровлення працівників географічного факультету.

Декан географічного факультету проф. Руденко В.П.

 

 

 План

роботи деканату географічного факультету

на 2010-2011 навчальний рік

Організаційна робота

Вересень:

 1. Визначення основних пріорітетів 2010-2011 навчального року та затвердження планів роботи деканату.
 2. Підготовчі роботи до звіту декана проф. В.П. Руденка про основні напрями роботи декану за 2009-2010 навчальний рік і завдання на поточний навчальний період.
 3. Обговорення та затвердження планів роботи навчально-методичної та методичних комісій географічного факультету за напрямами та спеціальностями: „Географія”, „Водопостачання та водовідведення” (напрям: „ Гідротехніка (водні ресурси)”), „Менеджмент організацій”: „Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу”, „Менеджмент організацій туристичної індустрії”, „Менеджмент природоохоронної діяльності”, „Геодезія, картографія та землеустрій” („Управління територіями” (спеціальність „Землевпорядкування та кадастр”), „Економічна та соціальна географія”, „Туризм” на розширеному засіданні деканату.
 4. Обговорення звітної доповіді декана проф. В.П. Руденка за 2009-2010 навчальний рік. Руденко В.П., заступники декана.
 5. Організаційне сприяння роботі Експертної комісії ДАКу України щодо ліцензування напряму «Гідрометеорологія» зо ОКР «бакалавр» у 2010 -2011 навчальному році.

Жовтень:

 1. Про хід роботи у колективі кафедри геодезії, картографії та управління територіями  щодо ліцензування спеціальності „Геодезія” за ОКР „спеціаліст” у 2010-2011 навчальному році. Сухий О.П., Білокриницький С.М., Руденко В.П., Цепенда М.В.
 2. Про стан підготовки викладачами факультету електронних варіантів навчальних посібників для дистанційного навчання. Костащук І.І., Кібич І.В., Цепенда М.В.

Листопад:

 1. Про роботу завідувачів кафедр впродовж вересня-листопада 2011 року щодо реалізації пропозиції викладачів та науковців географічного факультету по заключенню госпдоговірних тем з підприємствами та організаціями області з важливіших напрямів розвитку географічної науки і практики.
 2. Про роботу колективів кафедр географічного факультету щодо оновлення та систематичної методичної підтримки акредитаційних справ  за ОКР „бакалавр”, „спеціаліст”, „магістр” за напрямами та спеціальностями географічного факультету у 2010-2011 роках.        Явкін В.Г., Круль В.П., Кілінська К.Й., Руденко В.П., Джаман В.О., Ющенко Ю.С., Сухий П.О.,  Цепенда М.В.
 3. Про сприяння участі викладачів та студентів у ІV Всеукраїнському міжнародному конкурсі „Новітній інтелект України” (на виконання доручення Секретаріату Президента України, останній термін подання конкурсних обіт – 15 грудня 2010р. та 15 січня 2011р. для молоді віком до 35 років. Бучко Ж.І., завідувачі кафедр.
 4. Про інформацію для МОН України щодо існуючих на географічному факультеті у ЧНУ ім. Ю.Федьковича спільних з суміжними державами-членами ЄС програм стажування у сфері туристичної діяльності (до 5 листопада 2010р.). Бучко Ж.І., Греков С.А.

Грудень:

 1. Підготовка та супроводження заліково-екзамінаційної сесії. Цепенда М.В.
 2. Про роботу колективів кафедр географії та менеджменту туризму, соціальної географії та рекреаційного природокористування щодо поліпшення якості підготовки фахівців за напрямом та спеціальністю «Туризм». Явкін В.Г., Кілінська К.Й., Греков С.А.

Лютий:

 1. Про хід роботи щодо перезатвердження складу та продовження терміну діяльності спеціалізованої вченої ради з географічних наук у ЧНУ ім. Ю.Федьковича. Руденко В.П., Джаман В.О., Бучко Ж.І.
 2. Про роботу кафедральних студентських наукових гуртків. Бучко Ж.І.

Березень:

 1. Підготовчі роботи щодо проведення літніх виробничих та навчальних практик на факультеті.
 2. Про роботу фахівців геофаку на підготовчих курсах університету та реалізацію системи профорієнтованої роботи по залученню до вступу на географічний факультет кращих випускників шкіл та ВНЗ 1-2 рівня акредитації.
 3. Обговорення та подання на всеукраїнський конкурс пропозицій щодо нової міжкафедральної держбюджетної науково-дослідної теми на 2011-2013 р.р. Руденко В.П., Джаман В.О.

Квітень:

 1. Оцінка результатів підсумкового контролю та атестації в академгрупах факультету.
 2. Про виїздні студентські навчальні практики на 1-2 курсах географічного факультету. Костащук В.І.

Травень:

 1. Про роботу завідувачів кафедр по сприянню у працевлаштуванні випускників 2011р. (Цепенда М.В, Руснак Н.С.).
 2. Про організацію роботи ДЕК-ів та літню екзамінаційну сесію на факультеті.
 3. Про роботу наставників в академгрупах географічного факультету (Паланичко О.В.).

Червень:

 1. Подання до МОН України пропозицій щодо цільової докторантури та аспірантури на 2011-2012рр.
 2. Про підсумки роботи деканату у 2010-2011 навчальному році та стратегічні завдання колективу на 2011-2012 рр.
 3. Про хід робіт з організації вступної компанії на освітні напрями та спеціальності географічного факультету.
 4. Про організацію літнього оздоровлення працівників географічного факультету.

ІІ. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (План роботи додається).

ІІІ. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (План роботи додається).

IV. ПЛАНУВАННЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ НА ГЕОГРАФІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ.

(За календарними планами роботи кафедр, календарними планами виконання науково-дослідних робіт, ТЗ тем, індивідуальними планами робіт докторантів, аспірантів, здобувачів, що розглядаються і затверджуються вченою радою географічного факультету).

V. ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (План додається).

Декан

географічного факультету                                                    проф. Руденко В.П.

 

План роботи деканату на 2009-2010 н.р.

Вересень:

1.Визначення основних пріорітетів 2009-2010 навчального року та затвердження планів роботи деканату.

2. Підготовчі роботи до звіту декана проф. В.П. Руденка про основні напрями роботи декану за 2008-2009 навчальний рік і завдання на поточний навчальний період.

3. Обговорення та затвердження планів роботи навчально-методичної та методичних комісій географічного факультету за напрямами та спеціальностями: „Географія”, „Водопостачання та водовідведення” (напрям: „ Гідротехніка (водні ресурси)”), „Менеджмент організацій”: „Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу”, „Менеджмент організацій туристичної індустрії”, „Менеджмент природоохоронної діяльності”, „Геодезія, картографія та землеустрій” („Управління територіями” (спеціальність „Землевпорядкування та кадастр”), „Економічна та соціальна географія”, „Туризм” на розширеному засіданні деканату.

4. Обговорення звітної доповіді декана проф. В.П. Руденка за 2008-2009 навчальний рік. Руденко В.П., заступники декана.

Жовтень:

5. Про хід роботи у колективі кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення щодо ліцензування напряму „Гідрометеорологія” за ОКР „бакалавр” у 2009-2010 навчальному році. Ющенко Ю.С., Кирилюк А.О., Руденко В.П., Цепенда М.В.

6. Оцінка стану виконання та внесення коректив до „Перспективного плану розвитку географічного факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича на 2009-2010рр.” та завдання на найближчий період.

Листопад:

7. Про роботу завідувачів кафедр впродовж вересня-листопада 2009 року щодо реалізації пропозиції викладачів та науковців географічного факультету по заключенню госпдоговірних тем з підприємствами та організаціями області з важливіших напрямів розвитку географічної науки і практики.

8. Про роботу колективів кафедр географічного факультету щодо оновлення та систематичної методичної підтримки акредтаційних справ за ОКР „бакалавр”, „спеціаліст”, „магістр” за напрямами та спеціальностями географічного факультету у 2009-2010 роках. Явкін В.Г., Круль В.П., Кілінська К.Й., Руденко В.П., Джаман В.О., Ющенко Ю.С., Сухий П.О., Цепенда М.В.

9. Про сприяння участі викладачів та студентів у ІV Всеукраїнському міжнародному конкурсі „Новітній інтелект України” (на виконання доручення Секретаріату Президента України, останній термін подання конкурсних обіт – 15 грудня 2009р. та 15 січня 2010р. для молоді віком до 35 років. Бучко Ж.І., завідувачі кафедр.

10. Про інформацію для МОН України щодо існуючих не географічному факультеті у ЧНУ ім. Ю.Федьковича спільних з суміжними державами-членами ЄС програм стажування у сфері туристичної діяльності (до 5 листопада 2009р.). Бучко Ж.І., Греков С.А.

Грудень:

11. Підготовка та супроводження заліково-екзамінаційної сесії. Цепенда М.В.

12. Аналіз ефективності функціонування швидкісної системи Інтернет на кафедрах географічного факультету.

Лютий:

13.  Про роботу геологічного музею географічного факультету на предмет чергового подання пропозицій від геофаку про його включення до категорії «національне надбання». Круль В.П.

14.  Про діяльність деканату (Руденко В.П.) зав. кафедрами щодо покращення роботи філій кафедр на виробництві з метою організації баз практик та відпочинку.

15. Про роботу кафедральних студентських наукових гуртків.

Березень:

16. Підготовчі роботи щодо проведення літніх виробничих та навчальних практик на факультеті.

17.  Про роботу фахівців геофаку на підготовчих курсах університету та реалізацію системи профорієнтованої роботи по залученню до вступу на географічний факультет кращих випускників шкіл та ВНЗ 1-2 рівня акредитації.

Квітень:

18.  Оцінка результатів підсумкового контролю та атестації в академгрупах факультету.

19.  Про виїзні студентські навчальні практики на 1-2 курсах географічного факультету.

Травень:

20. Про роботу завідувачів кафедр по сприяню у працевлаштуванні випускників 2010р. (Цепенда М.В, Руснак Н.С.).

21. Про організацію роботи ДЕК-ів та літню екзамінаційну сесію на факультеті.

22. Про роботу старших наставників у академгрупах заочної форми навчання (Греков С.А.).

Червень:

23. Подання до МОН України пропозицій щодо цільової докторантури та аспірантури на 2011-2012рр.

24. Про вивільнення приміщень у корпусах університету під навчальні аудиторії у 2010-2011 навчальному році.

25. Про підсумки роботи деканату у 2009-2010 навчальному році та стратегічні завдання колективу на 2010-2011 рр.

26. Про хід робіт з організації вступної компанії на освітні напрями та спеціальності географічного факультету.

27. Про організацію літнього оздоровлення працівників географічного факультету.

ІІ. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (План роботи додається).

ІІІ. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (План роботи додається).

IV. ПЛАНУВАННЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ НА ГЕОГРАФІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ.

(За календарними планами роботи кафедр, календарними планами виконання науково-дослідних робіт, ТЗ тем, індивідуальними планами робіт докторантів, аспірантів, здобувачів, що розглядаються і затверджуються вченою радою географічного факультету).

    V. ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (Плдан додається)

Декан географічного факультету                                                    проф. Руденко В.П.

I. План роботи деканату на 2008-2009 н.р.

Вересень:

1. Визначення основних пріоритетів 2008-2009 навчального року та затвердження планів роботи деканату.

2. Підготовчі роботи до звіту декана проф. В.П. Руденка про основні напрями роботи деканату за 2007-2008 навчальний рік і завдання на поточний навчальний період.

3. Обговорення та затвердження планів роботи навчально-методичної та методичних комісій географічного факультету за напрямами та спеціальностями: “Географія”, “Водопостачання та водовідведення” (напрям: Гідротехніка (Водні ресурси), “Менеджмент організацій”: “Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу”, “Менеджмент організацій туристичної індустрії”, “Менеджмент природоохоронної діяльності”, “Геодезія, картографія та землеустрій” (“Управління територіями” (спеціальність “Землевпорядкування та кадастр”), “Економічна та соціальна географія”, “Туризм” на розширеному засіданні деканату.

4. Обговорення звітної доповіді декана проф. В.П. Руденка за 2007-2008 навчальний рік. Руденко В.П., заступники декана.

Жовтень:

5. Про хід роботи у колективах кафедр географії та менеджменту туризму, соціальної географії та рекреаційного природокористування щодо акредитації за ОКР “спеціаліст”, “магістр” спеціальності “Туризм” та кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення щодо ліцензування напряму “Гідрометеорологія” за ОКР “бакалавр” у 2008-2009 навчальному році. Явкін В.Г., Кілінська К.Й., Ющенко Ю.С., Руденко В.П., Цепенда М.В.

6. Оцінка стану виконання та внесення коректив до “Перспективного плану розвитку географічного факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича на 2008-2010 рр.” та завдання на найближчий період.

7. Про роботу завідувачів кафедр впродовж вересня-листопада 2008 року щодо реалізації пропозиції викладачів на науковців географічного факультету по заключенню госпдоговірних тем з підприємствами та організаціями області з важливіших напрямів розвитку географічної науки і практики.

8. Про роботу колективів кафедр географічного ф-ту щодо оновлення та систематичної методичної підтримки акредитаційних справ за ОКР “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр” за напрямами та спеціальностями геофаку у 2008-2009 роках. Явкін В.Г., Круль В.П., Кілінська К.Й., Руденко В.П., Джаман В.О., Ющенко Ю.С., Цепенда М.В.

Грудень:

9. Підготовка та супроводження заліково-екзаменаційної сесії. Цепенда М.В.

10. Аналіз та узгодження критичних зауважень та пропозицій, висловлених завідувачами кафедр в процесі відвідування занять викладачів кафедр. Присакар В.Б.

11. Аналіз ефективності функціонування швидкісної системи Інтернет на кафедрах географічного факультету.

Лютий:

12. Про роботу геологічного музею географічного факультету на предмет чергового подання пропозицій від геофаку про його включення до категорії "національне надбання".

13. Про діяльність деканату (Руденко В.П., Присакар В.Б.) зав. кафедр щодо покращення роботи філій кафедр на виробництві з метою організації баз практик та відпочинку.

14. Про роботу кафедральних студентських наукових гуртків.

Березень:

15. Підготовчі роботи щодо проведення літніх виробничих та навчальних практик на факультеті.

16. Про роботу фахівців геофаку на підготовчих курсах університету та реалізацію системи профорієнтаційної роботи по залученню до вступу на географічний факультет кращих випускників шкіл та ВНЗ 1-2 рівня акредитації.

Квітень:

17. Оцінка результатів підсумкового контролю та атестації в академгрупах факультету.

18. Про виїзні студентські навчальні практики на 1-2 курсах географічного факультету.

Травень:

19. Про результати виконання спільних науково-дослідних тем з Кошіцьким (Словаччина) та Сучавським (Румунія) університетами щодо медико-екологічних проблем та картографування розвитку туризму (впродовж вересня 2008 р. -травня 2009 р.).

20. Про організацію роботи ДЕК-ів та літню екзаменаційну сесію на факультеті.

21. Про підготовчі роботи з працевлаштування випускників геофаку. Зав. кафедрами.

Червень:

23. Подання до МОН України пропозиції щодо цільової докторантури та аспірантури на 2010-2011 рр.

24. Про вивільнення приміщень у корпусах університету під навчальні аудиторії у 2009-2010 навчальному році.

25. Про підсумки роботи деканату у 2008-2009 навчальному році та стратегічні завдання колективу на 2009-2010 рр.

26. Про хід робіт з організації вступної компанії на освітні напрями та спеціальності географічного факультету.

27. Про організацію літнього оздоровлення працівників географічного факультету.

ІІ. Планування роботи вченої ради географічного факультету (План роботи додається).

ІІІ. Планування роботи навчально-методичної комісії географічного факультету (План роботи додається).

IV. Планування наукової роботи на географічному факультеті.

(За календарними планами роботи кафедр, календарними планами виконання науково-дослідних робіт, ТЗ тем, індивідуальними планами робіт докторантів, аспірантів, здобувачів, що розглядаються і затверджуються вченою радою географічного факультету).

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterѓпщ…@kqяGchnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.