Абітурієнту

Оновлено
2020-06-25
13:46

Нормативні документи

 

Нормативно-правовими актами України, Статутом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, цим Положенням.

Факультет має печатку, бланки, власну емблему, а також почесні відзнаки, грамоти, листи-подяки тощо з метою стимулювання сумлінної праці працівників та успішного навчання студентів, аспірантів, докторантів факультету, іншу символіку факультету.

  1. Основні напрями роботи факультету

2.1. Основними напрямами роботи факультету є:

а/ підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст та магістр;

б/ підготовка фахівців найвищої кваліфікації у сфері природничих та гуманітарних наук: кандидатів та докторів наук для України та іноземних країн у відповідності з затвердженим в установленому порядку планом набору, міждержавними договорами та індивідуальними контрактами;

в/ підвищення кваліфікації фахівців у різних сферах освітньої, наукової та практичної діяльності;

г/ сприяння розвитку української вищої школи, поширення науково-практичних знань, формування сучасного освітнього процесу;

д/ організація, координація і проведення фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт;

е/ відродження, збереження та пропагування національних надбань та традицій, здійснення культурно-просвітницької діяльності;

є/ підготовка підручників, навчальних посібників, курсів лекцій та іншої навчальної і навчально-методичної літератури, випуск періодичних видань;

ж/ здійснення міжнародного співробітництва та партнерства на підставі угод, укладених університетом;

з/ здійснення іншої, не забороненої законодавством України, діяльності, пов'язаної з метою та функціональними завданнями факультету і університету.

  1. Управління факультетом

3.1. Вчена рада факультету є колегіальним органом факультету, яку очолює її голова — декан факультету ;

3.2. До складу вченої ради факультету входять за посадами заступники декана, завідувачі кафедр, голова первинної профспілкової організації факультету, голова первинної профспілкової організації студентів факультету, керівники органів самоврядування студентів, представники ветеранів війни і праці факультету.

3.3. До складу вченої ради факультету входять також виборні представники, які обираються з числа науково-педагогічних, наукових працівників, інших працівників факультету і працюють у ньому на постійній основі, відповідно до квот, визначених Статутом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності складу вченої ради становлять науково-педагогічні працівники факультету.

3.4. Виборні представники обираються загальними зборами (конференцією) трудового колективу факультету за поданням кафедр та інших структурних підрозділів, в яких вони працюють за квотою:

до 100 чоловік включно, працюючих на факультеті, - по 1 особі від 10;

від 101 до 300 чоловік включно, працюючих на факультеті, - по 1 особі від 20;

понад 300 чоловік, працюючих на факультеті, - по 1 особі від 40.

Дострокова заміна членів вченої ради факультету з числа виборних представників проводиться у такому ж порядку.

Персональний склад вченої ради факультету затверджує ректор університету строком на сім років.

Секретар вченої ради призначається ректором за поданням декана факультету на строк дії вченої ради з числа членів ради, якщо за це рішення проголосувало не менше 2/3 членів її складу. Дострокова зміна секретаря вченої ради відбувається за його власним бажанням або за поданням вченої ради більшістю в 2/3 голосів присутніх.

3.5. Засідання вченої ради факультету скликає та проводить її голова. У разі його відсутності на засіданнях головує заступник декана факультету, який є членом вченої ради, або особа, яка виконує обов’язки декана факультету, якщо вона є членом вченої ради.

3.6. Вчена рада факультету :

а/ схвалює навчальні програми та навчальні плани підготовки фахівців для затвердження ректором університету, фінансовий план і звіт структурного підрозділу;

б/ розглядає питання методики викладання навчальних дисциплін, організаційні питання навчально-виховної і наукової роботи;

в/ визначає теми наукових досліджень та затверджує звіти про їх виконання;

г/ затверджує теми докторських і кандидатських дисертацій, індивідуальні плани аспірантів; рекомендує наукових керівників (консультантів) аспірантів, докторантів, пошукувачів; проводить атестацію аспірантів і докторантів;

д/ вносить на розгляд Вченої ради університету пропозиції про присвоєння вчених звань професора і доцента, старшого наукового співробітника;

е/ обирає на посаду таємним голосуванням доцентів, старших викладачів, викладачів, асистентів;

з/ вирішує інші питання відповідно до своїх повноважень.

3.7. Засідання вченої ради проводяться не рідше одного разу на місяць. Засідання вченої ради є відкритими. Позачергове засідання вченої ради може бути скликане за ініціативою голови вченої ради чи 1/3 членів вченої ради факультету;

Рішення вченої ради набирають чинності, якщо в засіданні бере участь не менше 2/3 її складу. Рішення вченої ради (крім окремо обумовлених випадків) приймаються простою більшістю голосів наявних членів вченої ради, та вводяться в дію рішеннями декана факультету.

Рішення вченої ради факультету може бути скасовано Вченою радою університету.

3.8. Керівництво факультетом у межах своєї компетенції на постійній основі здійснює декан, який несе особисту відповідальність за результати його роботи. Декан може делегувати частину повноважень своїм заступникам.

3.9. Висування кандидатів на посаду декана здійснюється з числа науково-педагогічних працівників факультету, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю факультету.

Висування кандидатів може здійснюватися: кафедрами, іншими структурними підрозділами з кількістю працюючих не менше п’яти осіб; органом студентського самоврядування разом з профбюро студентів факультету шляхом самовисування.

Орган студентського самоврядування разом з профбюро студентів факультету та одна кафедра чи структурний підрозділ мають право висунути лише по одному кандидату.

Висування кандидатів на посаду декана здійснюється не пізніше ніж за один місяць до закінчення повноважень діючого декана, на підставі наказу ректора про оголошення виборів декана.

3.9.1. З числа висунутих кандидатів загальні збори (конференція) трудового колективу факультету рекомендують Вченій раді університету не більше двох кандидатур дія обрання на посаду декана.

У випадку, якщо один із претендентів на посаду декана набере при голосуванні більше 50% голосів від загальної кількості присутніх на зборах (конференції) делегатів, до Вченої ради університету подається одна кандидатура.

3.9.2. Декан факультету обирається із рекомендованих загальними зборами (конференцією) трудового колективу факультету кандидатур таємним голосуванням Вченою радою університету.

Обраним вважається кандидат, який набрав більше 50 % голосів від загальної кількості присутніх членів Вченої ради університету, за умови присутності не менше 2/3 її складу.

3.9.3. Якщо жоден з кандидатів не набере більше 50% голосів, проводяться повторні вибори відповідно до визначеного цим Положенням порядку.

За таких умов, у разі потреби, виконання обов’язків декана факультету покладається ректором університету на будь-кого з науково-педагогічних працівників факультету до видання наказу про призначення декана факультету після його обрання.

3.9.4. Ректор університету призначає обраного кандидата на посаду декана факультету строком на п’ять років, підписавши з ним контракт.

3.9.5. Декан факультету видає розпорядження, що стосуються діяльності факультету, яке є обов’язковими для виконання всіма його працівниками. У разі, коли розпорядження не відповідають чинному законодавству, Статуту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича чи завдають шкоди інтересам університету, вони можуть бути скасовані ректором університету.

3.9.6. Декан факультету може бути звільнений із займаної посади на підставах:

а/ визначених трудовим законодавством України;

б/ за порушення Статуту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

в/ за порушення умов контракту.

3.9.8. Декан факультету може бути звільнений ректором університету на підставі подання загальних зборів (конференції) трудового колективу факультету. Рішення про звільнення декана приймається не менше ніж 2/3 голосів складу загальних зборів (конференції) трудового колективу факультету.

3.9.9. Заступники декана факультету призначаються ректором університету на строк повноважень декана.

3.10. Декан факультету:

3.10.1. В межах здійснення керівництва факультетом:

- головує на засіданнях вченої ради факультету;

 - головує у комісіях прийому вступних іспитів до аспірантури, кандидатських іспитів, конкурсних комісіях для зарахування до магістратури, Державних атестаційних комісіях за спеціальностями факультету тощо;

- є членом приймальної комісії університету та Вченої ради Університету;

- проводить наради із заступниками, завідуючими кафедрами та керівниками інших структурних підрозділів факультету, рішення яких мають рекомендаційний характер;

- призначає комісію для прийняття академічної заборгованості студентів, підписує відомості для складання (перескладання) академічних заборгованостей студентами денної та заочної форм навчання;

- надає студентам дозволи на навчання за індивідуальним графіком, видає розпорядження про складання академічної різниці особами, які отримали дозвіл на переведення чи поновлення в установленому законодавством порядку;

- готує, за погодженням з кафедрами, подання та клопотання керівництву університету щодо прийняття та обрання працівників факультету на посади науково-педагогічних працівників, управлінського та навчально-допоміжного персоналу;

- визначає за рекомендацією кафедри кандидатури студентів та працівників факультету для поїздки за кордон у навчальних, наукових та навчально-методичних цілях;

- видає розпорядження, що стосуються діяльності факультету, які є обов’язковими для виконання всіма його працівниками;

- вживає необхідні заходи для координації робіт факультету з науковими підрозділами університет;

- за погодженням з вченою радою факультету розподіляє та контролює використання коштів, передбачених фінансовим планом, ухваленим Вченою радою Університету, в обсягах та за напрямками, визначеними кошторисом доходів і видатків;

- здійснює контроль стану закріплених за факультетом навчально-лабораторних приміщень та підтримання їх в робочому стані;

- бере участь в організації робіт з благоустрою закріпленої за факультетом території та підтриманню її в належному стані;

- контролює та вживає всіх необхідних заходів по охороні праці, забезпеченні санітарного стану та протипожежної безпеки на факультеті;

- контролює ведення документації факультету згідно номенклатури справ факультету;

- може делегувати частину повноважень своїм заступникам;

- здійснює кадрову політику на факультеті;

- вирішує інші питання відповідно до законодавства України та Статуту університету.

3.10.2.Несе персональну відповідальність за:

- порушення бюджетного законодавства при використанні коштів у тому числі за нецільове їх використання;

- використання матеріально-технічної бази факультету не за її функціональним призначенням;

- незабезпечення безпечних умов праці співробітників факультету при проведенні навчальних занять в приміщеннях, закріплених за факультетом;

- неналежне забезпечення пожежної безпеки та виконання протипожежних заходів у підпорядкованому йому структурному підрозділі та закріплених приміщеннях;

- порушення прав та академічних свобод співробітників та студентів;

- результати роботи факультету;

3.10.3. Забезпечує:

- організацію навчального та навчально-виховного процесу на факультеті;

- організацію виховної роботи на факультеті;

- організацію науково-дослідної роботи на факультеті;

- організацію та проведення вступних іспитів під час прийому на факультет;

- організацію поточного контролю успішності, проміжної атестації студентів та відвідування ними занять;

- здійснення контролю за проведенням всіх видів навчальних занять, практик, підсумкової атестації студентів факультету;

- дотримання правил вступу на факультет;

- порядку випуску бакалаврів, спеціалістів, магістрів;

- діяльність органів самоврядування;

- діяльність кафедр, інших структурних підрозділів факультету;

- здійснення заходів для зміцнення та розвитку матеріально-технічної бази факультету;

- вчасне доведення до відома завідуючих кафедрами та співробітників факультету наказів, розпоряджень та інших документів деканату та керівництва університету щодо діяльності факультету чи університету та контроль за їх виконанням;

- поселення в гуртожиток студентів факультету, які потребують забезпечення житлом;

- контролює дотримання студентами правил проживання в гуртожитках університету.

3.10.4. Затверджує:

- функціональні обов’язки заступників декана, завідуючих кафедрами та іншими структурними підрозділами, видає розпорядження з цих питань;

- плани та обсяги видання (поширення) навчально-методичних матеріалів, надає дозволи на друкування таких матеріалів;

- індивідуальні графіки навчання студентів та здійснює контроль за їх виконанням;

- графіки роботи Екзаменаційних комісій;

- перезарахування предметів студентам, що переводяться чи продовжують подальше навчання або поновлення у складі студентів факультету;

- педагогічне навантаження викладачів кафедр;

- розклад занять, проведення заліків та іспитів;

- графіки навчального процесу факультету відповідно до графіка організації навчального процесу в Університеті.

3.10.5. Візує:

- навчальні плани підготовки аспірантів за відповідними науковими спеціальностями;

- договори на підготовку фахівців на факультеті, платіжні документи, господарські договори;

- документи студентам для виїзду за кордон та інших документів студентів, які потребують посвідчення гербовою печаткою;

- угоди про співробітництво і партнерство, на придбання матеріальних цінностей, виконання робіт та послуг за рахунок коштів, що виділяються факультету, - з фізичними та юридичними особами, акти списання матеріальних цінностей;

- накази про переведення та поновлення осіб з інших вищих начальних закладів;

- накази про відрахування та поновлення студентів факультету;

- накази про переведення студентів факультету з однієї форми навчання на іншу, надання повторного курсу навчання, академічних відпусток, відпусток по вагітності, пологах та по догляду за дитиною тощо.

3.10.6. Підписує:

- студентські квитки, залікові книжки, довідки.

3.11. Базовим структурним підрозділом факультету є кафедра, яка визнається основною і визначальною ланкою навчально-виховного процесу та несе повну відповідальність за проведення навчально-виховної і методичної роботи з однієї або декількох споріднених навчальних дисциплін і здійснення наукової, науково-дослідної, науково-технічної діяльності за певним напрямом. Кафедра створюється, реорганізується, ліквідується рішенням Вченої ради університету.

3.12. У своїй діяльності кафедра керується Законом України "Про вишу освіту", Статутом Чернівецького університету імені Юрія Федьковича, Положенням про кафедру Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, цим Положенням.

Керівництво кафедрою здійснює завідувач, який несе особисту відповідальність за рівень і організацію навчальної, методичної, наукової та виховної роботи, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та співробітників кафедри. Завідувач кафедри обирається на посаду за конкурсом Вченою радою університету строком на п’ять років, з яким ректор університету укладає контракт. Функції та повноваження завідувача кафедри визначаються Положенням про кафедру Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, яке розробляється та затверджується в установленому порядку.

3.13. Для оперативного вирішення поточних питань організації роботи факультету в період між засіданнями вченої ради факультету, деканом можуть скликатися наради заступників декана, завідувачів кафедр та керівників інших структурних підрозділів. Рішення таких нарад носять рекомендаційний характер і реалізуються рішеннями та розпорядженнями декана або рішеннями вченої ради факультету.

3.14. Для підготовки проектів нормативних, навчально-методичних документів (навчальних планів, програм тощо) на факультеті створюється з числа найдосвідченіших науково-педагогічних працівників Навчально-методична рада. Члени комісії обираються від кожної кафедри. Голова та члени комісії затверджуються вченою радою факультету з числа її членів.

3.15. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування факультету є збори (конференція) трудового колективу, його працівників, які скликаються не рідше одного разу на рік спільним рішенням первинної профспілкової організації факультету та декана і проводяться у порядку, визначеному Статутом університету.

На факультетах проводяться збори або може проводитися конференція, якщо загальна кількість працівників перевищує 100 осіб.

Збори є правомочними, якщо на них присутні більше 50% членів трудового колективу. Конференція є правомочною, якщо на ній присутні 2/3 загальної кількості її складу (делегатів). Рішення зборів (конференції) приймаються простою більшістю голосів таємним або відкритим голосуванням.

В органі громадського самоврядування факультету 75 % загальної чисельності учасників-делегатів повинні становити науково-педагогічні і наукові працівники, 10% - інші категорії учасників освітнього процесу та 15% - виборні представники з числа студентів, які обираються студентами, що навчаються на факультеті, шляхом прямих таємних виборів.

3.16.1. Обрання делегатів на конференцію трудового колективу факультету здійснюється на загальних зборах працівників кафедр та інших структурних підрозділів факультету.

3.16.2.Представництво делегатів конференції трудового колективу факультету визначається у співвідношенні 1 особа від 5-ти членів науково-педагогічних працівників кафедри.

До загальної чисельності складу зборів (конференції) трудового колективу факультету додатково включаються 15% виборних представників з числа студентів, які обираються на факультеті шляхом прямих таємних виборів.

3.16.3. Повноваження делегатів конференції трудового колективу факультету встановлюються на термін три роки.

3.16.4. Загальні збори (конференція) трудового колективу факультету :

а/ дають оцінку діяльності декана факультету, завідувачів кафедр, керівників інших структурних підрозділів;

б/ затверджують річний звіт про діяльність факультету;

в/ вносять пропозиції до Вченої ради Університету щодо кандидатури на посаду декана факультету;

г/ подають ректору університету пропозиції щодо відкликання з посади декана факультету з підстав, передбачених законодавством України, Статутом університету та підписаним з ним контрактом;

д/ обирають виборних представників до вченої ради факультету;

е/ обирають делегатів на конференцію трудового колективу Університету;

є/ обирають кандидатури до Вченої ради Університету;

ж/ вирішують інші питання відповідно до законодавства.

3.16.5. На факультеті створюються органи студентського самоврядування, які здійснюють свої повноваження відповідно до законів та Статуту університету. Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи, спеціалізації, курсу, факультету, гуртожитку у формі ради студентів, науково-студентського товариства тощо.

Студентське самоврядування обирає свої розпорядчі та виконавчі органи, визначає напрями та форми діяльності, структуру, повноваження, порядок їх обрання та звітності. Органи студентського самоврядування спрямовують свою діяльність на виховання студентської молоді, сприяння розвитку їх особистості, формування поваги до права та закону, забезпечення виконання ними обов’язків, передбачених Законом України "Про вищу освіту" та Статуту університету, відповідно до мети та завдань студентського самоврядування.

  1. Господарська діяльність факультету

4.1. Будівлі, споруди, обладнання, інвентар та інше майно, яким користується факультет, належать університету. Територія факультету є частиною території університету. Питання про надання майна факультету у спільне користування чи оренду іншим юридичним чи фізичним особам вирішується ректором університету.

Майно, набуте факультетом від здійснення господарської діяльності, перебуває у користуванні факультету.

Фінансування факультету здійснюється за рахунок:

а/ коштів загального фонду державного бюджету шляхом виділення їх частки факультету у зведеному кошторисі університету;

б/ коштів спеціального фонду державного бюджету, у тому числі одержаних від надання платних послуг та за окремими нормативами, виділеними університетом;

в/ добровільних внесків і пожертвувань юридичних та фізичних осіб;

г/ коштів, одержаних за виконання науково-дослідних робіт (послуг) та інших робіт, виконаних факультетом на замовлення юридичних та фізичних осіб;

д/ інших джерел, що не суперечать Статуту університету.

  1. Реорганізація (ліквідація)

Реорганізація, ліквідація факультету проводиться у порядку, встановленому чинним законодавством та Статутом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterNгѕы]3@FмByфchnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.