ќновлено
2018-06-04
11:20

 

 афедра географ≥њ ”крањни та рег≥онал≥стики

  

 

 афедра г≥дроеколог≥њ, водопостачанн€ та водов≥дведенн€

 

 

 

 афедра геодез≥њ,картограф≥њ та управл≥нн€ територ≥€ми

 

 

 

 

 афедра географ≥њ та менеджменту туризму

 

 

 

 

 афедра ф≥зичноњ географ≥њ ≥ рац≥онального природокористуванн€

 

 

 

 

 афедра економ≥чноњ географ≥њ та еколог≥чного менеджменту

 

 

 

 

 афедра соц≥альноњ географ≥њ та рекреац≥йного ѕ 

 

 

 

 

 

 

 

 ≤нформац≥€ про п≥дсумки л≥тньоњ зал≥ково-екзаменац≥йноњ сес≥њ за 2010-2011 навчальний р≥к на географ≥чному факультет≥

”загальнен≥ дан≥ про €к≥сть та усп≥шн≥сть в розр≥з≥ спец≥альностей за п≥дсумками зимовоњ та л≥тньоњ сес≥й з 2008-2009 до 2010-2011 навчального року.

–озпод≥л невстигаючих студент≥в по спец≥альност€х ≥ курсах за п≥дсумками л≥тньоњ сес≥њ 2010 – 2011 н.р.

 

ѕ≥дсумки зал≥ково-екзаменац≥йноњ сес≥њ за ≤ семестр 2010-2011 навчального року на географ≥чному факультет≥ ≥ завданн€ по п≥двищенню €кост≥ навчанн€ в св≥тл≥ Ѕолонського процесу.

≤нформац≥€ про п≥дсумки зал≥ково-екзаменац≥йноњ сес≥њ за ≤ семестр 2010-2011 навчального року (до перескладанн€)
                           

  ≤нформац≥€ про п≥дсумки ≤ модульного контролю на географ≥чному факультет≥
«г≥дно граф≥ка навчального процесу на факультет≥ в пер≥од з 23 березн€ до 3 кв≥тн€ 2009 року повинен був пройти ≤ модульний контроль. ¬раховуючи, що граф≥к навчального процесу був дещо ущ≥льнений, навчальний в≥дд≥л перен≥с здачу п≥дсумк≥в ≤ модул€ на два тижден≥ до 10 кв≥тн€, а ми просили здати модульн≥ в≥домост≥ до 17 кв≥тн€, щоб прозв≥тувати перед навчальним в≥дд≥лом у в≥второк 21 кв≥тн€. яку ж картину ми маЇмо на нин≥шн≥й день 22 кв≥тн€?
Ќа ≤ курс≥ ≥з 82 здано 62 модульн≥ в≥домост≥ або 75,6%. ЌемаЇ модульних в≥домостей ≥з дисципл≥н ‘≥зика, •рунтознавство, й ≤нформатика - спец. «√еограф≥€» та «≈коном≥чна ≥ соц≥альна географ≥€»; ¬ища математика ≥ ‘≥зика - спец «¬одопостачанн€»; Ѕ≥олог≥€ ≥ ѕ« справа - спец≥альн≥сть «≈колог≥€»; «¬ища математика» ≥ ««емлевпор€дне кресленн€» - спец≥альн≥сть ««емлевпор€дкуванн€»; ƒ≥лова ≥ноземна мова, ќснови економ теор≥њ, –екреац≥йн≥ комплекси та ќздоровчий туризм - спец≥альн≥сть «“уризм»;  ультуролог≥€ ≥ ќрган≥зац≥€ ќ—“ – спец≥альн≥сть «ћенеджмент».
≤з 14 в≥домостей ( з 62-х зданих) фактичний середн≥й бал менший 50% максимального бала за модуль, а по 3-х в≥домост€х ≥з дисципл≥ни „ћатематичн≥ методи досл≥дженн€ операц≥й”, що читаЇтьс€ дл€ – спец≥ал≥зац≥й «ћѕќƒ», «ћ“≤» та «ћ√ —» – в≥н складаЇ в≥дпов≥дно 30,20 ≥ 28%.
Ќа ≤≤ курс≥ ≥з 81 здано 66 модульних в≥домостей (81,5%). ЌемаЇ контрольних результат≥в ≥з дисципл≥н: Ћандшафтознавство ≥ ‘≥лософ≥€ – спец≥альност≥ «√еограф≥€» та «≈коном≥чна та соц≥альна географ≥€»; „ќп≥р матер≥ал≥в”, „≈лектротехн≥ка”, „‘≥лософ≥€” ≥ „ѕрикладн≥ питанн€ регулюванн€ використаних вод” – спец≥альн≥сть «¬одопостачанн€ та водов≥дведенн€»; „‘≥лософ≥€”, „«агальна еколог≥€” та „√≥дрооснови г≥дротехн≥ки” – спец≥альн≥сть «≈колог≥€ та охорона навколишнього середовища»; „ћатметоди у землевпор€дкуванн≥” ≥ „‘≥лософ≥€” – спец≥альн≥сть ««емлевпор€дкуванн€»; „‘≥нанси ≥ ф≥нанси п≥дприЇмств” – спец≥альн≥сть «“уризм».
≤з 13-х модульних в≥домостей (з 66 зданих) фактичний середн≥й модульний бал не дот€гуЇ до 50% в≥д максимального балу, а з „“ехнееколог≥њ” – спец≥альн≥сть «≈колог≥€» в≥н р≥вний 37%.
Ќа ≤≤≤ курс≥ ≥з 82 здано 72 модульн≥ в≥домост≥ (87,8%), з €ких по 17 в≥домост€х середн≥й фактичний бал менший 50% максимального бала, а по 2-х – „‘≥згеограф≥€ ”крањни” = 25% ≥ з „ќснов екобезпеки територ≥й та акватор≥й” = 30,5%.
Ќе здан≥ вчасно модульн≥ в≥домост≥ ≥з „ѕедагог≥ки” – спец≥альн≥сть «√еограф≥€» та «≈коном≥чна та соц≥альна географ≥€»; „“уроперейтингу” - спец≥альн≥сть «ћ“≤» ≥ «ћ√ —»; „–егулюванн€ запас≥в п≥дземних вод” – спец≥альн≥сть «¬одопостачанн€ та водов≥дведенн€»; „Ѕ≥огеох≥м≥€” - спец≥альн≥сть «≈колог≥€, охорона навколишнього середовища», „«емлевпор€дне проектуванн€”, „ћел≥орац≥€ ірунт≥в” ≥ „√еограф≥€ населенн€” – спец≥альн≥сть ««емлевпор€дкуванн€ та кадастр», „≈котуризм” - спец≥альн≥сть «“уризм».
—л≥д в≥дзначити, що з де€ких предмет≥в спостер≥гаЇтьс€ зворотна тенденц≥€, коли фактичний середн≥й бал модульноњ в≥домост≥ наближаЇтьс€ до максимального бала. Ќаприклад, з предмету „“еор≥€ кредиту” на спец≥ал≥зац≥€х «ћ“≤» ≥ «ћ√ —» в≥н складаЇ 95%, на «ћѕќƒ» - 91,5%; з „ћетод≥в обробки геодезичних вим≥рювань” – спец≥альн≥сть ««емлевпор€дкуванн€ та кадастр» - 95%; „√ео≥нформац≥йн≥ технолог≥њ у менеджмент≥” – на спец≥ал≥зац≥€х «ћ“≤»- 86% ≥ «ћѕќƒ» - 83,3%; „≈коном≥ка туризму ≥ готельного господарства” – спец≥альн≥сть «ћ“≤» - 86,6%; „Ѕуд≥вельна техн≥ка” – спец≥ал≥зац≥€ «¬одопостачанн€ та водов≥дведенн€» - 82%.
Ќа ≤V курс≥ ≥з 88 модульних в≥домостей не здан≥ т≥льки 5-ть: „—тратег≥чне управл≥нн€” – по 3-х спец≥ал≥зац≥€х («ћѕќƒ», «ћ“≤», «ћ√ —»), „ќснови екоп≥дприЇмництва” - спец≥ал≥зац≥€ «≈колог≥€ та охорона навколишнього середовища» та „ќснови б≥отехнолог≥њ” – спец≥ал≥зац≥€ «ћѕќƒ».
≤з 86 в≥домостей по 23 фактичний середн≥й бал < 50%, а з 5-и предмет≥в в≥н < 35%. «окрема, ≥з дисципл≥н „“еор≥€ ≥ методолог≥€ географ≥чноњ науки” – спец≥альн≥сть «√еограф≥€» та «≈коном≥чна та соц≥альна географ≥€» - по 30%; „ќснови охорони прац≥” (33,3%) й „≈коекспертиза” (28,6%) – спец≥альн≥сть «≈колог≥€ та охорона навколишнього середовища» та „≤нженерна геодез≥€” (33,3%) – спец≥ал≥зац≥€ ««емлевпор€дкуванн€ та кадастр».
” п≥дсумку, по факультету ≥з 333 модульних в≥домостей здан≥ 293 або 88%, з €ких по 67 в≥домост€х фактичний середн≥й бал не дот€гуЇ ≥ до половини максимального бала за модуль – (22,9%). якщо пор≥вн€ти усп≥шн≥сть за зимову сес≥ю по факультету (77,5%), то можна прогнозувати з певною м≥рою умовност≥ усп≥шн≥сть на такому ж р≥вн≥ за п≥дсумками л≥тньоњ сес≥њ (100-22,9 %).
≤ ще одне зауваженн€. Ќа ≤ курс≥ – ≥з 20 боржник≥в лише четверо наш≥ викладач≥; на ≤≤ курс≥ – ≥з 15 – 5 наших; на ≤≤≤ курс≥ – ≥з 10 – 5 наших, ≥ на ≤V курс≥ ≥з 5 – 4 наших. «агалом по факультету ≥з 50 боржник≥в – 19 наш≥ викладач≥, причому в≥дсоток њх зростаЇ на старших курсах. ћи просили включатись у п≥дбитт€ п≥дсумк≥в модульного контролю у своњх академгрупах наставник≥в, однак не вс≥ наставники виконали цю роботу. ј що вже говорити про анал≥з модульного контролю в академгруп≥? ѕ≥двод€чи п≥дсумок сл≥д сказати, що вчасна здача модульних в≥домостей Ї елементом виконавськоњ дисципл≥ни ≥ не вс≥ викладач≥ њњ дотримуютьс€. ¬чена рада географ≥чного факультету п≥сл€ обговоренн€ даного питанн€ ухвалила:
≤нформац≥ю ÷епенди ћ.¬. прийн€ти до в≥дома.
Ќаставникам академгруп пост≥йно контролювати х≥д здач≥ модульних в≥домостей в академгрупах.
Ќаставникам академгруп обговорити п≥дсумки ≤ модульного контролю у своњх академгрупах запросивши при необх≥дност≥ батьк≥в в≥дстаючих студент≥в.
«ав≥дувачам кафедр посилити виконавську дисципл≥ну п≥длеглих викладач≥в.
ƒеканату потребувати в ≥ншофакультетських викладач≥в по€сненн€ з приводу зриву граф≥ка модульного контролю ≥ довести ≥нформац≥ю до њхн≥х зав≥дувач≥в.
«ав≥дувачам кафедр звернути увагу на предмети, де п≥дсумки ≤-го модульного контролю або дуже низьк≥ або дуже висок≥.

≤нформац≥€ про п≥дсумки зимовоњ сес≥њ 2008-2009 навчального року на географ≥чному факультет≥.

«ал≥ково – екзаменац≥йну сес≥ю розпочали 1262 студент≥в ≥з 1264 на початок семестру. ƒва студенти з р≥зних причин були в≥драхован≥ впродовж семестру.

” зв≥т≥ подана ≥нформац≥€ до першого перескладанн€ станом на 20 с≥чн€ 2009 року.

«а к≥льк≥стю студент≥в, що були присутн≥ на екзаменах, перше м≥сце займаЇ „ћенеджмент” (330),друге „“уризм”(282), третЇ „√еограф≥€” (188), четверте „”правл≥нн€ територ≥€ми” (149), п’€те  „≈колог≥€ та охорона навколишнього середовища” (135), шосте „≈коном≥чна та соц≥альна географ≥€” (94), сьоме „¬одопостачанн€” (84).

«ал≥кову сес≥ю не склали з першого разу 282 студент≥в, в тому числ≥ по курсах (34+93+96+39+20) або 22,3%, в тому числ≥ два зал≥ки не склали 93 студенти (9+37+26+11+10) або 7,4%. 11.02.2009 року були в≥драхован≥ ще 10 студент≥в: четверо – ≤ курсу ( √еограф≥€ – 2, ≈коном≥чна та соц≥альна географ≥€ – 1, “уризм – 1), п’€теро ≤≤ курсу ( ≈колог≥€, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористуванн€ – 1, √еодез≥€, картограф≥€ та землеустр≥й – 2, “уризм – 2) ≥ один – ≤V курсу (≈колог≥€ та охорона навколишнього середовища). ўе одна студентка 210 група –  рижан≥вська Ќ. в≥драхована у зв’€зку з≥ смертю в лютому 2009 року.

≈кзамени не склали з першого разу 284 студенти (82,90,60,42,10) або 22,5%. Ќа ≤ курс≥ ми маЇмо 40 студент≥в, що не склали 2 ≥ б≥льше зал≥к≥в та екзамен≥в, на ≤≤-75, на ≤≤≤-54, на IV-31 ≥ на V-5, а загалом по факультету – 205 студент≥в або 16,2%.

ѕо спец≥альност€х за рейтингом к≥льк≥сть невстигаючих студент≥в розпод≥лилась так: “уризм (71), „ћенеджмент” (62), „√еограф≥€”(49), „”правл≥нн€ територ≥€ми”(45),  „≈колог≥€” (25), „≈коном≥чна та соц≥альна географ≥€”(20), „¬одопостачанн€”(12).

–азом з тим, на факультет≥ Ї 168 в≥дм≥нник≥в (21+20+37+37+53) або 13,3% в≥д числа тих хто склав сес≥ю. «а в≥дм≥нниками спец≥альност≥ розташувались таким чином: ћенеджмент-43; “уризм -40; √еограф≥€ -26; ”правл≥нн€ територ≥€ми -19; ≈колог≥€ та ≈коном≥чна та соц≥альна географ≥€ по 14; ¬одопостачанн€ -12;

”сп≥шн≥сть по факультету складаЇ 77,5%, а €к≥сть знань 40,3%. ƒл€ пор≥вн€нн€: у 2004-2005 роц≥ ц≥ показники в≥дпов≥дно були – 86,0 ≥ 58,0%, у 2007-2008 роц≥ – 83,9% ≥ 50,5%, тобто ≥снуЇ €вна негативна тенденц≥€.

«а усп≥шн≥стю ≥ €к≥стю знань (до перескладанн€) спец≥альност≥ ≥ курси розпод≥лились таким чином: (таб. 1 ≥ таб.2)

“аблиц€ 1. 

 ≥льк≥сть студент≥в

—пец≥альн≥сть

ѕоказники

усп≥шност≥ ≥ €кост≥

–ейтинг за усп≥шн≥стю ≥ €к≥стю

”сп≥шн≥сть

як≥сть

”сп%

як≥ст%

188

√еограф≥€

73,9

42,6

V

III

330

ћенеджмент

81,2

39,7

II

V-VI

135

√≥дроеколог≥€

81,5

40,7

I

IV

84

¬одопостачанн€

69,0

45,2

VII

II

149

”правл≥нн€ територ.

69,8

31,5

VI

VII

94

≈коном. та соц. геог.

78,7

48,9

III

I

282

“уризм

74,8

39,7

IV

V-VI

1262

¬сього по факультету

77,5

40,3

 

 

“аблиц€ 2. 

 урси

ѕоказники

усп≥шност≥ ≥ €кост≥

–ейтинг за

усп≥шн≥стю ≥ €к≥стю

”сп≥шн≥сть

як≥сть

”сп%

як≥ст%

71,4

35,2

4

4

≤≤

69,8

32,6

5

5

≤≤≤

78,3

40,2

3

3

IV

82,8

40,6

2

3

V

93,6

64,3

1

1

¬сього по факультету

77,5

40,3

 

 

’от≥лось би в≥дзначити, що цьогор≥чний ≤ курс займаЇ у рейтингу усп≥шност≥ ≥ €кост≥ передостаннЇ, а не останнЇ м≥сце, €к це було традиц≥йно.

Ќами була зроблена спроба проанал≥зувати показники €кост≥ та усп≥шност≥ по вс≥х спец≥альност€х ≤ курсу в корел€ц≥њ ≥з сумою бал≥в сертиф≥кат≥в набраних студентами при њх зарахуванн≥ у ¬”«. ƒл€ цього по кожн≥й спец≥альност≥ вирахуваний середн≥й прох≥дний бал (≥з 400), а також вказан≥ максимальна ≥ м≥н≥мальна сума бал≥в у груп≥ (табл. 3).

“аблиц€ 3.

—пец≥альн≥сть

 -сть студент≥в

 ≥льк≥сть

”сп≥шн.

%

як≥сть

%

—ередн≥й бал сертиф≥ката при зарахуванн≥

≤нтервал

ћак –

ћ≥н

ќц≥нка за Ѕолонським процесом

2

5

5 ≥ 4

 

√еограф≥€

39

15

1

8

61,5

23,1

320,8

377,5-

287

90,5

160

60 ≥з 100

ћенеджмент

74

19

7

18

74,3

33,8

304,7

396,5-265

131,5

152

52 ≥з 100

√≥дроеколог≥€

36

5

1

17

86,1

50,0

295,2

356,5-

269

87,5

147,6

47,6 ≥з 100

¬одопостачанн€

23

3

1

9

87,0

43,5

323,3

351-

281

70

161,6

61,6

”правл≥нн€ територ≥€ми

33

6

6

10

81,8

48,5

333,5

371,5-

250

121,5

166,8

66,8

≈коном≥чна та соц≥альна географ≥€

20

10

1

4

50,0

25,0

339,7

353-

287

66

169,8

69,8

“уризм

62

24

4

14

61,3

29,0

329,7

397-

265

132

164,8

64,8

¬сього

287

82

21

80

71,4

35,2

 

 

 

 

 

ѕопередн≥й анал≥з ц≥Їњ таблиц≥ показуЇ, що спец≥альн≥сть „√≥дроеколог≥€”, маючи найменший середн≥й бал сертиф≥ката – 295,2 в той же час за п≥дсумками сес≥њ займаЇ ≤ м≥сце за €к≥стю (50,0%) ≥ ≤≤ м≥сце за усп≥шн≥стю(86,8%) п≥сл€ „¬одопостачанн€” (87,0%). ¬ той же час спец≥альн≥сть „≈коном≥чна та соц≥альна географ≥€” при найвищому бал≥ 339,7 зайн€ла передостаннЇ м≥сце з €кост≥ навчанн€ (23,1%) ≥ останнЇ за усп≥шн≥стю – 50,0%.

’от≥лось би звернути увагу на те, що при переведенн≥ середн≥х сум бал≥в через Ѕолонську систему оц≥нюванн€ у 5-и бальну шкалу, коли 60% в≥дпов≥даЇ тр≥йц≥ ми отримаЇмо дл€ т≥Їњ ж „√≥дроеколог≥њ” суму бал≥в менше 60%, р≥вно €к ≥ дл€ „ћенеджменту”.

Ќа першому курс≥ найнижча усп≥шн≥сть заф≥ксована у межах 60-69,6% з „¬ищоњ математики” у групах 109, 112,101 ≥ 104, а найнижча €к≥сть знань (25,0-30,0) з „’≥м≥њ” у групах 101,102,109, „¬ищоњ математики” (23,8-30,0%) – групи 112 ≥ 109 та „Ѕ≥олог≥њ” (107 група – 29,4%).

Ќа другому курс≥ найнижча усп≥шн≥сть ≥з „«агальноњ теор≥њ статистики” – 56,3% ≥ 69,2% (групи 203 ≥ 215), „¬ищоњ математики” (213 групах – 50,0%) ≥ „ћ≥жнародних аграрних ринкових в≥дносин” у 208 груп≥ (66,7%), а найменша €к≥сть ≥з „«агальноњ теор≥њ статистики” – у 215 груп≥ всього 7,7%; ≥з „ћ≥кроеконом≥ки” у 203 ≥ 215 групах (29,4 ≥ 14,3) та з „¬ищоњ математики” у 213 ≥ 214 групах – по 21,4%.

Ќа третьому курс≥ найнижча усп≥шн≥сть у 317 ≥ 307 групах ≥з „ћоделюванн€ ≥ прогнозуванн€ стану довк≥лл€” – 66,7% ≥ 71,4% та „ќснов землевпор€дкуванн€ та кадастру ” у 313 груп≥ – 70,0%. ћ≥н≥мальна €к≥сть знань ≥з першого предмету у 317 ≥ 307 групах – 13,3 ≥ 28,6%, ≥з другого – у 313 груп≥ – 30,0%, а також з „ћатметод≥в у землевпор€дкуванн≥” у ц≥й же груп≥ – 30,0% ≥ з „≈коном≥ки ц≥ноутворенн€ в туризм≥” у 310 груп≥ – 33,3%.

Ќа четвертому курс≥ найменша усп≥шн≥сть у 402 груп≥ ≥з дисципл≥н „√еограф≥€ св≥тового господарства” – 50,0%, а найменша €к≥сть знань – у 405 груп≥ ≥з дисципл≥н „‘≥нанси п≥дприЇмств” ≥ „ урортолог≥€” та   „“ехн≥ка ≥ технолог≥€ в галуз≥” у 403 груп≥  по 50,0%, а також „«емельний кадастр” у 408 груп≥ – 48,1% та „ј ƒћ” у 407 груп≥ – 42,1%.

Ќа п’€тому курс≥ усп≥шн≥сть переважно у межах 100%, за вин€тком дек≥лькох дисципл≥н - „ќрган≥зац≥€ та економ≥ка буд≥вельного виробництва в галуз≥” у 506 груп≥ – 58,3% ≥ „—истеми водопостачанн€ промп≥дприЇмств” у ц≥й же груп≥ – 50,0%, а також „‘≥томел≥орац≥€” у 507 груп≥ – 50,0%.

Ќайвища €к≥сть (б≥льше 90,0%) заф≥ксована  з предмет≥в „√еограф≥€ св≥тового господарства” у 400 ≥ 409 групах – 94,1% ≥ 94,4%, з „≈коном≥ки та географ≥њ ѕ ” ( 100% ≥ 91,7%) у 400 ≥ 401 групах, ≥з „ѕрикладноњ ф≥згеограф≥њ” у 400 груп≥ – 94,1%, та „“еор≥њ ф≥нанс≥в” у 314 груп≥ – 100%.

ƒек≥лька сл≥в хот≥лось би сказати про п≥дсумки сес≥њ окремо на платн≥й ≥ державн≥й формах навчанн€. ћи проанал≥зували лише 1 ≥ 2 курси, де ситуац≥€ найг≥рша. Ќаприклад група 109 займаЇ передостаннЇ м≥сце за усп≥шн≥стю ≥ 12 ≥з 14 за €к≥стю серед ус≥х академ≥чних груп ≤ курсу, а спец≥альн≥сть „≈коном≥чна та соц≥альна географ≥€”, що представлена ц≥Їю групою, Ї останньою за усп≥шн≥стю ≥ передостанньою за €к≥стю.  оли ж ми проанал≥зуЇмо здобутки студент≥в платноњ ≥ державноњ форм ц≥Їњ групи, то побачимо, що з 5-и предмет≥в на державн≥й форм≥ лише 2 -„¬ища математика” ≥ „’≥м≥€” мають €к≥сть знань 50%, а ≥нш≥ 3-и - „«агальне землезнавство”, „√еолог≥€” ≥ „ќхорона прац≥” - у межах 83,3 – 91,7%. ”сп≥шн≥сть же найменша з „¬ищоњ математики”  - 75%, з ≥нших предмет≥в -  у межах  83,3 – 100%.

Ќа платн≥й форм≥ €к≥сть з „’≥м≥њ” ≥ „¬ищоњ математики”  - 0%, „«агального землезнавства” - 25% ≥ з „√еолог≥њ”   та „ќхорони прац≥” – по 50%. ”сп≥шн≥сть з „¬ищоњ математики” 37,5%, „’≥м≥њ” 50%, з ≥нших предмет≥в  у межах 75-87-100%. “ака ж приблизно картина й з решти предмет≥в. «агалом, ≥з 48 екзамен≥в на державн≥й форм≥ лише з 2-х €к≥сть менша 50% - по 41,7% з - „’≥м≥њ” ≥ „¬ищоњ математики”.

Ќа другому курс≥ ≥з 59 екзамен≥в лише з 5-и €к≥сть знань менша 50%, причому з трьох – у 217 груп≥, €ка Ї дуже слабкою та з двох – у 214 груп≥.

“аким чином, основним чинником, €кий визначаЇ усп≥шн≥сть ≥ €к≥сть навчанн€, Ї €к≥сний наб≥р студент≥в на ≤ курс. —лабкий студент не вм≥Ї, а часто просто не хоче здобувати знанн€ з багатьох причин. як зум≥ти актив≥зувати його чи заставити – це проблема з проблем, €ку необх≥дно щоденно розв’€зувати. « ц≥Їю метою необх≥дн≥ зустр≥чн≥ кроки обох стор≥н навчального процесу. «≥ сторони студент≥в – це в≥дв≥дуванн€ аудиторних зан€ть та активне сприйманн€ навчального матер≥алу. «≥ сторони викладача – це п≥дготовка навчально-методичного забезпеченн€ свого предмету, зокрема текст≥в лекц≥й з кожноњ теми у надрукованому та електроному вар≥антах, перел≥к вс≥х тем лекц≥йних ≥ практичних зан€ть, контрольн≥ запитанн€ до робочих модул≥в ≥ п≥дсумкового модул€ та ≥нш≥ матер≥али,€к≥ студенти можуть ксерокоп≥ювати чи зн€ти на флешку. Ќа нашу думку, необх≥дн≥ зм≥ни до граф≥ка навчального процесу у св≥т≥ вимог ћќЌ”, викладених у лист≥ в≥д 7.02.2009 року є1/9 93 – про покращенн€ практичноњ п≥дготовки студент≥в. « ц≥Їю метою доц≥льно вивчити можлив≥сть переходу до накопичувальноњ системи оц≥нюванн€ знань ≥ в≥дмови в≥д п≥дсумкового модул€, що дозволило б зб≥льшити тривал≥сть практики на 3-и тижн≥ за рахунок економ≥њ часу на екзаменац≥йну сес≥ю.

ѕ≥дсумки зимовоњ зал≥ково-екзаменац≥йноњ сес≥њ  2008 – 2009 навчального року на I курс≥ географ≥чного факультету

—пец≥альн≥сть

√рупа

—клад академ груп

„исло студент≥в, що склали ≥спит на

”сп≥шн≥сть %

як≥сть знань %

–ейтинг за усп≥шн≥стю

–ейтинг за €к≥стю знань

—туденти що не склали зал≥ки

1 зал≥к 2 зал≥ки всього в т.ч.

“2”

“5”

“5≥4” та “4”

—еред

спец.

—еред.

 акад.

групи

—еред.

спец≥.

—еред.

акад. груп

 ≥ль

к≥сть.

студ.

%

¬сьо.

студ.

√еограф≥€

101

20

9

-

4

55.0

20.0

 

12

 

13

2

 

-

 

102

19

6

1

4

68.4

26.3

 

9

 

11

1

 

-

 

√.

39

15

1

8

61.5

23.1

V

-

VII

 

3

 

-

ћенеджмент

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103

23

4

2

6

82.6

34.8

 

4

 

6

2

 

1

 

104

24

8

3

5

66.7

33.3

 

10

 

8

1

 

1

 

105

27

7

2

7

74.1

33.3

 

7

 

7

3

 

3

 

ћ.

74

19

7

18

74.3

33.8

IV

-

IV

 

6

 

5

√≥дротехн≥ка

106

23

3

1

9

87.0

43.5

 

2

 

5

2

 

1

 

¬

23

3

1

9

87.0

43.5

I

-

III

-

2

 

1

≈колог≥€, охорона навколишнього середовища та збалан. прир.

107

18

3

-

5

83.3

27.8

 

3

 

10

8

 

2

 

117

18

2

1

12

88.9

72.2

 

1

 

1

4

 

1

 

√к.

36

5

1

17

86.1

50.0

II

-

I

 

12

 

3

√еодез≥€, картограф≥€ та землеустр≥й

108

17

3

3

5

82.4

47.1

 

5

 

3

-

 

-

 

113

16

3

3

5

81.3

50.0

 

6

 

2

2

 

-

 

”п.

33

6

6

10

81.8

48.5

III

-

II

 

2

 

-

√еограф≥€ (екон.≥ соц.гео.)

109

20

10

1

4

50.0

25.0

 

13

 

12

-

 

-

 

≈к.

20

10

1

4

50.0

25.0

VII

-

VI

 

-

 

-

“уризм

110

21

7

2

4

66.7

28.6

 

11

 

9

4

 

-

 

111

20

6

1

8

70.0

45.0

 

8

 

4

3

 

-

 

112

21

11

1

2

47.6

14.3

 

14

 

14

2

 

-

 

“.

62

24

4

14

61.3

29.0

VI

-

V

 

9

 

-

¬сього по I курсу:

287

82

21

80

71.4

35.2

 

-

 

 

34=11.8%

 

9=3.2%

 

¬≥дм≥нники навчанн€

√рупа

ѕр≥звище ≤.Ѕ.

101

------------------------

102

–убан€к ј.

103

ћаков≥йчук ”., ’ан≥на ≈.

104

 ≥б≥ч “., Ћевченко —., ѕогинайко ≤.

105

—иротюк ≤., „ернюх ј.

106

„убок ћ.

107

------------------------

108

ƒудчак —.,«елена Ќ.,Ћабанда Ќ.

109

¬еличко ”.

110

√аращук ћ., √ул€ Ќ.

111

ѕаламар ƒ.

112

„ешко ≤.

113

ѕетр≥в ”.,–уснак ≤.,—авчук ≤.

117

ѕоп’юк —.

ƒисципл≥ни, з €ких студенти отримали найб≥льше дв≥йок

√рупа

ѕредмет

 ≥льк≥сть дв≥йок

”сп≥шн≥сть %

як≥сть %

—ередн≥й бал

101

¬ища математика

7

65,0

30,0

3,05

102

’≥м≥€

4

78,9

27,8

3,06

103

¬ища математика

5

78,3

34,8

3,36

104

¬ища математика

8

66,7

33,3

3,17

105

¬ища математика

7

74,1

33,3

3,33

106

’≥м≥€

3

87,0

47,8

3,39

107

’≥м≥€

8 незар

55,6

16.7

2.72

108

¬ища математика

3

82,4

58,8

3,75

109

¬ища математика

8

60,0

30,0

2,95

110

≤стор≥€ ”крањни

5

76,2

55,0

3,65

111

¬ища математика/туризмознавство

3/3

85/85

60/60

3,70/3,70

112

¬ища математика

8

61,9

23,8

2,90

113

¬ища математика

3

81,3

62,5

3,86

117

’≥м≥€

3 незар

83,3

16,7

3,28

—туденти, що мають дв≥ заборгованост≥ або погашен≥ не разом ≥з групою з поважних причин.

√рупа

ѕр≥звище

101

Ѕойку ¬.

102

ямн≥цький ј., ѕавленко √., “атарин ≤.

103

Ѕогданюк Ќ., ‘есик ё.

104

Ѕ≥ла Ћ.,  лим ¬., ѕетрушко ё., “ирон ћ.

105

Ѕ≥дюк ћ., “окарюк ё., ‘≥щук “.

106

 ердей —.

107

√ригор€к ≤., ¬атаманюк √., √раб —., ƒикусар ј.

108

Ѕельмега ƒ., √абор ќ.

109

Ѕ≥л≥йчук ™., √учок ¬., ѕопик ≤., —иванич ќ.

110

јндрейчик ё., Ѕратець кий ƒ., √уцул ј., ƒеревенчук ≤.

111

 оцел≥вський —.,  упчанко ќ., ћацюк ќ.

112

—кидан ј., —тецький Ѕ., “омей ¬., ‘ратовчан  .

113

Ћиско ѕ., ѕрус Ќ.

117

ћирон€к ѕ., –ейкало ё.

¬≥драхован≥: 102 – ѕавленко √., “атарин ≤., 109 – —иванич ќ., 110 – Ѕратецький ƒ.

ѕ≥дсумки зимовоњ зал≥ково-екзаменац≥йноњ сес≥њ 2008 – 2009 навчального року на II курс≥ географ≥чного факультету

—пец≥альн≥сть

√рупа

—клад академ груп

„исло студент≥в, що склали ≥спит на

”сп≥шн≥сть %

як≥сть знань %

–ейтинг за усп≥шн≥стю

–ейтинг за €к≥стю знань

—туденти що не склали зал≥ки

1 зал≥к 2 зал≥ки всього в т.ч.

“2”

“5”

“5≥4” та “4”

—еред

спец.

—еред.

 акад.

групи

—еред.

спец≥.

—еред.

акад. груп

 ≥ль

к≥сть.

студ.

%

¬сьо.

студ.

√еограф≥€

201

21

4

-

7

81,0

33,3

 

6

 

8

13

 

5

 

202

21

8

-

6

61,9

28,6

 

11

 

12

10

 

3

 

√.

42

12

-

13

71,4

31,0

≤V

-

IV

-

23

 

8

ћенеджмент

203

17

9

2

2

47.1

23.5

 

14

 

13

4

 

-

 

204

21

4

2

8

81.0

47.6

 

5

 

2

2

 

2

 

205

26

8

4

4

69.2

30.8

 

9

 

10

5

 

4

 

215

17

10

1

-

41.2

58.8

 

16

 

16

6

 

2

 

ћ.

81

31

9

14

61.7

28.4

VI

-

VI

-

17

 

8

¬одопостачанн€

206

19

2

-

8

89.5

42.1

 

2

 

4

5

 

3

 

¬.

19

2

-

8

89.5

42.1

II

-

III

4

5

 

3

√≥дроеколог≥€

207

15

2

1

6

86.7

46.7

 

3

 

3

5

 

4

 

217

14

-

-

7

100

50.0

 

1

 

1

6

 

3

 

≈.

29

2

1

13

93.1

48.3

I

-

I

-

11

 

7

”правл≥нн€ територ≥€ми

208

15

6

3

2

60.0

33.3

 

12

 

9

5

 

-

 

213

14

8

1

1

42.9

14.3

 

15

 

14

3

 

2

 

214

15

6

1

1

60.0

13.3

 

13

 

15

5

 

3

 

”.

44

20

5

4

54.5

20.5

VII

-

VII

-

13

 

5

≈коном географ≥€

209

17

3

2

5

82.4

41.2

 

4

 

5

6

 

-

 

≈к.

17

3

2

5

82.4

41.2

III

-

II

-

6

 

-

“уризм

210

20

6

2

6

70.0

40.0

 

8

 

6

6

 

3

 

211

24

6

-

7

75.0

29.2

 

7

 

11

5

 

3

 

212

22

8

1

7

63.6

36.4

 

10

 

7

7

 

-

 

““.

266

20

3

20

69.7

30.3

V

-

V

-

18

 

6

¬сього по II курсу:

298

90

20

77

69.8

32.6

 

 

 

 

93=3.2%

 

37=12.4

 

¬≥дм≥нники навчанн€

√рупа

ѕр≥звище ≤.Ѕ.

201

-------------------

202

-------------------

203

√р≥шка –.,ѕлитчук ћ.

204

—лобод€н ћ., Ўелест ќ.

205

Ѕутковська Ќ.,  ухарЇва “., “олмач √., ‘едоруца ќ.

206

-------------------

207

ёщенко ќ.

208

¬озн€к “.,√айсенюк ј., √рабовецький ≤.

209

јсецька  ., ƒ≥дик ј.

210

 уриш ћ., ѕеченюк ё.

211

-------------------

212

≤ванова ™.

213

—авка ј.

214

яворський ¬.

215

“есл€ я.

217

-------------------

ƒисципл≥ни, з €ких студенти отримали найб≥льше дв≥йок

√рупа

ѕредмет

 ≥льк≥сть дв≥йок

”сп≥шн≥сть %

як≥сть %

—ередн≥й бал

201

 артограф≥€

12

42,9

4.8

3.12

202

 артограф≥€/гео≥нформатика

10/6

52,4/71,4

28.6/33,3

2.90/3,10

203

«агальна теор≥€ статистики

8

52,9

31,4

3,00

204

«агальна теор≥€ статистики

2

90,0

60,0

3,65

205

ћ≥кроеконом≥ка

7

73,1

42,3

3,60

206

≤ноземна мова

3 незар

84,2

--------

--------

207

≤ноземна мова

3 незар

80,0

--------

--------

208

¬ища математика

5

66,7

46,7

3,69

209

 артограф≥€

5

70,6

23.5

3.15

210

≤нформатика/друга д≥л.≥ноземна мова

4/4

81,0/81,0

45,0/-----

3,50/-----

211

≤нформатика/друга д≥л.≥ноземна мова

6

75,0

58,3

3,42

212

≤нформатика/друга д≥л.≥ноземна мова

7

68,2

45,5

3,43

213

¬ища мате тематика

7

50,0

21,4

2,86

214

¬ища математика

5

66,7

20,0

3,00

215

«агальна теор≥€ статистики

8

52,9

5,9

2,85

217

ќбчислюв. техн≥ка

4

71,4

21.4

2.93

—туденти, що мають дв≥ заборгованост≥ або погашен≥ не разом ≥з групою з поважних причин.

√рупа

ѕр≥звище

201

Ѕаран ј.,√ончаров ƒ., √уз≥к ћ.,  ас≥€ник ѕ.,  орбут€к ¬.,  рисько ≤.

202

√оловатий ¬., «гирча ≤., ћакар Ќ., ћартинюк ћ., ѕрокопець ј., “качук ћ., ’арина “.

203

Ѕалан ≤., √убан ™., ƒмитращук ќ., “епег≥н —.

204

√орський ћ., ѕетр≥€нчук ќ.

205

¬асилинчук ќ., јстрейко ќ.,  ирилюк ¬., Ќовицький ¬.,‘≥л≥ппова ё.,Ўпентюк ћ.,ћалишева я.

206

ƒжавр≥Їв ћ., —меречанський ћ., ямн≥цький ≤.

207

ЋаптЇв ≤., ѕрилуцький ≤., ‘ранц≥шкова ≤.

208

Ѕанар –., Ѕаранюк ћ., Ѕрагар ¬., √ончерюк ё., «ахаров ј.

209

Ѕаб≥н –., ѕрокопчук ќ.

210

√ринюк ј., «ор≥на ¬.,  арп ј.,  улинич “., ѕал≥брода ќ., “окар ¬.

211

ћагас —., ѕол≥вчук ¬., —олонецький ƒ., “опор≥вський ќ., Ўапка ћ.

212

√орюк ≤., Ћеп калюк “., ћарочко Ќ., “качук я.

213

≤лащук ќ., ƒика ™., «а€ць ј., Ћакуста ћ., Ћуб€ний  ., ѕрис€жнюк ќ., –оманов ј.

214

Ѕлажко ¬., √уцул ¬., —лобод€н ¬.

215

јлександрова ќ., Ѕричка ≤., ћачушак ќ., ќсипчук ¬., —толбецька ј., ‘рунза ё.

217

√уцул ¬., ƒовбенчук ≤., ƒрон€к ≤.

¬≥драхован≥ : 19.11.08р. – ѕавел Ћ. за власним бажанн€м, 11.02.09р. Ћакуста ћ. -213 група, ѕрис€жнюк ќ. -213 група,  рижан≥вська Ќ. – 210 (смерть), —олонецький ƒ. – 211 група, “опор≥вський ќ. – 211 група

ѕ≥дсумки зимовоњ зал≥ково-екзаменац≥йноњ сес≥њ 2008 – 2009 навчального року на III курс≥ географ≥чного факультету

—пец≥альн≥сть

√рупа

—клад академ груп

„исло студент≥в, що склали ≥спит на

”сп≥шн≥сть %

як≥сть знань %

–ейтинг за усп≥шн≥стю

–ейтинг за €к≥стю знань

—туденти що не склали зал≥ки

1 зал≥к 2 зал≥ки всього в т.ч.

“2”

“5”

“5≥4” та “4”

—еред

спец.

—еред.

 акад.

групи

—еред.

спец≥.

—еред.

акад. груп

 ≥ль

к≥сть.

студ.

%

¬сьо.

студ.

√еограф≥€

301

21

7

4

6

66,7

47,6

 

13

 

6

8

 

1

 

302

21

8

3

1

61,9

19,0

 

15

 

14

10

 

3

 

42

15

7

7

64.3

33.3

VII

-

VI

-

18

 

4

ћенеджмент

303

17

1

1

5

94.1

35.3

 

4

 

10

10

 

2

 

304

14

-

2

6

100

57.1

 

2

 

3

4

 

-

 

314

12

-

3

6

100

75.0

 

1

 

1

3

 

-

 

305

15

2

2

5

86.7

46.7

 

7

 

7

7

 

2

 

315

17

1

2

8

94.1

58.8

 

3

 

2

3

 

1

 

ћ

75

4

10

30

95.9

53.3

I

-

I

-

27

 

5

¬одопостача-нн€

306

11

3

3

2

72.7

45.5

 

9

 

8

3

 

1

 

¬

11

3

3

2

72.7

45.5

V

-

III

-

3

 

1

√≥дроеколог≥€

307

14

4

1

3

71.4

28.6

 

11

 

13

-

 

-

 

317

15

5

2

-

66.7

13.3

 

14

-

15

-

 

-

 

√к

29

9

3

3

69.0

20.7

VI

-

VII

-

-

 

-

”правл≥нн€ територ≥€ми

308

16

2

2

7

87.5

56.3

 

5

 

4

8

 

4

 

313

10

3

1

-

70.0

10.0

 

12

 

16

7

 

3

 

”п

26

5

3

7

80.8

38.5

II

-

IV

-

15

 

7

≈коном. та соц. географ≥€

309

21

5

-

11

76.2

52.4

 

8

 

5

5

 

1

 

≈к.

21

5

-

11

76.2

52.4

III

-

II

-

5

 

1

“уризм

310

26

10

3

5

61.5

30.8

 

16

 

11

14

 

4

 

311

22

6

3

7

72.7

45.5

 

10

 

9

6

 

3

 

312

24

3

5

2

87.5

29.2

 

6

 

12

8

 

1

 

“.

72

19

11

14

73.6

34.7

IV

-

V

-

28

 

8

¬сього по III курсу:

276

60

37

74

78.3

40.2

 

 

 

 

96=34,8%

 

26=9,4%

 

ƒисципл≥ни, з €ких студенти отримали найб≥льше дв≥йок

√рупа

ѕредмет

 ≥льк≥сть дв≥йок

”сп≥шн≥сть %

як≥сть %

—ередн≥й бал

301

ќснови √≤—

8 незар.

61,9

19.0

3.00

302

ќснови √≤—

10 незар.

52,4

23.8

2.71

303

 артограф≥€ та карткресленн€

10 незар.

41,2

5..9

2.47

304

 артограф≥€ та карткресленн€

3 незар.

71,4

42.9

3.21

305

 артограф≥€ та карткресленн€

7 незар.

53,4

12.5

2.38

306

“ехн≥чна механ≥ка

2

81,8

70,0

3,90

307

ћоделюванн€ та прогнозуванн€

4

71,4

82,6

3,07

308

ќснови √≤—

7

56,3

31.3

3.00

309

ќснови √≤—

4

81,0

61.9

3.62

310

Ѕухобл≥к турист. д-ст≥/картограф≥€

9/8

65,4/69,2

23,1/34,6

3,08/3,15

311

 артограф≥€ ≥ картограф≥€

6

72,7

45,5

3,36

312

Ѕухобл≥к турист. д-ст≥

7

70,8

25,0

3,17

313

ќснови √≤—

4

60,0

0

2,60

314

 артограф≥€ та карткресленн€

3 незар.

75,0

58,3

3,67

315

 артограф≥€ та карткресленн€

2 незар.

88,2

52,9

3,71

317

ћоделюванн€ та прогнозуванн€

5

66,7

13,3

2,93

¬≥дм≥нники навчанн€

√рупа

ѕр≥звище ≤.Ѕ.

301

 алуш ё.,  отко Ќ.,  очерган я.,  укурудз €к  .

302

ћарф≥йчук ћ., “орушанко ¬., „оп’юк —.

303

”нгур€н ƒ.

304

Ѕун€к ё., “анащук ќ.

305

√аврилюк ќ., √ригор€к я.

306

Ћуцишин ќ., ћац≥Ївська ё., “уранський —.

307

ћаксим юк “.

308

јнтон€к Ћ.,  ривицький ¬.

309

---------------------

310

√аврик Ќ., «ал≥ско ё., —адовник ќ.

311

ƒранчук ј.,  огут ќ., ѕавлюкова ќ.,

312

Ќов≥кова ћ., ≤ванчук ј.,  ≥щук «., ѕол€нська ћ., ¬инниченко Ќ. 

313

Ќастащук ј.

314

ѕетрик Ќ., ’омак ≤., ѕопчук ј.

315

≤лащук “., ћакарова ћ.

317

—кавронська ј., „ерн≥й ј.

—туденти, що мають дв≥ заборгованост≥ або погашен≥ не разом ≥з групою з поважних причин.

√рупа

ѕр≥звище

301

Ќ≥корич “., Ќемеш ™., √аврилюк ј., ћикитюк ћ., —оболь ћ., „иб≥р ¬.

302

√еорг≥у ј., √рицак ¬., ѕрокопчук Ќ., —амо тюк Ќ., —оломонович ћ., „и бор Ќ., ћихайлищук ќ.

303

™рем≥ца ј., ѕилипчик ќ.

305

Ѕурла √., Ћ≥т в≥н ќ.

306

ћаксимчук ƒ.

307

√ульн€к ¬., «варич ¬.

308

¬≥знюк —., √оголь ¬., ƒ€чук ћ., √олбан ќ.

309

√еорг≥ца ќ.,  уцак ¬., Ћазарук ј., ѕопадюк –.

310

јндрусик ≤., Ѕ≥лейчук Ќ., Ѕерник —.,  ушн≥р ¬., Ћуканюк ¬., ћушинський ƒ., ѕавлюк ћ., ѕашанюк –., ѕол≥сада ќ.

311

¬оробець ѕ., ƒанильчик ё.,  удр€вич ‘., ќблочинський ¬., ѕлиту Ќ., „орни щук ¬.

312

ƒ’€кур ƒ., ѕетров —., —авчук ќ., явдошик Ќ.

313

≤ванюк —.,  овальчук ћ., ћан≥л≥ ¬.

315

Ќаконечний ё., ћаЇвська Ќ.

317

—обко ќ., „вель ƒ.

ѕ≥дсумки зимовоњ зал≥ково-екзаменац≥йноњ сес≥њ 2008 – 2009 навчального року на IV курс≥ географ≥чного факультету

—пец≥альн≥сть

√рупа

—клад академ груп

„исло студент≥в, що склали ≥спит на

”сп≥шн≥сть %

як≥сть знань %

–ейтинг за усп≥шн≥стю

–ейтинг за €к≥стю знань

—туденти що не склали зал≥ки

1 зал≥к 2 зал≥ки всього в т.ч.

“2”

“5”

“5≥4” та “4”

—еред

спец.

—еред.

 акад.

групи

—еред.

спец≥.

—еред.

акад. груп

 ≥ль

к≥сть.

студ.

%

¬сьо.

студ.

√еограф≥€

400

17

1

6

8

94,1

82,4

 

5

 

1

1

 

-

 

401

12

-

2

4

100

50,0

 

1

 

4

1

 

-

 

402

10

5

3

2

50,0

50,0

 

12

 

6

-

 

-

 

39

6

11

14

84,6

64,1

V

-

I

-

2

 

-

ћенеджмент

403

16

-

3

1

100

25.0

 

2

 

11

2

 

1

 

404

24

1

7

8

95.8

62.5

 

3

 

3

1

 

-

 

405

22

3

3

3

84.4

27.3

 

9

 

9

7

 

-

 

ћ

62

4

3

12

93.5

24.2

II

-

VI

-

10

 

-

¬одопоста-чанн€

406

19

1

4

5

94.7

47.4

 

4

 

7

5

 

4

 

¬

19

1

4

5

94.7

47.4

I

-

III

-

5

 

4

√≥дроеко-лог≥€

407

23

8

3

3

65.2

26.1

 

10

 

10

7

 

3

 

√к

23

8

3

3

65.2

26.1

VI

-

V

-

7

 

3

”правл≥нн€ територ≥€ми

408

27

13

2

4

51.9

22.2

 

11

 

12

4

 

-

 

”п

27

13

2

4

51.9

22.2

VII

-

VII

-

4

 

-

≈коном≥чна та соц≥альна географ≥€

409

19

2

4

8

89.5

63.2

 

6

 

2

3

 

2

 

≈ .

19

2

4

8

89.5

63.2

III

-

II

-

3

 

2

“уризм

410

27

4

6

6

85.2

44.4

 

8

 

8

3

 

1

 

411

28

4

4

10

85.7

50.0

 

7

 

5

5

 

-

 

“.

55

8

10

16

85.5

47.3

IV

-

IV

-

8

 

1

¬сього по 4 курсу

244

42

37

62

82.8

40.6

 

 

 

 

39=

16.0%

 

11=4.5%

 

ƒисципл≥ни, з €ких студенти отримали найб≥льше дв≥йок

√рупа

ѕредмет

 ≥льк≥сть дв≥йок

”сп≥шн≥сть %

як≥сть %

400

-

-

-

-

401

-

-

-

-

402

√еограф≥€ св≥тового господарства

5

50%

50%

403

-

-

-

-

404

-

-

-

-

405

≈коном≥чна та соц≥альна еколог≥€

7 незар.

68,2%

33.3

406

¬одотехн≥чн≥ вишукуванн€

5 незар.

73,7%

52.6

407

”рбоеколог≥€

7 незар.

69,6%

30.4

408

√≤— ≥ бази данних

11

59,3

44,4

409

-

-

-

-

410

ќрган≥зац≥€ транспортних послуг

4

85,2

51,9

411

ћаркетинг туризму

3

88,9

57,1

—туденти, що мають дв≥ заборгованост≥ або погашен≥ не разом з групою з поважних причин

 

√рупа

ѕр≥звище

400

¬атрич ќ.

401

--------------------------

402

≤онашку ј., ћагас ¬.

403

 оханок ћ.

404/405

—иманик ќ., √улей ј.,ƒеркач ќ., ƒовганюк Ћ.

406

 ушн≥р Ќ., Ћогос ќ., ћ≥р≥ука “., ћасловська “.

407

¬ойцеховський “., ƒоготар д., «азул≥нський ¬., ќл≥йник ќ., —аул€к ¬.,ѕодюк ћ.

408

Ѕогатир ѕ., ћайхрук Ѕ., ћирон≥в —., ѕаленчук ƒ., ѕрок≥пчук ¬., —ан≥н ћ., „епелюк ё.

409

ƒуменко ƒ., ћоравський ћ.

410

√елетюк —., √урак ћ.,  иселиц€ ƒ.

411

Ќ≥с≥п€ну ј.ћ.

¬≥дм≥нники навчанн€

√рупа

ѕр≥звище ≤.ѕ.

400

ƒум≥тро  .,  осован “., –уснак ё., —крипник  ., “ащук ≤., “унек ќ.

401

ѕетровська ’., —мик ќ.

402

√ушу ¬.,  олесн≥кова ¬., Ўкварчук √.

403

 ол≥сник ќ.,  риган ≤., ѕереп≥чка ё.

404-405

Ѕрандель ћ., ѕалагнюк ћ., –уденко —., —к≥гар “., —тьоп≥на Ќ., “ринога Ћ., ÷уркан —.

406

¬≥нтонюк ћ., ѕентелейчук ё., —укнацька ќ., „ерней ј.

407

 ачанюк ћ.,  иращук Ћ.,  овальчук –.

408

ƒубчак ё., ÷екало ё.

409

јуз€к ћ., Ѕурла  ., √натишин —., ∆игунова ’.

410

Ѕичкова ¬., √енцарюк ≤.,  олосовський ћ.,  остин€н Ѕ., Ћаврук  ., “одос≥йчук ≤.

411

∆ибак ќ., ћотиль ё., ѕопчук ё., Ўведюк «.

ћаланчук – 409 група академ≥чна в≥дпустка 29.11.08р., ѕодюк – 407 група в≥драхований 11.02.09р.

ѕ≥дсумки зимовоњ зал≥ково-екзаменац≥йноњ сес≥њ 2008 – 2009 навчального року на V курс≥ географ≥чного факультету

—пец≥альн≥сть

√рупа

—клад академ груп

„исло студент≥в, що склали ≥спит на

”сп≥шн≥сть %

як≥сть знань %

–ейтинг за усп≥шн≥стю

–ейтинг за €к≥стю знань

—туденти що не склали зал≥ки

1 зал≥к 2 зал≥ки всього в т.ч.

“2”

“5”

“5≥4” та “4”

—еред

спец.

—еред.

 акад.

групи

—еред.

спец≥.

—еред.

акад. груп

 ≥ль

к≥сть.

студ.

%

¬сьо.

студ.

√еограф≥€

500

9

-

2

5

100

77,8

 

4

 

6

1

 

1

 

502

7

-

1

3

100

57,1

 

7

 

12

1

 

1

 

512-м

10

1

4

4

90,0

80,0

 

14

 

5

1

 

-

 

26

1

7

12

96,2

73,1

III

-

III

-

3

 

2

ћенеджментѕƒ

503

9

2

2

6

77,8

88,9

 

15

 

2

-

 

-

 

513-м

6

-

3

 

100

50,0

 

9

 

14

-

 

-

 

ћ

15

2

5

6

86,7

73,3

VI

-

II

-

-

 

-

ћенеджмент “≤

504

12

1

4

5

91,7

75,0

 

11

 

7

6

 

3

 

505-м

11

1

5

3

90,9

72,7

 

13

 

8

4

 

1

 

ћ-т

23

2

9

8

91,3

73,9

VI

-

II

-

10

 

4

¬одопостачанн€

506

12

3

4

2

75,0

50,0

 

16

 

15

1

 

1

 

¬

12

3

4

2

75,0

50,0

VII

-

VI

-

1

 

1

√≥дроеколог≥€

507

12

1

3

4

91,7

58,3

 

12

 

11

-

 

-

 

514-м

6

-

3

1

100

66,7

-

5

 

9

-

 

-

 

√к.

18

1

6

5

94,4

61,1

V

-

V

-

-

 

-

≈коном≥чна та соц≥альна геог.

509

11

-

4

2

100

54,5

 

8

 

13

-

 

-

 

515-м

6

-

3

2

100

83,3

 

3

 

4

-

 

-

 

≈ .

17

-

7

4

100

64,7

II

-

IV

-

-

 

-

”правл≥нь. територ≥€ми

508

 

17

1

2

2

94,1

36,4

 

10

 

16

5

 

2

 

516-м

2

-

1

1

100

100

 

1

 

1

-

 

-

 

”п.

19

1

3

3

94,7

31,6

IV

-

VII

-

5

 

2

“уризм

510

14

-

5

7

100

85,7

 

2

 

3

-

 

-

 

511-м

13

-

7

1

100

61,5

 

6

 

10

1

 

1

 

27

-

12

8

100

74,1

I

-

I

-

1

 

1

¬сього по 5 курсу

157

10

53

48

93,6

64,3

 

 

 

 

20

 

10

 

ƒисципл≥ни, з €ких студенти отримали найб≥льше дв≥йок

√рупа

ѕредмет

 ≥льк≥сть дв≥йок

”сп≥шн≥сть %

як≥сть %

504

ћ≥жнародне право

4

66,7

-------

505

ћ≥жнародне право

4

63,6

-------

506

—истеми водов≥дведенн€

3

75,0

-------

—туденти, що мають дв≥ заборгованост≥ або погашен≥ не разом ≥з групою з поважних причин.

√рупа

ѕр≥звище

504

≤гнатович  .ќ., ‘рол€к ¬.ё., Ўопронко ™.¬.

505

«ахарук ќ.‘.

506

 урчак ћ.¬.

¬≥дм≥нники навчанн€

√рупа

ѕр≥звище ≤.ѕ.

500

 роподра ≤.ћ., „обан ќ.Ћ.

502

 ушнерюк ћ.ƒ.

503

 ордонський ≤.ќ., Ћопкавчин –.—.

504

јвраменко ¬.я.,  мсилиц€ ё.ƒ., ќнуфр≥йчук Ќ.ƒ., ѕопадюк ѕ.¬.

505

јнтал ј.ё., √ал≥цька “.ƒ., јнтонюк Ќ.ј., –акова ¬.ј.,—ем≥Їнчева ё.¬.

506

™ремук ќ.¬., «венигородський ќ.ћ.. Ћазурко —.ћ., —мол€к ¬.¬.

507

Ѕойко Ћ.ј., –оманюк ћ.¬.

508

∆урецька “.¬.,  оцюк ≤.ћ.

509

∆ук ј.≤, Ћеськ≥в ћ.Ѕ., ќлару Ћ.–., “качук Ќ.¬.

510

ƒригуш √.ѕ., ∆икал€к —.¬., ѕанф≥лець  .¬., “урчинець ќ.√., ÷уркан  .–.

511

Ѕабич ј.ќ., Ѕерезка ќ.¬., ƒЇЇва Ћ.ј., «агородний ¬.ƒ., «ал≥ско ¬.ё.,  осован ƒ.ќ., ѕавлюк —.ћ.

512

 овальчук ≤.ѕ.,  остенюк Ћ.¬.,  узьма ћ.¬., –обу ј.ƒ.

513

¬асил≥в —.≤., √аврилюк ј.¬., «дреник Ќ.–.

514

Ќазарова  .¬., јндр≥юк ј.ћ.,  равчук —.—.

515

√рабко Ћ.ћ., –огулько ћ.¬., якивюк ≤.≤.

516

—ерг≥йчук ё.ќ.

 

 

 

 

ѕ≥дсумки зал≥ково-екзаменац≥йноњ сес≥њ за ≤I семестр 2010-2011 навчального року на географ≥чному факультет≥ ≥ завданн€ по п≥двищенню €кост≥ навчанн€ в св≥тл≥ Ѕолонського процесу.

 

¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmasterсШмШ@µ‘ѕ†chnu.edu.ua
 © 1999-2016 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.