Абітурієнту

Оновлено
2020-11-30
13:36

Заочне навчання

Перелік предметів циклу природничо-наукової підготовки для освітнього рівня бакалавр:

Спеціальність 014 Середня освіта. ОП «Географія»

1. Актуальні питання історії та культури України
2. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
3. Загальне землезнавство
4. Топографія з основами геодезії
5. Основи раціонального природокористування і охорони природи
6. Вступ до спеціальності
7. Геоекологія або Екологія довкілля
8. Геологія загальна та історична
9. Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства
10. Українська мова (за професійним спрямуванням)
11. Картографія
12. Загальна гідрологія з основами океанології
13. Психологія загальна, педагогічна та вікова
14. Географічні інформаційні системи
15. Метеорологія і кліматологія
16. Геоморфологія
17. Фізична географія материків і океанів
18. Історія географії в Україні або Основи геохімії
19. Релігієзнавство
20. Філософія
21. Педагогіка з основами педмайстерності
22. Біогеографія
23. Ландшафтознавство
24. Методика соціально – виховної роботи в сучасній школі
25. Основи раціонального природокористування і охорони природи або Природокористування за умов сталого розвитку
26. Регіональна економічна і соціальна географія
27. Фізична географія України
28. Методи та методика фізико – географічних досліджень
29. Основи географічного менеджменту і маркетингу
30. Географія населення і розселення
31. Географія ПРП України
32. Сучасні інформаційні технології в географії
33. Методика викладання географії
34. Економічна і соціальна географія
35. Краєзнавство
36. Основи медичних знань
37. Основи ландшафтної екології або Географічні аспекти глобальних проблем людства
38. Прикладне ландшафтознавство або Методика і проблеми викладання географічного українознавства в школі
39. Суспільна географія
40. Географія світового господарства
41. Ретроспективна географія з основами етнографії
42. Рекреаційна географія
43. Методи та методика фізико – географічних досліджень або Економіка і географія природокористування
44. Прикладна фізична географія або Основи економічної географії
45. Теорія і методологія географічної науки
46. Тематична картографія
47. Основи економічних знань та методика їх викладання
48. Спецкурс із проблем викладання географії у школі (новітні технології навчання)
49. Географія рідного краю та методика її викладання
50. Політична географія та геополітика України
51. Палеогеографія або Менеджмент природоохоронної діяльності

Спеціальність 106 Географія. ОП «Географія»
1. Професійна іноземна мова
2. Географія ПРП України
3. Регіональна економічна і соціальна географія
4. Основи географічного менеджменту і маркетингу
5. Географія населення і розселення
6. Фізична географія України
7. Основи фізики Землі
8. Економічна і соціальна географія України
9. Географічні аспекти глобальних проблем людства
10. Географія логістики
11. Географія міжнародних відносин та євроатлантичної інтеграції України
12. Етногеографія України
13. Краєзнавство

Спеціальність 242 Туризм. ОП «Міжнародний туризм»
1. Актуальні питання історії та культури України
2. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
3. Економічна теорія
4. Фізична та соціально – економічна географія світу
5. Рекреологія
6. Історія туризму
7. Туризмознавство
8. Українська мова (за професійним спрямуванням)
9. Технологія туристської діяльності
10. Організація екскурсійних послуг
11. Рекреаційна географія або Рекреаційне ресурсознавство
12. Геоекологічна експертиза у рекреаційно – туристичному природокористуванні або Геоекологія
13. Основи наукових досліджень
14. Інформатика та комп’ютерна техніка
15. Країнознавство
16. Туристично – краєзнавча робота
17. Спортивний туризм
18. Організація рекреаційних послуг
19. Організація туризму
20. Релігієзнавство 
21. Філософія
22. Економіка та фінанси підприємств
23. Основи соціальної та конструктивної географії
24. Туристичне країнознавство
25. Інформаційні системи і технології в туризмі
26. Організація рекреаційних та анімаційних послуг
27. Соціологія
28. Релігієзнавство 
29. Туристичне країнознавство та міжнародний туризм
30. Ділова іноземна мова
31. Статистика
32. Технологія готельної справи та організація послуг гостинності
33. Економіка і ціноутворення в галузі туризму
34. Бухгалтерський облік та аналіз діяльності туристичних підприємств
35. Організація анімаційних послуг
36. Друга ділова іноземна мова
37. Краєзнавство і туризм
38. Основи менеджменту
39. Основи маркетингу
40. Екологічний агротуризм
41. Туристичні ресурси України
42. Організація транспортних послуг
43. Маркетинг туризму
44. Менеджмент туризму
45. Міжнародний туризм
46. Діяльність туристської самодіяльної організації
47. Правове регулювання туристичної діяльності
48. Курортна справа з основами курортології
49. Туристичний практикум
50. Моделювання та прогнозування в туризмі або Матметоди в рекреації і туризмі
51. Районування в туризмі або Географія туризму

Cпеціальність 073 Менеджмент. ОП «Менеджмент туристичної індустрії»
1. Операційний менеджмент
2. Фінанси підприємства
3. Теорія організації
4. Русурсний менеджмент
5. Історія економіки України
6. ГІС і технології у менеджменті
7. Основи туристичного лісознавства
8. Державне та регіональне управління
9. Управління персоналом
10. Логістика
11. Організаційні структури управління
12. Планування туристичної діяльності підприємств
13. Основи менеджменту сільського туризму
14. Зовнішньо – економічна діяльність підприємства
15. Адміністративний менеджмент
16. Комунікаційний менеджмент
17. Управління інноваціями
18. Трудове право
19. Географія ПРП України
20. Економічна і соціальна екологія
21. Стратегічне управління
22. Основи охорони праці
23. Соціологія
24. Системний аналіз ПОД або Ресурсний менеджмент у туризмі
25. Професійна іноземна мова
26. Макроекономіка
27. Менеджмент
28. РПС та інфраструктура ринку
29. Економіка природокористування
30. Історія економіки та економічної думки
31. Фінанси

Перелік предметів циклу природничо-наукової підготовки для освітнього рівня магістр:


Спеціальність 014 Середня освіта. ОП «Географія»

1. Професійне та особистісне становлення вчителя ЗНЗ
2. Технологія викладання географії
3. Особливості інклюзивної педагогіки в природничих науках
4. Інноваційні технології навчання географії у сучасній школі
5. Основи соціально-економічної географії регіонів та країн світу
6. Палеогеографія квартету
7. Географічні основи етногенезу
8. Основи загальної суспільної географії
9. Методологічні проблеми географічної науки
10. Антропогенне ландшафтознавство або Географія конфліктів
11. Загальна економіко-географічна характеристика світу або Суспільно-географічне країнознавство
12. Фізична географія сонячної системи
13. Сезонні спостереження або Кліматичні прогнози
14. Населення та заселення материків і океанів або Теоретичні основи економічних знань
15. Географічні основи природокористування
16. Загальна та регіональна геодинаміка

Спеціальність 106 Географія. ОП «Географія»

1. Педагогіка і психологія вищої школи
2. Географічні основи етногенезу
3. Геоекологія урбанізованих територій України
4. Методика викладання географії у вищій школі
5. Антропогенне ландшафтознавство або Менеджмент регіонального розвитку або Географія транскордонних територій України
6. Палеогеографія квартету або Сталий розвиток ПРП або Географія України в міжнародному просторі
7. Регіональна кліматологія або Соціально-економічні та економіко-теоретичні методи або Географія культурної спадщини
8. Проблеми регіональної економіки
9. Загальна та регіональна геодинаміка або Географія глобальних проблем людства або Суспільно-географічна районологія та основи регіональної політики
10. Медична географія або Економічна і соціальна екологія або Регіональна природнича географія України
11. Методологічні проблеми географічної науки або Методика організації наукової роботи у ВШ або Географія української діаспори
12. Фізична географія сонячної системи або Туризм – як напрям менеджменту природоохоронної діяльності або Методика регіональних географічних досліджень
13. Геоекологічні проблеми природокористування або Стратегія сталого розвитку або Моделювання та прогнозування розвитку регіонів України

Спеціальність 193 Геодезія та землеустрій. ОП «Геодезія»

1. Високоточні інженерно-геодезичні вимірювання
2. Ліцензування та патентування діяльності
3. Педагогіка і психологія вищої школи
4. Методика викладання геодезії у ВНЗ
5. ГІС в геодезії та управління територіями
6. Господарське та трудове право
7. Методологія, організація та інформаційні технології в наукових досліджень
8. Сфероїдна геодезія
9. Інженерна геодезія з основами фотограмметрії
10. Проблеми прикладної геодезії або Міська полігонометрія
11. Геодезична астрономія або Організація геодезичних робіт
12. Геодезична гравіметрія
13. Система автоматизованого проектування в геодезії

Спеціальність 073 Менеджмент. ОП «Менеджмент туристичної індустрії»
1. Економіка природокористування і охорона довкілля
2. Педагогіка і психологія ВШ
3. Методика викладання у вищій школі
4. Методологія і організація наукових досліджень в природоохоронній та туристичній діяльності
5. Управління природоохоронною та туристичною діяльністю
6. Менеджмент туристичної індустрії
7. Управління розвитком туристичних ресурсів або система громадського управління туристично-рекреаційної діяльності
8. Менеджмент внутрішнього туризму в Україні
9. Соціально-економічні та економіко-географічні методи аналізу або Природно-ресурсне районування та прогнозування
10. Кадастрові інформаційні системи туристично-рекреаційних ресурсів або Водно-ресурсний менеджмент
11. Інформаційні системи і технології в управлінні природоохоронною та туристичною діяльністю
12. Система місцевого управління туристично-рекреаційною діяльністю
13. Природно-заповідна справа

Спеціальність 242 Туризм. ОП «Туризмознавство»
1. Маркетингові комунікаційні системи в туризмі
2. Корпоративне управління
3. Міжнародний туристичний бізнес
4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
5. Педагогіка та психологія ВШ
6. Методика викладання предмету у ВШ
7. Замковий та фортифікаційний туризм або Європейська історико-культурна спадщина
8. Рекреаційно-туристичне природокористування або Рекреаційна географія території рідного краю
9. Інформаційний менеджмент або Етика бізнесу
10. Управління регіональним розвитком туризму
11. Управління туристичним підприємством
12. Туристсько-рекреаційний потенціал території або Музеєзнавство
13. Міжнародні інформаційні системи в туризмі або Діловодство в туризмі
14. Систематичні методи дослідження в туризмі
15. Державне регулювання туризму

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster{C„n@"43Ўchnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.